Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження проектів Концепції, стратегічних завдань та Програми діяльності Комісії на 2007 рік

       НАЦIОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМIСIЯ УКРАЇНИ
        З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПIЛЬНОЇ МОРАЛI
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
              20.02.2007
 
 
        Про затвердження проектів Концепції,
         стратегічних завдань та Програми
         діяльності Комісії на 2007 рік
 
 
   В И Р I Ш И Л И:
 
   1. Затвердити Концепцію, стратегічні завдання та Програму
діяльності Комісії на 2007 рік.
 
   2. Апарату Комісії (в.о. керівника апарату Линник М.I.)
розробити план заходів по реалізації Програми діяльності Комісії
на 2007 рік.
 
   3. Двічі  на  рік  на  засіданнях Комісії заслуховувати
інформацію про хід виконання плану заходів по реалізації Програми
діяльності Комісії на 2007 рік.
 
   4. Визнати як пріоритетний законотворчий напрямок діяльності
Комісії в 2007 році.
 
 В.о. Голови                       М.I.Бойко
 
 Секретар засідання                   Л.Я.Валюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   на засіданні Комісії
                   20.02.2007
                   В.о. Голови Комісії
                   ____________________
 
 
              КОНЦЕПЦIЯ
      діяльності Національної експертної комісії
      України з питань захисту суспільної моралі
 
 
              Передмова
 
   Основними нормативно-правовими документами, що  визначають
діяльність Комісії, є Закон України "Про захист суспільної моралі"
( 1296-15 ) і Положення про Національну експертну комісію України
з питань захисту суспільної моралі (затверджена постановою КМУ від
17.11.2004 N 1550 ( 1550-2004-п ).
   Необхідність розробки  концепції  викликана  новим етапом
розвитку української  держави  та  українського  суспільства,
зумовленого вимогами часу цивілізаційними процесами, пов'язаними з
інтеграцією України в світову спільноту.
   Iдеологія цього документа полягає в тому, що основним змістом
діяльності Комісії є організація суспільного діалогу з обговорення
питань суспільної моралі, результатом якого є встановлення її
принципів, норм та правил. Такий діалог дозволяє задіяти моральний
ресурс суспільства, який використовується державою неповною мірою.
   Комісія виходить з того факту, що пряме нав'язування державою
суспільних моральних принципів та норм є шляхом до відродження
тоталітарного устрою.
   Такі норми мають стати результатом суспільної дискусії та
суспільного консенсусу. I місія Комісії полягає в організації
інтелектуальної експансії, в процесі якої суспільство визначить та
прийме на себе зобов'язання дотримуватись певних моральних норм та
правил.
   Концепція описує діяльність Комісії безвідносно до змісту
діяльності,  розглядаючи діяльність як процес, що має певну
структуру та функції (схема 2 ( na036623-07 ). Саме тому, описуючи
діяльність та її ознаки, в документі нічого не сказано про зміст
діяльності, ознаки результату. В Концепції викладене бачення
діяльності Комісії на початку цієї діяльності. Можливо, а скоріше
напевне, в ході просування цим шляхом бачення може змінюватись.
   Разом з  тим,  Концепція має бути викладена системно і
відобразити всі складові діяльності, забезпечити  її  високу
ефективність. Таким чином, запропонована Концепція діяльності
відображає систему, складовими якої є мета, завдання та засоби
діяльності Комісії.
 
            Напрямки діяльності
 
   При визначенні мети діяльності будемо виходити з того, що
мета - ідеальний образ очікуваного результату. Змістом діяльності
Комісії є захист суспільної моралі, а результатом - створення
умов, за яких суспільна мораль може успішно протистояти негативним
впливам.
   Захист суспільної моралі необхідно  здійснювати  у  двох
напрямках (схема 3 ( na036623-07 ):
   - протидія  факторам,  що  руйнують  суспільну  мораль
(локальний);
   - розробка та просування в суспільстві такого продукту, який
унеможливить руйнацію суспільної моралі (глобальний).
   Таким чином, мета діяльності Комісії може бути сформульована
на двох рівнях - локальному та глобальному.
   Локальний напрямок діяльності
   Локальна мета
   На локальному рівні мета формулюється як  створення  та
реалізація  захисних механізмів, що забезпечать попередження,
виявлення та усунення руйнівних для суспільної моралі факторів та
їх негативного впливу на неї (схема 4 ( na036623-07 ). Зазвичай,
ця мета передбачає заходи превентивного та примусового характеру.
Дія цих заходів обмежена конкретними об'єктами. Саме тому ця мета
є локальною.
   Такими захисними механізмами є (схема 5 ( na036623-07 ):
   - експертна оцінка;
   - законодавча ініціатива;
   - економічне регулювання;
   - надання дозволів.
   - Експертна оцінка
   Зазначений механізм  передбачає  застосування  процедур
порівняння об'єктів та отримання висновків щодо співвідношення цих
об'єктів. Оцінка може здійснюватись у вигляді експертизи та
досліджень.
   - Законодавча ініціатива
   Результати експертизи та досліджень можуть бути використані
на практиці лише відповідно та у порядку, визначеному діючим
законодавством. Але ситуація змінюється дуже швидко. Тому, робота
з вдосконалення законодавства має відбуватися постійно.
   - Економічне регулювання
   Механізми економічного регулювання передбачають компенсацію в
грошовому  еквіваленті  шкоди,  заподіяної  суспільній моралі
суб'єктами, чиї дії визнані такими, що руйнують суспільну мораль.
   - Надання дозволів
   Механізм надання дозволів спрямований на обмеження діяльності
суб'єкта з урахуванням його впливу (впливу діяльності суб'єкта) на
суспільну мораль.
   Завдання
   Визначення груп механізмів базується  на  політологічному
базисі, що описує систему політичних явищ. У відповідності з цим
базисом політика завжди включає в себе (схема 6 ( na036623-07 ):
   - боротьбу за свідомість (експертна оцінка);
   - боротьбу за територію (законодавча ініціатива);
   - боротьбу за ресурси (економічне регулювання);
   - боротьбу за виживання (надання дозволів).
   Саме ці  елементи  політики  становлять систему завдань,
вирішенням яких досягається локальна мета. Адже захист суспільної
моралі як локальна мета передбачає боротьбу з руйнівними для
суспільної моралі факторами та їх негативними впливами на неї.
   Отже, локальні завдання діяльності Комісії можна сформулювати
наступним чином (схема 7 ( na036623-07 ):
   - оцінка та підготовка обгрунтованих висновків щодо окремих
факторів (об'єктів) та характеру їх впливу на суспільну мораль;
   - вдосконалення нормативно-правової бази діяльності Комісії;
   - розробка  та  запровадження  економічних  механізмів
компенсації шкоди, заподіяної суспільній моралі;
   - розробка вимог до суб'єктів впливу на суспільну мораль та
контроль за дотриманням цих вимог.
   Кожне завдання передбачає як проектний  аспект,  так  й
операціональний. Перший відповідає за створення образу діяльності,
а другий - за його безпосередню практичну реалізацію.
   Засоби
   Засоби діяльності  Комісії, в межах локального напрямку,
залежать від типу захисного механізму (схема 8 ( na036623-07 ).
   - Експертна оцінка
   Експертна оцінка передбачає порівняння об'єктів з певним
еталоном (оцінка за критеріями) та висновок щодо відповідності
об'єктів цим еталонам (критеріям). Дослідження проводиться з метою
з'ясування:
   - чим сукупність об'єктів (або один об'єкт) відрізняється від
інших об'єктів спільної природи;
   - які спільні риси мають досліджувані об'єкти.
   - Законодавча ініціатива
   Вплив на законодавче поле здійснюється двома способами:
   - розробка та прийняття  нормативно-правових  актів,  що
регулюють з одного боку діяльність Комісії, а з іншого - процеси
захисту суспільної моралі;
   - моніторинг(1) законодавства з точки зору захисту суспільної
моралі.
 
---------------
   (1) Під моніторингом розуміється система дій, що забезпечує
систематизацію інформації про об'єкти та співставлення об'єктів на
основі такої систематизації.
 
   - Економічне регулювання
   Економічне регулювання за змістом може здійснюватися двома
способами: ліцензування та застосування штрафних санкцій.
   - Надання дозволів
   Надання дозволів здійснюється у формі сертифікації об'єктів
та акредитації суб'єктів.
   Глобальний напрямок діяльності
   Глобальна мета
   Ефективність захисних механізмів є обмеженою. Якщо є попит
(мотивація),  то  завжди  знайдеться  той, хто спробує його
задовольнити. Боротися з ідеями можливо тільки за допомогою ідей.
Знищення  матеріальних  носіїв аморальних ідей не забезпечує
протидії руйнівному впливу цих ідей на суспільство. Тому необхідно
визначити такі ідеї та забезпечити домінування в суспільній
свідомості таких цінностей, які позбавлять аморальні ідеї ґрунту.
   Отже, на глобальному рівні, мета Комісії полягає у створенні
продукту, що забезпечить збереження, панування  та  розвиток
суспільної моралі (схема 9 ( na036623-07 ).
   Продукт роботи Комісії може бути представлений суспільству в
різних формах,  які  можуть  бути  описані чотирма аспектами
(схема 10 ( na036623-07 ):
   - ідеї (система ідей, що утверджується в суспільстві як
основа, фундамент суспільних відносин);
   - носії (еліта, що є носієм зразків прийнятних стосунків,
поведінки та оцінки);
   - стани  (опис  можливих станів суспільства та способів
трансформації суспільства з одного стану в інший);
   - процеси  (політика,  результатом  якої  є  приведення
суспільства до відповідного стану або сукупності станів).
   - Iдеї
   Iдеї мають своє втілення в сукупності громадських принципів,
правил та норм (схема 11 ( na036623-07 ). Принципи виконують
функції орієнтирів щодо того, яким чином необхідно ставитись до
об'єктів зовнішнього світу. Правила регулюють поведінку людей
стосовно зовнішнього світу та інших людей. Норми являють собою
еталони, що використовуються для оцінки (поширена відповідь на
широке коло питань "нормально").
   - Стани
   Сукупність пануючих  ідей  визначає  стани  суспільства.
Класифікувавши ідеї за певною системою ознак, характеристик та
властивостей, можна побудувати класифікатор  можливих  станів
суспільства (схема 12 ( na036623-07 ). Якщо сукупність таких ознак
є базисом(2), то утворений на його основі класифікатор станів, в
яких може перебувати суспільство, є повним і вичерпним.
 
---------------
   (2) Базис - сукупність  елементів,  що  характеризується
повнотою та впорядкованістю.
 
   Прикладом такого класифікатора є система, що ґрунтується на
трьох ознаках (вісях):
   - інтенсивність  зусиль,  які можуть бути мінімальні чи
максимальні;
   - спрямованість: діяльність суспільних інститутів може бути
спрямована на задоволення власних потреб або  потреб  інших
суб'єктів;
   - результат діяльності, який може бути виражений у споживанні
або творенні.
   Ця система координат утворює тримірний простір, в якому є 8
екстремумів, кожен з яких відображає відповідний стан суспільства.
Точка з усіма мінімальними показниками  -  мінімум  зусиль,
спрямованість на себе та споживання - називається "кримінал".
Точка з усіма максимальними показниками - максимум  зусиль,
спрямованість на інших та творення - називається "праця".
   В цій системі  координат,  мета  діяльності  полягає  в
переведенні суспільства зі стану криміналу до стану праці.
   - Носії
   Носії реалізують зазначені ідеї у вигляді ставлення до світу
(принципи), поведінки (правила) та оцінки (норми). Носіями ідей
завжди  була суспільна еліта (схема 13 ( na036623-07 ). В
залежності від сфери функціонування еліти, можна визначити:
   - наукову еліту, яка виконує експертну функцію, формуючи
систему еталонів, тобто норми;
   - управлінську еліту, яка виконує адміністративну функцію,
формуючи механізми  (порядок  та  процедури)  діяльності  та
функціонування суспільства, тобто правила поведінки;
   - політичну еліту, яка виконує функцію зворотного зв'язку,
формуючи ставлення до еталонів та правил, тобто принципи.
   Представники цих еліт мають різні цілі та завдання, функції
та знання, але вони зможуть ефективно працювати тільки у випадку
наявності певної  єдиної  платформи,  що  виконуватиме  роль
системоутворюючого фактору. Таким базисом має стати система ідей
етико-моральної спрямованості.
   - Процеси
   Досягнення відповідних станів можливе лише за умови наявності
політики, що має ці стани як мету діяльності держави. Тобто, мають
бути розроблені та запущені механізми впливу на політику державу.
Зазначений вплив мусить забезпечити "моральність"(3) політики, як
на етапі її розробки, так й на етапі її реалізації.
 
---------------
   (3) Мається на увазі, що політика має бути заснована на
засадах суспільної моралі. Останні є визначальними в процесі
розробки та реалізації державної політики в будь-якій сфері.
   Можна визначити  наступні  види  політики  (схема  14
( na036623-07 ):
   - соціальна політика (діяльність держави, спрямована  на
відтворення, відновлення, стабілізацію та розвиток прийнятого
суспільством способу життя);
   - ідеологічна політика (діяльність держави, спрямована на
формування, підтримку, обґрунтування та вибір системи орієнтирів
суспільного життя);
   - економічна політика (діяльність держави, спрямована на
регулювання процесів (виробництво, розподіл, обмін і споживання)
забезпечення діяльності суспільства необхідними ресурсами);
   - гуманітарна політика (діяльність держави, спрямована на
відтворення, відновлення, стабілізацію та розвиток культурного та
інтелектуального потенціалу суспільства).
   Присутність Комісії в політиці забезпечується можливостями
впливу Комісії в сферах реалізації відповідної політики:
   - в соціальній політиці - сім'я та охорона здоров'я;
   - в ідеологічній політиці - органи державного управління і
місцевого самоврядування, ЗМI та лідери об'єднань громадян;
   - в економічній політиці - податки та благодійництво;
   - в гуманітарній політиці - освіта і наука, культура і
мистецтво.
   Завдання
   У відповідності  до  цього  діяльність Комісії має бути
спрямована на  вирішення  наступних  завдань  (схема  15
( na036623-07 ):
   - визначення  та  поширення  системи ідей, що утворюють
суспільну мораль, складають її основу;
   - формування нової та зміни теперішньої суспільної еліти,
здатної бути носієм моральних принципів, правил та норм поведінки;
   - опис  системи  станів  суспільства  (тобто, визначення
структури усіх можливих  станів,  в  яких  може  перебувати
суспільство) та оцінка його поточного стану (тобто, визначення
стану,  в  якому  знаходиться  суспільство  на  сьогодні  у
запропонованій системі станів);
   - розробка та здійснення політики, спрямованої на переведення
суспільства у відповідні стани.
   Будь-яка діяльність  передбачає  два  аспекти  (схема 16
( na036623-07 ): проектний, пов'язаний з побудовою образу того, як
має здійснюватися діяльність, та операціональний, пов'язаний з
безпосереднім втіленням цього образу на практиці. Згідно з цим
кожне завдання в запропонованій системі має два аспекти:
   - ідеї  -  визначаються  (проектний)  та  поширюються
(операціональний);
   - еліта - нова формується (проектний), а стара змінюється
(операціональний);
   - стани  -  описуються  (проектний)  та  оцінюються
(операціональний);
   - політика  -  розробляється (проектний) та здійснюється
(операціональний).
   Засоби
   Засоби визначають способи досягнення поставленої мети та
визначених завдань. Зазначена мета передбачає внесення певних змін
в суспільство, що можливе за умови здійснення наступних кроків
(схема 17 ( na036623-07 ):
   - поширення відповідної інформації (агітація);
   - формування на підставі поширеної інформації нового (або
інакшого) ставлення  (відношення)  громади  та  громадян  до
навколишнього середовища (пропаганда);
   - навчання новим моделям поведінки,  що  спираються  на
відповідну інформацію та відношення до навколишнього середовища
(навчання);
   - формування  навичок  свідомого  вибору  нових  моделей
перевірки, що має на меті формування нової культури (виховання).
   Таким чином, система засобів представляє пов'язану сукупність
з 32 елементів, яка спирається на 4-компонентний базис засобів та
8-компонентний базис завдань (схема 18 ( na036623-07 ). Система
цих елементів може бути представлена в таблиці нижче. Рядки в цій
таблиці репрезентують завдання діяльності Комісії, а стовпчики -
засоби їх вирішення.
 
-----------------------------------------------------------------------------
¦         ¦  Агітація  ¦ Пропаганда ¦ Навчання ¦ Виховання  ¦
¦------------------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦ Iдеї ¦Визначення¦"Експертні  ¦"Громадські ¦"Громадський¦"Громадські  ¦
¦    ¦     ¦ради".    ¦ради".    ¦моніторинг".¦ініціативи". ¦
¦    ¦     ¦Залучення   ¦Залучення  ¦Залучення  ¦Залучення   ¦
¦    ¦     ¦науковців   ¦громадськості¦науковців  ¦громадськості ¦
¦    ¦     ¦(експертів  ¦(широкого  ¦(експертів ¦(широкого кола¦
¦    ¦     ¦вузького кола)¦кола     ¦вузького  ¦експертів) до ¦
¦    ¦     ¦до формування ¦експертів) до¦кола) до  ¦формування  ¦
¦    ¦     ¦системи ідей. ¦обговорення ¦формування ¦концепції   ¦
¦    ¦     ¦       ¦питання щодо ¦концепції  ¦перебудови  ¦
¦    ¦     ¦       ¦моральних  ¦перебудови ¦суспільства. ¦
¦    ¦     ¦       ¦засад    ¦суспільства.¦       ¦
¦    ¦     ¦       ¦суспільства. ¦      ¦       ¦
¦    ¦----------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦    ¦ Поширення¦"Суспільство ¦"У хвороби є ¦"Хвороба  ¦"Є спосіб   ¦
¦    ¦     ¦хворе".    ¦причина".  ¦може бути  ¦лікування".  ¦
¦    ¦     ¦Проведення  ¦Проведення  ¦вилікувана".¦Проведення РIК¦
¦    ¦     ¦рекламно-   ¦РIК з метою ¦Проведення ¦з метою    ¦
¦    ¦     ¦інформаційних ¦визначення  ¦РIК з метою ¦призначення  ¦
¦    ¦     ¦кампаній (РIК)¦причин    ¦формування ¦лікування.  ¦
¦    ¦     ¦з метою    ¦хвороби.   ¦впевненості ¦       ¦
¦    ¦     ¦постановки  ¦       ¦в можливості¦       ¦
¦    ¦     ¦діагнозу.   ¦       ¦одужання.  ¦       ¦
¦-------+----------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦ Еліта ¦Формування¦"Підготовка". ¦"Відбір".  ¦"Навчання". ¦"Мотивування".¦
¦    ¦     ¦Поширення   ¦Відбірковий ¦Здійснення ¦Формування  ¦
¦    ¦     ¦інформації про¦етап програм,¦навчально- ¦мотивації до ¦
¦    ¦     ¦програми з  ¦на якому   ¦виховних  ¦наукової,   ¦
¦    ¦     ¦метою     ¦проводиться ¦заходів,  ¦управлінської ¦
¦    ¦     ¦формування  ¦відбір    ¦спрямованих ¦діяльності.  ¦
¦    ¦     ¦прихильного  ¦учасників  ¦на розвиток ¦       ¦
¦    ¦     ¦ставлення   ¦програм.   ¦особистості ¦       ¦
¦    ¦     ¦представників ¦       ¦та     ¦       ¦
¦    ¦     ¦груп впливу. ¦       ¦формування ¦       ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦необхідних ¦       ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦утворень,  ¦       ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦навичок та ¦       ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦знань.   ¦       ¦
¦    ¦----------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦    ¦  Зміни ¦"Що      ¦"Один в полі ¦"Комуніка- ¦"Усвідо-   ¦
¦    ¦     ¦об'єднає?".  ¦не воїн".  ¦ція".    ¦млення".   ¦
¦    ¦     ¦Поширення   ¦Проведення  ¦Проведення ¦Проведення  ¦
¦    ¦     ¦системи ідей ¦заходів,   ¦та     ¦заходів,   ¦
¦    ¦     ¦серед     ¦спрямованих ¦організація ¦спрямованих на¦
¦    ¦     ¦модераторів  ¦на формування¦навчання  ¦усвідомлення ¦
¦    ¦     ¦(педагоги,  ¦середовища  ¦модераторів ¦власної ролі ¦
¦    ¦     ¦лідери НПО,  ¦однодумців. ¦навичкам  ¦та місця в  ¦
¦    ¦     ¦ЗМI) шляхом  ¦       ¦ефективної ¦суспільстві. ¦
¦    ¦     ¦проведення  ¦       ¦комунікації.¦       ¦
¦    ¦     ¦спеціальних  ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦розсилок, ЗМI ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦та      ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦інформаційних ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦заходів.   ¦       ¦      ¦       ¦
¦-------+----------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦ Стани ¦  Опис  ¦"Моделі".   ¦"Форми".   ¦"Процедури".¦"Порядок".  ¦
¦    ¦     ¦Розробка   ¦Розробка   ¦Розробка  ¦Розробка   ¦
¦    ¦     ¦моделі оцінки ¦системи форм ¦системи   ¦порядку    ¦
¦    ¦     ¦станів    ¦для     ¦процедур  ¦планування  ¦
¦    ¦     ¦суспільства. ¦фіксування  ¦здійснення ¦діяльності та ¦
¦    ¦     ¦Модель має  ¦результатів ¦моніторингу,¦його     ¦
¦    ¦     ¦включати в  ¦спостережен- ¦а також   ¦впровадження в¦
¦    ¦     ¦себе     ¦ня.     ¦навчання цим¦практику   ¦
¦    ¦     ¦узгоджений  ¦       ¦процедурам ¦діяльності  ¦
¦    ¦     ¦перелік    ¦       ¦модераторів ¦Комісії.   ¦
¦    ¦     ¦факторів,   ¦       ¦(утвердження¦       ¦
¦    ¦     ¦параметрів,  ¦       ¦їх як    ¦       ¦
¦    ¦     ¦показників та ¦       ¦методичного ¦       ¦
¦    ¦     ¦індикаторів. ¦       ¦стандарту). ¦       ¦
¦    ¦     ¦Модель має  ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦забезпечити  ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦об'єкти-   ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦вність(4)   ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦     ¦даних.    ¦       ¦      ¦       ¦
¦    ¦----------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦    ¦ Оцінка ¦"Спостере-  ¦"Дослі-   ¦"Моніто-  ¦"Планування". ¦
¦    ¦     ¦ження".    ¦дження".   ¦ринг".   ¦Розробка   ¦
¦    ¦     ¦Організація  ¦Організація ¦Співставлен-¦планів по   ¦
¦    ¦     ¦та здійснення ¦та здійснення¦ня даних  ¦переведенню  ¦
¦    ¦     ¦спостереження ¦досліджень з ¦спостережен-¦суспільства з ¦
¦    ¦     ¦з метою    ¦метою    ¦ня та    ¦поточного до ¦
¦    ¦     ¦отримання   ¦отримання  ¦досліджень у¦бажаного   ¦
¦    ¦     ¦об'єктивних  ¦нового знання¦часі та   ¦стану, що   ¦
¦    ¦     ¦даних про   ¦щодо стану  ¦просторі з ¦передбачає,  ¦
¦    ¦     ¦Комісію,   ¦суспільства в¦метою оцінки¦крім зміни  ¦
¦    ¦     ¦середовище,  ¦цілому та  ¦тенденцій  ¦станів, також ¦
¦    ¦     ¦діяльність  ¦суспільної  ¦розвитку  ¦посилення   ¦
¦    ¦     ¦Комісії та  ¦моралі    ¦ситуації та ¦позитивних та ¦
¦    ¦     ¦результати її ¦зокрема.   ¦зміни станів¦послаблення  ¦
¦    ¦     ¦діяльності  ¦       ¦суспільства.¦негативних  ¦
¦    ¦     ¦(вплив на   ¦       ¦      ¦тенденцій.  ¦
¦    ¦     ¦середовище). ¦       ¦      ¦       ¦
¦-------+----------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦Процеси¦ Розробка ¦"Програми   ¦"Процедури  ¦"Процедури ¦"Процедури  ¦
¦    ¦     ¦підготовки  ¦ГС". Розробка¦ГЕ".    ¦ГК". Розробка ¦
¦    ¦     ¦ДС". Розробка ¦процедури  ¦Розробка  ¦процедури   ¦
¦    ¦     ¦програм    ¦громадських ¦процедури  ¦громадського ¦
¦    ¦     ¦підготовки  ¦слухань щодо ¦громадських ¦контролю над ¦
¦    ¦     ¦державних   ¦питань    ¦експертиз  ¦органами   ¦
¦    ¦     ¦службовців з ¦суспільної  ¦проектів  ¦державного  ¦
¦    ¦     ¦питань    ¦моралі.   ¦нормативно- ¦управління з ¦
¦    ¦     ¦суспільної  ¦       ¦правових  ¦позицій їх  ¦
¦    ¦     ¦моралі.    ¦       ¦актів з   ¦впливу на   ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦позицій їх ¦суспільну   ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦впливу на  ¦мораль.    ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦суспільну  ¦       ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦мораль.   ¦       ¦
¦    ¦----------+--------------+-------------+------------+--------------¦
¦    ¦Здійснення¦"Підготовка  ¦"Громадські ¦"Громадські ¦"Громадський ¦
¦    ¦     ¦ДС".     ¦слухання"  ¦експертизи".¦контроль".  ¦
¦    ¦     ¦Підготовка  ¦Проведення  ¦Проведення ¦Здійснення  ¦
¦    ¦     ¦державних   ¦громадських ¦громадських ¦громадського ¦
¦    ¦     ¦службовців з ¦слухань щодо ¦експертиз  ¦контролю над ¦
¦    ¦     ¦питань    ¦питань    ¦проектів  ¦органами   ¦
¦    ¦     ¦суспільної  ¦суспільної  ¦нормативно- ¦державного  ¦
¦    ¦     ¦моралі.    ¦моралі.   ¦правових  ¦управління з ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦актів з   ¦позицій їх  ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦позицій їх ¦впливу на   ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦впливу на  ¦суспільну   ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦суспільну  ¦мораль.    ¦
¦    ¦     ¦       ¦       ¦мораль.   ¦       ¦
-----------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (4) Об'єктивність  досягається  забезпеченням своєчасності
(відповідність  даних  поточному  стану  об'єкта),  повноти
(неможливість втрати суттєвих даних), співставленості (можливість
співставлення даних щодо різних об'єктів)  та  достовірності
(доведеність науковими методами) даних.
 
   В межах кожного завдання можна визначити цільову групу та
форми здійснення діяльності.
 
----------------------------------------------------------------------------
¦         ¦ Цільова ¦          Форми          ¦
¦         ¦  група ¦                      ¦
¦------------------+----------+--------------------------------------------¦
¦ Iдеї ¦Визначення¦ Експерти ¦Проведення круглих столів, конференцій для ¦
¦    ¦     ¦     ¦експертів з метою системного опису поняття ¦
¦    ¦     ¦     ¦суспільної моралі як системи ідей      ¦
¦    ¦     ¦     ¦обговорення поняття моралі, її складових та ¦
¦    ¦     ¦     ¦функціонування в суспільстві, а також    ¦
¦    ¦     ¦     ¦способів та шляхів утвердження.       ¦
¦    ¦----------+----------+--------------------------------------------¦
¦    ¦ Поширення¦ Населення¦Рекламно-інформаційні кампанії, флеш-моби, ¦
¦    ¦     ¦     ¦конкурси та інші громадські заходи,     ¦
¦    ¦     ¦     ¦спрямовані на поширення результатів     ¦
¦    ¦     ¦     ¦попереднього етапу.             ¦
¦-------+----------+----------+--------------------------------------------¦
¦ Еліта ¦Формування¦ Молодь ¦Програми, проекти та окремі заходи     ¦
¦    ¦     ¦     ¦формування нової еліти суспільства. Базисом ¦
¦    ¦     ¦     ¦цього етапу є програми додаткової освіти для¦
¦    ¦     ¦     ¦молоді. Програм має бути багато і вони мають¦
¦    ¦     ¦     ¦бути розраховані на різні вікові категорії. ¦
¦-------+----------+----------+--------------------------------------------¦
¦ Еліта ¦  Зміни ¦Модератори¦Програми, проекти та окремі заходи,     ¦
¦    ¦     ¦     ¦спрямовані на формування спільноти     ¦
¦    ¦     ¦     ¦модераторів, усвідомлення ними своєї місії ¦
¦    ¦     ¦     ¦та навчання необхідним навичкам.      ¦
¦-------+----------+----------+--------------------------------------------¦
¦ Стани ¦  Опис  ¦  Стани ¦Проектування системи оцінки станів     ¦
¦    ¦     ¦     ¦суспільства в цілому та суспільної моралі, ¦
¦    ¦     ¦     ¦зокрема. До проектування можна віднести   ¦
¦    ¦     ¦     ¦розробку, оцінку та впровадження:      ¦
¦    ¦     ¦     ¦- моделі критеріїв оцінки;         ¦
¦    ¦     ¦     ¦- форми фіксації даних спостереження;    ¦
¦    ¦     ¦     ¦- процедури проведення досліджень;     ¦
¦    ¦     ¦     ¦- порядок здійснення моніторингу.      ¦
¦    ¦----------+----------+--------------------------------------------¦
¦    ¦ Оцінка ¦ Тенденції¦Організація та здійснення:         ¦
¦    ¦     ¦     ¦- спостережень,               ¦
¦    ¦     ¦     ¦- досліджень,                ¦
¦    ¦     ¦     ¦- моніторинг,                ¦
¦    ¦     ¦     ¦- стратегічне планування,          ¦
¦    ¦     ¦     ¦спрямованих на вивчення стану        ¦
¦    ¦     ¦     ¦суспільства в цілому та суспільної     ¦
¦    ¦     ¦     ¦моралі зокрема (створення          ¦
¦    ¦     ¦     ¦українського "Римського клубу").      ¦
¦    ¦     ¦     ¦Дані, на підставі яких робитимуться     ¦
¦    ¦     ¦     ¦висновки щодо станів (оцінка станів),    ¦
¦    ¦     ¦     ¦мають відображати інформацію стосовно:   ¦
¦    ¦     ¦     ¦- Комісії,                 ¦
¦    ¦     ¦     ¦- середовища,                ¦
¦    ¦     ¦     ¦- діяльності Комісії,            ¦
¦    ¦     ¦     ¦- результатів діяльності          ¦
¦    ¦     ¦     ¦(вплив на середовище).           ¦
¦-------+----------+----------+--------------------------------------------¦
¦Процеси¦ Розробка ¦Чиновники,¦Підготовка та проведення заходів,      ¦
¦    ¦     ¦модератори¦спрямованих на забезпечення впливу на    ¦
¦    ¦     ¦     ¦державну політику на етапі її формування.  ¦
¦    ¦----------+----------+--------------------------------------------¦
¦    ¦Здійснення¦  Всі  ¦Проведення заходів, спрямованих на створення¦
¦    ¦     ¦ суб'єкти ¦та забезпечення громадського моніторингу та ¦
¦    ¦     ¦     ¦контролю за реалізацією державної політики. ¦
----------------------------------------------------------------------------
 
              Післямова
 
   Зазначена Концепція  визначає  мету,  завдання та засоби
діяльності Комісії на системних засадах і є  довгостроковим
документом. Завдяки цьому Концепція утворює необхідний фундамент
для формування стратегії діяльності  Комісії  на  оперативну
перспективу (3-5 років) та річних планів її діяльності (схема 19)
( na036623-07 ).
 
 В.о. Голови Національної
 експертної комісії України
 з питань захисту
 суспільної моралі                     М.Бойко
 
 
                   Додаток
 
 
            ( na036623-07 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка