Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл обов'язків між Міністром транспорту та зв'язку України, його першим заступником та заступниками

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.12.2005 N 910
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Міністерства транспорту та зв'язку
       N 667 ( v0667650-06 ) від 10.07.2006 }
 
       Про розподіл обов'язків між Міністром
      транспорту та зв'язку України, його першим
          заступником та заступниками
 
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити розподіл обов'язків між Міністром транспорту та
зв'язку України, його першим заступником та заступниками згідно з
додатком 1.
 
   2. Затвердити схему взаємозаміни між першим заступником та
заступниками Міністра на час їх відсутності згідно з додатком 2.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, державних департаментів автомобільного, морського і
річкового транспорту, з питань зв'язку та інформатизації, Головної
державної інспекції на автомобільному  транспорті,  Державної
спеціальної  служби  транспорту,  Державної  адміністрації
залізничного транспорту України, об'єднань, підприємств, установ
та організацій, підпорядкованих Мінтрансзв'язку, при вирішенні
питань галузі дотримуватись порядку, встановленого цим наказом.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 28 липня 2005 р. N 391 "Про розподіл
обов'язків між Міністром транспорту та зв'язку України, його
першим заступником та заступниками".
 
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         В.Бондар
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   20.12.2005 N 910
 
 
               РОЗПОДIЛ
     обов'язків між Міністром транспорту та зв'язку
     України, його першим заступником та заступниками
 
 
   1. Міністр транспорту та зв'язку України Бондар  Віктор
Васильович:
   - виконує функції з керівництва Міністерством відповідно до
Положення про  Міністерство  транспорту  та  зв'язку  України
( 1009/2004 );
   - представляє   законопроекти,   розробником  яких  є
Мінтрансзв'язку, доповідає за дорученням Президента України та
Кабінету Міністрів України на пленарних засіданнях Верховної Ради
України з питань, віднесених до сфери діяльності Міністерства;
   - подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
розробником яких є Мінтрансзв'язку;
   - погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, віднесених до сфери
діяльності Мінтрансзв'язку;
   - веде переговори та підписує відповідно до повноважень,
наданих в установленому порядку, міжнародні договори;
   - видає від імені Мінтрансзв'язку довіреність на ведення
справ у судах, стороною в яких є Міністерство;
   - подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
першого заступника та заступників Міністра;
   - подає  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників державних
департаментів автомобільного, морського і річкового транспорту, з
питань зв'язку та інформатизації, Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті, Адміністрації Державної спеціальної
служби транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту
України, їх перших заступників та заступників, а також начальників
залізниць та Головної державної інспекції України з безпеки
судноплавства;
   - призначає  на  посади  і звільняє з посад керівників
структурних  підрозділів  та  інших  працівників  апарату
Мінтрансзв'язку;
   - призначає на посади та звільняє з посад  керівників,
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Мінтрансзв'язку;
   - присвоює працівникам центрального апарату Мінтрансзв'язку
ранги державних службовців;
   - представляє працівників Міністерства та підпорядкованих
йому  органів,  підприємств,  установ  та  організацій,  які
відзначились у роботі, до нагородження державними нагородами
України,  Почесною  грамотою  Кабінету  Міністрів  України,
заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України та відомчими
відзнаками Мінтрансзв'язку;
   - здійснює  контроль за виконанням функції з управління
майном, яке перебуває в сфері управління Міністерства;
   - затверджує в установленому порядку кадровий резерв для
державної служби, на посади керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінтрансзв'язку;
   - подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового
резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого
рівня;
   - приймає  рішення  про  службові відрядження за кордон
керівників  структурних  підрозділів  центрального  апарату
Мінтрансзв'язку,   керівників   державних   департаментів
автомобільного, морського і річкового транспорту, зв'язку та
інформатизації, Державної адміністрації залізничного транспорту
України,  Головної  державної  інспекції  на  автомобільному
транспорті, Державної спеціальної служби транспорту, їх перших
заступників та заступників;
   - порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників
Міністра,  керівників  державних департаментів автомобільного,
морського і річкового транспорту, зв'язку та інформатизації,
Державної адміністрації залізничного транспорту України, Головної
державної інспекції на автомобільному  транспорті,  Державної
спеціальної  служби  транспорту,  їх  перших  заступників та
заступників у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків;
   - приймає  рішення  щодо  притягнення  до дисциплінарної
відповідальності працівників центрального апарату Міністерства;
   - приймає  рішення  щодо  формування бюджетної політики,
бюджетних запитів та розподілу  бюджетних  коштів,  головним
розпорядником яких є Мінтрансзв'язку;
   - затверджує за погодженням з Міністерством фінансів штатний
розпис та кошторис видатків Міністерства;
   - затверджує в установленому порядку структуру центрального
апарату Мінтрансзв'язку;
   - затверджує плани роботи Мінтрансзв'язку та звіти про їх
виконання;
   - вносить Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
утворення у складі Мінтрансзв'язку урядових органів державного
управління, встановлює граничну чисельність працівників зазначених
органів за поданням їх керівників, погоджує структуру, штатний
розпис та кошторис видатків цих органів;
   - приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Мінтрансзв'язку, затверджує положення (статути) про
них;
   - забезпечує висвітлення діяльності Мінтрансзв'язку у засобах
масової інформації;
   - контролює виконання роботи, пов'язаної з інформуванням
громадськості про підготовку проектів документів з питань, що
належать до сфери діяльності Мінтрансзв'язку, та роз'ясненням їх
основних положень;
   - забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної
політики у сфері охорони державної таємниці;
   - забезпечує  охорону  державної  таємниці  в  державних
департаментах автомобільного, морського і річкового транспорту, з
питань зв'язку та інформатизації, Головній державній інспекції на
автомобільному  транспорті,  Державній  спеціальній  службі
транспорту,  Державній  адміністрації  залізничного транспорту
України, в об'єднаннях, підприємствах, установах та організаціях,
що належать до сфери управління Мінтрансзв'язку;
   - підписує накази Мінтрансзв'язку;
   - підписує листи, що надсилаються персонально першим особам
держави, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської
і Севастопольської міських державних адміністрацій;
   - здійснює відповідно до законодавства інші функції  та
повноваження  з  питань,  що  належать  до сфери діяльності
Мінтрансзв'язку.
 
   1.1. Міністр транспорту та зв'язку України очолює Колегію
Міністерства транспорту та зв'язку України.
 
   1.2. У безпосередньому підпорядкуванні Міністра знаходяться
Управління аналітичного забезпечення роботи Міністра та колегії
(Патронатна служба), Управління кадрів, Режимно-секретний сектор.
 
   1.3. Через  Міністра  транспорту  та  зв'язку  України
спрямовується і  координується  діяльність  Державної  служби
автомобільних доріг України.
 
   2. Експертно-аналітичне,    правове,    інформаційне,
організаційне,  матеріально-технічне  та  інше  забезпечення
діяльності  Міністерства,  його  поточної  роботи,  а  також
забезпечення  діяльності  Міністра  організовується  першим
заступником Міністра транспорту та зв'язку України - Цибенком
Василем Григоровичем.
 
   2.1. Перший заступник Міністра транспорту та зв'язку України:
   - забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому Юридичного управління,  Управління  контрольно-ревізійної
роботи, Управління бухгалтерського обліку та звітності, Управління
контролю та документообігу;
   - очолює Науково-технічну раду Мінтрансзв'язку;
   - очолює конкурсну комісію Міністерства з проведення відбору
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та
атестаційну комісію Міністерства;
   - за дорученням Міністра представляє позицію Мінтрансзв'язку
під час розгляду комітетами Верховної Ради України та урядовими
комітетами Секретаріату Кабінету Міністрів України, на засіданні
Уряду питань, що належать до його компетенції;
   - організовує роботу апарату Мінтрансзв'язку;
   - організовує виконання завдань, що належать  до  сфери
діяльності Мінтрансзв'язку;
   - організовує та контролює виконання законів України, актів і
доручень Верховної Ради України, Президента України та Кабінету
Міністрів України, а також наказів Мінтрансзв'язку і доручень
Міністра, відповідає за стан виконавської дисципліни в апараті
Мінтрансзв'язку;
   - готує та подає на затвердження Міністру програми і плани
роботи Мінтрансзв'язку, організовує та контролює їх виконання,
звітує з цих питань перед Міністром;
   - має право першого підпису фінансових документів у разі
відсутності Міністра за умови оформлення відповідних документів
(картки зразків підпису);
   - приймає  рішення  про  службові відрядження за кордон
працівників центрального апарату Мінтрансзв'язку та працівників
державних департаментів автомобільного, морського і річкового
транспорту, зв'язку  та  інформатизації,  Головної  державної
інспекції на автомобільному транспорті, Державної спеціальної
служби транспорту;
   - координує та контролює роботу підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства, вживає
відповідних заходів для забезпечення ефективної їх роботи;
   - вносить пропозиції Міністру щодо утворення, реорганізації,
ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінтрансзв'язку;
   - організовує  роботу апарату Мінтрансзв'язку, затверджує
графік  відпусток,  приймає  рішення  щодо  стажування  в
Мінтрансзв'язку, а також щодо проходження практики студентів вищих
навчальних закладів;
   - вносить Міністрові пропозиції щодо структури Міністерства,
удосконалення   внутрішніх   процедур   управління   та
нормативно-правового забезпечення діяльності Мінтрансзв'язку;
   - організовує розроблення проектів положень про структурні
підрозділи центрального апарату Мінтрансзв'язку та погоджує їх;
   - формує та подає на затвердження Міністру кадровий резерв
Мінтрансзв'язку;
   - забезпечує  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації працівників Мінтрансзв'язку;
   - вносить пропозиції Міністру щодо погодження призначення на
посади і звільнення з посад керівників відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та  Севастопольської  міських
державних адміністрацій;
   - організовує співробітництво Міністерства з міжнародними
фінансовими інститутами, банками, всесвітніми громадськими та
іншими міжнародними організаціями (ОБСЄ, ЄБРР);
   - організовує в межах своїх повноважень співробітництво та
зустрічі  з  представниками  різних  міжнародних  фінансових
організацій в напрямку залучення інвестицій для вирішення проблем
галузі, координує розробку та виконання інвестиційних проектів;
   - забезпечує  підготовку  міжнародних  договорів,  готує
пропозиції щодо переліку держав, з якими планується укладення
договорів у галузях транспорту та зв'язку і сферах інформатизації,
телекомунікацій та радіочастотного ресурсу України;
   - погоджує та подає на затвердження Міністру інвестиційні
плани розвитку підприємств, установ та організацій, що перебувають
у сфері управління Міністерства, та залучення іноземних фінансових
ресурсів на зазначені цілі;
   - здійснює контроль за розглядом у встановленому порядку
запитів та звернень народних депутатів  України,  документів
підприємств, організацій, громадян, які надходять до Міністерства,
підготовкою необхідних аналітичних матеріалів до них;
   - координує роботу щодо співпраці з профспілками галузі
транспорту, зв'язку та інформатизації;
   - визначає порядок документообігу в апараті Міністерства та
здійснює контроль за його додержанням;
   - здійснює  заходи  щодо  забезпечення охорони державної
таємниці та щодо мобілізаційної підготовки  в  межах  своїх
повноважень;
   - очолює  в  разі  припинення  діяльності  (ліквідації,
реорганізації) Міністерства ліквідаційну комісію і забезпечує
здійснення відповідних заходів.
 
   2.2. Організовує:
   - вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату
Мінтрансзв'язку з Секретаріатом Президента України, державними
органами та організаціями;
   - взаємодію апарату Мінтрансзв'язку із Секретаріатом Кабінету
Міністрів України;
   - взаємодію Міністерства з іншими центральними  органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування  у  процесі  виконання завдань, покладених на
Міністерство;
   - виконання Мінтрансзв'язку функцій координації роботи з
Державною службою автомобільних доріг України;
   - у всіх галузях транспорту та зв'язку контрольно-ревізійну
роботу щодо забезпечення ефективного використання та збереження
державного майна, матеріальних цінностей та бюджетних коштів;
   - здійснення заходів щодо організації протидії корупційним та
економічним правопорушенням, запобіганню фінансовим порушенням
шляхом проведення фінансового контролю та попереднього аудиту;
   - використання  в установленому порядку гербової печатки
Міністерства;
   - проведення Міністерством роботи із зверненнями громадян,
ефективне функціонування громадської приймальні Мінтрансзв'язку;
   - здійснення через заступників Міністра загального управління
всіма структурними підрозділами центрального апарату, державними
департаментами автомобільного, морського і річкового транспорту, з
питань зв'язку та інформатизації, Головною державною інспекцією на
автомобільному  транспорті,  Державною  спеціальною  службою
транспорту, Державною адміністрацією  залізничного  транспорту
України,   підприємствами,  установами  та  організаціями,
підпорядкованими Мінтрансзв'язку, з питань, що належать до його
компетенції;
   - контроль за виконанням контрактів, укладених Міністерством
з  керівниками підприємств, що належать до сфери управління
Мінтрансзв'язку;
   - ведення бухгалтерського обліку та звітності;
   - здійснення інших  функцій,  необхідних  для  виконання
покладених на нього завдань.
 
   2.3. Забезпечує:
   - організацію кадрової роботи;
   - підготовку та опрацювання в установленому порядку проектів
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, інших документів і подає їх на розгляд Міністру;
   - організацію розроблення нормативно-правових  актів,  що
приймаються Мінтрансзв'язку, та подає їх на розгляд Міністру;
   - здійснення заходів щодо рівності прав жінок і чоловіків у
транспортно-дорожньому комплексі.
 
   2.4. Вносить пропозиції Міністру щодо:
   - призначення на посади і звільнення з посад працівників
центрального апарату Мінтрансзв'язку;
   - присвоєння працівникам центрального апарату Мінтрансзв'язку
відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності.
 
   2.5. У разі тимчасової відсутності Міністра транспорту та
зв'язку України за його дорученням виконує обов'язки Міністра
відповідно до законодавства.
 
   3. Заступник Міністра транспорту та зв'язку України Щербина
Микола Миколайович:
 
   3.1. Забезпечує   і  контролює  роботу  безпосередньо
підпорядкованих йому Департаменту фінансового регулювання  та
соціально-економічної політики та Управління державної власності;
 
   3.2. Спрямовує, координує та контролює діяльність Державної
спеціальної служби транспорту, Дніпропетровського та Харківського
метрополітенів, підприємств, установ та організації, що мають
опосередковане відношення до діяльності залізничного транспорту,
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, що перебувають
у сфері управління Мінтрансзв'язку.
 
   3.3. Здійснює  контроль  за  ефективністю  діяльності
Укрзалізниці, у зв'язку з чим на нього покладаються завдання щодо:
   - вироблення та реалізації єдиної тарифної політики  на
залізничному транспорті, у тому числі щодо наскрізних тарифів;
   - взаємодії залізниць з транспортними відомствами інших країн
для реалізації спільних проектів;
   - координації діяльності Укрзалізниці з морськими портами по
здійсненню єдиної тарифної політики;
   - розробки програми реформування залізничної галузі на основі
ґрунтовного аналізу закордонного досвіду;
   - відповідальності за розробку нормативних актів залізничного
спрямування щодо спрощення митних та інших процедур, що стримують
ріст транзитних перевезень;
   - представлення  національних  інтересів  у  міжнародних
організаціях, пов'язаних з діяльністю залізничного транспорту;
   - проведення   переговорів  з  найбільшими  світовими
вантажовідправниками  для  спільного  використання  транзитних
можливостей України залізничним транспортом;
   - вироблення системи  заходів  щодо  підвищення  безпеки
залізничних перевезень.
 
   3.5. Забезпечує:
   - розробку пропозицій  до  проектів  Державної  програми
економічного та соціального розвитку, а також з питань організації
оплати праці та контролю за своєчасністю її виплати;
   - розробку  пропозицій  до  проектів державного бюджету,
розподілу бюджетних коштів, головним  розпорядником  яких  є
Мінтрансзв'язку, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра
щодо їх розподілу, звітує перед Міністром з цього питання;
   - координує роботу з фінансового планування;
   - організацію моніторингу фінансово-господарської діяльності
підприємств галузі;
   - контроль за забезпеченням здійснення обов'язкових платежів,
фінансових розрахунків та виплати заробітної плати підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у сфері управління
Мінтрансзв'язку;
   - ведення  реєстру  об'єктів  державної  власності,  що
підпорядковані  Міністерству, їх облік, класифікацію, порядок
використання, закріплення за відповідними заступниками Міністра,
державними департаментами автомобільного, морського і річкового
транспорту, з питань зв'язку  та  інформатизації,  Державною
адміністрацією залізничного транспорту України;
   - координацію роботи з питань захисту майнових інтересів;
   - внесення пропозицій Міністру щодо управління майном, яке
перебуває у сфері управління Мінтрансзв'язку.
 
   3.6. За дорученням Міністра та першого заступника Міністра
представляє позицію Мінтрансзв'язку під час розгляду комітетами
Верховної Ради України та урядовими комітетами  Секретаріату
Кабінету Міністрів України, на засіданні Уряду питань, що належать
до його компетенції.
 
   3.7. Здійснює  організацію  та  контроль  за  розробкою
нормативно-правових актів Державною адміністрацією залізничного
транспорту України.
 
   3.8. Забезпечує  організацію  роботи  щодо  співпраці  з
відповідними профспілками.
 
   4. Заступник Міністра транспорту та зв'язку України Кроль
Семен Семенович:
 
   4.1. Спрямовує, координує та контролює діяльність Державного
департаменту  автомобільного  транспорту,  Головної  державної
інспекції  на   автомобільному   транспорті,   підприємств
автотранспортного спрямування.
 
   4.2. Забезпечує   і  контролює  роботу  безпосередньо
підпорядкованих йому Департаменту розвитку та координації систем
транспорту та зв'язку, Департаменту безпеки у галузі.
 
   4.3. Очолює  Комісію  Міністерства транспорту та зв'язку
України з питань безпеки транспорту.
 
   4.4. Має право першого підпису фінансових документів у разі
відсутності Міністра за умови оформлення відповідних документів
(картки зразків підпису).
 
   4.5. За дорученням Міністра та першого заступника Міністра
представляє позицію Мінтрансзв'язку під час розгляду комітетами
Верховної Ради України та урядовими комітетами  Секретаріату
Кабінету Міністрів України, на засіданні Уряду питань, що належать
до його компетенції.
 
   4.6. Здійснює:
   - організацію і контроль в установленому порядку робіт,
пов'язаних із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;
   - організацію  нагляду  за  додержанням  підприємствами,
установами та організаціями всіх форм власності (крім Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Управління державної охорони України, а також
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери  їх
управління) вимог нормативно-правових актів щодо безпеки руху на
залізничному та автомобільному транспорті;
   - організацію та координацію робіт щодо здійснення заходів з
безпеки та охорони праці, страхового регулювання, соціального
захисту;
   - виконання в установленому порядку  функцій  державного
замовника наукових комплексних досліджень з екологічних проблем
розвитку транспортного комплексу України;
   - розробку та подання на розгляд першому заступнику Міністра
інвестиційних планів розвитку підприємств, установ та організацій,
що перебувають у сфері управління Міністерства, та залучення
іноземних фінансових ресурсів на зазначені цілі;
   - формування  плану  прикладних  наукових  досліджень,
спрямованих на забезпечення наукової підтримки  у  виконанні
пріоритетних завдань та заходів, визначених у щорічному плані
роботи Міністерства;
   - організацію та контроль за розробкою нормативно-правових
актів Державним департаментом автомобільного транспорту, Головною
державною інспекцією на автомобільному транспорті з питань, що
належать до їх компетенції;
   - реалізацію державної політики у сфері охорони праці та
пожежної  безпеки,  підвищення  рівня  промислової  безпеки,
впровадження економічних методів управління охороною праці на
підприємствах галузі;
   - виконання  заходів  до  зменшення  шкідливого  впливу
функціонування транспорту на довкілля та екологічної безпеки на
транспорті;
   - відповідно  до  законодавства  функції   спеціально
уповноваженого органу у сфері перевезення небезпечних вантажів
залізничним, автомобільним, морським і річковим транспортом та
великовагових і негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
   - забезпечення виконання Мінтрансзв'язку функцій спеціально
уповноваженого органу у сфері перевезення небезпечних вантажів
залізничним, автомобільним, морським і річковим транспортом та
великовагових і негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
   - організацію  роботи  щодо  співпраці  з  відповідними
профспілками.
 
   4.6. Організовує:
   - розробку проектів нормативно-правових актів  з  питань
безпечної роботи транспортного комплексу України;
   - в межах своїх повноважень роботу підприємств галузі під час
ліквідації  наслідків  стихійного лиха та інших надзвичайних
ситуацій;
   - контролює відповідно до законодавства роботу, пов'язану із
забезпеченням безпеки руху транспортних засобів,  організацію
вжиття заходів до зменшення шкідливого впливу функціонування
транспорту на довкілля та забезпечує екологічну безпеку  на
транспорті;
   - переведення транспорту і транспортної інфраструктури на
відповідний режим роботи їх функціонування у разі запровадження в
державі особливого періоду, а також технічне  прикриття  та
відбудову шляхів сполучення;
   - здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління  об'єктами  державної  власності на автомобільному
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
   - роботу щодо ліцензування окремих видів підприємницької
діяльності на автомобільному транспорті;
   - затвердження  галузевих  стандартів  на  автомобільному
транспорті, в межах повноважень,  визначених  законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
автомобільному транспорті.
 
   4.7. Забезпечує:
   - здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти автомобільним
транспортом, безпеки руху транспортних засобів, пожежної безпеки,
технічної експлуатації рухомого складу, а також  екологічної
безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством охорони
навколишнього природного середовища України;
   - проведення розслідування причин аварій і катастроф на
транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному
законодавством, проведення службових розслідувань;
   - в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування автомобільним транспортом;
   - виконання  Мінтрансзв'язку  функцій  щодо  державного
управління автомобільним транспортом;
   - затвердження  галузевих  стандартів  на  автомобільному
транспорті,  в  межах повноважень, визначених законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
автомобільному транспорті;
   - в межах своєї компетенції здійснення нагляду за додержанням
установленого  порядку використання радіочастотного спектра і
радіочастотних засобів підприємств,  установ  та  організацій
автомобільного  транспорту,  що належать до сфери управління
Мінтрансзв'язку України;
   - участь  в укладанні Генеральної угоди, організації та
координації роботи з укладання галузевих  угод,  колективних
договорів, контролю за ходом їх виконання;
   - здійснення управління єдиною транспортною системою України
в особливий період.
 
   4.8. Здійснює за погодженням з першим заступником Міністра та
заступниками Міністра  координацію  роботи  всіх  структурних
підрозділів  Міністерства  з  питань,  що  належать до його
компетенції.
 
   5. Заступник Міністра транспорту та зв'язку України Рябікін
Павло Борисович:
 
   5.1. Спрямовує, координує та контролює діяльність Державного
департаменту морського та річкового транспорту, Головної державної
інспекції України з безпеки судноплавства, підприємств морського
та річкового транспорту, державного  підприємства  "Укрсервіс
Мінтрансу".
 
   5.2. Забезпечує   і  контролює  роботу  безпосередньо
підпорядкованого йому Управління зовнішньоекономічних зв'язків.
 
   5.3. Має право першого підпису фінансових документів у разі
відсутності Міністра за умови оформлення відповідних документів
(картки зразків підпису).
 
   5.4. За дорученням Міністра та першого заступника Міністра
представляє позицію Мінтрансзв'язку під час розгляду комітетами
Верховної Ради України та урядовими комітетами  Секретаріату
Кабінету Міністрів України, на засіданні Уряду питань, що належать
до його компетенції.
 
   5.5. Координує роботу Мінтрансзв'язку з питань взаємодії з
Державною службою України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації.
 
   5.6. Здійснює:
   - державне управління морським і річковим транспортом;
   - координацію взаємодії діяльності авіаційного транспорту з
іншими підгалузями транспорту;
   - заходи щодо реалізації галузевого співробітництва України з
Європейським Союзом та інтеграції України до Європейського Союзу;
   - загальне керівництво проведенням  державної  реєстрації
морських суден, роботою рятувальної, лоцманської та гідрографічної
служб морського і річкового транспорту;
   - функції відповідно до законодавства України з управління
об'єктами державної власності на морському і річковому транспорті,
що належать до сфери управління Міністерства;
   - організацію роботи з питань ліцензування окремих видів
підприємницької діяльності на морському і річковому транспорті
відповідно до законодавства;
   - загальне керівництво проведенням дипломування спеціалістів
морського і річкового транспорту, підвищенням їх кваліфікації;
   - керівництво Комісією Мінтрансзв'язку з питань розгляду
матеріалів щодо визначення статусу учасників бойових дій;
   - організацію  роботи  щодо  співпраці  з  відповідними
профспілками.
 
   5.7. Організовує:
   - в межах своїх повноважень правове регулювання перевезення
пасажирів, вантажів, багажу і  пошти  морським  і  річковим
транспортом, здійснює контроль за функціонуванням морських та
річкових  портів,  навігаційно-гідрографічним  забезпеченням
судноплавства;
   - в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування морським і річковим транспортом;
   - контроль впровадження автоматизованих систем управління,
зв'язку,  інформаційного та навігаційного забезпечення єдиної
транспортної системи України і національної мережі міжнародних
транспортних коридорів;
   - в  межах  своєї  компетенції  нагляд  за  додержанням
установленого  порядку використання радіочастотного спектра і
радіочастотних засобів підприємств,  установ  та  організацій
морського і річкового транспорту, що належать до сфери управління
Мінтрансзв'язку України;
   - затвердження галузевих стандартів на морському і річковому
транспорті, в межах повноважень,  визначених  законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
морському і річковому транспорті.
 
   5.8. Забезпечує:
   - організацію розроблення та проведення експертизи проектів
державних  програм  навігаційно-гідрографічного  забезпечення
мореплавства в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті
України, та вживає в установленому порядку заходів щодо їх
виконання;
   - в  межах  своєї  компетенції  нагляд  за  додержанням
установленого  порядку використання радіочастотного спектра і
радіочастотних засобів підприємств,  установ  та  організацій
морського і річкового транспорту, що належать до сфери управління
Мінтрансзв'язку України;
   - організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
   - в  межах  своєї  компетенції  нагляд  за  додержанням
установленого порядку використання радіочастотного спектра  і
радіочастотних  засобів  підприємств,  установ та організацій
морського і річкового транспорту, що належать до сфери управління
Мінтрансзв'язку України;
   - виконання в установленому порядку  функцій  державного
замовника    наукових    комплексних    досліджень   з
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.
 
   6. Заступник Міністра транспорту та зв'язку України Гандабура
Василь Теодорович:
 
   6.1. Спрямовує  та  контролює  діяльність  Державного
департаменту з питань  зв'язку  та  інформатизації,  Сектору
мобілізаційної роботи та Сектору інформаційних технологій.
 
   6.2. За дорученням Міністра та першого заступника Міністра
представляє позицію Мінтрансзв'язку під час розгляду комітетами
Верховної  Ради України та урядовими комітетами Секретаріату
Кабінету Міністрів України, на засіданні Уряду питань, що належать
до його компетенції.
 
   6.3. Здійснює заходи щодо виконання Мінтрансзв'язку функцій з
державного управління в галузі зв'язку у сферах надання послуг
поштового зв'язку, телекомунікацій, інформатизації, користування
радіочастотним ресурсом України:
   - державне управління та відповідно до чинного законодавства
заходи у сферах надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України;
   - повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі
зв'язку відповідно  до  Закону  України "Про телекомунікації"
( 1280-15 );
   - формування  Національної  програми  інформатизації  та
забезпечення її виконання;
   - установлення порядку надання операторами телекомунікацій
незалежно від форми власності ресурсів своїх мереж у користування
державній  системі  урядового  зв'язку,  національній системі
конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій, безпеки,
оборони, внутрішніх справ;
   - регулювання у сфері  фельд'єгерського  і  спеціального
поштового зв'язку;
   - установлення в межах своєї компетенції вимог щодо надання
послуг з пересилання поштових відправлень та поштових переказів;
   - в межах компетенції повноваження  центрального  органу
виконавчої  влади в галузі зв'язку щодо управління у сфері
користування радіочастотним ресурсом України, визначені Законом
України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 );
   - в межах компетенції організацію співпраці з Національною
комісією  з  питань  регулювання  зв'язку  України у сферах
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України
відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 );
   - координацію роботи щодо співпраці з профспілками галузі
зв'язку та сфери інформатизації;
   - координацію та методичне забезпечення реалізації заходів
підготовки національної системи зв'язку до сталого функціонування,
в межах своєї компетенції, питання готовності функціонування
телекомунікаційних  мереж  загального  користування  та мереж
поштового зв'язку в мирний час та в особливий період.
 
   6.4. Організовує:
   - виконання повноважень центрального органу виконавчої влади
в  галузі  зв'язку  відповідно  до  Закону  України  "Про
телекомунікації" ( 1280-15 );
   - створення умов для інтеграції системи зв'язку України, а
також сфер надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації до європейського та  світового  інформаційного
простору;
   - визначення  переліку  технічних  засобів,  які  можуть
застосовуватися  в  телекомунікаційних  мережах  загального
користування, та погоджує в установленому порядку застосування
технічних засобів телекомунікацій, не включених до цього переліку;
   - визначення  переліку  засобів  поштового  зв'язку,  що
застосовуються  у  мережах  поштового  зв'язку  загального
користування, та  підлягають  стандартизації  і  сертифікації
відповідно до законодавства;
   - розроблення, впровадження та підтримку комплексної системи
захисту інформації в телекомунікаційній системі адміністративного
будинку Міністерства;
   - узгодження  проектів  з  питань  інформатизації  за
пріоритетними напрямами діяльності Міністерства;
   - координацію та методичне забезпечення реалізації заходів
підготовки  національної  транспортної  системи  України  та
національної системи зв'язку до сталого функціонування, а також
забезпечення транспортних перевезень в особливий період, вирішує в
межах  своєї  компетенції  питання  готовності функціонування
телекомунікаційних мереж  загального  користування  та  мереж
поштового зв'язку в особливий період спільно із заступником
Міністра, який координує діяльність Державного департаменту з
питань зв'язку та інформатизації;
   - виконання  завдань  з  мобілізаційної  підготовки  та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством.
 
   6.5. Координує здійснення заходів щодо участі Міністерства у
створенні правових, організаційних та технічних засад з питань:
   - надання  інформаційних  та  інших  послуг  громадянам
центральним апаратом Мінтрансзв'язку, державними департаментами
автомобільного, морського і річкового транспорту, з питань зв'язку
та інформатизації, Головною державною інспекцією на автомобільному
транспорті, Державною спеціальною службою транспорту, Державною
адміністрацією  залізничного транспорту України, об'єднаннями,
підприємствами, установами та організаціями,  підпорядкованими
Мінтрансзв'язку, через мережу Iнтернет;
   - легалізації та локалізації програмного забезпечення;
   - впровадження електронного цифрового підпису, електронної
комерції, електронного документообігу.
 
   6.6. Забезпечує:
   - виконання  заходів  щодо  розвитку  і  вдосконалення
телекомунікаційних мереж  загального  користування  та  мереж
поштового зв'язку загального користування, підвищення їх якості та
доступності, забезпечення сталого функціонування;
   - визначення  складу,  функцій,  прав  та  обов'язків
Редакційно-художньої ради, яка погоджує тематику і зразки поштових
марок, маркованих конвертів і карток;
   - виконання відповідно до законодавства функції Генерального
державного замовника Національної програми інформатизації;
   - координацію діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної
зі  створенням  електронних інформаційних систем і ресурсів,
веб-сайтів та наданням інформаційних та інших послуг  через
Iнтернет;
   - координацію та контроль робіт, пов'язаних зі створенням,
веденням і забезпеченням функціонування Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів, визначає організаційні та
методичні  засади  ведення  Національного реєстру та правила
користування ним;
   - організацію підготовки зауважень та пропозицій до проектів
нормативно-правових актів з  питань  створення,  розвитку  і
використання інформаційних систем, мереж, комплексного захисту
інформації, інформаційних ресурсів та технологій, побудованих на
основі застосування сучасної обчислювальної та телекомунікаційної
техніки;
   - участь у діяльності органів виконавчої влади з питань,
пов'язаних з розвитком в України мережі Iнтернет, та управління
доменом ".UA";
   - впровадження автоматизованих систем управління, необхідних
для забезпечення ефективної діяльності Міністерства, веб-порталу
Міністерства та галузевих веб-сайтів, забезпечення постійного,
прозорого  та  всебічного  висвітлення  поточної  діяльності
Міністерства через мережу Iнтернет;
   - координацію   діяльності   державних   департаментів
автомобільного, морського і річкового транспорту, з питань зв'язку
та інформатизації, Головної державної інспекції на автомобільному
транспорті, Державної спеціальної служби транспорту, Державної
адміністрації  залізничного  транспорту  України,  об'єднань,
підприємств,  установ  та   організацій,   підпорядкованих
Мінтрансзв'язку, з питань розробки та впровадження автоматизованих
систем управління;
   - участь у створенні правових та організаційних засад з
питань побудови державних систем захисту інформації в електронних
системах та організації боротьби з кіберзлочинністю;
   - організацію та контроль за розробкою нормативно-правових
актів Державним департаментом зв'язку та інформатизації з питань,
що належать до його компетенції, та здійснює їх візування;
   - участь у створенні правових, організаційних та технічних
засад з питань впровадження елементів електронного урядування у
діяльність державних департаментів автомобільного, морського і
річкового транспорту, з питань зв'язку та інформатизації, Головної
державної  інспекції  на автомобільному транспорті, Державної
спеціальної  служби  транспорту,  Державної  адміністрації
залізничного транспорту України, об'єднань, підприємств, установ
та організацій, підпорядкованих Мінтрансзв'язку, впровадження та
розвитку веб-порталу;
   - участь у побудові Національної системи конфіденційного
зв'язку,  спеціальних  інтегрованих телекомунікаційних систем,
побудови і розвитку Державного центру  безпеки  українського
сегменту  в мережі Iнтернет та Центру антивірусного захисту
інформації;
   - міжнародне  співробітництво  Мінтрансзв'язку  в  галузі
зав'язку та інформатизації.
 
   6.7. Готує пропозиції щодо:
   - розроблення концепції створення та розвитку електронної
інформаційної системи "Електронний Уряд"  та  участі  в  її
впровадженні;
   - створення організаційних, правових та інших умов  для
розвитку національної складової глобальної мережі Iнтернет та
надання послуг через неї;
   - створення організаційних та нормативно-правових умов для
впровадження сучасних технічних та програмних рішень у діяльність
операторів зв'язку, Iнтернет-провайдерів;
   - розроблення та впровадження стандартів, класифікаторів,
форматів, реєстрів та інших робіт, необхідних для впровадження та
розвитку інформаційних технологій та ресурсів.
 
   7. Перший заступник та заступники Міністра транспорту та
зв'язку України:
   - вносять пропозиції Міністру щодо призначення на посади та
звільнення з посад відповідно до законодавства керівників та інших
працівників  безпосередньо  підпорядкованих  їм  структурних
підрозділів Мінтрансзв'язку;
   - вносять пропозиції Міністру про присвоєння в установленому
порядку  керівникам  та  іншим  працівникам  безпосередньо
підпорядкованих  їм  структурних  підрозділів  Мінтрансзв'язку
відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності;
   - відповідно до розподілу обов'язків підписують листи, що
надсилаються до Адміністрації  Президента  України,  Кабінету
Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади
(за винятком тих, підписання яких належить  до  компетенції
Міністра) та інших організацій;
   - готують в межах компетенції пропозиції щодо інвестиційних
планів  розвитку  підприємств,  установ  та  організацій, що
перебувають у сфері управління  Міністерства,  та  залучення
іноземних фінансових ресурсів на зазначені цілі.
 
   8. Перший заступник та заступники Міністра відповідно до
розподілу обов'язків підписують листи,  що  надсилаються  до
Секретаріату  Президента України, Кабінету Міністрів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади (за винятком тих,
підписання  яких належить до компетенції Міністра) та інших
організацій.
 
   9. Закріплення за керівництвом Мінтрансзв'язку, державних
департаментів автомобільного, морського та річкового транспорту, з
питань зв'язку та інформатизації, Укрзалізниці, підпорядкованих
Мінтрансзв'язку об'єднань, підприємств, установ та організацій, що
відносяться до загальнодержавної власності, з керівниками яких
контракт укладає Міністерство, затверджується відповідним наказом.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   20.12.2005 N 910
 
 
               СХЕМА
      взаємозаміни між першим заступником Міністра
     транспорту та зв'язку України та заступниками,
       яка встановлюється на час їх відсутності
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Цибенко В.Г.          ¦Кроль С.С.           ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦Щербина М.М.          ¦Рябікін П.Б.          ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦Кроль С.С.           ¦Цибенко В.Г.          ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦Рябікін П.Б.          ¦Щербина М.М.          ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦Гандабура В.Т.         ¦Щербина М.М.          ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка