Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Регламенту роботи МОЗ України

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 884
 
 
          Про затвердження Регламенту
            роботи МОЗ України
 
 
   З метою  встановлення порядку організації діяльності МОЗ
України, підвищення особистої відповідальності працівників за
виконання покладених на них завдань та на виконання постанови
Кабінету Міністрів  України  від  19.09.2007  року  N  1143
( 1143-2007-п ) "Про затвердження типового регламенту центрального
органу виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Регламент роботи МОЗ України (додається).
 
   2. Першим заступникам, заступникам  Міністра,  керівникам
структурних підрозділів Міністерства:
 
   2.1. взяти до неухильного виконання Регламент роботи МОЗ
України;
 
   2.2. привести у відповідність до Регламенту положення про
структурні підрозділи Міністерства.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від
14 січня 2004 року N 8 ( v0008282-04 ) "Про затвердження
Регламенту роботи апарату МОЗ України".
 
   Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника
Міністра Орду О.М.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   29.12.2007 N 884
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
          роботи апарату МОЗ України
 
 
   Затвердження Регламенту роботи апарату МОЗ України (далі -
Міністерство) спрямовано на забезпечення чіткої організації його
діяльності, підвищення особистої відповідальності працівників за
доручену ділянку роботи.
   Регламент роботи апарату Міністерства визначає організацію
діяльності Міністерства, його структурних підрозділів, урядових
органів державного управління в складі МОЗ України, створюваних
при ньому дорадчих органів (колегія, громадська колегія, вчена
медична рада, комісії, робочі групи тощо), а також взаємодію всіх
цих структур з реалізації функцій, покладених на Міністерство
в цілому.
   До Регламенту  включено  розділи,  що  регулюють процеси
підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю  за  їх
виконанням, процедуру розроблення й узгодження проектів законів,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, визначають
роль тих чи інших посадових осіб Міністерства, розмежування та
узгодження їхньої діяльності з метою уникнення дублювання функцій.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Регламент роботи апарату МОЗ України встановлює порядок
організації діяльності пов'язаної із здійсненням його повноважень.
 
   1.2. Міністерство спрямовує свою діяльність на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента
України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України,
Програми  діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів
законодавства.
 
   1.3. МОЗ України в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими
органами виконавчої влади спільні акти.
 
   1.4. Міністерство охорони здоров'я України під час виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,  а  також
з відповідними органами інших держав.
 
   1.5. Діяльність МОЗ України є відкритою та прозорою, що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті,
публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і
телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників
Міністерства.
   Iнформація про діяльність МОЗ України надається громадянам,
представникам засобів масової інформації відповідно до закону.
 
        2. Організація роботи МОЗ України
 
   2.1. Планування роботи
   2.1.1. Міністерство охорони здоров'я України розробляє та
затверджує річний план заходів з виконання покладених на нього
завдань (далі - річний план).
   2.1.2. Заходи,  передбачені  у  річному  плані,  повинні
відповідати напрямам робіт, визначених бюджетними  програмами,
а результативні  показники  річного  плану  -  результативним
показникам відповідних бюджетних програм.
   2.1.3. У річному плані визначаються:
   - перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;
   - відповідальні за виконання завдань (робіт);
   - строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та
підготовки звітності;
   - результативні показники виконання плану.
   2.1.4. Річний  план розробляється структурним підрозділом
Міністерства, на який покладено функцію стратегічного планування,
на основі пропозицій самостійних підрозділів Міністерства та
урядових органів державного управління в складі МОЗ України.
   2.1.5. Для розроблення річного плану може бути утворена
робоча група з представників структурних підрозділів, науковців,
інших фахівців.
   2.1.6. Після прийняття Закону про Державний бюджет України на
відповідний рік розроблений річний план у двотижневий строк
коригується і затверджується наказом МОЗ України та розміщується
на веб-сайті Міністерства.
   2.1.7. Структурні підрозділи провадять свою діяльність згідно
з квартальним або місячним планами, що розробляються на підставі
річного плану та затверджуються першим заступником або заступником
Міністра, у сфері функціональних повноважень якого знаходиться
структурний підрозділ.
   2.1.8. Моніторинг  виконання  річного  плану  проводиться
щокварталу структурним підрозділом Міністерства, на який покладено
функцію стратегічного планування.
   2.1.9. По закінченні строку дії річного плану структурний
підрозділ Міністерства, на який покладено функцію стратегічного
планування,  на  основі  пропозицій  самостійних  підрозділів
Міністерства та урядових органів державного управління в складі
МОЗ України, готує звіт про його виконання, який  підлягає
опублікуванню та громадському обговоренню.
 
   2.2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників
апарату МОЗ України
   2.2.1. Повноваження  Міністра  охорони  здоров'я  України
визначаються законом.
  2.2.2. Розмежування  функціональних повноважень заступників
Міністра визначається Положенням про МОЗ України та відповідним
наказом Міністерства.
   Розподіл обов'язків затверджується  наказом  Міністерства,
в якому визначаються:
   - перелік закріплених за відповідним заступником Міністра
обов'язків, що випливають з покладених на Міністерство завдань та
функцій;
   - перелік  структурних  підрозділів,  урядових  органів
державного управління в складі МОЗ  України,  територіальних
органів,  діяльність  яких  спрямовується,  координується  та
контролюється відповідним заступником, а також підпорядкованих
закладів, установ та організацій.
   2.2.3. Положення про структурний підрозділ  розробляється
керівником  відповідного  підрозділу у двотижневий строк при
реорганізації Міністерства, погоджується із заступником Міністра
(відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується Міністром.
   2.2.4. Обов'язки  керівника   структурного   підрозділу
визначаються положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших
працівників структурних  підрозділів  визначаються  посадовими
інструкціями, що затверджуються заступником Міністра (відповідно
до розподілу обов'язків).
 
   2.3. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
   2.3.1. МОЗ  України  для  забезпечення  здійснення своїх
повноважень може утворювати за наказом Міністерства постійні і
тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
   2.3.2. Для погодженого вирішення проблемних  питань,  що
належать до компетенції МОЗ України, та обговорення найважливіших
напрямів  його   діяльності   утворюється   колегія   як
консультативно-дорадчий  орган,  порядок  діяльності  якого
визначається положенням про колегію МОЗ України, затвердженим
наказом Міністерства.
   2.3.3. Кількісний і персональний  склад  консультативних,
дорадчих  та  інших допоміжних органів і положення про них
затверджує Міністр охорони здоров'я України.
 
   2.4. Управління персоналом та проходження державної служби
   2.4.1. Організація кадрової роботи МОЗ України здійснюється
згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану,
в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників.
   2.4.2. Прийняття  на  державну  службу  в  МОЗ  України
здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою,
визначеною законодавством.
   Прийняття працівників на роботу до МОЗ України на посади, що
не  віднесені  до  категорій посад державних службовців, та
звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства
про працю.
   2.4.3. Тривалість  робочого  часу  державних  службовців
визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про державну службу"
( 3723-12 ).
   2.4.4. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання
завдань і доручень керівництва МОЗ України встановлюється в разі
потреби чергування працівників структурних підрозділів (згідно
з графіком, затвердженим Міністром).
   Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів
за межами приміщень Міністерства з метою вирішення службових
питань погоджується з керівниками відповідних підрозділів та
вноситься відмітка до журналу тимчасової відсутності на робочому
місці. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою
відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю
заступникам Міністра, які здійснюють керівництво відповідними
підрозділами.
   2.4.5. У МОЗ України формується кадровий  резерв,  який
підлягає  щорічному  перегляду у грудні та затвердженню. Iз
зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота,
спрямована на підвищення їх кваліфікації.
   З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і
ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або
державних службовців, які претендують на зайняття більш високих
посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування
на відповідних посадах у структурних підрозділах.
   2.4.6. З  метою підвищення ефективності роботи державних
службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один
раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення
якої визначається Положенням про проведення атестації державних
службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1922 ( 1922-2000-п ).
   У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
відповідно до Порядку та регламенту проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями МОЗ України покладених на них
обов'язків і завдань, затвердженого наказом МОЗ України від
16.01.2006 р. N 11-к.
   Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівництвом та самостійним структурним підрозділом, на який
покладено функцію кадрової політики, під час проведення ротації
кадрів на окремих посадах.
   2.4.7. Самостійний структурний підрозділ, на який покладено
функцію кадрової політики, розглядає і вносить пропозиції щодо
нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи щодо
заохочення працівників апарату МОЗ України та територіальних
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
його управління.
 
          3. Нормотворча діяльність
 
   3.1. Нормотворча діяльність МОЗ України провадиться на основі
та на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актів Президента України і постанов Верховної Ради України,
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів
Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України,  інших  актів  законодавства, а також з ініціативи
Міністерства.
 
   3.2. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку,
встановленому  Регламентом  Кабінету  Міністрів  України,  що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 950 ( 950-2007-п ), іншими актами законодавства.
 
   3.3. Розроблення проекту нормативно-правового акта у МОЗ
України покладається на структурний підрозділ відповідно до його
компетенції.
 
   3.4. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися за наказом Міністерства робоча група.
 
   3.5. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
   - проводиться аналіз стану справ  у  відповідній  сфері
правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність
підготовки проекту;
   - визначається  предмет  правового  регулювання, механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання;
   - перевіряється його відповідність актам законодавства вищої
юридичної сили,  чинним  міжнародним  договорам  України  та
забезпечується  опрацювання  проекту  з  урахуванням  acquis
cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання
належить  до  сфери,  правовідносини  в  якій  регулюються
законодавством ЄС;
   - забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими
органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні
поправки;
   - вживаються заходи до  усунення  розбіжностей,  зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне
обговорення шляхів вирішення спірних питань.
 
   3.6. Проект  нормативно-правового акта перед поданням на
розгляд Міністру обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими
структурними  підрозділами,  урядовими  органами  державного
управління в складі МОЗ України, юридичною службою та заступником
Міністра (відповідно до розподілу обов'язків).
 
   3.7. Нормативно-правові акти МОЗ України, що стосуються прав,
свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають  в  установленому  порядку  реєстрації
в Мін'юсті.
 
        4. Організація роботи з документами
 
   4.1. Реєстрація,  розгляд  та  проходження  документів
у Міністерстві здійснюється відповідно до Iнструкції з діловодства
у Міністерстві охорони здоров'я України (далі  -  Iнструкція
з діловодства), затвердженої наказом МОЗ України від 05.02.98 р.
N 20 ( v0020282-98 ) із змінами і доповненнями, внесеними наказами
Міністерства охорони здоров'я України від 29.05.1998 р. N 140
( v0140282-98 ), від 06.11.2000 р. N 287 ( v0287282-00 ), від
08.05.2001 р. N 177 ( v0177282-01 ), від 04.06.2003 р. N 252
( v0252282-03 ), від 30.10.2003 р. N 501 ( v0501282-03 ), від
10.09.2004 р. N 453 ( v0453282-04 ) та Iнструкції з організації та
здійснення контролю за виконанням завдань визначених  актами
законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України в Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженої
наказом МОЗ України від 30.08.2005 р. N 433 ( v0433282-05 ).
 
   4.2. Порядок організації роботи з документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається
законодавством.
 
   4.3. До основних видів роботи з документами належать:
   - реєстрація вхідної кореспонденції;
   - робота з документами у структурних підрозділах;
   - підготовка документів для доповіді керівництву;
   - підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів
та актів організаційно-розпорядчого характеру;
   - організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;
   - підготовка та оформлення документів до засідань колегії;
   - оформлення копій та додатків до документів;
   - реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
   - організація  та  здійснення  контролю  за  виконанням
документів;
   - складення номенклатури та формування справ;
   - підготовка справ до архівного зберігання та користування
архівною документацією;
   - ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток
і штампів МОЗ України.
 
   4.4. Проходження документів
   4.4.1. Всі документи,  що  надходять  до  МОЗ  України,
приймаються  централізовано  в  відділі  документозабезпечення
Управління адміністративного забезпечення. У разі надходження
документів у неробочий час вони приймаються черговим Української
станції екстреної консультативної медичної допомоги.
   4.4.2. Після попереднього розгляду документів начальником
Управління адміністративного забезпечення чи іншою особою, яка
його заміщає, або спеціально виділеною для цього особою відповідно
до розподілу обов'язків між працівниками, Міністру подаються на
розгляд найбільш важливі документи, які надходять від Президента
України, Голови Верховної Ради України та його заступників,
Прем'єр-міністра  та  Віце-прем'єр-міністрів  України,  Глави
Секретаріату Президента України, членів Уряду, керівників інших
центральних органів виконавчої влади, запити та звернення народних
депутатів України тощо.
   4.4.3. У разі відсутності Міністра найбільш важливі документи
подаються на розгляд першому заступнику Міністра,  у  сфері
функціональних повноважень якого знаходиться управління апаратом
Міністерства.
   4.4.4. Перші заступники та заступники Міністра розглядають
інші документи відповідно до розподілу функціональних обов'язків і
доручають їх виконання керівникам структурних підрозділів, які
знаходяться у сфері їх функціональних повноважень.
   4.4.5. У випадках, коли для виконання доручення виникає
необхідність в участі фахівців інших підрозділів Міністерства або
інших органів  виконавчої  влади - залучення їх погоджується
з відповідними керівниками.
   4.4.6. Визначення виконавців серед працівників структурних
підрозділів, що знаходяться у сфері функціональних повноважень
іншого керівника,  без  погодження  з  відповідним керівником
не допускається.
   4.4.7. Розгляд   документів  керівництвом  Міністерства
здійснюється в день надходження (не більш однієї доби). На
документи  накладаються  резолюції  з конкретними вказівками,
визначаються виконавці, зміст доручення, термін виконання та
ставиться дата й підпис керівника.
   4.4.8. Завдання, що містить резолюція, повинно бути реальним
та  зрозумілим  для виконавця, а термін, що встановлюється,
достатнім для якісного виконання.
   4.4.9. Вторинні  резолюції  інших  посадових  осіб,  що
накладаються у процесі виконання доручення, повинні узгоджуватись
з першою резолюцією керівництва Міністерства.
   4.4.10. В разі необхідності внесення змін до  доручення
питання узгоджується з керівником, який наклав першу резолюцію,
про що робиться примітка на документі не пізніше ніж у триденний
строк із дня отримання документа.
   4.4.11. Основний виконавець доручення визначається відповідно
до п. 4.8.2 Iнструкції з діловодства ( v0020282-98 ).
   4.4.12. Керівник структурного підрозділу, визначений головним
виконавцем, після отримання доручення доводить його до відома
співвиконавців та ставить перед ними чіткі завдання (службовою
запискою, нагадуванням тощо) із визначенням змісту, форми та
термінів подання матеріалів.
   4.4.13. При визначенні керівника департаменту, самостійного
управління чи відділу основним виконавцем або співвиконавцем
завдання,  що не відповідає функціям підрозділу, порушується
питання про зміну виконавця перед посадовою особою, яка дала це
доручення.
   4.4.14. При зміні, за клопотанням начальника самостійного
структурного  підрозділу,  резолюції  керівництва Міністерства
стосовно основного виконавця або терміну виконання доручення, ця
інформація  доводиться  до  відома  сектору контролю апарату
Міністерства.
   4.4.15. Якщо завдання з об'єктивних причин не може бути
виконано у визначений строк, керівник Міністерства продовжує
термін виконання (якщо цей термін встановлено не вищим органом
державної влади) на підставі завізованої керівником підрозділу
доповідної  записки,  про  що керівник підрозділу повідомляє
співвиконавців та сектор контролю апарату Міністерства.
   4.4.16. У випадках затримки одним із співвиконавців виконання
своєї частини завдання з його особистої вини, на нього, за
письмовою  вказівкою  відповідного  керівника  Міністерства,
покладається обов'язок продовження терміну виконання, підготовка,
візування  та  подання  на  підпис остаточної відповіді від
Міністерства. При цьому терміни виконання завдань за дорученням
вищих державних органів можуть бути продовжені у виняткових
випадках лише тими ж органами, які давали доручення Міністерству,
при наявності поважних причин.
   4.4.17. Діловодство та листування в межах України ведеться,
згідно з діючим законодавством, державною мовою.
 
   4.5. Підготовка проектів наказів
   4.5.1. Рішення, що приймаються  Міністерством,  видаються
у формі наказів.
   4.5.2. Підготовка проектів наказів здійснюється відповідно до
Iнструкції з діловодства ( v0020282-98 ).
   4.5.3. Загальні вимоги до проектів наказів такі:
   - накази видаються лише в межах компетенції Міністерства;
   - накази повинні відповідати вимогам законодавства України
про мову та інших актів законодавства, узгоджуватись з раніше
прийнятими актами і викладатися згідно з правописом;
   - накази МОЗ України, що стосуються прав, свобод та законних
інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають
в установленому порядку реєстрації в Мін'юсті;
   - підготовка проектів наказів та інших документів (рішень
колегії, рішень апаратних нарад тощо), їх погодження з іншими
заінтересованими  структурними  підрозділами  та  керівництвом
Міністерства здійснюється працівниками апарату Міністерства;
   - погодження проектів наказів  здійснюється  самостійними
структурними підрозділами Міністерства, які відповідно до їх
компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті наказу,
шляхом  його  візування  посадовими  особами.  Віза включає:
найменування посади особи, яка візує документ, особистий підпис,
ініціали й прізвище цієї особи, дату візування;
   - проекти наказів  перевіряються  юридичною  службою  на
відповідність чинному законодавству;
   - проекти наказів подаються юридичній службі після погодження
їх керівниками зацікавлених структурних підрозділів, урядових
органів державного управління в складі МОЗ України. Внесення
подальших змін до його тексту не допускається без повторного
узгодження з юридичною службою.
   4.5.4. Проекти наказів після узгодження їх із керівниками
всіх заінтересованих структурних підрозділів, урядових органів
державного управління в складі МОЗ України, юридичною службою, та
самостійним структурним підрозділом з питань адміністративного
забезпечення, заступниками Міністра, подаються на підпис Міністру.
   4.5.5. Реєстрація наказів МОЗ України з основної діяльності
Міністерства проводиться в секторі контролю апарату. Під час
реєстрації наказів з основної діяльності проставляється дата і
номер наказу.
   4.5.6. Підготовка та реєстрація наказів щодо  прийняття,
переведення,  звільнення;  застосування  заходів заохочення і
дисциплінарного  впливу,  організації  навчання,  установлення
надбавок, проведення атестації працівників апарату Міністерства та
керівних  працівників  на  посадах  основної  номенклатури
Міністерства, надання відпусток, зміни анкетних даних, надання
матеріальної допомоги працівникам апарату Міністерства, утворення,
реорганізації, ліквідації, перейменування закладів, підприємств,
установ, організацій, підпорядкованих МОЗ України, затвердження
статутів, положень, інструкцій, правил, структури, чисельності,
штатного  розпису  та  внесення  змін  до   внутрішніх
нормативно-правових документів здійснюється винятково структурним
підрозділом з питань кадрової політики з присвоєнням наступних
індексів:
   "О" - накази МОЗ України  про  прийняття,  переведення,
звільнення; застосування заходів заохочення і дисциплінарного
впливу, організацію навчання, проведення атестації, установлення
надбавок до посадового окладу керівним працівникам на посадах
основної номенклатури Міністерства; утворення,  реорганізацію,
ліквідацію,  перейменування  закладів,  підприємств,  установ,
організацій, підпорядкованих  МОЗ  України,  затвердження  їх
статутів, положень, інструкцій правил, структури, чисельності,
штатного  розпису  та  внесення  змін  до   внутрішніх
нормативно-правових документів;
   "К" - накази МОЗ України з особового складу центрального
апарату  (про прийняття, переведення, звільнення; організації
навчання, проведення атестації, зміни анкетних даних, надання
матеріальної допомоги, установлення надбавок до посадового окладу
працівникам апарату Міністерства);
   "Кв" - накази МОЗ України про надання відпусток;
   "Кд" - накази  МОЗ  України  про  застосування  заходів
дисциплінарного впливу;
   "Кн" - накази МОЗ України про нагородження.
   4.5.7. Реєстрація     наказів     МОЗ     України
з адміністративно-господарських питань, що не мають характеру
основної  діяльності  Міністерства проводиться у структурному
підрозділі з питань адміністративного забезпечення, з присвоєнням
індексу "Адм".
   4.5.8. Реєстрація наказів МОЗ  України  про  відрядження
проводиться у структурному підрозділі з питань адміністративного
забезпечення, з присвоєнням індексу "Км".
   4.5.9. Контроль  за  виконанням  наказів  МОЗ  України
здійснюється керівником Міністерства, визначеним у наказі.
 
   4.6. Системи  електронного  документообігу  та  обробки
інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів і
Iнструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України.
 
   4.7. Контроль за виконанням доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, запитів та
звернень народних депутатів  України  здійснює  безпосередньо
Міністр, одержуючи постійно необхідну інформацію про хід їхнього
виконання від сектору контролю апарату. Міністр може брати під
свій безпосередній контроль також розгляд інших найважливіших
документів, звернень, скарг та ін.
   4.7.1. Про  виконання  доручень  та  результати розгляду
документів, взятих на особистий контроль, Міністру безпосередньо
доповідає посадова особа, визначена в резолюції Міністра першою.
 
          5. Порядок проведення нарад
 
   5.1. Для  погодженого,  виваженого  вирішення  питань
з найважливіших напрямків діяльності галузі, при Міністерстві
створені  колегія,  громадська  колегія, вчена медична рада,
проводяться  наради  за  участю  керівників  та  фахівців
підпорядкованих закладів, установ, організацій та підприємств,
комісії та робочі групи.
   5.1.1. Матеріали на засідання колегії, вченої медичної ради,
комісій, робочих груп (доповідні записки, довідки, аналітичні
матеріали, проекти рішень і наказів, список запрошених осіб)
готуються самостійними структурними підрозділами Міністерства,
урядовими органами державного управління в складі МОЗ України
(в разі необхідності - з перевіркою на місцях), і попередньо
погоджуються з Міністром або іншою особою, яка їх проводитиме.
   5.1.2. Усі  матеріали  повинні  бути  вчасно  і  якісно
підготовлені. В іншому випадку вони повертаються на доопрацювання.
   5.1.3. Терміни надання пропозицій щодо  порядку  денного
засідань і строки підготовки матеріалів до них визначаються
відповідними положеннями.
   5.1.4. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку
денного за рішенням Міністра або іншої особи, яка проводить
засідання. Особи, що беруть участь у роботі засідань, обов'язково
реєструються. Хід засідання протоколюється.
   5.1.5. На засіданнях колегії, вченої медичної ради, комісій,
робочих груп питання розглядаються по суті  з  обов'язковим
прийняттям рішень по кожному пункту порядку денного, в яких
визначаються відповідні заходи, відповідальні особи та строки
виконання.
   5.1.6. Рішення колегії, вченої медичної  ради,  комісій,
робочих груп реалізуються, як правило, наказами Міністерства, які
готуються у місячний термін підрозділом, який готував проект
рішення.
 
   5.2. Апаратні наради
   5.2.1. Апаратні наради проводяться щотижня.
   5.2.2. Міністр або в разі його відсутності перший заступник
Міністра (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні
наради  для  розгляду  та вирішення питань, що належать до
повноважень МОЗ України.
   5.2.3. Порядок денний апаратної наради формується на підставі
пропозицій заступників  Міністра  та  керівників  структурних
підрозділів.
   5.2.4. Проект порядку денного апаратної наради погоджується
з Міністром і доводиться до відома його заступників за два дні до
її проведення.
   5.2.5. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються
не пізніше ніж у дводенний строк протоколами.
   Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома
учасників апаратної наради.
   5.2.6. Організацію  проведення  апаратних  нарад здійснює
секретар колегії.
 
   5.3. Оперативні наради
   5.3.1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих
питань, що належать до повноважень  МОЗ  України,  керівник
Міністерства або його заступник проводять оперативні наради.
   5.3.2. Порядок денний та матеріали до  нього  подаються
учасникам  оперативної  наради  завчасно,  а  з  додаткових
(позапланових) питань - у день її проведення.
   5.3.3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються
у дводенний строк протоколом.
   Протокол наради підписує головуючий.
   5.3.4. Організація проведення оперативної наради покладається
на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання,
що розглядатимуться.
 
   5.4. Міжвідомчі наради
   5.4.1. Для  вирішення  питань  міжвідомчого  характеру
у Міністерстві можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням
представників інших органів виконавчої влади.
   5.4.2. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються
учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.
   5.4.3. Організація  міжвідомчих  нарад  покладається  на
заступника Міністра та структурний підрозділ, до компетенції якого
належать питання, що розглядатимуться.
   5.4.4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах,
здійснює відповідний структурний підрозділ.
 
    6. Взаємодія МОЗ України з іншими органами державної
      влади та органами місцевого самоврядування
 
   6.1. Під  час  здійснення своїх повноважень МОЗ України
взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом
України та його Секретаріатом, Кабінетом Міністрів України та його
Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
 
   6.2. МОЗ України, взаємодіючи з Верховною Радою України:
   - забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного
Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на
всіх стадіях розгляду;
   - визначає  посадову  особу,  яка представлятиме позицію
Кабінету Міністрів України під час  розгляду  законопроекту,
внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами
України;
   - готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України;
   - розглядає депутатські звернення і запити, звернення та
рекомендації комітетів Верховної Ради України;
   - готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та
до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради
України;
   - забезпечує виконання інших доручень, передбачених рішеннями
Кабінету  Міністрів України про взаємодію з Верховною Радою
України.
 
   6.3. МОЗ України  взаємодіє  із  Секретаріатом  Кабінету
Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом
Міністрів України, проводить консультації стосовно  процедури
підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які
подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації
контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також
з інших питань.
 
   6.4. МОЗ України забезпечує постійну та ефективну співпрацю
з іншими органами виконавчої влади.
 
   6.5. МОЗ  України  розглядає звернення, пропозиції, інші
матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
забезпечує своєчасне узгодження  проектів  нормативно-правових
актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
      7. Взаємодія із засобами масової інформації
             та громадськістю
 
   7.1. З метою забезпечення участі громадськості у процесі
підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під
час їх виконання при Міністерстві діє громадська рада відповідно
до положення про громадську раду при МОЗ України.
 
   7.2. МОЗ  України  створює  необхідні  умови для роботи
громадської ради та проведення її засідань.
 
   7.3. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер
і є обов'язкові для розгляду МОЗ України.
 
   7.4. З метою організації ефективної взаємодії між центральним
органом виконавчої влади,  засобами  масової  інформації  та
об'єднаннями громадян МОЗ України забезпечує:
   - проведення  в  установленому  порядку  консультацій
з громадськістю;
   - організацію вивчення громадської думки стосовно проблем,
пріоритетів та перспектив розвитку у сфері охорони здоров'я;
   - проведення моніторингу громадської думки під час підготовки
та виконання рішень МОЗ України;
   - інформування громадськості про діяльність МОЗ  України
шляхом    проведення    прес-конференцій,    брифінгів,
Iнтернет-конференцій, прямих  телефонних  ліній,  розміщення
в засобах  масової  інформації  статей, інтерв'ю, коментарів,
підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження
інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Міністерства;
   - проведення моніторингу повідомлень у  засобах  масової
інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні
зауваження;
   - організацію  та проведення роз'яснень цілей, змісту і
порядку реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.
 
   7.5. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються
у місячний строк керівником МОЗ України або визначеною ним
посадовою особою. Про результати розгляду авторові пропозицій
(звернень) повідомляється листом за підписом зазначених осіб.
 
     8. Організація роботи із зверненнями громадян
 
   8.1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ); постанови Кабінету Міністрів України від
14.04.97 р. N 348 ( 348-97-п ) "Про затвердження  Iнструкції
з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової інформації" та інших актів законодавства.
   За зверненнями  громадян  ведеться  окреме  діловодство
відповідно до Iнструкції з діловодства за зверненнями громадян
у Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженої наказом МОЗ
від 09.03.04 р. N 120 ( v0120282-04 ).
 
   8.2. Розгляд звернень громадян покладається на підрозділ по
роботі із зверненнями громадян, а також на спеціально призначених
для цього осіб у структурних підрозділах Міністерства,  які
забезпечують  кваліфікований  та  своєчасний розгляд звернень
громадян, що надійшли на адресу МОЗ України; ведення окремого
діловодства  за зверненнями громадян; здійснення контролю за
дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань,
порушених у зверненнях громадян; проведення систематичного аналізу
та узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно
значущих  проблем,  які потребують невідкладного розв'язання,
інформування про це керівництва МОЗ України та Кабінету Міністрів
України; вносять пропозиції і вживають заходів до поліпшення
організації роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених
у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері.
   Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями
громадян  у  структурних  підрозділах Міністерства несуть їх
керівники. Вони систематично аналізують ведення діловодства і
вживають заходів до його вдосконалення.
 
   8.3. Особистий прийом громадян регулярно проводять Міністр,
його заступники, керівники структурних підрозділів  та  інші
посадові особи МОЗ України згідно з графіком, затвердженим наказом
МОЗ України, який доводиться до відома громадян. Міністр та його
заступники здійснюють особистий розгляд звернень та першочерговий
прийом Героїв  України,  Героїв  Радянського  Союзу,  Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни.
   8.3.1. У разі відсутності зазначеної посадової особи, яка
проводить  особистий  прийом громадян згідно із затвердженим
графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку  покладено
виконання її обов'язків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка