Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми Примірного договору про працевлаштування інваліда та надання дотації

    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТI
        ФОНД СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ IНВАЛIДIВ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2007 N 91/109
 
 
           Про затвердження форми
       Примірного договору про працевлаштування
          інваліда та надання дотації
 
 
   На виконання пункту 9 Порядку надання дотації роботодавцю за
рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення
спеціальних робочих місць для  інвалідів,  зареєстрованих  у
державній службі зайнятості, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України  від  27.12.2006 N 1836 ( 1836-2006-п ),
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити форму Примірного договору про працевлаштування
інваліда та надання дотації, що додається.
 
   2. Фонду соціального захисту інвалідів разом з Державним
центром   зайнятості   -   виконавчою   дирекцією  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок безробіття забезпечити координацію взаємодії між
територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів
та районними, міськрайонними, міськими і районними у містах
центрами зайнятості під час укладання та виконання договорів про
працевлаштування  інваліда  та надання дотації при наявності
позитивного рішення про надання дотацій.
 
   3. Встановити, що період створення робочого місця для особи з
інвалідністю - строк введення його в експлуатацію не повинен
перевищувати трьох місяців.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника  Директора  Фонду  соціального захисту інвалідів -
В.Бурлаку та Першого заступника директора  Державного  центру
зайнятості - Н.Зінкевич.
 
 Директор Фонду
 соціального захисту інвалідів            Е.Скібінський
 
 Директор Державного центру
 зайнятості - керівник виконавчої
 дирекції Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування
 України на випадок безробіття             В.Галицький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного центру
                   зайнятості, Фонду
                   соціального захисту
                   інвалідів
                   19.11.2007 N 91/109
 
 
            ПРИМIРНИЙ ДОГОВIР
         про працевлаштування інваліда
            та надання дотації
 
 
 м. _______               "___" ____________ 200_ р.
 
 
_________________________  територіальне  відділення   Фонду
соціального захисту інвалідів в особі керуючого  відділенням
___________________, що діє на підставі Положення про відділення
  (П.I.Б.)
Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд), з одного боку,
 ______________________________________________________________, в
(назва підприємства, установи, організації, фізичної особи -
        суб'єкта підприємницької діяльності)
 
особі ______________________________________________________, який
    (П.I.Б. керівника або уповноваженої ним особи)
 
діє на підставі_________________________ (далі - Роботодавець), з
другого боку, та ________________ центр зайнятості - робочий орган
виконавчої  дирекції  Фонду  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування України на випадок безробіття, в особі
директора _____________________________________________, що діє на
               (П.I.Б.)
підставі Положення про центр зайнятості  та  Статуту  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Центр зайнятості), з третього боку,
 (разом в подальшому Сторони), уклали цей Договір відповідно до
Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих
місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості,
 затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
27.12.2006 N 1836, про наступне.
 
            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
   1.1. Фонд  надає Роботодавцю Дотацію у сумі __________,
спрямовану для покриття витрат на створення спеціального робочого
місця для працевлаштування інваліда, зареєстрованого у центрі
зайнятості як безробітного (далі - Дотація).
 
   1.2. Роботодавець бере на себе зобов'язання створити за
рахунок Дотації, що надається Фондом, спеціальне робоче місце та
працевлаштувати на ньому  інваліда,  якого  направить  Центр
зайнятості.
 
   1.3. Центр зайнятості направляє до Роботодавця безробітного
інваліда, зареєстрованого у Центрі зайнятості на створене для
нього спеціальне робоче місце для його працевлаштування.
 
   1.4. У  разі звільнення працівника, працевлаштованого за
направленням Центру зайнятості з підстав, невключених до п. 3.1.8
цього Договору, до закінчення його дії, центр зайнятості може
направити на створене Роботодавцем спеціальне робоче місце іншого
інваліда,  який  за  рекомендаціями  МСЕК  та відповідно до
індивідуальної програми реабілітації, може виконувати роботу на
такому робочому місці, про що Сторонами укладається додаткова
угода до цього Договору. У разі, якщо до закінчення дії Договору
залишилося менше шести місяців, додаткова угода укладається на
строк, не менше ніж на шість місяців.
 
      2. ПОРЯДОК ТА РОЗМIР ПЕРЕРАХУВАННЯ ДОТАЦIЇ
 
   2.1. Дотація за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів на створення (обладнання) спеціального робочого місця
для інваліда, зареєстрованого у державній службі зайнятості,
надається Роботодавцю разово, відповідно до розрахунку суми витрат
Роботодавця на створення (обладнання) спеціального робочого місця
для інваліда.
 
   2.2. Дотація надається Фондом соціального захисту інвалідів
за рахунок коштів адміністративно-господарських  санкцій,  що
сплачуються  за  невиконання  нормативу  робочих  місць  для
працевлаштування інвалідів  та  пені,  що  нараховується  за
несвоєчасну сплату таких санкцій.
 
   2.3. Розрахунок  суми  витрат  Роботодавця  на створення
(обладнання) спеціального робочого місця подається за формою, що
викладена у Додатку N 1 до цього Договору, який є невід'ємною його
частиною.
 
   2.4. У розмір витрат на створення (обладнання) спеціального
робочого місця для інваліда включається вартість основного та
додаткового устаткування, технічного обладнання, яке має бути
придбано Роботодавцем, для створення (обладнання) спеціального
робочого місця для інваліда, а  також  вартість  робіт  по
пристосуванню  спеціального  робочого  місця  для інваліда з
урахуванням його індивідуальних функціональних можливостей.
 
          3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
 
   3.1. Роботодавець зобов'язується:
   3.1.1. Створити  (обладнати) спеціальне робоче місце для
працевлаштування на ньому особи з інвалідністю відповідно до вимог
нормативно-правових актів про охорону праці, здійснити адаптацію
основного і додаткового обладнання, технічного  оснащення  і
пристосування  робочого  місця  з  урахуванням функціональних
можливостей такої особи, обумовлених її інвалідністю, та вимогам,
встановленим індивідуальною програмою реабілітації, а саме
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (зазначаються конкретні заходи щодо
  організації виробничого процесу, обладнання робочого місця,
      підготовки та забезпечення інших умов праці)
 
   3.1.2. Ввести в експлуатацію спеціальне робоче місце особи з
інвалідністю шляхом працевлаштування на нього інваліда протягом
_________ днів з дня укладення цього Договору та надати Фонду
документи щодо вартості витрат Роботодавця на створене (обладнане)
спеціальне робоче місце інваліда (завірені копії угод, актів
виконаних робіт, рахунків, накладних, платіжних вимог з відміткою
банку тощо).
   3.1.3. Створити для особи з інвалідністю умови праці з
урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та
індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів
безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї
категорії працівників, забезпечити соціально-економічні гарантії,
передбачені чинним законодавством.
   3.1.4. Розробити і затвердити інструкцію про робоче місце
інваліда, враховуючи вимоги індивідуальної програми реабілітації.
   3.1.5. Прийняти на роботу за направленням Центру зайнятості
особу ____________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові особи),
 
місце проживання (реєстрації) якої є ____________________________,
і яка має професію (спеціальність) _______________________________
та кваліфікацію __________________________________________________
на створене спеціальне робоче місце за професією (на посаду)
__________________________________ до ___ _____________ 200_ року.
 
   3.1.6. Надати Центру зайнятості Корінець направлення  на
працевлаштування особи та Фонду його копію, завірену власною
печаткою та підписом  уповноваженої  особи  Роботодавця,  із
зазначенням в ньому інформації про прийняте рішення, а також
підтвердити працевлаштування особи з інвалідністю протягом п'яти
робочих днів з дня видачі наказу про прийняття на роботу чи з дня
реєстрації трудового договору між працівником та фізичною особою
відповідно до статті 241 Кодексу законів про працю України.
   3.1.7. Забезпечувати  гарантії зайнятості працевлаштованої
особи з інвалідністю відповідно до законодавства про працю, умов
колективного та трудового договору.
   3.1.8. Протягом дії цього Договору не розривати за власною
ініціативою трудовий договір із особою з інвалідністю,  яка
працевлаштована за направленням Центру зайнятості на спеціальне
робоче місце, у зв'язку із змінами в організації виробництва та
праці,  в  тому  числі  реорганізації  або  перепрофілювання
підприємства (установи, організації), скороченням чисельності або
штату працівників згідно із пунктом 1 статті 40 КЗпП України, за
угодою сторін згідно із пунктом 1 статті 36 КЗпП України.
   3.1.9. Повернути Фонду повну суму одержаної  Дотації  з
урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період її
отримання, у разі розірвання трудового договору з інвалідом до
закінчення  двох  років з дня працевлаштування у зв'язку з
порушенням вимог пунктів 3.1.7 та 3.1.8 цього Договору.
   3.1.10. У разі  звільнення  особи,  працевлаштованої  за
направленням Центру зайнятості та Фонду, у період дії Договору, у
3-денний термін надати Центру зайнятості та Фонду копію наказу про
звільнення цієї особи чи копію трудового договору, знятого з
реєстрації у центрі зайнятості відповідно до статті 241 Кодексу
законів про працю України.
   3.1.11. Обґрунтувати  і  погодити  з Фондом встановлення
робітнику неповного робочого часу.
   3.1.12. Щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним
надавати Фонду відомості про виконання умов укладеного договору та
використання дотації.
 
   3.2. Центр зайнятості зобов'язується:
   3.2.1. Направити до Роботодавця в термін до "___" ___________
200__ р. особу з інвалідністю для працевлаштування на створене
(обладнане) спеціальне робоче місце за професією, зазначеною в
п. 3.1.5 цього Договору.
   3.2.2. Iнформувати та консультувати Роботодавця  протягом
строку дії цього Договору щодо всіх змін у законодавстві, що
регламентують працевлаштування безробітного інваліда та можуть
призвести до істотних змін умов даного Договору.
   3.2.3. Перевіряти щокварталу протягом двох років разом з
територіальним  відділенням  Фонду (у відповідних випадках з
міжвідомчою Комісією  з  питань  діяльності  підприємств  та
організацій  громадських  організацій  інвалідів  або  її
територіальними органами) відомості про виконання умов цього
Договору та використання Дотації, які подає Роботодавець Фонду.
 
   3.3. Фонд зобов'язується:
   3.3.1. Надати Роботодавцю Дотацію для відшкодування понесених
ним витрат на створене (обладнане) спеціальне робоче місце для
працевлаштування інваліда шляхом її перерахування на розрахунковий
рахунок Роботодавця у розмірі фактичних витрат, але не більше суми
зазначеної у пункті 1.1 цього Договору, протягом 10 робочих днів з
дня введення Роботодавцем в експлуатацію створеного (обладнаного)
ним робочого місця шляхом працевлаштування на ньому інваліда та
документального підтвердження понесених витрат.
   3.3.2. Перевіряти щокварталу протягом двох років разом з
Центром зайнятості (в окремих випадках з міжвідомчою Комісією з
питань  діяльності  підприємств  та  організацій  громадських
організацій  або  її територіальними органами) відомості про
виконання умов цього Договору, які подає роботодавець.
 
   4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН ТА ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
 
   4.1. Сторони несуть взаємну відповідальність, передбачену
чинним  законодавством  та цим Договором за невиконання або
неналежне виконання взятих на себе зобов'язань.
 
   4.2. Відповідальність за забезпечення гарантій зайнятості
інваліда, працевлаштованого відповідно до цього Договору, виплати
йому заробітної плати та за достовірність даних, що є підставою
для визначення розміру витрат на створення спеціального робочого
місця для цієї особи у вигляді Дотації і її використання, несе
Роботодавець.
 
   4.3. Роботодавець зобов'язаний повернути суму наданої Дотації
в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі
товари у разі порушення умов цього Договору, невиконання ним вимог
зазначених у пунктах 3.1.7, 3.1.8 цього Договору,  у  разі
недостовірності поданих ним відомостей про виконання умов цього
Договору, нецільового використання Дотації, а також у  разі
перешкоджання ним проведенню перевірки, зазначеної у п. 3.3.2.
 
   4.4. Якщо Сторони не дійшли згоди щодо виконання фінансових
зобов'язань та умов застосування діючого законодавства стосовно
цього Договору, то спір, що виник, вирішується у судовому порядку.
 
    5. СТРОКИ ДIЇ ДОГОВОРУ, ПIДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
 
   5.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та
діє протягом двох років з дня працевлаштування за направленням
Центру зайнятості особи з інвалідністю на спеціальне створене
(обладнане) робоче місце.
 
   5.2. Договір може бути  розірваний  достроково  у  разі
невиконання будь-якою із Сторін взятих на себе зобов'язань.
   Про розірвання  Договору  зацікавлена  Сторона  письмово
попереджає іншу Сторону за 10 календарних днів.
 
   5.3. Зміни у законодавстві, які виникають протягом строку дії
Договору та впливають на його умови, мають бути  погоджені
Сторонами та оформлені додатковою угодою, яка є невід'ємною
частиною до цього Договору. Сторона, яка отримала пропозицію про
зміни умов Договору, зобов'язана письмово повідомити протягом 20
календарних днів про прийняте рішення.
 
   5.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони
від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії
Договору.
 
   5.5. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
 
        Місцезнаходження та реквізити сторін
 
    Роботодавець               Фонд
 __________________________      ___________________________
 __________________________      ___________________________
 __________________________      ___________________________
 __________________________      ___________________________
 Директор               Керуючий відділенням Фонду
 
            Центр зайнятості
         ____________________________
         ____________________________
         ____________________________
         ____________________________
         ____________________________
         Директор центру зайнятості
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.3 Примірного
                   договору про
                   працевлаштування інваліда
                   та надання дотації
 
 
              РОЗРАХУНОК
        суми витрат Роботодавця на створення
       (обладнання) спеціального робочого місця
          для інваліда на виконання
         Договору N ________ на 200_ р.
 
------------------------------------------------------------------
¦   N п/п    ¦    Стаття витрат    ¦   Сума   ¦
¦------------------+----------------------------+----------------¦
¦    1     ¦              ¦        ¦
¦------------------+----------------------------+----------------¦
¦    2     ¦              ¦        ¦
¦------------------+----------------------------+----------------¦
¦    3     ¦              ¦        ¦
¦------------------+----------------------------+----------------¦
¦    4     ¦              ¦        ¦
¦------------------+----------------------------+----------------¦
¦    5     ¦              ¦        ¦
¦------------------+----------------------------+----------------¦
¦         ¦Всього:           ¦        ¦
¦         ¦----------------------------+----------------¦
¦         ¦У тому числі ПДВ      ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор___________ (П.I.Б.)
 
   М.П.
   Роботодавця
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка