Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями

    ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МIСТОБУДУВАННЯ
             I АРХIТЕКТУРИ
 
 N 4 від 14.12.94
   м.Київ
 
 
                       Затверджено
                   Науково-технічною    радою
                   Державного Комітету України у
                   справах  містобудування  і
                   архітектури
                   Протокол
                   від 14 грудня 1994 р. N 4
 
 
    { Положення втратило чинність на підставі Рішення
     Міністерства регіонального розвитку та будівництва
     N 61 ( vr061661-08 ) від 02.06.2008 }
 
 
              Положення
     про взаємовідносини організацій - генеральних
      підрядників з субпідрядними організаціями
 
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення визначає взаємовідносини  організацій  -
генеральних  підрядників  (генпідрядників)  з  субпідрядними
організаціями  (субпідрядниками),  їх  права,  обов'язки  і
відповідальність при укладанні та виконанні контрактів субпідряду
на виконання окремих видів робіт для забезпечення введення в дію
виробничих потужностей і споруд, а також житлових будинків та
інших об'єктів соціального призначення і носить рекомендаційний
характер.
   Контракт субпідряду регулює взаємовідносини генпідрядника і
субпідрядника та визначає майнову відповідальність за невиконання
або неналежне виконання договірних зобов'язань сторін.
   2. Контракт  субпідряду укладається між генпідрядником і
субпідрядником на виконання окремих видів і комплексів робіт для
забезпечення введення в дію виробничих потужностей, будинків та
споруд.
   За домовленістю  сторін  можуть укладатись багатосторонні
контракти (замовник, генпідрядник, субпідрядники).
   Допускається укладання генпідрядником контракту субпідряду на
комплексне виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт з
однією субпідрядною організацією, яка виконує провідні роботи
(монтаж  технологічного  або  енергетичного  обладнання).  Ця
організація має право залучити до виконання доручених їй у
комплексі окремих видів робіт інші спеціалізовані організації та
укладати з ними контракти. Відповідальність перед генпідрядником
за всі роботи, передбачені комплексним субпідрядним контрактом,
враховуючи і роботи, що виконуються залученими організаціями, несе
основна  субпідрядна  організація,  яка  уклала  контракт  з
генпідрядником.
   3. Генпідрядник укладає із субпідрядником контракт субпідряду
на виконання окремих видів робіт для забезпечення введення в дію
виробничих потужностей і об'єктів  будівництва  у  визначені
контрактом строки.
   При укладанні та виконанні контракту субпідряду  сторони
керуються Законами  України  "Про  підприємства  в  Україні"
( 887-12 ), "Про  інвестиційну  діяльність"  (  1560-12  ),
Положенням про  підрядний  контракт  у  будівництві  України,
затвердженим наказом Мінбудархітектури України від 15  грудня
1993 року  N 9 ( v0009241-93 ), та іншими законодавчими і
нормативними актами України.
   Субпідрядник, який за контрактом субпідряду здійснює монтаж
основного  технологічного  і  енергетичного  устаткування,
зобов'язаний разом з генпідрядником і замовником забезпечити
введення в дію потужностей і об'єктів в установлені строки.
   Субпідрядник несе відповідальність перед генпідрядником за
якісне, повне та своєчасне виконання окремих видів та комплексів
робіт, передбачених субпідрядним контрактом.
   4. Генпідрядник зобов'язаний:
   - передати субпідряднику затверджену в установленому порядку
проектно-кошторисну  документацію  на  роботи,  що підлягають
виконанню ним;
   - забезпечити будівельну готовність об'єкта, конструкцій та
окремих видів робіт для виконання субпідрядником подальших робіт;
   - своєчасно здійснювати комплектну передачу субпідряднику
устаткування, матеріалів і виробів, поставка яких покладена на
генпідрядника (замовника), відповідно до графіків їх передачі,
узгоджених з термінами виконання будівельно-монтажних робіт і
введення в дію потужностей і об'єктів;
   -  забезпечити  своєчасне  відкриття  і  безперервність
фінансування робіт;
   - координувати діяльність субпідрядників, які беруть участь у
будівництві;
   - прийняти закінчені види робіт і здійснити оплату виконаних
монтажних і спеціальних робіт;
   - здійснювати  контроль  за  відповідністю  виконуваних
субпідрядником робіт робочим кресленням і будівельним нормам і
правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій  -  державним
стандартам  і технічним умовам, не втручаючись при цьому в
оперативно-господарську діяльність субпідрядника. При виявленні
відхилень від затвердженої проектно-кошторисної документації, а
також робочої документації, будівельних норм і правил генпідрядник
видає  розпорядження  субпідряднику  про  усунення  допущених
відхилень, а в необхідних випадках про припинення робіт, і
інформує про це замовника.
   5. Субпідрядник повинен:
   - виконати за контрактом субпідряду окремі види і комплекси
робіт в установлені календарним планом виконання монтажних і
спеціальних робіт строки відповідно до робочих креслень і згідно з
будівельними нормами;
   - провести індивідуальне  випробування  змонтованого  ним
устаткування;
   - брати участь у комплексному випробуванні устаткування,
здачі  робочій  комісії  закінчених  об'єктів  будівництва,
підготовлених  до  випуску  продукції чи надання послуг, та
забезпечити спільне з генпідрядником і замовником введення їх у
дію в установлені строки;
   - брати  участь у здачі закінчених об'єктів будівництва
державній комісії.
   6. Для складання субпідрядником проекту контракту субпідряду
генпідрядник зобов'язаний, як правило, не пізніше ніж за 3 місяці,
а на монтаж металоконструкцій, з урахуванням строку, необхідного
для їх виготовлення, не пізніше як за 6 місяців до початку робіт,
якщо  інші  терміни  не  передбачені  протоколом  намірів
(передконтрактної   угоди),  передати  субпідряднику  таку
документацію:
   - субпідрядникам, яким видано завдання по введенню в дію
виробничих потужностей і об'єктів - копію  затвердженого  в
установленому порядку титульного списку будови, що розпочинається,
а іншим субпідрядникам - виписку з титульною списку про обсяг
монтажних і спеціальних будівельних робіт, що виконуватимуться
цими субпідрядниками;
   - копію  графіка  суміщення будівельно-монтажних робіт і
виробничих процесів основної діяльності підприємств, розробленого
замовником відповідно до титульного списку, із зазначенням у
необхідних випадках строків тимчасової  зупинки  підприємства
(виробництва) для створення безпечних умов виконання робіт по
розширенню, реконструкції і технічному  переозброєнню  діючих
підприємств - субпідряднику, якому видаються завдання по введенню
в дію виробничих потужностей і об'єктів, а іншим субпідрядникам -
виписку  із  зазначеного  графіка  робіт,  виконуваних  цими
субпідрядниками;
   - графік передачі на перший рік будівництва устаткування,
матеріалів, виробів і конструкцій, забезпечення якими покладено на
генпідрядника  (замовника), із зазначенням помісячного строку
передачі. Цей графік розробляється в залежності від термінів
виконання будівельно-монтажних робіт і введення в дію виробничих
потужностей і об'єктів;
   - копію графіка виконання будівельно-монтажних робіт (по
роках);
   - копію річного календарного плану робіт, що виконуються
генпідрядником.
   На кожний наступний рік вказані графіки і плани передаються
протягом двох тижнів після терміну, передбаченого в особливих
умовах до контракту підряду.
 
    II. Порядок і строки укладання контракту субпідряду
 
   7. Укладанню  контракту  (договору)  субпідряду може, як
правило, передувати підписання протоколу намірів (передконтрактна
угода).
   Контракт субпідряду  укладається  між  генпідрядником  і
субпідрядником протягом 40 днів після отримання останнім усієї
необхідної проектно-кошторисної документації та документів (чи їх
проектів), обумовлених пунктом 6 цього Положення, якщо інше не
передбачене протоколом намірів. Контракт субпідряду підписується,
як правило, на переговорах.
   Складання проекту контракту  субпідряду  (з  усіма  його
додатками)  та  подання  його  генпідряднику  є  обов'язком
субпідрядника.
   8. Контрактом  субпідряду визначається договірна вартість
робіт, які повинен виконати субпідрядник з зазначенням обсягів
будівельно-монтажних робіт у базисних цінах.
   При виконанні робіт вахтовим методом у контракті визначаються
види робіт, що здійснюються таким методом, їх обсяги визначені у
договірних цінах та базисній кошторисній вартості робіт.
   Терміни виконання  окремих монтажних і спеціальних робіт
визначаються виходячи із термінів,  встановлених  контрактом,
укладеним між генпідрядником і замовником, а також з урахуванням
термінів виконання робіт, доручених замовником іншим виконавцям по
прямих договорах з ними.
   9. Сторони укладають додаткові угоди до контракту субпідряду
у  випадках  перегляду  у  встановленому  порядку  проектної
документації, титульного списку будови, зміни договірної ціни
робіт, що підлягають виконанню субпідрядником, або зміни інших
істотних умов виконання робіт.
   10. Генпідрядник  зобов'язаний  передати  відповідно  до
узгоджених у протоколі намірів (передконтрактної угоди) строків,
обсягів та складу робіт:
   - субпідряднику, якому установлюються завдання щодо введення
в  дію  виробничих  потужностей  і  об'єктів та будов, які
розпочинаються заново, повний комплект матеріалів робочого проекту
(проекту) в одному примірнику;
   - всім субпідрядникам - робочу документацію  у  складі,
передбаченому  державними  нормами,  на  обсяг  робіт,  що
виконуватимуться ним у плановому році, у двох  примірниках,
кошторисну документацію - в одному примірнику. При цьому креслення
металевих  конструкцій,  технологічних   трубопроводів   і
повітропроводів передаються у чотирьох примірниках.
   Iнші матеріали із складу проектно-кошторисної документації
для будівництва, а також матеріали обстежень діючих підприємств,
будинків і споруд, що підлягають розширенню, реконструкції і
технічному  переозброєнню, повинні бути надані генпідрядником
субпідряднику на його вимогу.
   У випадку, коли у передану субпідряднику робочу документацію
замовник (генпідрядник) у встановленому порядку вносить зміни,
генпідрядник зобов'язаний не пізніше як за 45 днів до початку
робіт за зміненою документацією передати субпідряднику уточнену
документацію у кількості примірників, передбаченій цим пунктом, а
також компенсувати субпідряднику всі витрати і збитки, понесені у
зв'язку з внесенням змін у раніше передану робочу документацію і
уточнити за погодженням з субпідрядником договірну ціну.
   11.  Субпідрядник  у 15-денний строк від дня одержання
документації, зазначеної у пунктах 6 та 10 цього Положення,
розглядає її та подає генпідряднику проект контракту субпідряду з
графіком виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт і
річним  календарним планом виконання монтажних і спеціальних
будівельних робіт.
   Генпідрядник у  10-денний  строк  повинен   повернути
субпідряднику  оформлений  контракт субпідряду. При наявності
заперечень генпідрядник складає протокол  розбіжностей,  який
підлягає  врегулюванню  сторонами. Iніціатива по врегулюванню
розбіжностей є обов'язком субпідрядника.
   При недосягненні згоди щодо врахування розбіжностей сторони
можуть звертатись до послуг незацікавлених консалтінгових фірм,
третейського суду тощо, або субпідрядник має право на укладання
прямого контракту з замовником, а генпідрядник - на залучення
іншого субпідрядника.
   12. Генпідрядник  передає  субпідряднику  документацію,
необхідну для монтажу устаткування, у складі  і  кількості,
передбачених державними стандартами.
   Вказана документація передається генпідрядником субпідряднику
за два місяці до початку монтажу устаткування, якщо інший строк не
передбачено особливими умовами до контракту субпідряду.
 
      III. Забезпечення матеріалами, виробами і
             устаткуванням
 
   13. Умови  забезпечення  робіт,  передбачених  контрактом
субпідряду, матеріалами, виробами і конструкціями визначаються
сторонами при укладанні протоколу намірів (передконтрактної угоди)
і контракту субпідряду з урахуванням Тимчасового положення щодо
розподілу обов'язків між учасниками будівництва по забезпеченню
об'єктів державного контракту і державного замовлення матеріалами,
виробами і устаткуванням (лист Мінбудархітектури від 29.12.93
N 11/196).
   14. Якщо матеріали, вироби і конструкції, що згідно  з
контрактом постачаються для виконання монтажних і спеціальних
робіт генпідрядником (замовником), не відповідають вказаним у
проектній  документації  специфікаціям,  державним стандартам,
технічним умовам, еталонам і зразкам, затвердженим в установленому
порядку, то вони підлягають заміні ним в погоджений субпідрядником
строк, який забезпечує своєчасне виконання покладених на нього
робіт.
   15. Устаткування, яке підлягає монтажу, матеріали, вироби і
конструкції,  забезпечення  якими  покладено на генпідрядника
(замовника), передаються субпідряднику генпідрядником або за його
дорученням замовником на приоб'єктних складах будівельно-монтажних
організацій комплектно, відповідно до вимог стандартів і технічних
умов, у повній справності і в строки, передбачені погодженим
сторонами графіком передачі устаткування, матеріалів і виробів.
   Великогабаритне устаткування передається укрупненими вузлами
відповідно до технічних умов на його виготовлення. Якщо це
устаткування  поставляється  з  порушенням  технічних  умов,
забезпечення складання його в укрупнені вузли входить в обов'язки
генпідрядника (замовника).
   В окремих випадках за згодою сторін може бути встановлений
інший порядок передачі устаткування, матеріалів і виробів.
   Устаткування, що  знаходиться у генпідрядника (замовника)
понад нормативний строк зберігання, передається ним субпідряднику
для монтажу після проведення передмонтажної ревізії та усунення
дефектів, викликаних тривалим зберіганням.
   Якщо устаткування знаходилось на складах понад нормативний
строк через  затримку  субпідрядником  початку  його  робіт,
передбаченого графіком, передмонтажна ревізія і усунення дефектів,
пов'язаних з тривалим зберіганням,  повинна  бути  здійснена
субпідрядником за свій рахунок. Якщо затримка початку монтажних
робіт виникла з вини генпідрядника (замовника), передмонтажна
ревізія і усунення дефектів здійснюється за рахунок генпідрядника
(замовника).
   Дострокова, у порівнянні в узгодженим графіком, передача
субпідряднику генпідрядником (замовником) матеріалів, виробів,
обладнання  та устаткування допускається тільки за згодою з
субпідрядником.
   16. Устаткування,  передане  генпідрядником  (замовником)
субпідряднику по акту, знаходиться на відповідальному зберіганні
субпідрядника до підписання в установленому порядку акту приймання
виконаних  робіт  після  індивідуальних  випробувань  цього
устаткування.
   Субпідрядник зобов'язаний забезпечити зберігання дорученого
йому устаткування і несе відповідальність за його втрату або
пошкодження.
   У випадку пошкодження устаткування з вини  субпідрядника
відновлення його провадиться за рахунок його коштів.
   17. Розрахунки за матеріали, вироби і конструкції, поставка
яких покладена на генпідрядника (замовника),  проводяться  з
урахуванням  витрат  щодо  їх  заготовки,  транспортування і
зберігання.
   При передачі субпідряднику матеріалів, виробів, конструкцій
та устаткування генпідрядник (замовник) передає субпідряднику на
покриття витрат по їх прийманню і зберіганню 30 відсотків коштів,
передбачених на заготівельно-складські витрати стосовно матеріалів
і   виробів,   і  20  відсотків  коштів,  передбачених
заготівельно-складськими витратами щодо устаткування.
   При передачі  устаткування  у  зоні монтажу генпідрядник
(замовник) передає субпідряднику на покриття витрат щодо приймання
і  зберігання  15  відсотків  коштів,  передбачених  на
заготівельно-складські витрати щодо устаткування.
   Вказані у  цьому  пункті кошти на заготівельно-складські
витрати перераховуються генпідрядником (замовником) у 10-денний
строк від дня передачі субпідряднику устаткування, матеріалів,
виробів і конструкцій.
   У разі  забезпечення  поставки  устаткування, матеріалів,
виробів і конструкцій самостійно субпідрядником  генпідрядник
(замовник) зобов'язаний:
   - сплачувати їх вартість з урахуванням транспортних витрат на
доставку до приоб'єктного складу або монтажної зони, а також
витрат стосовно навантаження і розвантаження;
   - перераховувати на розрахунковий рахунок субпідрядника в
міру надходження устаткування, матеріалів, виробів і конструкцій
кошти на заготівельно-складські витрати у повному розмірі за
встановленими нормами на ці цілі.
   18. Барабани з кабелем, дротами і  тросами  приймаються
субпідрядником  від  генпідрядника  під  охоронну  розписку.
Субпідрядник  несе  таку  ж  саму  відповідальність  перед
генпідрядником  за повернення у встановлені сторонами строки
барабанів з-під кабельної продукції, що і генпідрядник перед
замовником  (постачальником  кабельної  продукції), якщо інша
відповідальність  субпідрядника  не  передбачена  контрактом
субпідряду.
   19. У випадку встановлення субпідрядником некомплектності
устаткування при прийманні його для монтажу або виявлення дефектів
у  процесі монтажу чи випробування устаткування субпідрядник
зобов'язаний довести це до відома генпідрядника (замовника) і
взяти участь у складанні відповідного акту.
   Генпідрядник (замовник)   зобов'язаний   доукомплектувати
устаткування у 20-денний строк з моменту складання акту, якщо
інший строк за згодою сторін не встановлено.
   При виявленні дефектів устаткування у процесі його монтажу чи
випробувань генпідрядник  (замовник)  зобов'язаний  в  строк,
погоджений  із  субпідрядником,  усунути  дефекти чи змінити
устаткування. За згодою сторін ці роботи за окрему плату можуть
виконуватись субпідрядником в обумовлені терміни.
 
            IV. Послуги сторін
 
   20. За згодою сторін до прибуття на будівництво персоналу
субпідрядника генпідрядник  приймає  адресовані  субпідряднику
вантажі,  вивантажує їх, складує, складає акти приймання за
кількістю і якістю, а також інші акти та передає ці акти
субпідряднику, якщо інше не передбачено контрактом. Субпідрядник
зобов'язаний відшкодувати генпідряднику всі його витрати щодо
приймання, доставки на склади і зберігання вантажів, що прибули на
адресу субпідрядника.
   21. Генпідрядник надає субпідряднику на період виконання
робіт за погодженням при укладанні контракту:
   - приміщення для контори дільниці старшого виконавця робіт,
виконавця робіт і майстра, обладнано опаленням, освітленням і
телефоном;
   - складські приміщення і майданчики складування матеріалів
відкритого зберігання;
   - виробничі, санітарно-побутові та інші приміщення відповідно
до специфіки робіт, що виконуються субпідрядником.
   За користування  приміщеннями  виробничого  призначення
субпідрядник сплачує генпідряднику орендну плату, відшкодовує всі
витрати по опаленню, освітленню, повному ремонту і утриманню
наданих приміщень, а також сплачує за користування телефоном і
іншими засобами зв'язку, які належать генпідряднику. Відшкодування
витрат генпідрядника по утриманню приміщень санітарно-побутового
призначення,  якими  користується  субпідрядник,  здійснюється
пропорційно  чисельності  його  робітників.  Розмір  платні
встановлюється на підставі розрахунків при укладанні контракту і
визначається у особливих умовах до нього.
   22. При нестачі житлового фонду у субпідрядника генпідрядник
надає субпідряднику житлові приміщення, виділені замовником, на
період будівництва. При відсутності можливості надати житлові
приміщення  генпідрядник  може  за погодженням із замовником
дозволити субпідряднику орендувати в окремих випадках у громадян
для вказаних цілей житлові приміщення з доплатою до ставок
квартирної плати в установленому розмірі.
   При виконанні субпідрядником робіт на об'єктах лінійного
будівництва, на яких генпідрядник не веде робіт, забезпечення
житлом і побутове обслуговування своїх працівників проводить
субпідрядник.
   Умови і порядок надання генпідрядником житлових приміщень
субпідряднику передбачаються в особливих умовах до контракту
субпідряду.
   23. Соціально-побутове    обслуговування    працівників
субпідрядних  організацій  клубами,  їдальнями,  медпунктами,
таборами, дитячими дошкільними та іншими установами забезпечується
генпідрядником нарівні із своїми  працівниками.  Субпідрядник
відшкодовує   генпідряднику  витрати,  пов'язані  з  цим
обслуговуванням, у порядку, передбаченому особливими умовами до
контракту субпідряду. Додаткові витрати за надання генпідрядником
послуг підприємствам громадського  харчування  відшкодовуються
субпідрядником  пропорційно  до  кількості  працівників,  що
обслуговуються цими підприємствами.
   24. Генпідрядник передає  субпідрядникам  житлову  площу,
одержану від замовників у новозбудованих житлових будинках за
рахунок коштів державного бюджету на тих же умовах, на яких
одержує це житло генпідрядник. Всі умови одержання житла мають
бути зазначені у контракті субпідряду.
   25. Генпідрядник  відповідно  до  проекту  організації
будівництва  забезпечує  субпідрядника  електроенергією  (крім
субпідрядників,  які  мають  роздільний  облік   витрати
електроенергії), водою, парою, теплом, газом, стиснутим повітрям
та іншими ресурсами у кількості, потрібній для виконання окремих
видів робіт, а при відсутності у генпідрядника цих ресурсів він
забезпечує передачу субпідряднику не пізніше як за місяць до
початку робіт документів відповідних організацій про дозвіл на
користування електроенергією, парою,  водою,  теплом,  газом,
стиснутим повітрям та іншими ресурсами від існуючих джерел.
   Облік наданої електроенергії, води, пари,  тепла,  газу,
стиснутого повітря та інших ресурсів проводиться за фактичною
витратою,  що  визначається   на   підставі   показників
контрольно-вимірювальної апаратури, а при її відсутності - по
журналу обліку фактично відпрацьованого агрегатами субпідрядника
часу, підтвердженого двостороннім актом.
   Оплату за використання таких ресурсів субпідрядник проводить
за діючими тарифами відповідно до фактичного їх використання або
пропорційно (солідарно) до фактичних витрат генпідрядника.
   26. При  виконанні  субпідрядником  робіт  на  об'єктах,
віддалених від основного майданчика, на яких генпідрядник не веде
роботи, експлуатацію пристроїв по забезпеченню електроенергією,
парою, теплом, водою та іншими ресурсами здійснює субпідрядник.
   27. Генпідрядник  надає  субпідряднику право користування
під'їзними і внутрішньомайданчиковими залізничними коліями нарівні
із своїм вантажем у порядку, передбаченому особливими умовами до
контракту субпідряду.
   Штрафи, пов'язані з понаднормативним простоєм вагонів з вини
субпідрядника, сплачуються субпідрядником.
   28. Тимчасове підведення магістральних мереж водопроводу,
каналізації, паропроводу, стиснутого повітря та інших мереж до
об'єктів будівництва, до місць приєднання розводок, включаючи
роздільні пристрої, проводиться генпідрядником за рахунок коштів,
передбачених зведеним кошторисом  на  будівництво  тимчасових
будинків і споруд. За погодженням сторін цю роботу може виконувати
субпідрядник за окрему плату. Тимчасова розводка цих мереж у межах
робочої зони проводиться субпідрядником за свій рахунок.
   По будівельних  об'єктах,  розміщених  на  відокремленому
будівельному  майданчику,  де  роботи  виконуються  тільки
субпідрядником,  підведення  тимчасових  інженерних  мереж
здійснюється останнім за окрему плату.
   29. Пожежно-сторожова  охорона  будівельного  майданчика
здійснюється генпідрядником, який установлює відповідну дислокацію
постів.
   На вимогу субпідрядника генпідрядник установлює додаткові
пости, витрати на утримання яких відшкодовуються субпідрядником
виходячи  з  фактичної  для  генпідрядника  вартості  поста.
Пожежно-сторожова  охорона  устаткування,  систем, майстерень,
складів, комор та інших  споруд  і  матеріальних  цінностей
субпідрядника, що перебувають за межами будівельного майданчика,
здійснюється останнім.
   При проведенні  будівельно-монтажних  робіт  на  діючому
підприємстві, у випадку  неможливості  ізолювати  будівельний
майданчик,  пожежно-сторожова охорона здійснюється замовником.
Генпідрядник несе відповідальність за цілісність і зберігання
завезених субпідрядником на будівельний майданчик матеріалів,
будівельних машин і майна, якщо вони передані генпідряднику по
акту.  За  матеріали і майно закритого зберігання він несе
відповідальність у тому випадку, коли склади цих матеріалів після
закінчення  робочого  часу  передаються охороні генпідрядника
опечатаними.
   30. Генпідрядник несе відповідальність за збереження зданих
йому закінчених субпідрядником робіт до здачі об'єктів робочій
комісії
   31. Відшкодування витрат генпідрядника  за  послуги,  що
надаються  субпідряднику (адміністративно-господарські витрати,
пов'язані з забезпеченням субпідрядників технічною документацією і
фронтом  робіт,  координацією  виконання  робіт,  здійсненням
технічного нагляду, вирішенням  питань  матеріально-технічного
постачання, прийманням і здачею виконаних субпідрядником робіт
замовнику; пожежно-сторожовою охороною виконаних робіт і майна
субпідрядників в межах будівельного майданчика; забезпеченням
субпідрядників тимчасовими нетитульними будівлями і спорудами;
здійсненням заходів з техніки безпеки і охорони праці загального
характеру; благоустроєм і утриманням будівельного майданчика,
прибиранням  та  вивезенням  сміття; оплатою роботи частково
використовуваних  протягом  зміни  підйомних  механізмів),
субпідрядник щомісяця по окремих рахунках проводить відрахування
генпідряднику в розмірах, визначених згідно з контрактом. У разі
недосягнення  згоди розмір відрахувань визначається згідно з
порядком, що встановлюється Держкоммістобудування.
   32. При виконанні окремих видів робіт у зимовий період
генпідрядник відшкодовує субпідряднику його додаткові витрати
відповідно до розділу II Збірника кошторисних норм додаткових
витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період.
   Субпідрядник відшкодовує генпідряднику витрати, пов'язані з
виконанням генпідрядником у зимовий період розчищення доріг,
утриманням у належному стані входів у будинки, створенням у
необхідних випадках позитивних температур та інших робіт.
   На роботах, виконуваних субпідрядником  поза  будівельним
майданчиком, відрахування на зимові подорожчання не проводяться.
   33. При укладанні контракту субпідряду сторони в додаткових
умовах до нього  повинні  передбачити  також  інші  взаємні
зобов'язання,  керуючись  чинним  законодавством, будівельними
нормами і правилами, виходячи із проекту організації будівництва і
конкретних умов на об'єктах будівництва.
 
           V. Умови виконання робіт
 
   34. Генпідрядник зобов'язаний до початку робіт субпідрядника
у строки, передбачені контрактом субпідряду, забезпечити згідно з
вимогами відповідних розділів ДБН будівельну готовність об'єкта,
конструкцій, окремих видів робіт на об'єкті і виконати інші
покладені на нього обов'язки, необхідні для створення умов для
виконання наступних монтажних і спеціальних будівельних робіт, що
виконуються субпідрядником. Субпідрядник зобов'язаний забезпечити
готовність виконуваних ним монтажних і спеціальних будівельних
робіт у строки, передбачені контрактом субпідряду, для проведення
наступних  робіт,  виконуваних  генпідрядником  або  іншими
субпідрядниками.  Строки  взаємних  зобов'язань  щодо надання
будівельної готовності об'єктів, конструкцій і окремих видів робіт
генпідрядником і забезпечення готовності монтажних і спеціальних
будівельних робіт субпідрядником установлюються  у  контракті
субпідряду  відповідно до проекту організації будівництва та
нормативної трудомісткості робіт.
   35. Для забезпечення виконання монтажних і спеціальних робіт
генпідрядник виконує такі роботи:
   - копання і засипання траншей для каналізаційних випусків і
водопровідних вводів до найближчого від будинку колодязя зовнішніх
мереж, а також при улаштуванні телефонної каналізації, контурів
заземлення, прокладанні технологічних трубопроводів і силових
кабельних ліній;
   - прокладання відповідних ліній від зовнішніх магістральних
мереж  (водопроводу,  гарячого  водопостачання,  опалення,
газопостачання, каналізації) до вводу у будинок або до першого
колодязя  (при  укладанні  зовнішніх  магістральних  мереж
генпідрядником);
   -  влаштування  збірних  ліній  зливової  (виробничої)
каналізації, яка прокладається усередині промислових об'єктів, з
улаштуванням колодязів;
   - влаштування тунелів, прохідних каналів;
   - влаштування колодязів і прокладання труб у землі для
телефонної каналізації;
   - влаштування  фундаментів  для  монтажу  резервуарів,
газгольдерів та гідроізоляцію цих фундаментів;
   - випробування  наливанням  залізобетонних  і  бетонних
резервуарів, апаратів і піддонів перед здачею їх під хімічний
захист (при спорудженні цих резервуарів, апаратів і піддонів
генпідрядником);
   - влаштування передбачених проектом залізничних колій  і
автодоріг для перевезення устаткування і конструкцій;
   - планування монтажного майданчика з улаштуванням під'їздів
необхідної ширини, яка забезпечує вільну подачу конструкцій і
устаткування;
   - влаштування у випадках, передбачених проектом, спеціальних
естакад (за винятком металевих) для монтажу важкого устаткування
масою понад 10 т;
   - підливання бетоном (розчином) під устаткування, підкранові
колії і металоконструкції;
   - влаштування залізобетонних фундаментів під опори ліній
електропередачі,  що  проходять  по  території  будівельного
майданчика;
   - вирубування просік для спорудження ліній електропередачі і
ліній зв'язку, що проходять по території будівельного майданчика;
   - влаштування за рахунок коштів субпідрядника тепляків при
муруванні промислових печей (за винятком коксових батарей), а
також при проведенні зварювальних робіт, хімічного захисту або
теплової ізоляції апаратів глибокого холоду для забезпечення
виконання робіт у випадках, коли за технічними умовами потрібна
позитивна температура повітря;
   - влаштування передбачених проектом виконання робіт споруд і
укриттів при провадженні буровибухових  робіт  (за  винятком
обладнання  укриттів,  яке здійснюється за рахунок накладних
витрат);
   - влаштування риштувань і помостів при спорудженні ліфтових
установок.
   36. Субпідрядник відповідно до свого профілю виконує такі
роботи:
   - копання і засипка котлованів і траншей з улаштуванням
кріплення та водовідливом (виконують субпідрядники, які укладають
труби зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, газопостачання і
теплопроводів безпосередньо у грунті);
   - укладання випусків внутрішньої фекальної і  виробничої
каналізації до першого від будинку колодязя зовнішньої мережі
каналізації, а також  улаштування  водопровідних  вводів  до
водомірного вузла;
   - зачищення котлованів і траншей з водовідливом у випадках,
коли сталися обвали і заповнилися водою у період виконання робіт
субпідрядником, а також коли субпідрядником не були прийняті в
установлений  сторонами  строк котловани і траншеї, виконані
генпідрядником;
   - випробування  наливанням  залізобетонних  і  бетонних
резервуарів, апаратів і піддонів перед здачею їх під хімічний
захист (при спорудженні цих резервуарів, апаратів і піддонів
субпідрядником за контрактом субпідряду);
   - комплексне виконання робіт по повітряних лініях зв'язку і
лініях електропередачі (за винятком робіт, перелічених у пункті 35
цього Положення);
   - монтаж збірних конструкцій складних будівель і споруд,
включаючи бетонування монтажних стиків каркасів і закладання
зовнішніх швів захисних конструкцій  відповідно  до  робочих
креслень,  а  також підливання залізобетонних конструкцій до
проектної відмітки;
   - монтаж приладів відчинення фрамуг і ліхтарів, що монтує
субпідрядник, з механічним, електричним та іншими приводами;
   - встановлення  кондукторів  анкерних болтів для монтажу
прокатних станів та інших складних агрегатів;
   - підготовку  технологічних  трубопроводів, резервуарів і
ємкостей (приварювання гаків, опор і розвантажувальних кілець) під
ізоляцію, футеровку та інші роботи;
   - влаштування металевих вентиляційних коробів всіх видів і
товщин;
   - влаштування риштувань для виконання монтажних і спеціальних
будівельних робіт, які виконуються субпідрядником на висоті більше
3 метрів, крім робіт по влаштуванню риштувань для монтажу ліфтів;
   - протикорозійний  захист  лакофарбувальними  покриттями
металевих  конструкцій,  забезпечення  якими  здійснюється
субпідрядником;
   - фарбування зовнішньої поверхні міжцехових трубопроводів,
монтаж яких виконує субпідрядник, а також фарбування зовнішньої
поверхні теплової ізоляції цих трубопроводів;
   - покриття металоконструкцій вогнезахисними складами (якщо їх
монтаж здійснює субпідрядник);
   - захист будівельних конструкцій від агресивних корозійних
середовищ кислототривкими штучними матеріалами на кислотостійких
в'яжучих,  полімерними  листовими  матеріалами,  мастичними і
фарбувальними складами на основі епоксидних смол та  іншими
захисними складами;
   - гумування апаратури відкритим способом;
   - дегазацію, дезактивацію і дезінфекцію спеціальних відходів,
а також прибирання робочих місць;
   - вивантаження із транспортних засобів матеріалів, деталей і
конструкцій, що прибувають на адресу субпідрядника;
   - закладення примикань до будівельних конструкцій металевих
віконних рам, вітражів, стінових навісних багатошарових панелей
добірними металевими елементами, герметиками і ущільнювальними
прокладками при монтажі цих конструкцій субпідрядником.
   Перелік робіт, що доручаються субпідряднику, визначається
контрактом субпідряду.
   37. Виконавці по видах і комплексах робіт, не передбачених в
пунктах 35 і 36 цього Положення, визначаються особливими умовами
до контракту субпідряду.
   38. Субпідрядник відповідно до свого профілю  робіт  за
дорученням генпідрядника проводить роботи по перенесенню місцевих
ліній зв'язку, станційних пристроїв та інших комунікацій, що
містяться  на майданчику, відведеному для будівництва. Умови
виконання робіт та їх  вартість  визначаються  у  контракті
субпідряду.
   39. При  реконструкції і технічному переозброєнні діючих
підприємств генпідрядник вживає заходи по забезпеченню замовником
ізолювання зони виконання будівельно-монтажних робіт, а також
вживає заходи загального  характеру  з  техніки  безпеки  і
пожежно-сторожової охорони
   40. Генпідрядник зобов'язаний до початку виконання робіт
субпідрядником передати йому по акту у погоджені з ним строки
необхідну для виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт
технічну документацію на геодезичну  розбивочну  основу  для
будівництва і закріплені на території будівництва пункти і знаки
цієї основи з оглядом їх у натурі. Склад і обсяги геодезичної
розбивочної  основи  повинні  відповідати вимогам нормативних
документів з будівництва.
   41. Генпідрядник зобов'язаний після  укладання  контракту
субпідряду передати субпідряднику в строки, передбачені особливими
умовами до контракту, документи про дозвіл на виконання робіт
субпідрядником, які видаються відповідними органами.
   42. Субпідрядник  у  процесі  виконання  робіт  здійснює
систематичне, а після завершення робіт - остаточне прибирання
робочих місць від залишків матеріалів і відходів, що утворилися у
процесі виконання субпідрядних робіт на об'єкті.
   43. Пошкодження субпідрядником будівельних конструкцій та
інших виконаних робіт у процесі виконання монтажних і спеціальних
будівельних робіт, а також пошкодження генпідрядником у процесі
виконання  ним  будівельних робіт змонтованого субпідрядником
устаткування, систем і конструкцій  фіксуються  двосторонніми
актами. У випадку відмови однієї із сторін від підписання акту він
складається за участю  представника  замовника.  Витрати  по
відновленню пошкоджень відшкодовуються сторонами, що їх допустили.
 
       VI. Ціни, аванси, платежі, розрахунки
 
   44. Визначення договірних цін, умов авансування, платежів та
розрахунків між генпідрядником і субпідрядником провадяться ними
спільно при складанні контракту субпідряду.
   45. Вартість  робіт,  що  передаються  для  виконання
субпідряднику до контракту, визначається у  відповідності  з
Порядком визначення вартості будівництва на території України.
   46. На  придбання  матеріалів,  виробів  і  конструкцій
субпідрядником генпідрядник (за умови, якщо генпідрядник одержав
аванс  від  замовника)  надає  йому  аванс.  Розмір  авансу
встановлюється сторонами у контракті в залежності від вартості
намічених до виконання робіт у плановому (календарному) році.
Перерахування цих коштів здійснюється у 10-денний строк після
одержання їх від замовника.
   47. Оплату за виконані роботи генпідрядник здійснює щомісячно
на підставі підписаної сторонами довідки по формі N 3 (або акту
прийняття робіт по формі N 2).
   Замовник за  домовленістю  сторін  може  перераховувати
відповідні суми за виконані роботи безпосередньо на розрахунковий
рахунок  субпідрядника  як  при  двосторонньому,  так  і
багатосторонньому контракті.
   Оплата виконаних субпідрядником робіт здійснюється в 5-денний
строк після їх здачі.
 
            VII. Техніка безпеки
 
   48. Генпідрядник зобов'язаний спільно з субпідрядниками, яких
він залучає, розробити заходи, що забезпечують безпечні умови
роботи на об'єктах будівництва, обов'язкові для усіх організацій,
які беруть участь у будівництві.
   При одночасному   виконанні  робіт  генпідрядником  і
субпідрядником (або кількома субпідрядниками) забезпечення заходів
загального  характеру  з техніки безпеки і пожежної безпеки
(улаштування огорож, захисних козирків і сіток, огорож, отворів і
люків у перекриттях, додаткове освітлення, забезпечення плакатами
тощо) є обов'язком генпідрядника.
   Недотримання генпідрядником   цих   умов   не  знімає
відповідальності з субпідрядника за допущені ним порушення безпеки
виконання робіт і можливі у зв'язку з цим нещасні випадки.
   49. Дотримання безпечних умов при проведенні монтажних і
спеціальних  будівельних  робіт,  протипожежних  заходів  і
законодавства з охорони праці є обов'язками субпідрядника.
   При будівництві залізниць і проведенні робіт на залізницях
субпідрядник зобов'язаний дотримуватись усіх встановлених правил
технічної експлуатації залізниць, інструкцій руху поїздів  і
сигналізації.
   50. При  виконанні субпідрядником робіт поза будівельним
майданчиком або на відокремленій ділянці вжиття усіх заходів з
техніки  безпеки,  охорони  праці  і  протипожежних  заходів
покладається на субпідрядника.
   При виконанні  робіт  на території або у цехах діючого
підприємства розроблені замовником і генпідрядником за участю
субпідрядників загальні заходи з техніки безпеки є обов'язковими
для усіх організацій, що беруть участь у будівництві.
   51. Субпідрядник  зобов'язаний  завчасно  погодити  з
генпідрядником можливість тимчасового розбирання огорож та інших
захисних засобів, зведених генпідрядником.
   Відновлення розібраних  субпідрядником  огорож  та  інших
захисних засобів здійснюється ним за свій рахунок.
 
         VIII. Майнова відповідальність
 
   52. За  затримку  генпідрядником  передачі  субпідряднику
документації, вказаної в пунктах 10, 12 цього Положення, він
сплачує штраф у розмірі 0,01 % за кожний день прострочки від
договірної вартості обсягу субпідрядних робіт поточного планового
календарного року.
   53. За порушення зобов'язань, передбачених пунктом 34 цього
Положення, винна сторона сплачує іншій стороні неустойку в розмірі
0,01 % за кожний день прострочки від  договірної  вартості
субпідрядних робіт.
   54. При порушенні генпідрядником договірних зобов'язань він
сплачує субпідряднику:
   а) за  прострочку  передачі устаткування для монтажу та
матеріалів і виробів, необхідних для  монтажу  устаткування,
неустойку в розмірі 8 відсотків вартості не переданого у строк для
монтажу устаткування, матеріалів і виробів за цінами придбання;
   б) за  прострочку  передачі  генпідрядником субпідряднику
устаткування, матеріалів і виробів в рік, у якому передбачено
введення в дію об'єкта будівництва, його пускового комплексу,
неустойка,  установлена  підпунктом  "а"  цього  пункту,
відшкодовується у півтораразовому розмірі;
   в) за затримку приймання закінченого комплексу робіт чи
окремих видів робіт понад 5 днів від дня одержання повідомлення
субпідрядника про пред'явлення їх до здачі - пеню у розмірі 0,05
відсотка вартості комплексу робіт чи окремих видів робіт за кожний
день прострочки;
   г) у  випадках  несвоєчасної  сплати за виконані роботи
генпідрядник сплачує субпідряднику пеню в розмірі 0,5 % від
неоплаченої  (недоплаченої) суми за кожний день прострочення
платежу.
   55. Субпідрядник зобов'язаний за  свій  рахунок  усунути
дефекти, допущені з його вини у виконаних роботах, в обумовлені
гарантійні строки.
   56. При укладанні контракту субпідряду сторонами  можуть
передбачатися  санкції  за невиконання таких зобов'язань, за
порушення яких чинним законодавством санкції не встановлені.
   57. Крім передбачених цим Положенням санкцій за невиконання
зобов'язань по контракту субпідряду сторона, яка порушила умови
контракту, повертає іншій стороні збитки в сумі, не покритій
неустойкою (штрафом, пенею), що виразилися у зроблених іншою
стороною витратах при загублені або пошкодженні її майна.
   58. Виплата неустойки (штрафу, пені) за неналежне виконання
зобов'язань, а також відшкодування збитків, нанесених неналежним
виконанням зобов'язань, не звільняють сторони від  виконання
зобов'язань  у  натурі,  крім  випадків, передбачених чинним
законодавством.
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової політики України. "Збірник нормативних та
       методичних документів з питань ціноутворення та
       організації будівництва", видання офіційне, К.: НВФ
       "Iнпроект".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка