Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків

          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            15.11.2007 N 184/4
 
 
       Про затвердження Порядку застосування
      до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень
     за неналежне виконання професійних обов'язків
 
 
   Керуючись статтею 22  Закону  України  "Про  аудиторську
діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 )
(в редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V) ( 140-16 ), Аудиторська
палата України В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Порядок застосування до аудиторів (аудиторських
фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків
(додається).
 
   2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
   3. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
 
 Голова                       С.О.Столярова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Аудиторської палати
                   України
                   15.11.2007 N 184/4
 
 
               ПОРЯДОК
     застосування до аудиторів (аудиторських фірм)
   стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків
 
 
            Загальні положення
 
   Порядок застосування  до  аудиторів  (аудиторських  фірм)
стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків (далі -
Порядок) розроблено відповідно до вимог ст. 22 Закону України "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), згідно з якою Аудиторській
палаті України  надано  право  застосовувати  до  аудиторів
(аудиторських фірм) стягнення за неналежне виконання професійних
обов'язків.
   Цим Порядком Аудиторська палата України  (далі  -  АПУ)
встановлює умови  та  порядок  застосування  до  аудиторів
(аудиторських фірм) стягнень.
 
         Розділ I. Визначення термінів
 
   1. Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у такому
значенні:
 
   1.1. Аудитор - фізична особа, яка має сертифікат, що визначає
її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю
на території України.
 
   1.2. Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно
до законодавства та включена до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів ( n0001230-07 ).
 
   1.3. Дисциплінарна комісія АПУ - постійно діючий робочий
орган АПУ, що складається виключно з членів АПУ, повноваження
якого визначаються  Положенням  про Дисциплінарну комісію АПУ
( vr9_2230-07 ).
 
   1.4. Дисциплінарне провадження -  процедура  розгляду  в
Дисциплінарній комісії АПУ фактів неналежного виконання аудитором
(аудиторською фірмою) професійних обов'язків, та вибір заходів
впливу на аудитора (аудиторську фірму) у формі стягнення.
 
   1.5. Неналежне  виконання  професійних  обов'язків  - це
порушення аудитором  (аудиторською  фірмою)  вимог  чинного
законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики
аудиторів та рішень АПУ.
 
   1.6. Професійні обов'язки аудитора (аудиторської фірми) -
законодавча вимога  дотримуватись  норм чинного законодавства,
стандартів аудиту, затверджених АПУ, норм  професійної  етики
аудиторів, рішень  АПУ,  які  регулюють  діяльність аудиторів
(аудиторських фірм).
 
   1.7. Порушення не суттєвого характеру - це документально
доведені (за результатами зовнішнього контролю якості аудиторських
послуг) факти  неналежного  виконання  професійних  обов'язків
аудитором (аудиторською фірмою), які характеризуються неповним
(частковим) дотриманням вимог норм професійної етики та стандартів
аудиту, рішень АПУ та (або) призвели до скарги на аудитора
(аудиторську фірму) із претензіями на низьку (на думку замовника,
користувача або третіх осіб, причетних до мети та предмету надання
послуг) якість аудиторських послуг.
 
   1.8. Порушення суттєве - це доведені документально в ході
зовнішньої перевірки якості аудиторських послуг або у судовому
порядку факти  неналежного  виконання  професійних  обов'язків
аудитором (аудиторською фірмою), за наслідками чого замовнику
(користувачу) аудиторських послуг або третім особам, безпосередньо
причетним до мети та предмета надання таких послуг, завдано
матеріальної або моральної шкоди.
 
   1.9. Стягнення  -  захід  впливу  як  міра  юридичної
відповідальності, що застосовується АПУ до аудитора (аудиторської
фірми) в разі неналежного виконання професійних обов'язків.
 
   2. Iнші терміни вживаються в цьому Порядку згідно з Законом
України "Про   аудиторську   діяльність"  (  3125-12  ),
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно  до  нього,
стандартів аудиту та норм професійної етики аудиторів.
 
        Розділ II. Дисциплінарне провадження
 
   1. Дисциплінарне  провадження  здійснюється відповідно до
Положення про Дисциплінарну комісію АПУ ( vr9_2230-07 ). До кола
питань дисциплінарного  провадження в контексті його предмета
входять:
   - процедури отримання замовлення на аудиторські послуги,
   - офіційні результати надання аудиторських послуг,
   - позиціонування суб'єкта аудиту на ринку професійних послуг
в Україні (цінова та рекламна політика, аудиторська звітність),
   - професійна незалежність аудитора,
   - професійні етичні норми та правила, їх застосування в
аудиторській практиці;
   - практика застосування стандартів аудиту.
 
   2. Не можуть бути предметом дисциплінарного провадження дії
або висловлювання суб'єктів аудиту, сутність яких кваліфікується
виключно судовими органами за Кримінальним  кодексом  України
( 2341-14  )  або  Кодексом  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ). У зв'язку з тим, що якість
аудиторських послуг  може визначити лише професійна спільнота
(в особі АПУ), судові рішення щодо якості аудиторських послуг не є
виключною підставою  для  накладення  стягнення  на  аудитора
(аудиторську фірму) - вони потребують перевірки з боку АПУ.
 
      Розділ III. Порядок прийняття АПУ рішення
          про застосування стягнення
 
   1. Розгляд на засіданні АПУ питань про застосування стягнень
до аудиторів (аудиторських  фірм)  здійснюється  за  поданням
Дисциплінарної комісії АПУ.
 
   2. За  порушення  норм  Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ), стандартів аудиту, затверджених АПУ, норм
професійної етики аудиторів, рішень АПУ, які регулюють аудиторську
діяльність, до аудиторів (аудиторських фірм) рішенням АПУ згідно з
чинним законодавством можуть бути застосовані такі стягнення:
   попередження;
   зупинення чинності сертифіката на строк до одного року;
   анулювання сертифіката;
   виключення з  Реєстру  аудиторських  фірм  та  аудиторів
( n0001230-07 ).
 
   3. При застосуванні  до  аудитора  (аудиторської  фірми)
стягнення враховується   суттєвість   порушення  професійних
обов'язків, їхні наслідки, ступінь вини аудитора (аудиторської
фірми) та  інші  обставини,  що  впливають  на обрання міри
відповідальності.
 
   4. За порушення  не  суттєвого  характеру  до  аудитора
(аудиторської фірми) АПУ застосовуються стягнення у вигляді:
   попередження;
   зупинення чинності  сертифіката  аудитора  на  строк  до
6 місяців.
 
   5. За суттєві порушення до аудитора (аудиторської фірми) АПУ
застосовуються такі стягнення:
   зупинення чинності сертифіката на строк від 6 місяців до
одного року;
   анулювання сертифіката;
   виключення з  Реєстру  аудиторських  фірм  та  аудиторів
( n0001230-07 ).
 
   6. Не може бути одночасно накладено на аудитора (аудиторську
фірму) два та більше видів стягнень за одне і те ж порушення.
 
   7. За поданням Дисциплінарної комісії АПУ як профілактичний
захід може  рекомендуватися  аудитору,  який  допустив  певні
порушення, проходження відповідних курсів підвищення кваліфікації
з метою недопущення таких порушень в майбутньому.
 
   8. Стягнення, що накладаються на  аудитора  (аудиторську
фірму), оформлюються  рішенням  АПУ з письмовим повідомленням
аудитора (аудиторську фірму) упродовж 10 днів після дня прийняття
рішення.
 
   9. Рішення АПУ про зупинення терміну чинності сертифіката або
його анулювання набуває чинності з моменту його оприлюднення та
може бути оскаржено в суді.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка