Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про демографічний прогноз розвитку України до 2050 року

      ПРЕЗИДIЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ
     КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            21.11.2007 N 313
 
 
          Про демографічний прогноз
         розвитку України до 2050 року
 
 
   Заслухавши і  обговоривши  доповідь  директора  Iнституту
демографії   та   соціальних   досліджень   НАН  України
члена-кореспондента НАН України Е.М.Лібанової про  результати
розробки прогнозу демографічного розвитку України на період до
2050 року, Президія НАН України та Колегія Державного комітету
статистики України відзначають, що сьогодні важко переоцінити
значення демографічних прогнозів  для  формування  довго-  і
середньострокової  стратегії  соціально-економічного  розвитку
країни. Дані про чисельність і статево-віковий склад населення
лежать в основі визначення перспективних доходів і видатків
держави, зокрема таких важливих складових, як фінансування пенсій,
соціальних  виплат, освітніх та медичних закладів тощо. Без
глибоких демографічних обґрунтувань неможливо визначити і розмір
доходної частини бюджету, яка залежить від чисельності робочої
сили, рівня її економічної активності, освіти і кваліфікації.
Населення є головною продуктивною силою, а також споживачем
матеріальних благ. Темпи та пропорції економічного  розвитку
країни, регіону, зокрема обсяги виробництва та споживання, їх
зміни суттєво залежать від чисельності населення, його вікової,
освітньої,  професійної  та  соціальної структур, чисельності
трудових ресурсів.
   Динаміка чисельності та складу населення характеризується
значною мірою невизначеності, процеси народжуваності, смертності
та міграції мають стохастичний характер. На їх перебіг впливає
багато прихованих чинників, які складно виявляти та кількісно
виміряти. Це свідчить про принципову неможливість  абсолютно
точного дискретного (точкового) прогнозу. Так чи інакше закладені
гіпотези і врешті-решт кінцеві результати реалізуються з певною
імовірністю,  а  величина  похибки  залежить від імовірності
реалізації прогнозу. Щоменшим є прийнятний довірчий інтервал, то
меншою є імовірність реалізації прогнозу. Тому більш коректною
видається побудова інтервальних прогнозів, тобто припущень з
певною мірою імовірності того, що очікувані зміни в демографічному
розвитку країни не виходитимуть за певні межі.
   Результати основних досліджень з цієї проблематики в Україні
були розглянуті на Міжнародній науково-практичній конференції
"Людський розвиток в Україні: проблеми та перспективи" (2006 рік),
Міжнародному семінарі з проблем смертності в країнах колишнього
СРСР  (2006  рік), Міжнародній науково-практичній конференції
"Парадигма соціальної політики України на зламі тисячоліть" (2007
рік) та висвітлені у монографіях "Людський розвиток в Україні:
можливості та напрями  соціальних  інвестицій"  (2006  рік),
"Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 року"
(2006 рік), збірнику наукових праць Mortality in countries of the
former USSR. Fifteen years after break-up: change or continuity?
(2006  рік),  монографії  "Смертність  населення  України  у
трудоактивному віці" (2007 рік).
   Зважаючи на науковий доробок та досвід інших країн, фахівцями
Держкомстату й Iнституту демографії та соціальних досліджень НАН
України  розроблено  багатоваріантний  демографічний  прогноз
відповідно до різних сполучень гіпотез народжуваності, тривалості
життя та міграції. Основний варіант представленого прогнозу являє
собою найбільш вірогідний сценарій розвитку демографічної ситуації
України на період до 2050 року, який може бути покладений в основу
державних стратегій соціального та економічного розвитку.
 
   Президія НАН  України та  Колегія  Держкомстату України
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
 
   1. Доповідь директора Iнституту демографії та соціальних
досліджень  НАН  України  члена-кореспондента  НАН  України
Е.М.Лібанової взяти до відома.
 
   2. Схвалити розроблений Iнститутом демографії та соціальних
досліджень НАН України і Державним комітетом статистики України
Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року
(додається).
 
   3. У встановленому порядку направити Прогноз демографічного
розвитку України на період до 2050 року до Кабінету Міністрів
України  на розгляд та затвердження з метою введення цього
показника до основних прогнозних макропоказників економічного та
соціального розвитку України.
 
   4. У встановленому порядку направити Прогноз демографічного
розвитку України на період до 2050 року до Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки України, Міністерства праці і
соціальної політики України та інших зацікавлених міністерств та
відомств для використання у практичній діяльності.
 
   5. Секції  суспільних  і  гуманітарних наук НАН України
(академік НАН України В.М.Литвин) спільно з відділеннями економіки
(академік НАН України В.М.Геєць) й історії, філософії та права НАН
України (академік НАН України О.С.Онищенко) внести корективи до
планів  науково-дослідної  роботи на 2008 та наступні роки,
передбачивши у них поглиблену розробку проблем демографічного
розвитку.
 
   6. Зважаючи  на актуальність і перспективність отриманих
наукових  результатів,  Iнституту  демографії  та  соціальних
досліджень  НАН  України  (член-кореспондент  НАН  України
Е.М.Лібанова) продовжити  фундаментальні   дослідження   із
прогнозування демографічних процесів та:
 
   6.1. Iз залученням Державного комітету статистики України
протягом 2008 року:
   - здійснити  районування території України за комплексом
демографічних ознак;
   - розробити   методику   регіонального   демографічного
прогнозування;
   - побудувати регіональний комплексний демографічний прогноз
на період до 2030 року;
   - побудувати прогноз пропозиції робочої сили в Україні;
   - забезпечити висвітлення у засобах  масової  інформації
результатів, отриманих під час розробки Прогнозу демографічного
розвитку України на період до 2050 року.
   - щорічно оновлювати комплексний демографічний прогноз та
оприлюднювати його результати через зацікавлені міністерства і
відомства й на офіційному сайті Iнституту демографії та соціальних
досліджень НАН України;
   - за результатами розробленого прогнозу в рамках постійно
діючого в Iнституті демографії та соціальних досліджень НАН
України круглого столу провести засідання, присвячене презентації
результатів регіонального комплексного демографічного прогнозу
України на період до 2030 року.
 
   6.2. У місячний термін із залученням зацікавлених установ НАН
України підготувати та подати на розгляд Президії НАН України
проект концепції цільової комплексної програми наукових досліджень
НАН України "Перспективи якісних змін людського потенціалу України
в умовах глобалізації".
 
   6.3. Забезпечити  підготовку  та  проведення  Міжнародних
науково-практичних   конференцій   "Демографічна  катастрофа
1932-1933 рр. в Україні" (IV кв. 2008 року) та "Міграція населення
в системі соціально-економічного розвитку" (III кв. 2008 року).
 
   6.4. Протягом 2008 року підготувати до видання монографію
"Демографічні втрати України внаслідок голодомору 1932-1933 рр. в
Україні".
 
   7. Iнституту соціології НАН України (академік НАН України
В.М.Ворона) у III кв. 2008 року забезпечити підготовку та видання
монографії "Українське суспільство в  2007  році:  стан  та
перспективи розвитку".
 
   8. Контроль  за  виконанням  цієї  постанови  покласти
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної академії
 наук України
 академік НАН України                  Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії наук України
 академік НАН України                   А.П.Шпак
 
 Голова
 Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
{ Прогноз демографічного розвитку України не наводиться }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка