Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

            АДМIНIСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДIВ ФIЗИЧНИХ ОСIБ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             14.10.2002 N 7
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 884/7172
 
 
    Про затвердження Положення про порядок проведення
    перевірок банків - учасників (тимчасових учасників)
       Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 
 
 { Iз змінами, внесеними згідно з Рішеннями Адміністративної ради
             Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
  N 23 ( z0861-03 ) від 17.09.2003
  N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 }
 
   { Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення Фонду
              гарантування вкладів фізичних осіб
    N 1 ( z0099-08 ) від 18.01.2008 }
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірок
банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова адміністративної ради               В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   14.10.2002 N 7
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 884/7172
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок проведення перевірок
      банків - учасників (тимчасових учасників)
       Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення, розроблене у відповідності до вимог Закону
України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ),
регулює процес планування  та  проведення  перевірок  Фондом
гарантування  вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) банків -
учасників (тимчасових учасників) Фонду (далі - Банки).
 
   1.2. Об'єктами перевірки з боку Фонду є Банки.
 
   1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   стандарти Фонду - це вимоги до Банків щодо їх членства у
Фонді, які встановлюються нормативно-правовими актами Фонду;
   первинний  контроль  -  різновид  перевірки  Банку,  що
здійснюється з метою визначення наявності в Банку умов, визначених
чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими
актами Фонду, необхідних для прийняття Банку до учасників Фонду;
   дата перевірки - дата, за станом на яку здійснюється виїзна
перевірка та відображається стан справ Банку в акті перевірки
(далі - Акт). За дату перевірки береться перше число місяця, що
передує даті початку виїзної перевірки;
   акт перевірки - документ про результати проведеної перевірки
Банку, який складається інспекційною групою та затверджується
начальником відділу інспектування Фонду;
   інспектор-ревізор - працівник відділу інспектування Фонду;
   інспекційна  група  -  група  інспекторів-ревізорів  та
працівників  інших  підрозділів  Фонду,  яким  відповідно до
посвідчення на перевірку доручається здійснити перевірку Банку;
( Абзац сьомий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 23 ( z0861-03 ) від 17.09.2003 )
   період, що перевіряється - період діяльності Банку, що
перевіряється з питань, які належать до компетенції Фонду; ( Абзац
восьмий пункту 1.3 в редакції Рішення Адміністративної ради Фонду
гарантування  вкладів фізичних осіб N 23 ( z0861-03 ) від
17.09.2003 )
   планова  перевірка  -  перевірка Банку, що здійснюється
відповідно  до  плану  перевірок,  затвердженого  в порядку,
передбаченому цим Положенням;
   позапланова перевірка - перевірка Банку, яка не була внесена
до плану перевірок у встановлений цим Положенням термін та
призначена  відповідно  до  вимог  Закону України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 );
   термін  проведення  перевірки  -  строк, протягом якого
інспекційною групою Фонду здійснюється перевірка Банку. ( Пункт
1.3 доповнено абзацом згідно з Рішенням Адміністративної ради
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 23 ( z0861-03 ) від
17.09.2003 )
   1.4. Перевірки здійснюються з метою визначення:
   достовірності звітності, наданої Банками до Фонду; ( Абзац
другий  пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 23 ( z0861-03 ) від 17.09.2003 )
   повноти і своєчасності розрахунків Банків за зборами до
Фонду;
   повноти  і достовірності ведення Банком бази даних про
вкладників - фізичних осіб відповідно до Iнструкції про порядок
формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках -
учасниках  (тимчасових  учасниках) Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду
від 14.11.2002 N 13 ( z0956-02 ) і зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244; ( Пункт 1.4 доповнено
абзацом четвертим згідно з Рішенням Адміністративної ради Фонду
гарантування  вкладів фізичних осіб N 23 ( z0861-03 ) від
17.09.2003 )
   дотримання Банками в своїй діяльності вимог Закону України
"Про Фонд  гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ),
стандартів Фонду, інших нормативно-правових актів Фонду.
 
   1.5. Первинний контроль здійснюється при вступі Банку до
складу учасників Фонду на підставі наданих Банком документів,
передбачених Положенням про порядок ведення Реєстру банків -
учасників  (тимчасових  учасників) Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів  фізичних  осіб  від  12.02.2002  N  3
( z0242-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.03.2002 за N 242/6530 (із змінами і доповненнями). ( Пункт 1.5
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної ради
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 23 ( z0861-03 ) від
17.09.2003 )
 
   1.6. Планова перевірка Банку здійснюється не частіше одного
разу на рік. Під час проведення перевірки Банку водночас може бути
проведена перевірка його філій.
 
   ( Пункт 1.7 виключено на підставі Рішення Адміністративної
ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 23 ( z0861-03 )
від 17.09.2003 )
 
   1.7. Виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про
проведення  позапланової перевірки Банку в разі необхідності
переведення банку - учасника до категорії тимчасових учасників
Фонду.
   Рішення  про  проведення  позапланової  перевірки  Банку
приймається   виконавчою   дирекцією   та   підписується
директором-розпорядником Фонду.
 
   1.8. Банки - тимчасові учасники Фонду підлягають перевіркам
до моменту їх повного розрахунку з вкладниками за гарантованими
Фондом вкладами фізичних осіб та нарахованими за ними відсотками.
 
   1.9. Працівники Фонду мають право брати участь у перевірках
Банків, які здійснюються Національним банком України з питань, що
належать до компетенції Фонду відповідно до Закону України "Про
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ).
 
       2. Порядок складання планів перевірок
 
   2.1.  Планування  перевірок Банків здійснюється з метою
недопущення дублювання та забезпечення належної координації роботи
відділу  інспектування  та інших підрозділів Фонду, а також
своєчасного та рівномірного проведення планових перевірок Банків.
 
   2.2. Відділ  інспектування  Фонду  при  складанні планів
інспекційних перевірок Банків використовує:
   інформацію,  отриману  Фондом  унаслідок проведення його
працівниками поточного моніторингу стану Банків;
   інформацію про попередні перевірки Банків з урахуванням
питань, які були перевірені, про зміст виявлених порушень і
результати проведеної роботи щодо їх усунення;
   інформацію про виконання Банками розроблених ними заходів
щодо  приведення  своєї діяльності у відповідність до вимог
нормативно-правових актів Фонду;
   інформацію інших підрозділів Фонду щодо діяльності Банків;
   результати перевірок діяльності Банків, які здійснювалися
зовнішніми аудиторами;
   звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і
фізичних осіб;
   рішення виконавчої дирекції Фонду.
 
   2.3. Плани перевірок складаються відділом інспектування Фонду
щорічно за встановленою формою (додаток 1) на підставі власних
прогнозних планів відділу та з урахуванням пропозицій інших
підрозділів Фонду.
   Відділ  інспектування  подає  прогнозний річний план на
наступний рік виконавчій дирекції Фонду до двадцятого грудня
поточного  року  на затвердження. Річний план складається з
розбивкою за місяцями і є базовим для проведення перевірок Банків
інспекційними групами в наступному році.
 
   2.4. Зміни до річного плану перевірок Банків уносяться
виконавчою дирекцією Фонду за поданням підрозділів Фонду, з
обгрунтуванням підстав для їх унесення.
 
   2.5. Затверджений річний план перевірок Банків доводиться до
відділу інспектування Фонду до двадцять п'ятого грудня поточного
року і є обов'язковим для виконання.
 
   2.6. Про хід виконання плану перевірок начальник відділу
інспектування щомісяця надає виконавчій дирекції Фонду звіт за
встановленою формою (додаток 2) не пізніше п'ятнадцятого числа
місяця, наступного за звітним.
   До звіту додається текстова інформація, що має висвітлювати
такі питання:
   а) дотримання Банками у своїй діяльності нормативно-правових
актів Фонду;
   б) достовірність наданої Банками до Фонду звітності;
   в) повнота та своєчасність розрахунків Банків за зборами до
Фонду;
   г) рішення загальних зборів акціонерів (учасників) Банків
щодо поліпшення їх діяльності, якщо воно є; ( Підпункт "г" пункту
2.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної ради
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 23 ( z0861-03 ) від
17.09.2003 )
   ґ) інформація про виконання Банками розроблених ними заходів
щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх перевірок,
здійснених Фондом;
   д) найпоширеніші недоліки, що виявлені під час перевірок
Банків за цей період.
 
       3. Порядок проведення перевірок Банків
 
   3.1 Фонд не пізніше ніж за десять робочих днів до початку
перевірки надсилає Банку повідомлення про проведення перевірки з
затвердженим переліком питань щодо проведення перевірки (додаток
3). Повідомлення та перелік питань щодо проведення перевірки
оформлюються  на  бланках  Фонду,  засвідчується  підписом
директора-розпорядника Фонду, надсилається засобами спецзв'язку на
адресу Банку.
 
   3.2. Керівник і склад інспекційної групи визначаються та
затверджуються директором-розпорядником Фонду.
   До складу інспекційної групи входять працівники відділу
інспектування  Фонду  та  при  необхідності працівники інших
підрозділів Фонду. Цим працівникам може надаватись окреме завдання
для перевірки питань, що належать до компетенції підрозділів, у
яких вони працюють. Ці працівники складають окремі довідки про
результати перевірки, які додаються до Акта. На час проведення
перевірки Банку всі члени інспекційної групи підпорядковуються
керівнику  інспекційної  групи.  Керівник  інспекційної групи
призначається з числа працівників відділу інспектування Фонду.
   Iнспекційна група проводить перевірку Банку на підставі
посвідчення на проведення перевірки (додаток 4). Посвідчення на
право проведення інспекційної перевірки засвідчується підписом
директора-розпорядника Фонду та відбитком печатки Фонду. Термін
проведення перевірки не повинен перевищувати 14 робочих днів і при
необхідності може бути подовжений директором-розпорядником Фонду,
але не більше ніж на 12 робочих днів. ( Абзац третій пункту 3.2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної ради Фонду
гарантування  вкладів фізичних осіб N 23 ( z0861-03 ) від
17.09.2003 )
 
   3.3. У перший день початку перевірки проводиться зустріч
інспекційної  групи  з  керівництвом  Банку,  з обов'язковим
пред'явленням  інспекційною  групою посвідчення на проведення
перевірки та службового посвідчення для ознайомлення. На зустрічі
обговорюються обсяги та методи перевірки, а також організаційні
питання  щодо  перевірки.  Від Банку для участі в зустрічі
запрошуються  Голова  Правління або його заступник, головний
бухгалтер  Банку, керівник служби внутрішнього аудиту Банку.
( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду
гарантування  вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від
26.05.2004 )
 
   3.4.  Перевірка  Банку  проводиться  за наданими Банком
інспекційній групі оригіналами або належним чином завіреними
копіями первинних бухгалтерських документів, даними обліку й
звітності,  документами  розпорядчого  характеру  та  іншими
документами, необхідними для здійснення перевірки, згідно із
затвердженим переліком питань для проведення перевірки.
 
   3.5. Посадові особи Банку зобов'язані безкоштовно надавати
інспекторам-ревізорам:
   а) вільний доступ у робочий час до приміщень Банку, де
відбувається залучення коштів від фізичних осіб, та до виділеного
Банком  приміщення для розміщення працівників Фонду під час
проведення перевірки; ( Підпункт "а" пункту 3.5 в редакції Рішення
Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 23 ( z0861-03 ) від 17.09.2003 )
   ( Підпункт "б" пункту 3.5 виключено на підставі Рішення
Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N
23 ( z0861-03 ) від 17.09.2003 )
   б) вільний доступ до всіх документів та інформації Банку, що
є об'єктом перевірки, згідно із затвердженим переліком питань щодо
проведення перевірки;
   в) ксерокопії бухгалтерських та інших документів, необхідних
для проведення перевірки, які завірені підписом уповноваженої на
це посадової особи Банку та відбитком печатки Банку;
   г) пояснення (у тому числі письмові) стосовно питань, що
перевіряються;
   ґ) інформацію щодо діяльності Банку, яка є необхідною для
здійснення  перевірки  в межах повноважень і функцій Фонду.
(  Підпункт  "ґ"  пункту 3.5 виключено на підставі Рішення
Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 23 ( z0861-03 ) від 17.09.2003 )
   Письмові пояснення надаються на ім'я директора-розпорядника
Фонду з обов'язковим зазначенням дати їх складання. Пояснення
повинні бути конкретні, вичерпні й по суті поставлених питань.
   Неподання  посадовими  особами Банку під час проведення
перевірки документів, що підтверджують правомірність операцій з
коштами  фізичних  осіб,  розцінюється  як відсутність таких
документів у Банку. ( Абзац восьмий пункту 3.5 в редакції Рішення
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від
26.05.2004 )
   Відповідальність за повноту та достовірність поданих для
перевірки документів несе Банк, що перевіряється. ( Пункт 3.5
доповнено абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
   Якщо в період проведення перевірки Банку посадова особа не
з'явилась на запрошення інспекційної групи або відмовилась від
подання будь-яких матеріалів і документів, що необхідні для
здійснення перевірки (згідно із затвердженим переліком питань для
проведення  перевірки),  відмовилась  від  надання письмового
пояснення або не дала вичерпних  відповідей  на  поставлені
запитання,  то інспекційною групою на другий день перевірки
складається про це акт, а керівник інспекційної групи письмово
інформує  про це виконавчу дирекцію Фонду для реагування у
відповідності до чинного законодавства. ( Пункт 3.5 доповнено
абзацом десятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
 
   ( Пункт 3.6 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
 
   ( Пункт 3.7 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
 
   ( Пункт 3.8 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
 
   ( Пункт 3.9 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
 
   ( Пункт 3.10 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
 
   ( Пункт 3.11 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від 26.05.2004 )
 
           4. Оформлення матеріалів
      за результатами проведення перевірок Банків
 
   4.1. За результатами перевірки Банку інспекційною групою
Фонду складається Акт.
 
   4.2. Акт містить систематизований виклад інформації щодо
дотримання Банком вимог Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) та нормативно-правових актів
Фонду.
 
   4.3. Акт повинен бути складений на паперовому носії державною
мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. Титульна (перша)
сторінка Акта повинна бути викладена на бланку Фонду.
 
   4.4. У  разі  необхідності  використання  у змісті Акта
скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур  при  першому
вживанні  відповідне  словосполучення  наводиться  повністю з
одночасною вказівкою в дужках  його  скороченої  назви  або
абревіатури, використовуваних далі за текстом.
 
   4.5. В Акті обов'язково зазначають:
   - дату Акта (під зазначеною датою мається на увазі дата
підписання Акта інспекційною групою, що проводила перевірку);
   - номер Акта (присвоюється Акту при його реєстрації у Фонді);
   - назву населеного пункту, де розміщується Банк чи його
філія;
   - назву Акта: "Про результати перевірки дотримання вимог
Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та
нормативно-правових актів Фонду
_______________________ за __________________________";
 (повна назва Банку)    (період, що перевіряється)
   - повну і скорочену назву Банку, що перевіряється, відповідно
до установчих документів;
   - перелік питань, які охоплені перевіркою;
   - прізвища, імена, по батькові, посади осіб, що проводили
перевірку,  із зазначенням назв підрозділів Фонду, які вони
представляють;
   - дату і номер посвідчення на проведення перевірки;
   - період діяльності Банку, за який проведена перевірка;
   - дати початку і закінчення перевірки. При цьому датою
початку перевірки є дата  пред'явлення  інспекційною  групою
керівництву  Банку  посвідчення  на проведення перевірки для
ознайомлення, а датою закінчення перевірки - дата підписання Акта
інспекційною групою Фонду, що проводила перевірку;
   - дані про категорію перевірки (планова, позапланова);
   - прізвища, імена, по батькові посадових осіб Банку, що
перевіряється, відповідальних за фінансову діяльність у періоді,
що перевіряється (керівника, головного бухгалтера Банку), або
осіб, які їх заміщають на час проведення перевірки, із зазначенням
наказів,  розпоряджень  про призначення виконуючими обов'язки
керівника, головного бухгалтера Банку. Якщо протягом періоду, що
перевіряється, відбулися зміни в складі осіб, відповідальних за
фінансову діяльність Банку, то їх прізвища, імена, по батькові
зазначаються в Акті разом із указівкою періоду їх відповідальності
та посиланням на розпорядчі документи про призначення і звільнення
із займаної посади;
   - дані про реєстрацію (перереєстрацію) Банку у Фонді;
   - місцезнаходження Банку;
   - інформацію про філії Банку, які здійснюють операції із
вкладами фізичних осіб;
   - дані про наявність ліцензії Національного банку України на
здійснення банківської діяльності (номер і дата видачі ліцензії);
   - дані про розмір статутного капіталу на момент реєстрації
ліцензії Національного банку України на здійснення банківської
діяльності;
   - дані  про розмір статутного капіталу на дату початку
перевірки та повноту його формування;
   - інформацію про результати попередньої перевірки (якщо вона
проводилась) з указівкою номера й дати Акта,  періоду,  що
перевірявся, та виявлених у результаті перевірки фактів порушення
Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
( 2740-14 ) та нормативно-правових актів Фонду (за їх наявності),
а також інформацію про виконання Банком заходів щодо усунення
зазначених порушень;
   - дані про метод проведення перевірки за ступенем охоплення
нею первинних документів (суцільний, вибірковий) з указівкою
основних видів перевірених документів;
   - результати перевірки дотримання Банком норм Закону України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) та
нормативно-правових актів Фонду;
   - виявлені під час перевірки порушення з посиланням на
конкретні статті і пункти нормативно-правових актів, вимоги яких
були порушені;
   - факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були).
 
   4.6. Факти недотримання вимог Закону України "Про  Фонд
гарантування  вкладів  фізичних   осіб"   ( 2740-14 )  та
нормативно-правових актів Фонду повинні бути викладені в Акті
об'єктивно, стисло, точно, зрозуміло, з посиланням на документи, у
яких засвідчені ці порушення. При викладенні фактів порушень в
Акті робиться запис про перелік отриманих копій документів чи про
факти неподання Банком, який перевірявся, будь-яких документів, що
були необхідні для здійснення перевірки.
 
   4.7. Якщо до Акта додаються копії документів, то  вони
обов'язково засвідчуються підписами уповноважених осіб Банку та
відбитком печатки Банку.
 
   4.8. Якщо   до   складу  інспекційної  групи,  крім
інспекторів-ревізорів, входять працівники інших підрозділів Фонду,
які  перевіряють окремі питання, що належать до компетенції
підрозділів, у яких вони працюють, то ці працівники складають
окремі довідки про результати перевірки, які додаються до Акта і є
невід'ємними його частинами.
   Ці довідки підписуються працівниками цих підрозділів Фонду та
керівниками структурних підрозділів Банку, відповідальними за
виконання конкретних вимог нормативно-правових актів Фонду, і
надаються керівнику інспекційної групи Фонду.
 
   4.9. Не допускаються в Акті різного роду виправлення цифрових
показників, дат та іншої інформації.
 
   4.10. Iнформація про порушення, недоліки, сумнівні операції
повинна бути згрупована і в разі потреби оформлена в таблицях,
детальна інформація щодо них може міститись у додатках.
 
   4.11. У висновках Акта робиться запис про перелік додатків до
Акта. До примірника Акта, який залишається у Фонді, додаються:
   а) копія повідомлення про проведення перевірки Банку та копія
затвердженого переліку питань для проведення перевірки Банку;
   б) посвідчення на проведення перевірки;
   в) розрахунок пені за несвоєчасне або неповне перерахування
початкового, регулярного або спеціального зборів Банком (додається
у разі нарахування пені);
   г) довідки членів інспекцій групи про результати перевірки
Банку з окремих питань;
   ґ) копії  документів,  що підтверджують наявність фактів
порушень, виявлених у результаті  перевірки  (додаються  при
встановленні таких фактів);
   д) письмові пояснення посадових осіб Банку про розбіжності,
які виявлені в ході перевірки та викладені в Акті (за наявності);
   е) письмові пояснення посадових осіб Банку щодо відмови
надання документів для перевірки і копій документів за кожним
фактом порушень, виявлених у результаті перевірки Банку (за
наявності);
   є) письмові пояснення посадових осіб Банку щодо відмови від
підписання Акта перевірки (за наявності);
   ж) відомості про розмір статутного капіталу  на  момент
реєстрації ліцензії Національного банку України на здійснення
банківської діяльності, розмір статутного капіталу на дату початку
перевірки та про повноту його формування (завірені посадовими
особами Банку та відбитком печатки Банку);
   з) інформація про філії Банку, які здійснюють операції із
вкладами фізичних осіб (завірена посадовими особами Банку та
відбитком печатки Банку).
 
   4.12. За результатами проведеної перевірки складається Акт у
двох примірниках і  підписується  інспекційною  групою,  яка
здійснювала перевірку, керівником та головним бухгалтером Банку. З
Актом ознайомлюється керівник служби внутрішнього аудиту Банку, що
засвідчується його підписом.
 
   4.13. Якщо керівник Банку має заперечення чи зауваження щодо
Акта, то вони оформляються в письмовій формі та засвідчуються
підписом керівника Банку. Зауваження можуть бути викладені в кінці
Акта або долучатися до нього. Якщо зауваження викладені окремо, то
керівник Банку робить на Акті напис "Зауваження додаються на
____арк.", який засвідчує своїм підписом.
 
   4.14. Якщо  для  подання  письмових  зауважень  потрібен
додатковий час, то керівник Банку зазначає в Акті конкретну дату
їх подання, роблячи перед своїм підписом напис "Зауваження будуть
подані додатково не пізніше "__"_______ _______ р.", та надсилає
їх у формі листа на ім'я директора - розпорядника Фонду. Строк
подання зауважень не повинен перевищувати двох робочих днів від
дня закінчення перевірки.
 
   4.15. У разі відмови посадових осіб Банку від підписання Акта
факт такої відмови засвідчується в Акті - на місці для їх підписів
проставляється  напис  "Від  ознайомлення  (підписання  Акта)
відмовились" і засвідчується підписами членів інспекційної групи.
Акт з письмовим поясненням (якщо воно є) і матеріалами перевірки
подаються для розгляду директору - розпоряднику Фонду.
 
   4.16. Один примірник Акта передається до канцелярії Банку з
обов'язковим зазначенням дати та вхідного номера на другому
примірнику Акта. Другий примірник Акта перевірки залишається у
Фонді.
 
   4.17. Акт перевірки Банку  за  письмовим  розпорядженням
директора - розпорядника Фонду протягом п'яти робочих днів після
його підписання доводиться до відповідних підрозділів Фонду для
опрацювання.
 
   4.18. Акт перевірки Банку, що підписаний у встановленому
порядку, залишається для обліку та контролю у Фонді і зберігається
протягом строку, визначеного відповідними нормативно-правовими
актами.
 
   4.19. У разі виявлення у Банку за результатами перевірок
порушень норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб" ( 2740-14 )  та нормативно-правових актів Фонду
відділ інспектування вносить пропозиції виконавчій дирекції Фонду
щодо застосування Фондом до такого Банку заходів впливу відповідно
до чинного законодавства України.
 
   4.20. За результатами розгляду матеріалів перевірки Банку в
разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду відповідного рішення
Фонд  вносить  Національному  банку  України пропозиції щодо
застосування до Банку - порушника заходів впливу з відповідним
обґрунтуванням та наданням документів, що підтверджують факт
учиненого Банком порушення.
 
   4.21. Акт перевірки та інші матеріали щодо перевірки Банку є
конфіденційною  інформацією Фонду і не підлягають публічному
розголошенню, а також переданню в інші органи, за винятком
випадків, що передбачені чинним законодавством України.
(  Положення  доповнено розділом 4 згідно з Рішенням Фонду
гарантування  вкладів фізичних осіб N 31 ( z0717-04 ) від
26.05.2004 )
 
        5. Обов'язки інспекторів-ревізорів
 
   Iнспектор-ревізор Фонду зобов'язаний у ході перевірки:
   а) дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому
числі нормативно-правових актів Фонду;
   б) не розголошувати інформацію, що становить банківську чи
службову таємницю або має конфіденційний характер та стала відома
йому в зв'язку з виконанням службових обов'язків.
 
 Головний бухгалтер -
 фінансовий директор                   С.Б.Борса
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   проведення перевірок
                   банків - учасників
                   (тимчасових учасників)
                   Фонду гарантування вкладів
                   фізичних осіб
 
                           Затверджено
                   Рішення виконавчої дирекції
              (протокол від "____" __________ N ___)
 
 
                План
       проведення перевірок банків - учасників
    (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів
             фізичних осіб
 
            на ___________ рік
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Назва ¦              Період проведення перевірки                     ¦
¦ банку ¦-----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦    ¦   1 квартал    ¦   2 квартал    ¦   3 квартал     ¦   4 квартал     ¦
¦    ¦---------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------¦
¦    ¦Січень¦Лютий¦Березень¦Квітень¦Травень¦Червень¦Липень¦Серпень¦Вересень¦Жовтень¦Листопад¦Грудень ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Начальник відділу інспектування ________________________
                    (підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   проведення перевірок
                   банків - учасників
                   (тимчасових учасників)
                   Фонду гарантування вкладів
                   фізичних осіб
 
 
                Звіт
       про проведені перевірки банків-учасників
    (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів
             фізичних осіб
 
 
           за ___________________
 
 
------------------------------------------------------------------
¦1. Кількість банків, за якими проведено    ¦   ¦  од.  ¦
¦перевірку (усього)               ¦   ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          у тому числі:                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1.1. Кількість банків, за якими проведено   ¦   ¦  од.  ¦
¦планову перевірку               ¦   ¦     ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦1.2. Кількість банків, по яких проведено    ¦   ¦  од.  ¦
¦позапланову перевірку             ¦   ¦     ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦2. Кількість банків, за якими встановлено   ¦   ¦  од.  ¦
¦порушення                   ¦   ¦     ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦3. Донараховано початковий збір        ¦   ¦тис.грн. ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦4. Донараховано регулярний збір        ¦   ¦тис.грн. ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦5. Донарахований спеціальний збір       ¦   ¦тис.грн. ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦6. Нарахована пеня               ¦   ¦тис.грн. ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦7. Iз донарахованих сум стягнуто        ¦   ¦тис.грн. ¦
¦-----------------------------------------------+------+---------¦
¦8. Кількість банків, за результатами перевірок ¦   ¦  од.  ¦
¦до яких Фондом застосовано заходи впливу    ¦   ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
 Начальник відділу інспектування __________________
                   (підпис)
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про порядок
                   проведення перевірок
                   банків - учасників
                   (тимчасових учасників)
                   Фонду гарантування вкладів
                   фізичних осіб
 
 
                   Правлінню (раді директорів)
                   ___________________________
                       назва банку
                   ___________________________
                      місцезнаходження
 
 
           Повідомлення про планову
           (позапланову) перевірку
 
 
   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі  -  Фонд)
повідомляє, що з "___"___________ до "____"___________ на підставі
статті 26 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб" у _______________________ буде проведена перевірка з питань
       (назва банку)
дотримання вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб", у тому числі нормативно - правових актів Фонду
згідно  із  затвердженим переліком питань для перевірки (до
повідомлення додається).
   Період, що перевіряється: ___________________________________
 
 
Керівник інспекційної
групи Фонду       _______________________   тел.__________
             (посада, прізвище,
             ім'я, по батькові)
 
 
Директор - розпорядник Фонду             _____________
                            (підпис)
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про порядок
                   проведення перевірок
                   банків - учасників
                   (тимчасових учасників)
                   Фонду гарантування вкладів
                   фізичних осіб
 
 
              Посвідчення
       на проведення планової (позапланової)
            перевірки N______
 
 
   "___" _____________
 
 
   Доручається інспекційній групі Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб у складі ___________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
провести перевірку _____________________________________________ з
                  (назва банку)
питань дотримання банком Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб", у тому числі нормативно-правових актів
Фонду на підставі Положення про порядок проведення перевірок
банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб за період _______________
   Контрольні функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
установлені статтею 26 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб".
 
 
   Дійсне до "___" ____________
 
   Директор-розпорядник Фонду         _______________
                           (підпис)
   М.П.
 
 
   Подовжено до "___" ____________
 
   Директор - розпорядник Фонду        _______________
                           (підпис)
   М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка