Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Державного концерну "Синтез-газ України"

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 5 грудня 2007 р. N 1399
                Київ
 
     { Постанову скасовано на підставі Постанови КМ
      N 47 ( 47-2008-п ) від 13.02.2008 }
 
        Про утворення Державного концерну
            "Синтез-газ України"
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Державний концерн "Синтез-газ України", до складу
якого входять державні підприємства згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити  Статут  Державного  концерну  "Синтез-газ
України", що додається.
 
   3. Фонду державного майна передати  Державному  концерну
"Синтез-газ України" повноваження з управління корпоративними
правами держави щодо господарських товариств згідно з додатком 2.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 37
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 5 грудня 2007 р. N 1399
 
               ПЕРЕЛIК
      державних підприємств, що входять до складу
       Державного концерну "Синтез-газ України"
 
 
13685287   Державне підприємство "Науково-дослідний і проектно-
       конструкторський інститут інноваційних технологій в
       енергетиці та енергозбереженні", м. Київ
 
34696215   Державне підприємство "Енергоефективність ", м. Київ
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 грудня 2007 р. N 1399
 
               СТАТУТ
       Державного концерну "Синтез-газ України"
 
 
             Загальна частина
 
   1. Державний концерн "Синтез-газ України" (далі - Концерн) є
державним господарським об'єднанням, контроль за діяльністю якого
здійснює НАЕР.
 
   2. Офіційна назва Концерну:
 
   українською мовою: повна - Державний концерн "Синтез-газ
України", скорочена - Синтез-газ України;
 
   російською мовою: повна - Государственный концерн "Синтез-газ
Украины", скорочена - Синтез-газ Украины;
 
   англійською мовою: повна  -  State  concern  "Syntes-gas
Ukraine", скорочена - Syntes-gas Ukraine.
 
   3. Учасниками Концерну є державні підприємства:
 
13685287  Науково-дослідний і проектно-конструкторський
      інститут інноваційних технологій в енергетиці
      та енергозбереженні
 
34696215  Енергоефективність.
 
   До складу  Концерну можуть входити за рішенням Кабінету
Міністрів України інші державні підприємства.
 
   4. Місцезнаходження Концерну:
 
   Україна, м. Київ, вул. Петропавлівська, 40.
 
          Юридичний статус Концерну
 
   5. Концерн є юридичною особою.
 
   6. Концерн:
 
   може набувати від свого імені майнових і особистих немайнових
прав,  нести відповідальність за своїми зобов'язаннями, бути
позивачем і відповідачем у суді;
 
   має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку,
штамп і бланки із своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг;
 
   діє на  принципах  повної  господарської самостійності і
самоокупності,  несе  відповідальність  за  результати  своєї
фінансово-господарської діяльності та виконання своїх зобов'язань.
 
   7. Концерн відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним
йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено
стягнення.
 
   Концерн не  несе відповідальності за зобов'язаннями його
учасників. Учасники Концерну не несуть відповідальності за його
зобов'язаннями.
 
   Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Концерну,
а Концерн не відповідає за зобов'язаннями держави.
 
   8. Концерн має право:
 
   1) укладати від свого імені правочини;
 
   2) утворювати філії, представництва та інші відокремлені
підрозділи;
 
   3) бути учасником господарських товариств, спілок, асоціацій
та інших об'єднань;
 
   4) проводити в установленому законодавством порядку операції
з цінними паперами;
 
   5) залучати  до співробітництва підприємства, установи і
організації, українських та іноземних спеціалістів;
 
   6) самостійно утворювати цільові фонди;
 
   7) розробляти плани заходів щодо реалізації спільних з його
учасниками та інвесторами проектів як на території України, так і
за її межами.
 
   9. Концерн у своїй діяльності:
 
   керується законами, іншими нормативно-правовими актами та цим
Статутом;
 
   взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування і громадськими  організаціями  з  питань,  що
стосуються інтенсифікації виробництва та використання штучних
(синтетичних) горючих газів.
 
            Учасники Концерну
 
   10. Учасники Концерну мають рівні права.
 
   11. Учасники Концерну надають йому право представляти і
захищати в установленому порядку їх інтереси в усіх органах
державної влади, підприємствах, установах і організаціях.
 
   12. Учасники  Концерну  подають  йому  статистичну  та
бухгалтерську звітність про результати своєї діяльності, фінансові
плани і звіти про їх виконання, інвестиційні плани.
 
   13. Учасники Концерну не мають права без його згоди виходити
із складу Концерну, а також входити до інших об'єднань та приймати
рішення про припинення своєї діяльності.
 
   14. Учасники мають право:
 
   укладати від свого імені договори з іншими  учасниками,
Концерном,  а  також  з іншими підприємствами, установами і
організаціями з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом і
рішеннями правління та генерального директора Концерну (далі -
органи управління);
 
   вносити на розгляд органів управління Концерну пропозиції
щодо  визначення  напрямів  його діяльності, брати участь в
обговоренні питань, що належать до компетенції Концерну, на
нарадах і робочих засіданнях органів управління;
 
   одержувати від Концерну фінансову та іншу допомогу;
 
   розширювати та удосконалювати свою діяльність;
 
   користуватися в повному обсязі інформацією, що надходить до
Концерну, а також послугами, що надаються Концерном.
 
   15. Учасники зобов'язані:
 
   дотримуватися вимог цього Статуту;
 
   виконувати рішення органів управління Концерну,  прийняті
відповідно до їх повноважень, що визначені цим Статутом;
 
   активно сприяти виконанню завдань Концерну;
 
   розвивати співробітництво в рамках Концерну.
 
      Мета і основні напрями діяльності Концерну
 
   16. Метою діяльності Концерну є координація роботи його
учасників, що проводиться за принципом єдиного технологічного
процесу,  пов'язаного  з  інтенсифікацією  виробництва  та
використанням штучних (синтетичних) горючих газів, і спрямовується
на   створення   сприятливих  умов  для  зміцнення  їх
матеріально-технічної бази, підвищення ефективності виробництва та
конкурентоспроможності  продукції,  збільшення  прибутку  від
реалізації спільних проектів, оптимізацію інвестування, формування
та реалізацію єдиної наукової та технічної політики, налагодження
ефективних зв'язків у галузі інтенсифікації  виробництва  та
використання  штучних  (синтетичних) горючих газів, виконання
державних програм і державних замовлень.
 
   17. Основними напрямами діяльності Концерну є:
 
   організація управління, форм і методів господарювання на
засадах ринкових відносин, що забезпечують узгодження інтересів
учасників Концерну і держави;
 
   забезпечення ефективного використання штучних (синтетичних)
горючих газів, основних фондів, трудових, матеріально-технічних і
фінансових ресурсів;
 
   забезпечення технічного  переоснащення,  реконструкції  та
будівництва нових об'єктів його учасників;
 
   удосконалення форм    і    методів   взаємовигідного
зовнішньоекономічного і науково-технічного співробітництва його
учасників з іноземними фірмами;
 
   організація ефективного збуту (продажу) виробленої продукції;
 
   здійснення заходів з комплексного та ощадливого використання
ресурсів;
 
   удосконалення системи технічного контролю, реалізація єдиної
технічної політики, розроблення та впровадження стандартів і
технічних регламентів;
 
   провадження інших  видів  діяльності  відповідно   до
законодавства.
 
           Майно і фонди Концерну
 
   18. Майно Концерну, що становлять відображені в його балансі
оборотні та необоротні  активи,  є  державною  власністю  і
закріплюється за ним на праві господарського відання. Концерн
володіє, користується та розпоряджається  майном  на  правах
господарського відання відповідно до мети своєї діяльності на
власний розсуд у порядку, що не суперечить законодавству.
 
   19. Майно Концерну складається з внесків його учасників і
доходу від господарської діяльності. Учасники роблять внески на
умовах і в порядку, встановленому правлінням Концерну.
 
   20. Відчуження майна Концерну, що належить до  основних
фондів, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
 
   Концерн не має права безоплатно передавати належне йому майно
іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених
законом.
 
   21. Концерн  користується землею та природними ресурсами
відповідно до законодавства.
 
   22. Збитки, заподіяні Концерну внаслідок порушення  його
майнових прав юридичними особами, громадянами і органами державної
влади, відшкодовуються відповідно до законодавства.
 
   23. Концерн використовує прибуток, який залишається в його
розпорядженні після сплати податків та внесення інших обов'язкових
платежів, за напрямами, визначеними фінансовим та інвестиційними
планами, що затверджуються в установленому порядку.
 
   24. За рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні
Концерну, утворюються такі цільові фонди:
 
   реалізації спільних проектів;
 
   резервний;
 
   розвитку;
 
   фінансування інноваційних та інвестиційних проектів;
 
   оплати праці працівників Концерну;
 
   амортизаційний.
 
   Для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Концерну, можуть
утворюватися інші фонди.
 
   Розмір і  порядок  формування  та  використання  фондів
затверджуються правлінням Концерну.
 
   Резервний фонд формується відповідно до фінансового плану
Концерну.
 
   25. Фінансовий план Концерну щороку затверджується Кабінетом
Міністрів.
 
   Iнвестиційні плани Концерну затверджуються НАЕР.
 
            Управління Концерном
 
   26. Управління діяльністю Концерну здійснюють правління і
генеральний директор, який очолює правління.
 
   До складу правління Концерну входять також представники його
учасників.
 
   Правління утворюється у складі не менш як п'ять осіб.
 
   27. Засідання правління правоможне, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини складу правління.
 
   Кожен член правління має один голос.
 
   28. Рішення правління приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписує
генеральний директор.
 
   29. Протоколи засідань правління зберігаються у порядку,
встановленому для зберігання фінансових документів.
 
   30. До компетенції правління Концерну належать питання щодо:
 
   погодження за поданням генерального директора  пропозицій
стосовно утворення філій, представництв та інших відокремлених
підрозділів;
 
   попереднього розгляду фінансового та інвестиційних планів
Концерну, спільних проектів та звітів про їх виконання;
 
   затвердження регламентних документів Концерну;
 
   погодження за  поданням  генерального директора структури
Концерну і кошторису витрат з його утримання;
 
   здійснення контролю за відпускними цінами  на  продукцію
(роботи,  послуги),  що виробляється (виконуються, надаються)
учасниками Концерну в рамках виконання спільних проектів;
 
   затвердження планів  розвитку  Концерну  на  коротко-  і
довгостроковий період;
 
   установлення розміру і порядку формування фондів Концерну,
здійснення контролю за надходженням і використанням коштів фондів,
затвердження річного звіту про їх використання;
 
   погодження інвестиційних планів стосовно активів Концерну та
інвестування в активи, які належать його учасникам, філіям,
представництвам та іншим відокремленим підрозділам;
 
   вибору аудитора Концерну, надання рекомендацій з визначення
розміру оплати аудиторських послуг;
 
   попереднього розгляду звіту про діяльність  Концерну  та
виконання спільних проектів;
 
   погодження за  поданням  генерального  директора Концерну
призначень на посади керівників філій, представництв та інших
відокремлених підрозділів;
 
   діяльності Концерну, які виносяться на розгляд правління його
генеральним директором.
 
   31. Оперативне управління поточною діяльністю Концерну, крім
питань, що належать до компетенції правління, здійснює генеральний
директор.
 
   32. Генеральний директор  Концерну  та  його  заступники
призначаються  на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Голови НАЕР.
 
   Генеральний директор Концерну підзвітний Кабінетові Міністрів
України, НАЕР та правлінню Концерну.
 
   Контракт з генеральним директором Концерну укладає Голова
НАЕР.
 
   33. Генеральний директор Концерну:
 
   1) вчиняє без довіреності юридичні дії від імені Концерну;
 
   2) вирішує питання щодо провадження фінансово-господарської
діяльності, ведення обліку та звітності, організації роботи філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів;
 
   3) забезпечує  розроблення  фінансового  плану,  річного
інвестиційного плану, а також інвестиційного плану Концерну на
середньострокову перспективу (до п'яти років);
 
   4) забезпечує розроблення і затверджує річні фінансові та
інвестиційні плани учасників Концерну, а також їх інвестиційні
плани на середньострокову перспективу (до п'яти років);
 
   5) видає учасникам  Концерну  довіреності,  відкриває  в
установах банків поточні та інші рахунки;
 
   6) розпоряджається   майном  Концерну  відповідно  до
законодавства та цього Статуту;
 
   7) затверджує за погодженням з правлінням структуру Концерну
і кошторис витрат з його утримання;
 
   8) затверджує  штатний  розпис  та положення про філії,
представництва та інші відокремлені підрозділи;
 
   9) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти
з керівниками учасників Концерну;
 
   10) вирішує питання добору кадрів, підготовки та підвищення
їх кваліфікації;
 
   11) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності посадових осіб Концерну, філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів;
 
   12) проводить  аналіз  матеріалів  перевірки  (ревізії)
діяльності філій, представництв та інших відокремлених підрозділів
і звітів учасників Концерну в частині реалізації спільних проектів
та  приймає  відповідні рішення за результатами їх розгляду
правлінням Концерну;
 
   13) підписує договори від  імені  Концерну  в  порядку,
передбаченому актами законодавства та цим Статутом;
 
   14) видає  накази  та розпорядження з питань діяльності
Концерну;
 
   15) подає звіти відповідним органам державної  влади  в
порядку, встановленому актами законодавства;
 
   16) укладає від імені Концерну колективний договір з трудовим
колективом та організовує контроль за його виконанням;
 
   17) організовує роботу правління, вносить пропозиції щодо
розподілу обов'язків між його членами;
 
   18) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Статуту.
 
          Облік і звітність Концерну
 
   34. Концерн веде відповідно до законодавства оперативний,
бухгалтерський  та  інші  види  обліку  результатів  своєї
фінансово-господарської діяльності.
 
   35. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
 
   36. Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають
затвердженню в установленому законодавством порядку.
 
   37. Перший фінансовий рік Концерну розпочинається з дати його
державної реєстрації і закінчується 31 грудня того самого року.
Кожен наступний фінансовий рік збігається з календарним.
 
   38. Концерн забезпечує подання:
 
   статистичної звітності органам державної статистики в обсягах
та у строки, передбачені законодавством;
 
   щорічного звіту   Кабінетові  Міністрів  України  про
фінансово-господарську діяльність.
 
            Трудовий колектив
 
   39. Трудовий  колектив  Концерну,  який  складається  з
працівників, що беруть участь в його діяльності на підставі
трудового договору, реалізує свої права через збори уповноважених
представників трудового колективу (профспілкових органів).
 
   40. Умови організації та оплати праці працівників Концерну,
їх  соціального  страхування  визначаються  відповідно  до
законодавства.
 
   41. Концерн може надавати відповідно до законодавства пільги
членам трудового колективу.
 
     Внесення змін до Статуту, припинення Концерну
 
   42. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів
України за поданням НАЕР.
 
   43. Припинення   Концерну  відбувається  шляхом  його
реорганізації або ліквідації.
 
   44. Реорганізація або ліквідація Концерну проводиться згідно
з рішенням Кабінету Міністрів України за поданням НАЕР, а у
випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.
 
   45. Ліквідація Концерну проводиться комісією, призначеною
Кабінетом Міністрів України, а у разі припинення діяльності
Концерну за рішенням суду - утвореною ним комісією.
 
   Ліквідаційна комісія оцінює майно Концерну, розраховується з
кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Кабінетові
Міністрів України або відповідному суду.
 
   46. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
розподіляється між учасниками Концерну згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України.
 
   47. Концерн є таким, що припинений, з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців запису про державну реєстрацію припинення Концерну.
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 5 грудня 2007 р. N 1399
 
               ПЕРЕЛIК
       господарських товариств, повноваження
      з управління корпоративними правами держави
      щодо яких передаються Державному концерну
            "Синтез-газ України"
 
 
273927    Відкрите акціонерне товариство "Клавдієвський
       дослідно-експериментальний завод",
       смт Клавдієво-Тарасове Бородянського району
       Київської області
 
13699556   Відкрите акціонерне товариство "Енергія", м. Обухів
       Київської області
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка