Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами

 МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 343 від 08.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ               юстиції України
                   19 серпня 1997 року
 vd970708 vn343            за N 324/2128
 
 
    Про затвердження Iнструкції про порядок оформлення
    суб'єктами господарювання операцій при здійсненні
      комісійної торгівлі непродовольчими товарами
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         економіки
    N 21 ( z0089-08, z0093-08 ) від 25.01.2008 }
 
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від
15.06.2006  N 833 ( 833-2006-п ) "Про затвердження Порядку
провадження торговельної діяльності та  правил  торговельного
обслуговування населення" Н А К А З У Ю:
{ Преамбула в редакції Наказу Міністерства  економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок оформлення суб'єктами
господарювання операцій при  здійсненні  комісійної  торгівлі
непродовольчими товарами, що додається.
{ Пункт 1  в редакції Наказу Міністерства  економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }
   2. Юридичному управлінню (Сервінський А.Ю.) зареєструвати цей
наказ в Міністерстві юстиції України.
   3. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр".
 
 Міністр                         С.Г.Осика
 
                      Затверджено
                  наказом Міністерства зовнішніх
                  економічних зв'язків і торгівлі
                  України від 08.07.97 р. N 343
 
      Iнструкція про порядок оформлення суб'єктами
      господарювання  операцій  при  здійсненні
      комісійної торгівлі непродовольчими товарами
 
  { У тексті Iнструкції слово "покупець" в усіх відмінках та
   числах замінено словом "споживач" у відповідних відмінках
   та числах згідно з Наказом Міністерства економіки N 21
   ( z0093-08 ) від 25.01.2008 }
 
 
   1. Ця Iнструкція регламентує порядок оформлення операцій
суб'єктами господарювання, які здійснюють комісійну  торгівлю
непродовольчими товарами (далі - комісійні товари).
   2. Ця Iнструкція поширюється на всіх суб'єктів господарювання
на території України  незалежно  від  форм  власності,  які
зареєстровані в установленому порядку.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 21 ( z0093-08 ) від 25.01.2008 }
   3. При прийманні товарів на комісію комісіонер на кожну
одиницю товару виписує квитанцію  (додатки N 1, N 2) у двох
примірниках і товарний ярлик (додаток N 3)*.
----------------------
   * При заповненні графи "Характеристика товару" в квитанції та
товарному ярлику комісіонер повинен зазначити: стосовно нових
товарів  -  наявність  реєстраційного  номера  сертифіката
відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або
декларації  про відповідність, якщо це встановлено технічним
регламентом,  висновку  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи,  документа,  що  підтверджує якість, гарантійного
терміну, інструкції по експлуатації, інших документів українською
мовою,  тари,  пломб  та ін.; стосовно товарів, що були у
користуванні  -  дефекти, з якими прийнято товар, наявність
гарантійного терміну, тари, пломб та ін.
 
{ Виноска із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 21 ( z0093-08 ) від 25.01.2008 }
 
   Перший примірник квитанції видається  комітенту,  другий
(комітентська картка) - залишається у комісіонера і з товарним
звітом передається у бухгалтерію.
   Якщо комітент здає на комісію кілька одиниць одного товару,
то комісіонер виписує на ці товари одну квитанцію у  двох
примірниках, а на кожну одиницю цих товарів виписується товарний
ярлик.
   Товарний ярлик повинен мати той же номер, що і квитанція.
   Для дрібних речей виписується цінник із зазначенням номера
квитанції та ціни реалізації товару.
   При продажу товару товарний ярлик або цінник з нього не
знімається.
   4. Виправлення у квитанції, товарному ярлику або ціннику не
дозволяються.
   Якщо при оформленні квитанції та товарного ярлика зроблена
помилка, то вони з підписом "анульовано" і разом з товарним звітом
передаються в бухгалтерію.
   5. Фахівець-оцінник одночасно з прийняттям товарів на комісію
записує їх в оціночно-здавальну відомість, що складається у двох
примірниках (додаток N 4). Перший примірник відомості разом із
товарним звітом здається у бухгалтерію, другий разом із товарами,
що прийняті на комісію, передається матеріально відповідальній
особі. Матеріально відповідальна особа підписує перший і другий
примірники відомості.
   6. При продажу товару продавець виписує товарний чек, де
вказується: номер або найменування торговельного підприємства,
номер товарного ярлика, назва товару, гарантійний термін, ціна
реалізації, дата продажу, прізвище продавця.
   Товарний  чек  виписується  у  двох  примірниках,  які
пред'являються касиру для оплати за товар. При одержанні від
споживача  грошей касир вибиває касовий чек і передає його
споживачу разом із товарними чеками, на яких ставить штамп
"оплачено".
   Один примірник товарного  чека  залишається у споживача,
другий - у матеріально відповідальної особи.
   Товарні чеки зі штампом "оплачено" щоденно записуються в
реєстр (опис). Підсумки реєстру (опису) звіряються з показниками
електронного контрольно-касового апарата та  касовим  звітом.
Товарні чеки з реєстром (описом) прикладаються до товарного звіту
і передаються в бухгалтерію.
   7. Уцінка комісійних товарів оформлюється актом в одному
примірнику (додаток N 5).
   Акт передається матеріально відповідальною особою з товарним
звітом в бухгалтерію, де на його підставі робиться відмітка про
уцінку товарів в другому примірнику квитанції (комітентської
картки) та оборотній відомості (додаток N 6).
   Після проведення уцінки на товарному ярлику ставиться нова
ціна,  дата  проведення  уцінки,  номер  акта,  підпис
матеріально відповідальної особи.
   Якщо уцінка проведена за участю комітента, то відмітка про
уцінку товарів робиться і в першому примірнику квитанції.
   8. При виявленні в прийнятих на комісію товарах прихованих
дефектів, товари знімаються  з  продажу  та  проводиться  їх
переоцінка. Переоцінка оформлюється актом в одному примірнику в
присутності комітента, який викликається в таких випадках (додаток
N 7).
   9. Зняття комісійних товарів з продажу оформлюється актом, що
складається в одному примірнику (додаток N 8).
   Повернення товарів комітенту  здійснюється  на  підставі
письмового розпорядження керівника суб'єкта господарювання на
першому примірнику квитанції, що видається комітенту при здаванні
товару на комісію.
   При одержанні товару комітент підписує перший примірник
квитанції.
   Акт про зняття товарів з продажу, перший примірник квитанції
та товарний ярлик здаються матеріально-відповідальною особою по
реєстру (опису) разом з товарним звітом у бухгалтерію.
   10. Комітент, при поверненні йому товарів,  відшкодовує
витрати за їх зберігання, сума яких зазначається в першому
примірнику квитанції.
   Щоденно касир складає прибуткову відомість на суму, що
нарахована за зберігання товарів (додаток N 9).
   Ця сума реєструється електронним контрольно-касовим апаратом
окремо від сум, одержаних при продажу товарів.
   На загальну суму, що одержана від комітентів за зберігання
товарів, касир виписує прибутковий касовий ордер  в  одному
примірнику.
   Прибуткова відомість разом із прибутковим касовим ордером
прикладається до касового звіту.
   11. При  продажу  товарів  другі  примірники  квитанцій
(комітентські картки) по реєстру,  що  складається  у  двох
примірниках, з розпорядженням керівника суб'єкта господарювання
про виплату грошей передаються в касу підприємства під розпис
касира на другому примірнику реєстру.
   До розрахунку з комітентом другі  примірники  квитанцій
(комітентські картки) зберігаються у картотеці каси.
   При отриманні грошей комітент  повертає  касиру  перший
примірник квитанції та ставить підпис на другому примірнику
квитанції (комітентської картки) про отримання грошей.
   Перший та другий примірники квитанцій разом із касовим звітом
здаються в бухгалтерію.
   Після перевірки касового звіту бухгалтер ставить  штамп
"погашено".
 
 
   {  Пункт  12 виключено на підставі Наказу Міністерства
економіки N 21 ( z0093-08 ) від 25.01.2008 }
 
 
                     Додаток N 1
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
                   Форма N 1-ВТ
                   Код за ДКУД ____________
                   Серія N ________________
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 Розрахунковий рахунок N _________________________________________
 у банку ________________________ МФО ____________________________
 
              Квитанція N
            (перший примірник)
 
 Прийнято на комісію "___" _______________ р.
 Від фізичної особи ______________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові,
 _________________________________________________________________
  серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)
 Від юридичної особи _____________________________________________
              (найменування, місцезнаходження)
 _________________________________________________________________
 Фахівець-оцінник ________________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Назва ¦Характерис-¦Кіль-¦Ціна ре-¦Загальна¦ Уцінка ¦Продано товару ¦Розмір ¦Сума до¦
¦ ¦товару¦тика товару¦кість¦алізації¦вартість¦--------+----------------¦комісій-¦виплати¦
¦ ¦   ¦      ¦оди- ¦(за до- ¦    ¦ % ¦сума¦кіль-¦ціна¦зага-¦ної ви- ¦коміте-¦
¦ ¦   ¦      ¦ниць ¦мовлен- ¦    ¦  ¦  ¦кість¦за ¦льна ¦нагороди¦нту  ¦
¦ ¦   ¦      ¦   ¦ністю  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦оди-¦вар- ¦--------¦    ¦
¦ ¦   ¦      ¦   ¦сторін) ¦    ¦  ¦  ¦   ¦ніцю¦тість¦ % ¦сума¦    ¦
¦--+------+-----------+-----+--------+--------+---+----+-----+----+-----+---+----+-------¦
------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Якщо зданий на комісію товар не  реалізований  протягом
встановленого строку реалізації (60 календарних днів), то він
повертається комітенту або ціна на нього знижується:
   на 30%  від  встановленнолї сторонами первинної вартості
товару, якщо товар не реалізовано в строк (60 календарних днів);
   на 40% від залишкової ціни після першого зниження вартості
товару, якщо товар  не  реалізовано  протягом  наступних  15
календарних днів.
   Якщо товар не реалізовано після другої уцінки  протягом
наступних 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу
без письмового попередження комітента.
   При повереннні  комітенту  нереалізованих  товарів,  які
знаходились в суб'єкта господарювання більше одного робочого дня,
комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за
повний місяць у таких розмірах:
   за перші 30 календарних днів - 2 відсотки визначеної ціни
товару;
   за наступні 30 календарних днів - 3 відсотки визначеної ціни
товару;
   за наступні 30 календарних днів - 4 відсотки від залишкової
ціни товару після проведених уцінок.
   За кожний день зберігання знятого з продажу товару після
закінчення 90 календарних днів з комітента стягується пеня, розмір
якої визначається договором.
 
 Фахівець оцінник ___________________
            (підпис)
 
   З умовами здавання товару на комісію, його продажу, уцінки та
повернення нереалізованого товару ознайомлений
 
 Комітент ___________________
        (підпис)
 
   За зберігання товару, що повертається комітенту
__________________________________________________________________
            (термін зберігання)
% ________ сума ___________________________ грн. ____________ коп.
__________________________________________________________________
Директор підприємства ____________________________________________
          (розпорядження про повернення товару комітенту)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________
 (підпис)
Касир ____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________
 (підпис)
Товар, зданий на комісію, назад одержав
Комітент ___________________
        (підпис)
"___" ________________________ р.
 
                     Додаток N 2
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
                   Форма N 2-ВТ
                   Код за ДКУД ____________
                   Серія N ________________
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 Розрахунковий рахунок N _________________________________________
 у банку ________________________ МФО ____________________________
 
              Квитанція N
       (другий примірник - комітентська картка)
 
 Прийнято на комісію "___" _______________ р.
 Від фізичної особи ______________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові,
 _________________________________________________________________
  серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)
 Від юридичної особи _____________________________________________
              (найменування, місцезнаходження)
 _________________________________________________________________
 Фахівець-оцінник ________________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Назва ¦Характерис-¦Кіль-¦Ціна ре-¦Загальна¦ Уцінка ¦Продано товару ¦Розмір ¦Сума до¦
¦ ¦товару¦тика товару¦кість¦алізації¦вартість¦--------+----------------¦комісій-¦виплати¦
¦ ¦   ¦      ¦оди- ¦(за до- ¦    ¦ % ¦сума¦кіль-¦ціна¦зага-¦ної ви- ¦коміте-¦
¦ ¦   ¦      ¦ниць ¦мовлен- ¦    ¦  ¦  ¦кість¦за ¦льна ¦нагороди¦нту  ¦
¦ ¦   ¦      ¦   ¦ністю  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦оди-¦вар- ¦--------¦    ¦
¦ ¦   ¦      ¦   ¦сторін) ¦    ¦  ¦  ¦   ¦ніцю¦тість¦ % ¦сума¦    ¦
¦--+------+-----------+-----+--------+--------+---+----+-----+----+-----+---+----+-------¦
------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Якщо зданий на комісію товар не  реалізований  протягом
встановленого строку реалізації (60 календарних днів), то він
повертається комітенту або ціна на нього знижується:
   на 30%  від  встановленнолї сторонами первинної вартості
товару, якщо товар не реалізовано в строк (60 календарних днів);
   на 40% від залишкової ціни після першого зниження вартості
товару, якщо товар  не  реалізовано  протягом  наступних  15
календарних днів.
   Якщо товар не реалізовано після другої уцінки  протягом
наступних 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу
без письмового попередження комітента.
   При повереннні  комітенту  нереалізованих  товарів,  які
знаходились в суб'єкта господарювання більше одного робочого дня,
комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за
повний місяць у таких розмірах:
   за перші 30 календарних днів - 2 відсотки визначеної ціни
товару;
   за наступні 30 календарних днів - 3 відсотки визначеної ціни
товару;
   за наступні 30 календарних днів - 4 відсотки від залишкової
ціни товару після проведених уцінок.
   За кожний день зберігання знятого з продажу товару після
закінчення 90 календарних днів з комітента стягується пеня, розмір
якої визначається договором.
 
 Фахівець оцінник ___________________
            (підпис)
 
   З умовами здавання товару на комісію, його продажу, уцінки та
повернення нереалізованого товару ознайомлений
 
 Комітент ___________________
        (підпис)
 
Директор підприємства ____________________________________________
__________________________________________________________________
     (розпорядження про виплату грошей комітенту)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________
 (підпис)
Гроші за товари, здані на комісію, одержав
сума ____________________ грн. ___________ коп.
__________________________________________________________________
             (сума прописом)
Комітент ___________________
        (підпис)
Виплату зробив
Касир ____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________
 (підпис)
"___" ________________________ р.
 
                     Додаток N 3
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
                   Форма N 3-ВТ
                   Код за ДКУД ____________
                   Серія N ________________
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 
             Товарний ярлик N
 
Прийнято на комісію "___" _______________ р.
------------------------------------------------------------------
¦    Назва товару    ¦   Характеристика товару    ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
------------------------------------------------------------------
Ціна реалізації __________________________________________________
               (сума прописом)
 
 Фахівець оцінник ___________________
            (підпис)
 Комітент     ___________________
            (підпис)
 
               Уцінка
------------------------------------------------------------------
¦   Акт   ¦  Ціна після уцінки   ¦ Підпис матеріально ¦
¦---------------¦             ¦ відповідальної особи¦
¦дата ¦ номер ¦             ¦           ¦
¦------+--------+--------------------------+---------------------¦
------------------------------------------------------------------
 
                     Додаток N 4
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 
         Оціночно-здавальна відомість N
         від "___" _________________ р.
 
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦Номер квитанції¦   Назва товару   ¦Ціна реалізації ¦
¦-------+---------------+-----------------------+----------------¦
------------------------------------------------------------------
 
 Фахівець оцінник ___________________
            (підпис)
 Матеріально відповідальна особа ___________________
                    (підпис)
 
                     Додаток N 5
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
                   Форма N 5-ВТ
                   Код за ДКУД ____________
                   Серія N ________________
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 Відділ (секція) _________________________________________________
 
               Акт N
          від "___"______________ р.
          на уцінку комісійних товарів
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Номер квитан-¦ Назва ¦Кіль-¦Ціна  ¦Загаль-¦ Уцінка ¦Ціна ¦
¦  ¦ції, дата її ¦ товару ¦кість¦встано-¦на вар-¦--------¦після ¦
¦  ¦складання  ¦    ¦оди- ¦влена ¦тість ¦ % ¦сума¦уцінки¦
¦  ¦       ¦    ¦ниць ¦спершу ¦    ¦  ¦  ¦   ¦
¦---+-------------+--------+-----+-------+-------+---+----+------¦
------------------------------------------------------------------
 
Директор підприємства     _________________________
(Завідуючий відділом, секцією)     (підпис)
 
                     Додаток N 6
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
                   Форма N 6-ВТ
                   Код за ДКУД ____________
                   Серія N ________________
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 
            Оборотна відомість
          за "___" ______________ р.
 
 по рахунках:
 002 "Товарно-матеріальні  цінності, прийняті на відповідальне
   зберігання"
 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦Квитанція¦Назва ¦Сальдо на¦Надійшло¦Повер- ¦ Уцінка¦ Продано¦Нарахо-¦Виплачено¦Сальдо на ¦
¦---------¦товару¦---------+--------¦нення ¦-------+--------¦вано  ¦---------+----------¦
¦дата¦ N ¦   ¦то-¦забо-¦ціна то-¦-------¦да-¦су-¦да-¦су- ¦комі- ¦дата¦сума¦то-¦забор-¦
¦  ¦  ¦   ¦ва-¦ргова¦вару,  ¦да-¦су-¦та ¦ма ¦та ¦ма ¦тенту ¦  ¦  ¦ва-¦гова- ¦
¦  ¦  ¦   ¦рів¦ність¦прийня- ¦та ¦ма ¦  ¦  ¦  ¦  ¦(сума) ¦  ¦  ¦рів¦ність ¦
¦  ¦  ¦   ¦  ¦комі-¦того на ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦    ¦  ¦  ¦  ¦комі- ¦
¦  ¦  ¦   ¦  ¦тенту¦комісію ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦    ¦  ¦  ¦  ¦тенту ¦
¦----+----+------+---+-----+--------+---+---+---+---+---+----+-------+----+----+---+------¦
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
                     Додаток N 7
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
                   Форма N 7-ВТ
                   Код за ДКУД ____________
                   Серія N ________________
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 
             Акт переоцінки N
         від "___" ________________ р.
 
Склад комісії ____________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Зроблена переоцінка нижченаведених товарів, прийнятих  на
комісію по квитанції від "___" ____________ р. за N ______________
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Назва ¦Кіль- ¦Характе-¦Ціна ре- ¦Зниж-¦Ціна за  ¦Загаль-¦
¦  ¦товару ¦кість ¦ристика ¦алізації ¦ка  ¦одиницю  ¦на вар-¦
¦  ¦    ¦одиниць¦дефектів¦за одиницю¦(%) ¦після   ¦тість ¦
¦  ¦    ¦    ¦    ¦     ¦   ¦переоцінки¦    ¦
¦---+-------+-------+--------+----------+-----+----------+-------¦
------------------------------------------------------------------
 
Члени комісії ________________
         (підпис)
        ________________
        ________________
Комітент    ________________
         (підпис)
 
                     Додаток N 8
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
 
               Акт N
          від "___" _____________ р.
       про зняття комісійних товарів з продажу
 
   Ми, які нижче підписалися,
   Директор підприємства _______________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
   Фахівець-оцінник   _______________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
   Бухгалтер       _______________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт про те, що нами знятий з продажу __________________
__________________________________________________________________
             (назва товару)
прийнятий на комісію по квитанції від "___" _______ р. за N ______
для ______________________________________________________________
       (повернення комітенту, переоцінки тощо)
__________________________________________________________________
 
 Директор підприємства ____________________
               (підпис)
 Фахівець-оцінник   ____________________
               (підпис)
 Бухгалтер       ____________________
               (підпис)
 
                     Додаток N 9
               до Iнструкції про порядок оформлення
               суб'єктами господарювання операцій
               при здійсненні комісійної торгівлі
               непродовольчими товарами
                   Форма N 8-ВТ
                   Код за ДКУД ____________
                   Серія N ________________
 
 Найменування підприємства _______________________________________
 Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
 
           Прибуткова відомість N
          від "___" ______________ р.
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Прізвище, ім'я, ¦Номер і ¦ Кількість ¦ Сума ¦ Підпис  ¦
¦  ¦ по батькові   ¦дата   ¦ днів збе- ¦    ¦ комітента ¦
¦  ¦ комітента    ¦квитанції¦ рігання  ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+---------+------------+-------+-----------¦
------------------------------------------------------------------
 
Разом за день
 
 Директор підприємства ____________________
               (підпис)
 Касир         ____________________
               (підпис)
 Бухгалтер       ____________________
               (підпис)
 
 "Офіційний вісник України", 1997, число 34, стор.82
 код нормативного акта: 2859/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка