Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 21 листопада 2007 р. N 1328
                Київ
 
       Про внесення змін до Порядку проведення
     державних випробувань, державної реєстрації та
     перереєстрації, видання переліків пестицидів і
    агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Порядку проведення державних випробувань, державної
реєстрації та  перереєстрації, видання переліків пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295
( 295-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2002 р., N 27,  ст. 1260;
2004 р., N 24, ст. 1588; 2005 р., N 37, ст. 2272; 2006 р., N 23,
ст. 1720), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 21 листопада 2007 р. N 1328
 
               ЗМIНИ,
        що вносяться до Порядку проведення
      державних випробувань, державної реєстрації
     та перереєстрації, видання переліків пестицидів
      і агрохімікатів, дозволених до використання
           в Україні ( 295-96-п )
 
 
   1. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
 
   "Державні випробування   препаратів   проводяться   в
науково-дослідних  установах  та  організаціях,  акредитованих
Мінприроди, при цьому токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні)
дослідження - за затвердженими методиками в установах, визначених
МОЗ.".
 
   2. У пункті 6 слова ": під час польових випробувань -
тимчасові, виробничих випробувань - постійні" виключити.
 
   3. У пункті 9:
 
   абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   "матеріали (досьє), на підставі яких складається заявка на
випробування, українською або англійською чи російською мовами в
одному примірнику;";
 
   абзаци шостий та сьомий виключити.
 
   4. В абзаці першому пункту 19 слова "необхідні постійні та
розрахункові" виключити.
 
   5. У пункті 20:
 
   в абзаці другому слово "трьох" замінити словом "двох";
 
   абзац третій викласти у такій редакції:
 
   "матеріали (досьє), на підставі яких складається заявка на
реєстрацію препарату, що комплектуються за розділами і пунктами
заявки, українською або англійською чи російською мовами у двох
примірниках;";
 
   абзац сьомий виключити;
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   "Під час реєстрації препарату, призначеного для роздрібного
продажу населенню, заявник також подає опис тари.
 
   Iнформація, що міститься у заявці на державну реєстрацію
препарату та в матеріалах (досьє), відповідно до Закону України
"Про  пестициди  і  агрохімікати"  ( 86/95-ВР )  та  інших
нормативно-правових  актів  підлягає  державній  охороні  від
розголошення і недобросовісного комерційного використання.
 
   Забороняється використовувати протягом десяти років з дати
державної реєстрації препарату (незалежно від строку чинності
будь-якого патенту, який має відношення до препарату) інформацію
щодо його безпечного застосування для подання заявки на державну
реєстрацію іншого препарату, крім випадків, коли право посилатися
або  інакше  використовувати  таку  інформацію  одержано  в
установленому законодавством порядку від особи чи організації, що
подала інформацію, або інформація підготовлена заявником чи для
заявника.".
 
   6. Доповнити пункт 23 абзацами такого змісту:
 
   "Підставою для прийняття рішення про відмову у реєстрації
(перереєстрації) препарату може бути:
 
   невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;
 
   негативний висновок  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи;
 
   одержання раніше невідомих даних про небезпечність препарату
або недостатню біологічну ефективність його цільового призначення;
 
   негативний висновок державної екологічної експертизи;
 
   неповідомлення про внесення змін до складу препарату.
 
   Рішення про відмову у реєстрації (перереєстрації) препарату
може бути оскаржене в установленому порядку.".
 
   7. У пункті 24:
 
   доповнити абзац перший після слів "заноситься до Державного
реєстру пестицидів і агрохімікатів" словами "(далі - Державний
реєстр препаратів)";
 
   доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого
змісту:
 
   "Державний реєстр препаратів ведеться в електронному вигляді.
 
   До Державного реєстру препаратів заноситься реєстраційний
номер препарату, дата видачі, серія та номер посвідчення про
державну реєстрацію препарату, найменування та вміст  діючої
речовини, торгова назва препарату та позначення його препаративної
форми, класифікація препарату, найменування заявника та його
адреса,  найменування виробника препарату, сфера застосування
(перелік  сільськогосподарських  культур),  строк  реєстрації
препарату, дата скасування (призупинення) державної реєстрації
препарату.
 
   Державний реєстр  препаратів  розміщується  на  веб-сайті
Мінприроди.
 
   Користування даними  Державного  реєстру  препаратів  є
безоплатним.".
 
   У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим.
 
   Друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції:
"Пестициди і агрохімікати реєструються на строк до десяти років.".
 
   8. Доповнити пункт 27  після  слів  "площ  застосування
препарату" словами "та обсяги, в яких він ввозиться,".
 
   9. Пункт 28 викласти в такій редакції:
 
   "28. Підставою для прийняття рішення про скасування або
зупинення державної реєстрації є:
 
   одержання раніше невідомих даних про небезпечність препарату
або недостатню біологічну ефективність його цільового призначення;
 
   ненадання протягом дії експериментальної реєстрації даних,
необхідних для постійної реєстрації;
 
   неповідомлення про внесення змін до складу препарату та нові
дані щодо його небезпечності.
 
   Рішення про скасування або зупинення державної реєстрації
може бути оскаржене в установленому порядку.
 
   Мінприроди повідомляє в десятиденний строк про скасування або
зупинення державної реєстрації препарату відповідні центральні
органи виконавчої влади.".
 
   10. Доповнити пункт 31 абзацами такого змісту:
 
   "У разі втрати або пошкодження посвідчення про державну
реєстрацію  препарату  видача дубліката посвідчення про його
реєстрацію здійснюється на підставі письмового звернення заявника.
 
   Якщо змінюється найменування препарату, заявнику видається
нове посвідчення про реєстрацію.".
 
   11. У пункті 35 слова "Державного реєстру пестицидів і
агрохімікатів" замінити словами "Державного реєстру препаратів".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка