Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок оформлення Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту)

    МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ УКРАЇНИ
 
 
 N 210 від 18.11.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   7 грудня 1994 р.
                   за N 292/502
 
                   Додаток N 3
 
 
   { Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу МЗЕЗ
     N 133-а ( z0124-96, z0117-96 ) від 24.02.96 }
 
              Iнструкція
         про порядок оформлення Картки
     реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору
              (контракту)
 
   Дана Iнструкція визначає єдиний порядок оформлення Картки
реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (далі
- Картка реєстрації) і розрахована для Міністерства зовнішніх
економічних  зв'язків  України,  які безпосередньо здійснюють
реєстрацію експортних контрактів.
 
   1. Картка реєстрації оформляється за встановленою формою.
   2. Картка  реєстрації  має бути надрукована друкарськими
пристроями ЕОМ у відповідності з формою документа. Скорочення слів
повинно відповідати вимогам діючих стандартів України.
   3. Назви  реквізитів  та  їх  коди  повинні відповідати
загальноукраїнським класифікаторам техніко-економічної інформації
(ЗКТЕI). Забезпечення ЗКТЕI виконується органами Держстандарту
України через головні організації міністерств, відомств, Кабінету
міністрів України.
   Порядок отримання  кодів  ЗКТЕI  встановлюється  діючими
положеннями про введення в дію ЗКТЕI.
   4. Коди  реквізитів,  що  підлягають  обробці  засобами
обчислювальної техніки, розташовуються праворуч від назви.
   5. У  складі  реквізиту  1  зазначається  повна  назва
організації-експортера,  юридична адреса організації, телефон,
телефакс, код за Загальноукраїнським класифікатором підприємств і
організацій (ЗУКПО), номери рахунків та Банки експортера (повна
назва банку, поштова адреса, МФО).
   6. У  складі  реквізиту  2  вказується  назва іноземної
організації, що є контрагентом згідно з контрактом, юридична
адреса організації, телефон, телефакс, номер рахунку та Банк
імпортера (повна назва банку, поштова адреса, МФО/Код).
   7. У реквізиті 3 вказується 9-значний код експортного товару
за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності
( n0001410-92 ) (ТН ЗЕД).
   8. У реквізиті 4 вказується одиниця виміру експортного товару
та її код.
   9. У реквізиті 5 зазначається загальна кількість експортного
товару, вказаного в контракті.
   10. У реквізиті 6 визначається вартість експортного товару у
валюті контракту.
   11. У реквізиті 7 вказується вартість експортного товару в
доларах США.
   12. У реквізиті 8 зазначається назва країни, куди буде
поставлено  товар  і  цифровий  код  за  Загальноукраїнським
класифікатором країн світу (ЗУККС).
   13. У реквізиті 9 вказується повне або коротке найменування
країни,  на території якої знаходиться фірма чи організація
іноземного партнера і код країни за ЗУККС.
   14. У реквізиті 10 зазначається назва країни - виробника
товару та її код за ЗУККС.
   15. У реквізиті 11 зазначається валюта контракту та її код.
   16. У реквізиті 12 зазначається валюта розрахунку та її код.
   17. У реквізиті 13 визначається базис експортних поставок
відповідно до IНКОТЕРМС в редакції 1990 року.
   18. У реквізиті 14 вказується повна назва характеру угоди,
умови розрахунку та код операції.
   19. У реквізиті 15 вказується прізвище, ім'я та по батькові
керівника організації-заявника, посада, та дата підпису.
   20. У реквізиті 16 вказується організація, прізвище, ім'я та
по батькові особи, що підписала Картку реєстрації, посада та дата
її підпису).
   21. У реквізиті 17 вказуються особливі умови щодо митного
оформлення експортного товару.
   22. У реквізиті 18 вказується 9-значний код імпортного товару
за ТН ЗЕД.
   23. У реквізиті 19 вказується одиниця виміру імпортного
товару та її код.
   24. У реквізиті 20 зазначається загальна кількість імпортного
товару, вказаного в контракті.
   25. У реквізиті 21 визначається вартість імпортного товару у
валюті контракту.
   26. У реквізиті 22 вказується вартість імпортного товару в
доларах США.
   27. У реквізиті 23 зазначається назва країни, куди буде
поставлено товар, і цифровий код за ЗУККС.
   28. У реквізиті 24 вказується повне або коротке найменування
країни, на території якої знаходиться фірма чи  організація
іноземного партнера, і код країни за ЗУККС.
   29. У складі реквізиту 25 зазначається назва країни  -
виробника товару та її код за ЗУККС.
   30. У реквізиті 26 зазначається валюта контракту та її код.
   31. У реквізиті 27 визначається базис імпортних поставок
відповідно IНКОТЕРМС в редакції 1990 року.
   32. Номер Картки реєстрації має 12 знаків і формується таким
чином:
   перші 4 знаки - код міністерства чи обласних управлінь ЗЕЗ;
   5 цифра - остання цифра року;
   6 та 7 цифри - шифр типу контракту;
- шифр:
   12 експорт товарів українського походження, що підпадають під
дію міжнародних зобов'язань України про добровільні обмеження
експорту,
   13 експорт товарів українського походження, на які ведуться
антидемпінгові розслідування,
   14 експорт товарів, імпорт яких до інших країн квотується,
контингентується та ліцензується,
   20 реекспорт товару українського походження,
   30 реекспорт товару іноземного походження,
   41 експорт  товарів  у вигляді давальницької сировини з
обов'язковим поверненням всього продукту переробки в Україну,
   42 експорт  товарів  у вигляді давальницької сировини з
наступною реалізацією в країні переробки,
   43 експорт  товарів  у вигляді давальницької сировини з
наступною реалізацією в іншій країні,
   50 інші контракти.
   8 - 12 цифри - порядковий номер Картки реєстрації.
 
   33. Картка реєстрації видається уповноваженому представнику
організації-заявника в двох примірниках (за наявності Доручення
організації-заявника на її отримання). Перший  примірник  для
митного органу; другий примірник для заявника (про що робляться
позначки на примірнику).
 
   34. Картка  реєстрації  дійсна  для  митного  оформлення
експортного товару до кінця поточного календарного року.
 
   35. Картка реєстрації втрачає чинність для митного оформлення
експортного товару до кінця поточного календарного року в разі:
   - перетину митного кордону експортними товарами у повному
обсязі згідно з умовами контракту;
   - відповідного подання Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків України до Державного митного комітету України.
 
   36. Внесення змін та доповнень до Картки реєстрації не
допускаються. Переоформлення  Картки  реєстрації проводиться в
порядку її реєстрації, який визначено цим Положенням.
 
   37. У разі реалізації товару за валюту заповнюються реквізити
1-17 Картки реєстрації.
 
   38. У  разі  здійснення  експорту  в  рамках  бартерних
(товарообмінних) операцій або операцій із зустрічною торгівлею
заповнюються реквізити 1-27 Картки реєстрації.
 
           Картка реєстрації-обліку N
       зовнішньоекономічного договору (контракту)
 
              (Дійсна для митного оформлення вантажу
              за місцем акредитації експорту)
 
   Контракт N           від
------------------------------------------------------------------
¦1. Організація-експортер,           ¦ЗУКПО      ¦
¦  юридична адреса                       ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦  Тел. (  )  - -   Факс (  )  - -         ¦
¦Р/р                               ¦
¦В/р                               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2. Організація-імпортер,                    ¦
¦  юридична адреса                       ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦  Тел. (  )  - -   Факс (  )  - -         ¦
¦Р/р                               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦3. Код екс-¦4. Одиниця¦5. Кількість¦6. Вартість у¦7. Вартість у ¦
¦  портного¦  виміру ¦      ¦  валюті кон¦  доларах  ¦
¦  товару ¦     ¦      ¦  тракту  ¦  США    ¦
¦  (ТНЗЕД) ¦     ¦      ¦       ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦8. Країна призначення  ¦   ¦9. Країна імпортера   ¦   ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦10. Країна виробника   ¦   ¦11. Валюта ¦  ¦12. Валюта ¦  ¦
¦                ¦  контрак-  ¦  розраху-  ¦
¦                ¦  ту     ¦  нку    ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦13. Базис поставки       ¦14. Характер угоди       ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦15 П.I.Б. керівника організа- ¦16. Міністерство (відомство)¦  ¦
¦  ції-експортера       ¦  що видало картку      ¦
¦                ¦                ¦
¦Посада             ¦ П.I.Б.             ¦
¦                ¦ Пос.              ¦
¦підп. та печатка існують    ¦ Підпис             ¦
¦          Дата    ¦ М.П.        Дата    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦17. Особливі умови                       ¦
------------------------------------------------------------------
 
        Додаток до Картки реєстрації-обліку N
       зовнішньоекономічного договору (контракту)
 
                (Заповнюється при бартерній угоді)
 
   Контракт N           від
------------------------------------------------------------------
¦1. Організація-експортер,           ¦ЗУКПО      ¦
¦  юридична адреса                       ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦  Тел. (  )  - -   Факс (  )  - -         ¦
¦Р/р                               ¦
¦В/р                               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2. Організація-імпортер,                    ¦
¦  юридична адреса                       ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦  Тел. (  )  - -   Факс (  )  - -         ¦
¦Р/р                               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦18. Код ім-¦19. Одини-¦20. Кіль-  ¦21. Вартість ¦22. Вартість у¦
¦  портно-¦  ця ви-¦  кість  ¦  у валюті ¦  доларах  ¦
¦  го това¦  міру ¦      ¦  контракту¦  США    ¦
¦  ру   ¦     ¦      ¦       ¦       ¦
¦  (ТНЗЕД)¦     ¦      ¦       ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦23. Країна призначення  ¦   ¦24. Країна імпортера   ¦   ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦25. Країна виробника   ¦   ¦26. Валюта контракту   ¦   ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦27. Базис поставки       ¦14. Характер угоди       ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦15 П.I.Б. керівника організа- ¦16. Міністерство (відомство)¦  ¦
¦  ції-експортера       ¦  що видало картку      ¦
¦                ¦                ¦
¦Посада             ¦ П.I.Б.             ¦
¦                ¦ Пос.              ¦
¦підп. та печатка існують    ¦ Підпис             ¦
¦          Дата    ¦ М.П.        Дата    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦17. Особливі умови                       ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка