Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про закупівлю товарів, робіт і послуг
            для державних потреб
   ( Указ не вступив в дію в зв'язку з відхиленням проекту
    Закону України про закупівлю товарів, робіт і послуг
    для державних потреб згідно з Постановою ВР N 778-XIV
    ( 778-14 ) від 30.06.99 ) 
 
   З метою  забезпечення  раціонального  використання коштів
Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів державних
позабюджетних  фондів,  державних  кредитних  ресурсів,  що
спрямовуються на закупівлю товарів, робіт і послуг для державних
потреб, та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг для державних потреб (додається).
   2. Покласти на Міністерство економіки України здійснення
міжвідомчої координації робіт щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг для державних потреб.
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
   привести свої рішення у відповідність з цим Указом;
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Указу, та приведення нормативно-правових
актів  міністерств,  інших  центральних  та місцевих органів
виконавчої влади у відповідність з цим Указом.
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   статтю 6 Указу Президента України від 21 вересня 1994 року
N 545 ( 545/94 ) "Про заходи щодо здійснення єдиної державної
політики регулювання імпорту";
   Указ Президента України від 20 жовтня 1994 року N 627
( 627/94 ) "Про закупівлю технологічного обладнання, товарів
(робіт, послуг) за готівку, а також за імпортом для забезпечення
діяльності  Верховної  Ради України, Адміністрації Президента
України та Кабінету Міністрів України";
   підпункт 6 пункту 4 Положення про Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України, затвердженого Указом
Президента України від 27 грудня 1995 року N 1187 ( 1187/95 ).
   5. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 1 червня 1999 року
     N 595/99
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                  від 1 червня 1999 року N 595/99
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок здійснення закупівлі товарів,
        робіт і послуг для державних потреб
 
          Розділ 1. Загальні питання
   1. Це  Положення  регулює порядок здійснення замовниками
закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок
державних коштів.
   2. У Положенні використовуються такі терміни:
   державні потреби - це потреби України у товарах, роботах і
послугах,  необхідних  для  розв'язання  соціально-економічних
проблем, реалізації державних програм та інших завдань, визначених
законодавством, забезпечення функціонування органів  державної
влади,  установ,  організацій,  що  утримуються чи отримують
асигнування за рахунок коштів Державного бюджету України та
місцевих бюджетів;
   замовник - міністерство, інший центральний орган виконавчої
влади, орган законодавчої,  судової  влади,  місцевий  орган
виконавчої влади та орган місцевого самоврядування, а також
підпорядковані їм установи та  організації,  підприємства  і
установи, уповноважені відповідно Кабінетом Міністрів України або
місцевими органами виконавчої влади здійснювати закупівлю товарів,
робіт і послуг для державних потреб;
   закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг для
державних потреб у порядку, передбаченому цим Положенням;
   державні кошти - кошти Державного бюджету України та місцевих
бюджетів, кошти державних позабюджетних фондів, державні кредитні
ресурси;
   виконавець - суб'єкт господарської діяльності (резидент або
нерезидент), який підтвердив намір взяти участь у процедурі
закупівлі та подає чи збирається подати тендерну пропозицію;
   товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому
числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у
твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію,
а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість
не перевищує вартості самих товарів;
   робота - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням,
будівництвом нових об'єктів і споруд виробничого та невиробничого
призначення, їх розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом
та реставрацією, технічним переозброєнням діючих підприємств, а
також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи,
буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки та
інші, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості
самого будівництва;
   послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів та робіт,
включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і
зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та
побутове обслуговування, а також інша подібна діяльність;
   тендерна документація - документація, що готується замовником
та  передається  виконавцям  для  підготовки  ними тендерних
пропозицій;
   тендерна комісія - група спеціалістів,  що  визначається
замовником відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно
з цим Положенням;
   тендерна пропозиція - пропозиція щодо  певного  предмета
закупівлі,  яка  готується та подається виконавцем замовнику
відповідно до вимог тендерної документації;
   альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути
подана  виконавцем  замовнику  додатково  у складі тендерної
пропозиції, якщо  це  передбачено  процедурою  закупівлі,  і
відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до умов,
передбачених тендерною документацією;
   акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної
пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція
вважається акцептованою, якщо замовником  в  установлений  у
тендерних документах строк не надано письмової відмови виконавцю в
акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем
торгів;
   угода про закупівлю - договір купівлі або договір (контракт)
підряду між замовником та виконавцем - переможцем торгів, який
укладається в результаті здійснення процедури закупівлі;
   тендерне забезпечення - надання виконавцем замовнику гарантій
щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у
зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи
забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки,
згідно з якими первинне зобов'язання бере будь-який банк, депозити
у готівкових коштах, векселі;
   забезпечення виконання угоди  про  закупівлю  -  надання
виконавцем замовнику гарантій виконання ним вимог угоди про
закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські
гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне
зобов'язання бере будь-який банк, депозити в готівкових коштах,
векселі.
   3. Це Положення застосовується до закупівлі всіх товарів,
робіт і послуг, що здійснюється за рахунок державних коштів, за
винятком закупівлі, що становить державну таємницю та пов'язана з
виконанням державного оборонного замовлення.
   Умови здійснення закупівлі, що становить державну таємницю та
пов'язана  з  виконанням  державного  оборонного  замовлення,
встановлюються іншими  законодавчими  та  нормативно-правовими
актами.
   4. У разі коли предметом закупівлі є визначена окремим
переліком  сільськогосподарська  продукція  чи  продовольство,
замовник  має право здійснити таку закупівлю через біржовий
товарний ринок.
   Процедура здійснення закупівлі через біржовий товарний ринок
та  перелік  сільськогосподарської  продукції і продовольства
встановлюються іншими  законодавчими  та  нормативно-правовими
актами.
   5. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою
уникнення застосування процедур, передбачених цим Положенням.
   6. Якщо предмет закупівлі належить до сфери  діяльності
кількох замовників, Кабінет Міністрів України визначає одного
відповідального за здійснення процедури закупівлі від імені всіх
заінтересованих замовників.
   7. Спеціально  уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань координації закупівлі товарів, робіт і послуг (далі
- уповноважений орган) у межах повноважень, передбачених цим
Положенням, визначається Кабінетом Міністрів України.
   8. Головними функціями уповноваженого органу є:
   погодження іншого, ніж відкриті торги, методу здійснення
закупівлі відповідно до абзацу другого пункту 26 цього Положення;
   розроблення проектів   нормативно-правових  актів  щодо
функціонування системи закупівлі;
   проведення обліку закупівлі, що відбулася,  та  збирання
інформації про закупівлю, що планується;
   подання до Кабінету Міністрів України звітів щодо здійснення
замовниками закупівлі;
   розгляд та надання висновків із спірних питань у разі їх
виникнення до моменту укладення угоди про закупівлю;
   консультаційна та методична допомога замовникам у здійсненні
закупівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі організація
навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів, надання зразків
тендерної  документації,  іншої  інформації  щодо  здійснення
закупівлі;
   розповсюдження інформації  про  функціонування  системи
закупівлі, у тому числі про зміни у законодавстві щодо закупівлі,
шляхом публікації у "Віснику державних закупівель" та інших
друкованих засобах масової інформації;
   видання "Вісника державних закупівель".
   9. Уповноважений орган має право:
   подавати до Кабінету Міністрів України  пропозиції  щодо
визначення замовника, відповідального за здійснення процедури
закупівлі у випадку, передбаченому пунктом 6 цього Положення;
   вимагати від замовників звіт про  результати  здійснення
процедури закупівлі відповідно до цього Положення та реалізацію
угод про закупівлю;
   установлювати строки надання замовниками  інформації  про
закупівлю, що планується, укладені угоди про закупівлю та їх
виконання;
   у разі виявлення порушень законодавства у системі закупівлі
застосовувати дії, передбачені пунктом 134 цього Положення.
   10. Оголошення  про  заплановану закупівлю чи проведення
процедури попередньої кваліфікації виконавців публікуються  у
"Віснику  державних  закупівель",  що видається уповноваженим
органом, в інших друкованих засобах масової інформації, а у разі
потреби - у відповідних міжнародних виданнях згідно з пунктом 12
цього Положення.
   11. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації
повідомлення про неї у "Віснику державних закупівель" за винятком
випадків, передбачених пунктом 30 цього Положення.
   12. Оголошення про заплановану закупівлю  чи  проведення
процедури  попередньої  кваліфікації  виконавців  підлягають
обов'язковій публікації у відповідних міжнародних виданнях, якщо
очікувана  вартість  предмета  закупівлі  перевищує  суму,
еквівалентну:
   для товарів - 200 тис. євро;
   для послуг - 300 тис. євро;
   для робіт - 4 млн. євро.
   13. Дійсними визнаються тільки ті заяви та повідомлення, які
було подано у письмовій формі.
   14. Якщо  під час здійснення процедур закупівлі сторони
передавали інформацію в інших формах (не у письмовій), зміст такої
інформації має бути ними письмово підтверджений.
   15. Якщо  міжнародним  договором  України,  згода  на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено
інші  правила,  ніж  ті,  що  передбачені  цим  Положенням,
застосовуються правила міжнародного договору України.
   16. Вітчизняні та іноземні виконавці  беруть  участь  у
процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до цього Положення
за винятком випадків, передбачених пунктами 17-19 цього Положення.
   17. У разі коли на території України є достатня кількість
кваліфікованих вітчизняних виконавців товарів, робіт і послуг, що
є предметом закупівлі, чи предмет закупівлі включено до переліку
товарів, які в достатній кількості виробляються на території
України, замовник може обмежитися участю у процедурі закупівлі
виключно вітчизняних виконавців за умови, що очікувана вартість
предмета закупівлі не перевищує суми, еквівалентної:
   для товарів - 200 тис. євро;
   для послуг - 300 тис. євро;
   для робіт - 4 млн. євро.
   18. Під час оцінки та порівняння тендерних пропозицій згідно
з  пунктом  91  цього  Положення  замовник може застосувати
преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої
вітчизняним виконавцем.
   Розмір преференційної поправки не повинен перевищувати 15
відсотків ціни тендерної пропозиції і має зазначатися у тендерній
документації  та  звіті  про результати проведення процедури
закупівлі.
   19. У разі коли предметом закупівлі є послуги чи роботи, що
здійснюються на території України, замовник може надавати право
виконання всіх послуг чи  робіт  вітчизняним  виконавцям  з
використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили.
   20. Про застосування обмежень, передбачених пунктами 17-19
цього Положення, замовник повинен поінформувати виконавців у
оголошенні про здійснення процедури закупівлі. Рішення замовника
про застосування таких обмежень не може бути змінене до закінчення
процедури закупівлі.
   21. Перелік товарів, які в достатній кількості виробляються
на території України, конкретні розміри преференційних поправок, а
також  процедури застосування обмежень на підставі державної
належності виконавців, передбачені пунктами 17-19 цього Положення,
визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
   22. Рішення про відмову виконавцю в участі у процедурі
закупівлі приймається у разі коли:
   виконавець без поважних причин не виконав належним чином хоча
б однієї угоди про закупівлю протягом останніх п'яти років, що
передують початку процедури закупівлі;
   виконавця у встановленому порядку визнано  банкрутом  чи
стосовно нього порушено справу про банкрутство;
   замовник має інформацію про те, що:
   - фізичну особу, яка є виконавцем, було засуджено за злочин,
вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин,
вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, і судимості з неї
не знято і не погашено у встановленому порядку;
   - посадову особу виконавця, яку визначено ним відповідальною
за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин,
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,
вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, і судимості з неї
не знято і не погашено у встановленому порядку.
   Причини відмови виконавцю в участі у процедурі закупівлі
зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі
і у тижневий строк оголошуються заінтересованому виконавцю.
   23. Виконувати від імені замовника обов'язки, пов'язані з
процедурою закупівлі, здійснювати функції експерта щодо дотримання
процедури закупівлі не можуть особи, що є близькими родичами
керівників чи представників виконавців, які мають статус юридичних
осіб, або фізичної особи, що є виконавцем.
   24. Замовник  за  погодженням  з  уповноваженим  органом
зобов'язаний  відхилити  тендерну пропозицію, якщо виконавець
пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано
будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю замовника,
іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція
про прийняття на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути
на рішення щодо визначення переможця процедур закупівлі або на
застосування замовником певного виду процедури закупівлі.
   25. Інформація  про  відхилення  тендерної пропозиції та
підстави для відхилення у разі підтвердження зазначених у пункті
24 цього Положення несхвальних дій виконавця подається замовником
у звіті про результати проведення процедури закупівлі та у
тижневий строк оголошується виконавцю, який допустив такі дії.
   26. Оголошення про здійснення процедури закупівлі, запрошення
для участі у процедурах закупівлі, повідомлення про проведення
процедури попередньої кваліфікації виконавців, а також уся інша
тендерна документація готується українською мовою та однією з
іноземних мов, що використовується у міжнародній торгівлі, якщо
процедура закупівлі не обмежується  вітчизняними  виконавцями
відповідно до пунктів 17-19 цього Положення. Тексти повинні бути
автентичними і мають однакову силу.
   27. Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною
(зазначеними) замовником у тендерній документації.
 
     Розділ 2. Загальні умови здійснення закупівлі
   28. Структура та обсяги закупівлі товарів, робіт і послуг для
задоволення державних потреб, що здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та державних кредитних ресурсів, визначаються у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а за рахунок
коштів місцевих бюджетів - відповідними  місцевими  органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
   29. Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
   відкритих торгів;
   торгів з обмеженою участю;
   двоступеневих торгів;
   запиту цінових пропозицій (котирувань);
   закупівлі в одного виконавця.
   Основним способом  здійснення  закупівлі  є  застосування
процедури відкритих торгів.
   30. Під час здійснення закупівлі, очікувана вартість якої не
перевищує суми, еквівалентної 15 тис. євро (для робіт - 50 тис.
євро), не є обов'язковим застосування процедури відкритих торгів,
а  також  норм цього Положення щодо обов'язкової публікації
оголошення про здійснення  закупівлі  у  "Віснику  державних
закупівель" та подання звіту про результати здійснення процедури
закупівлі.
   Застосування інших, ніж процедура відкритих торгів чи торгів
з обмеженою участю, способів здійснення закупівлі, очікувана
вартість якої дорівнює або перевищує 200 тис. євро, потребує
погодження з уповноваженим органом.
   31. Замовник може вимагати від виконавця надання інформації
щодо його відповідності таким кваліфікаційним вимогам, як:
   наявність необхідних знань та досвіду, фінансових ресурсів,
обладнання та працівників відповідної кваліфікації;
   наявність відповідного  дозволу чи ліцензії на виконання
певних робіт чи послуг;
   сплата усіх податків і зборів  (обов'язкових  платежів),
передбачених законодавством України;
   право на  здійснення  відповідної  діяльності  згідно  з
положеннями статуту виконавця;
   інші вимоги, визначені законодавством України та пунктом 22
цього Положення.
   32. Кваліфікаційні  вимоги,  визначені  пунктом 31 цього
Положення, зазначаються у документації, необхідній для здійснення
процедури попередньої кваліфікації виконавців (якщо така процедура
застосовується), тендерній документації чи інших  документах,
пов'язаних з поданням тендерних пропозицій.
   33. Замовник не повинен встановлювати до виконавців вимоги,
що є дискримінаційними, за винятком  випадків,  передбачених
пунктами 17-19 цього Положення.
   34. Замовник відхиляє пропозицію виконавця щодо участі в
процедурі закупівлі на будь-якому її етапі у разі коли:
   виконавець свідомо надає недостовірну інформацію щодо його
відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;
   виконавець не  відповідає  встановленим  кваліфікаційним
вимогам.
   35. До оголошення про здійснення процедури закупівлі чи до
надання запрошення для участі у процедурі закупівлі замовник має
право здійснити процедуру попередньої кваліфікації виконавців.
   36. Інформація  про  здійснення  процедури  попередньої
кваліфікації виконавців підлягає публікації у "Віснику державних
закупівель" (у разі потреби - в іноземній пресі відповідно до
пункту 12 цього Положення) та має бути надіслана виконавцям не
пізніше ніж за 45 днів до оголошення торгів або надання запрошень
для участі в процедурі закупівлі. У разі гострої потреби цей строк
може бути скорочено до 30 днів з викладенням причин зміни у звіті
про результати здійснення процедури закупівлі.
   37. В  інформації  про  здійснення процедури попередньої
кваліфікації виконавців обов'язково зазначаються такі дані:
   найменування та адреса замовника;
   вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце
виконання робіт чи вид послуг та місце їх надання;
   строки поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
   визначення вимог, яким повинен відповідати виконавець;
   місце та  остаточний  строк подання заявок на участь у
процедурі попередньої кваліфікації виконавців.
   38. Замовник не пізніше ніж за 14 днів до остаточного строку
подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації
надає всім заінтересованим виконавцям документацію, яка містить
інформацію, передбачену пунктом 37 цього Положення, а також:
   інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у
процедурі попередньої кваліфікації виконавців;
   стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності
кваліфікаційним вимогам;
   інформацію про  документи,  необхідні  виконавцю  для
підтвердження відповідності поставленим вимогам;
   прізвища, посади відповідальних за здійснення цієї процедури
осіб замовника та способи зв'язку з ними.
   39. Замовник здійснює відбір виконавців для подальшої участі
у процедурі закупівлі виключно на підставі вимог, зазначених у
пунктах 37 і 38 цього Положення.
   40. До подальшої участі в процедурі закупівлі допускаються
лише ті виконавці, які пройшли відбір за результатами здійснення
процедури їх попередньої кваліфікації.
   41. Замовник не пізніше триденного строку повідомляє кожного
виконавця, що брав участь у процедурі попередньої кваліфікації,
про її результати. Перелік виконавців, допущених до подальшої
участі у процедурі закупівлі, підлягає публікації у "Віснику
державних закупівель".
   42. В інформації, на підставі якої замовник готує звіт про
результати здійснення  процедури  закупівлі  і  яка  повинна
зберігатися  замовником  протягом  трьох  років,  обов'язково
зазначаються:
   стислий опис предмета закупівлі;
   дата опублікування оголошення  про  здійснення  процедури
закупівлі,  проведення  процедури  попередньої  кваліфікації
виконавців у "Віснику державних закупівель", у разі подання
оголошення в інших друкованих засобах масової інформації (у тому
числі міжнародних) - їх найменування та дата  опублікування
оголошення;
   найменування й  адреса  виконавців,  що  подали тендерні
пропозиції, заявки на участь у процедурі попередньої кваліфікації,
та найменування й адреса виконавця, з яким укладено угоду про
закупівлю, а також ціна цієї угоди;
   ціна та стислий опис інших основних умов кожної тендерної
пропозиції й угоди про закупівлю, а також додаткові умови,
запропоновані виконавцями;
   стислий виклад критеріїв зіставлення й оцінки  тендерних
пропозицій та визначення переможця торгів;
   у разі відхилення окремих чи всіх тендерних пропозицій -
обгрунтування підстав відхилення;
   виклад причин і обставин, якими керувався замовник під час
обрання іншого, ніж процедура відкритих торгів, способу проведення
торгів з обгрунтуванням вибору саме такого способу;
   стислий виклад будь-яких запитів щодо  роз'яснення  умов
здійснення  процедури попередньої кваліфікації виконавців або
тендерної документації, відповідей на них, а також щодо будь-яких
змін цієї документації;
   у разі коли в результаті торгів не було укладено угоду про
закупівлю - рішення про це з його обгрунтуванням;
   у разі застосування обмежень щодо участі у процедурах торгів
відповідно до пунктів 17-19 цього Положення - обгрунтування такого
обмеження;
   у разі відмови виконавцю в участі у процедурі закупівлі або
відхилення тендерної пропозиції відповідно до пунктів 22 та 24
цього Положення - обгрунтування такого рішення;
   дані про:
   - кваліфікацію виконавців, що подали тендерні пропозиції,
заявки на участь у процедурі попередньої кваліфікації виконавців,
або запис про відсутність таких даних;
   - причини застосування процедури попередньої кваліфікації
виконавців;
   - подані скарги, позови та результати їх розгляду;
   - зупинення процедури закупівлі;
   - утворення тендерної комісії.
   43. Інформація, передбачена абзацом другим пункту 42 цього
Положення, надається на запит будь-якої особи після акцепту
тендерної пропозиції або після закінчення торгів у разі коли угоди
про закупівлю укладено не було.
   44. Інформація, передбачена абзацами  третім  -  сьомим,
дев'ятим,  десятим  пункту  42  цього  Положення,  що не є
конфіденційною, надається на запити виконавців,  які  подали
тендерні пропозиції або заявки на участь у процедурах попередньої
кваліфікації, після акцепту тендерної пропозиції  або  після
закінчення торгів, якщо вони не привели до укладення угоди про
закупівлю.
   45. Інформацію, надання якої суперечить законодавству, не
відповідає державним інтересам, законним комерційним інтересам
сторін чи порушує принципи чесної конкуренції, та інформацію, що
стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій,
крім зазначеної в абзаці восьмому пункту 42 цього Положення, за
винятком випадків, коли цього вимагає рішення суду чи арбітражного
суду, тендерна комісія розкривати не повинна.
   46. Уповноважений орган має визначити:
   форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі;
   додаткові вимоги до звіту про результати здійснення процедури
закупівлі;
   порядок утворення та функції тендерних комісій.
 
       Розділ 3. Процедури відкритих торгів та
          торгів з обмеженою участю
   47. Торги здійснюються замовником з метою вибору найбільш
вигідної пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт, послуг.
   48. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції
мають право подавати всі заінтересовані виконавці за винятком тих,
які пройшли відбір за процедурою попередньої кваліфікації.
   49. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні
пропозиції мають право подавати лише ті виконавці, які запрошені
замовником взяти участь у процедурі закупівлі.
   50. Процедури торгів з обмеженою участю застосовуються у разі
коли:
   роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований
характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю виконавців;
   час і витрати, необхідні для розгляду й оцінки великої
кількості тендерних пропозицій, не  відповідатимуть  вартості
товарів, робіт, послуг, які передбачається закупити;
   на оголошення про відкриті торги тендерних пропозицій не
надійшло або відкриті торги не дали очікуваного результату;
   закупівлю необхідно здійснити в обмежений строк.
   51. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник
запрошує для участі у процедурі  закупівлі  таку  кількість
виконавців (не менше трьох), яка могла б забезпечити вибір
найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію.
   52. Замовник запрошує для  участі  у  відкритих  торгах
потенційних виконавців шляхом публікації оголошення відповідно до
пунктів 10-12 цього Положення.
   53. В оголошенні про проведення відкритих торгів обов'язково
зазначаються:
   найменування та юридична адреса замовника;
   вид, кількість і місце поставки товарів чи вид і місце
проведення робіт або надання послуг;
   строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;
   інформація про вимоги, яким повинні відповідати виконавці;
   заява про застосування умов захисту  вітчизняного  ринку
відповідно до пунктів 17-19 цього Положення;
   способи і місце отримання тендерної документації та розмір
плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);
   місце та строк подання тендерних пропозицій;
   місце та дата розкриття тендерних пропозицій.
   54. У запрошенні для участі у торгах з обмеженою участю
обов'язково має бути зазначена інформація, передбачена абзацами
другим - сьомим пункту 53 цього Положення.
   55. Уповноважений орган своїм рішенням визначає:
   форму або зразок оголошення про  проведення  торгів  та
запрошення для участі в них;
   додаткову інформацію,  яка  зазначається в оголошенні та
запрошенні.
   56. Встановлений  замовником  строк  подання  тендерних
пропозицій має бути достатнім для їх належної підготовки, але не
меншим 45 календарних днів від дати, зазначеної в оголошенні про
проведення  торгів та запрошенні для участі у них. У разі
невідкладної потреби мінімальний строк може бути скорочено до 15
календарних днів, при цьому обставини, що зумовили його зменшення,
не повинні бути спричинені діями замовника, спрямованими на
послаблення конкуренції між виконавцями. Причини зміни строку
викладаються у звіті  про  результати  здійснення  процедури
закупівлі.
   57. Замовник надсилає виконавцю тендерну документацію не
пізніше тижневого строку з дня отримання від виконавця запиту про
надання необхідних документів.
   58. У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю
товарів та послуг тендерна документація надсилається одночасно із
запрошенням для участі у торгах.
   59. За надання тендерної документації замовник має право
вимагати плату, яка не повинна перевищувати суми, необхідної для
покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.
   60. У разі проведення торгів на закупівлю робіт тендерна
документація надсилається після попередньої оплати виконавцем
витрат на її підготовку та розсилання відповідно до пункту 59
цього Положення.
   61. У разі здійснення процедури попередньої кваліфікації
тендерна документація надсилається всім виконавцям, які за її
результатами пройшли відбір.
   62. Тендерна документація повинна містити:
   а) інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій;
   б) перелік критеріїв, які висуваються тендерною комісією з
метою оцінки відповідності виконавців встановленим кваліфікаційним
вимогам;
   в) інформацію про необхідність документального підтвердження
відповідності виконавців встановленим кваліфікаційним вимогам;
   г) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі, у тому  числі  відповідну
технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки, підготовлені
згідно з пунктами 63 і 64 цього Положення, а також дані про:
   кількість товару;
   місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
   додаткові послуги, які мають бути надані;
   строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
   д) перелік усіх критеріїв для визначення найкращої тендерної
пропозиції;
   е) зазначення основних умов, які обов'язково будуть внесені
до угоди про закупівлю, чи проект угоди про закупівлю;
   є) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо
яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі коли виконавцям
дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини
товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
   ж) спосіб  оцінки  і порівняння альтернативних тендерних
пропозицій у разі коли замовником допускається можливість внесення
таких пропозицій;
   з) методику  розрахунку  ціни  тендерної  пропозиції  із
зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім
вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на
транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату
митних тарифів, податків тощо;
   й) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути
розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
   і) зазначення мови (мов), якою (якими) має бути складено
тендерні пропозиції;
   ї) вимоги замовника до умов надання виконавцем тендерного
забезпечення та забезпечення виконання угоди про закупівлю;
   й) умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;
   к) зазначення способу, місця та остаточного строку подання
тендерних пропозицій;
   л) інформацію про процедуру надання роз'яснень щодо тендерної
документації, а також заяву про намір замовника провести збори
виконавців;
   м) зазначення строку, протягом якого тендерні пропозиції
вважаються дійсними;
   н) зазначення місця, дати та часу  розкриття  тендерних
пропозицій;
   о) зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох
посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених
здійснювати зв'язок з виконавцями й отримувати від них без участі
посередників повідомлення, пов'язані з процедурами торгів;
   п) інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту
тендерної пропозиції та набрання чинності угодою про закупівлю.
   63. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи
предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити:
   а) детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з
викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
   б) вимоги щодо показників функціонування предмета закупівлі у
разі неможливості складення опису або доцільності наведення таких
показників;
   в) посилання на стандартні характеристики товарів, робіт чи
послуг, що закуповуються, а також вимоги, умовні позначення та
термінологію щодо них з використанням існуючих міжнародних або
визнаних в установленому порядку національних  стандартів  і
будівельних норм.
   64. Технічна специфікація не повинна містити посилань на
конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип
предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі
необхідності такого посилання специфікація повинна містити вираз
"або еквівалент".
   65. Уповноважений орган своїм нормативним актом має право
встановити для окремих видів закупівлі додаткові вимоги щодо
інформації, яка повинна міститися у тендерній документації.
   66. Виконавець  має  право  звернутися  до замовника за
роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник не пізніше ніж
за три дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій
повинен дати відповідь на запит виконавця.
   67. Не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання
тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за
результатами запитів виконавців внести  зміни  до  тендерної
документації та повідомити про зазначені зміни у письмовій формі
всіх виконавців, яким надав документацію.
   68. Якщо замовник проводить збори з  метою  роз'яснення
будь-яких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести
протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень на
запити щодо тендерної документації (не розкриваючи, від якого
виконавця цей запит отримано) і надіслати його всім виконавцям,
яким  було  надано  тендерну документацію, незалежно від їх
присутності на зборах.
   69. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо
змісту тендерної документації, її змін або якщо внесені до
тендерної документації зміни є суттєвими,  замовник  повинен
продовжити  строк подання тендерних пропозицій. Рішення щодо
продовження строку подання тендерних  пропозицій  приймається
замовником з урахуванням того, що такий строк має бути достатнім
для врахування виконавцями зазначених  змін,  доповнень  або
роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не
меншим ніж три дні.
   70. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі  за
підписом уповноваженої посадової особи виконавця у запечатаному
конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерних документах. На
запит виконавця замовник підтверджує отримання його тендерної
пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.
   71. Тендерна  пропозиція  обов'язково   супроводжується
документом,  що  підтверджує  надання  виконавцем  тендерного
забезпечення,  якщо  його  надання  передбачено  тендерною
документацією.
   72. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення
строку їх подання, не розкриваються й повертаються виконавцям, що
їх подали.
   73. Замовник має право до закінчення встановленого строку
подання  тендерних  пропозицій  прийняти  рішення  про  його
продовження, якщо один чи більше виконавців не можуть подати свої
тендерні пропозиції до зазначеного строку  через  об'єктивні
причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця
та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається
кожному виконавцю, якому було надано тендерну документацію.
   74. Тендерні  пропозиції  залишаються  дійсними  впродовж
зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього
строку замовник має право вимагати від виконавців продовження дії
тендерних пропозицій на додатковий конкретний період часу.
   Виконавець може:
   відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
тендерного забезпечення;
   погодитись з вимогою та продовжити строк дії наданих ним
тендерної пропозиції та тендерного забезпечення.
   75. Виконавці, які не продовжують строку дії своїх тендерних
забезпечень,  вважаються  такими,  що  відхилили вимогу щодо
продовження дії своїх тендерних пропозицій.
   76. Якщо інше не  передбачене  тендерною  документацією,
виконавець має право внести зміни або відкликати свою тендерну
пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання
тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі коли вони
отримані  замовником  до закінчення строку подання тендерних
пропозицій.
   77. Замовник повинен зазначити у тендерній  документації
вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми,
а також випадки, у яких тендерне забезпечення не повертається
виконавцю.
   78. На вимогу замовника виконавець під час подання тендерної
пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого
не повинен перевищувати одного відсотка очікуваної вартості у разі
проведення торгів на закупівлю робіт та п'яти відсотків у разі
проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах,
визначених тендерною документацією.
   79. У разі коли тендерне забезпечення буде вноситися за
виконавця іншою організацією, виконавець повинен погодити таке
рішення із замовником до подання тендерної пропозиції.
   80. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:
   відкликання або зміни тендерної пропозиції виконавцем після
закінчення строку її подання;
   непідписання виконавцем, що став переможцем торгів, угоди про
закупівлю;
   ненадання виконавцем, що став переможцем торгів, необхідних
гарантій щодо виконання угоди про закупівлю після акцепту його
тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено
тендерною документацією.
   81. Замовник не повинен претендувати на тендерне забезпечення
і має повернути відповідну суму виконавцю  протягом  десяти
календарних  днів  із  дня настання підстави для повернення
тендерного забезпечення у будь-якому  разі,  крім  випадків,
зазначених у пункті 80 цього Положення.
   82. Підставою для повернення тендерного забезпечення можуть
бути:
   закінчення строку дії тендерного забезпечення, зазначеного у
тендерній документації;
   укладення угоди  про  закупівлю  з  виконавцем, що став
переможцем торгів;
   відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її
подання, якщо це передбачено у тендерній документації;
   закінчення процедур  закупівлі  без  укладення угоди про
закупівлю з жодним із виконавців, що подали тендерні пропозиції.
   83. Під час здійснення закупівлі замовник має право вимагати
від виконавця - переможця торгів внесення ним під час укладення
угоди про закупівлю забезпечення її виконання.
   84. Розмір  забезпечення  виконання  угоди  не  повинен
перевищувати 15 відсотків кошторисної вартості угоди про закупівлю
під час здійснення закупівлі товарів і послуг та п'яти відсотків у
разі закупівлі робіт.
   85. Розкриття тендерних пропозицій відбувається не раніше
закінчення строку їх подання у місці, зазначеному у тендерній
документації.
   86. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій
замовником мають бути допущені всі виконавці, що подали тендерні
пропозиції, або їх уповноважені представники.
   87. Найменування  та  адреса кожного виконавця, тендерна
пропозиція якого розкривається, ціна кожної тендерної пропозиції
та критерії оцінки тендерних пропозицій мають бути оголошені
замовником присутнім представникам виконавця під час розкриття
тендерних  пропозицій,  а  також  у разі запиту повідомлені
виконавцям, які подали тендерні  пропозиції,  але  не  були
представлені під час їх розкриття. Ці дані зазначаються у звіті
про результати здійснення процедури закупівлі.
   88. Замовник має  право  звернутися  до  виконавців  за
роз'ясненнями змісту їхніх тендерних пропозицій з метою полегшення
їх розгляду, оцінки та порівняння.
   89. Замовник не повинен починати будь-які переговори  з
виконавцем  щодо  внесення змін до змісту поданої тендерної
пропозиції, включаючи зміни її ціни та коригування тендерної
пропозиції.
   90. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
виявлених у поданій тендерній пропозиції, за умови отримання ним
письмово підтвердженої згоди виконавця на таке виправлення.
   91. Замовник визначає переможця торгів на підставі критеріїв
оцінки тендерних пропозицій, що виходять із державних інтересів і
зазначаються у тендерній документації. Такими критеріями можуть
бути:
   найнижча ціна;
   строк поставки (виконання);
   якість, естетичні і функціональні характеристики, екологічна
чистота;
   післяпродажне обслуговування;
   умови розрахунків;
   можливість економічних переваг, що виникають у зв'язку з
реалізацією тендерної пропозиції, включаючи внутрішні інвестиції
чи інші види підприємницької діяльності;
   експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням завершеного
будівництвом об'єкта;
   стимулювання зайнятості населення;
   передача технології та підготовка управлінських, наукових і
виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у
тому числі засобів виробництва, робочої сили й матеріалів для
виготовлення товарів, виконання робіт, послуг, що пропонуються
виконавцем;
   надання вітчизняним виконавцям виключного права на постачання
певних видів товарів, робіт, послуг.
   92. У разі коли для визначення найкращої тендерної пропозиції
використовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації
має бути визначений (за можливості) їх вартісний еквівалент або
питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій.
   93. Замовник може вимагати від виконавця - переможця торгів
повторного  підтвердження  відповідності  його кваліфікаційним
вимогам згідно з пунктом 31 цього Положення. У разі відмови
виконавця  надати  таке підтвердження замовник відхиляє його
тендерну пропозицію і визначає найкращу серед інших пропозицій.
   94. Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції  до
акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено у тендерній
документації.
   95. Замовник має право з урахуванням положень пункту 23 цього
Положення для оцінки тендерних пропозицій залучати відповідні
експертні організації чи окремих експертів, рекомендації яких
можуть бути використані під час визначення переможця торгів.
   96. Інформація щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних
пропозицій не надається виконавцям або іншим особам, які офіційно
не брали участь у процедурах закупівлі, за винятком випадків, коли
така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду
поданої на його адресу скарги щодо порядку здійснення процедури
закупівлі.
   97. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі коли:
   вона не відповідає кваліфікаційним вимогам,  встановленим
пунктом 31 цього Положення та тендерною документацією;
   виконавець, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з
виправленням відповідно до пункту 90 цього Положення виявленої
замовником арифметичної помилки;
   виконавець своїми  діями призвів до виникнення обставин,
зазначених у пункті 24 цього Положення.
   98. Рішення про проведення торгів скасовується чи торги
визнаються такими, що не відбулися, у разі коли:
   на участь у процедурах було подано менше ніж три тендерні
пропозиції;
   було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог
пункту 97 цього Положення;
   ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції значно перевищує
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
   здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам
внаслідок дії непередбачених об'єктивних обставин.
   99. В оголошенні щодо скасування рішення про проведення
торгів замовник повідомляє причини, згідно з якими прийнято таке
рішення.
   100. Повідомлення щодо скасування рішення про проведення
торгів має бути надіслано замовником всім виконавцям не пізніше
трьох днів з дня прийняття такого рішення.
   101. Замовник  акцептує тендерну пропозицію,  що визнана
найкращою.
   102. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції має бути
надіслано виконавцю, який її подав, протягом трьох днів з дня
визначення його переможцем торгів. У тижневий строк з  дня
закінчення торгів замовник через подання оголошення у "Віснику
державних закупівель" інформує інших виконавців про результати
торгів і зазначає назву та місцезнаходження виконавця, тендерна
пропозиція якого визнана найкращою.
   103. З виконавцем, тендерну пропозицію якого акцептовано, у
тижневий строк укладається угода про закупівлю відповідно до вимог
тендерної документації.
   104. У разі відмови виконавця, тендерну пропозицію якого
акцептовано, підписати угоду про закупівлю відповідно до вимог
тендерної  документації  замовник  повторно визначає найкращу
тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком
випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено згідно з
пунктом 94 цього Положення.
   105. Кабінет Міністрів України може встановити додаткові
вимоги до порядку укладення угоди про закупівлю. Інформація про
необхідність виконання додаткових вимог зазначається у тендерній
документації.
 
       Розділ 4. Процедура двоступеневих торгів
   106. Процедура двоступеневих торгів застосовується у разі
коли:
   замовник не може скласти конкретний перелік товарів, робіт
або визначити вид послуг, а також коли для прийняття оптимального
рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з
виконавцями;
   всі тендерні пропозиції, подані виконавцями на торги, що
проводилися із застосуванням процедури відкритих торгів, було
відхилено замовником, оскільки вони свідчили про змову виконавців
або надійшли від виконавців, які не відповідали вимогам для участі
у торгах, викладеним у тендерній документації, за умови, що вимоги
до  тендерних  пропозицій істотно не змінювалися до моменту
визначення виконавця для здійснення  процедури  двоступеневих
торгів;
   для нових будівельних робіт, що є подібними до будівельних
робіт, які відповідають типовому проекту, щодо якого первинну
угоду про закупівлю було укладено згідно з положеннями розділу 3
цього Положення, за умови, що замовник у повідомленні  про
закупівлю, яке стосується виконання первинних будівельних робіт,
зазначив, що для закупівлі нових подібних будівельних робіт може
застосовуватися процедура двоступеневих торгів;
   предметом закупівлі  є  здійснення  наукових  досліджень,
експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших
спеціальних послуг.
   107. Процедура двоступеневих торгів здійснюється у два етапи,
при цьому:
   на першому етапі всім виконавцям  пропонується  подавати
попередні  тендерні пропозиції, не зазначаючи ціни. Тендерна
документація у такому випадку передбачає подання пропозицій щодо
технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умов
поставки, а у разі потреби - підтвердження професійної і технічної
компетентності виконавців та їх відповідності кваліфікаційним
вимогам. Замовник проводить переговори з будь-ким із виконавців.
Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести до
тендерної документації зміни щодо технічних вимог та вимог до
якості предмета закупівлі чи запропонувати нові критерії оцінки
пропозицій відповідно до цього Положення. Про зміну умов тендерної
документації замовник інформує всіх виконавців під час надання їм
запрошень для участі у другому етапі торгів;
   на другому етапі замовник пропонує виконавцям, попередні
тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі,
подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.
   108. Виконавці, попередні тендерні пропозиції яких не було
відхилено на першому етапі, до початку другого етапу торгів
надають тендерні  забезпечення  своїх  пропозицій,  якщо  це
передбачено тендерною документацією.
   109. Далі процедура двоступеневих торгів здійснюється так
само, як і процедура відкритих торгів.
   110. В оголошенні про здійснення процедури двоступеневих
торгів обов'язково зазначаються:
   найменування та юридична адреса замовника;
   опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні
та інші параметри, а у разі коли предметом закупівлі є виконання
робіт, - їх вид та орієнтовні строки виконання робіт;
   перелік критеріїв, за якими замовником здійснюється оцінка
тендерних пропозицій;
   строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції.
   111. Строк  подання  виконавцями  попередніх  пропозицій
встановлюється  замовником  та  зазначається  у  тендерній
документації, але не може бути меншим 30 днів з дня опублікування
оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів.
 
     Розділ 5. Процедури запиту цінових пропозицій
      (котирувань) і закупівлі в одного виконавця
   112. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) у разі коли
товари, роботи чи послуги виробляються, виконуються чи надаються
не за конкретними специфікаціями та за умови, що  вартість
закупівлі не перевищує вартісної межі, визначеної пунктом 30 цього
Положення.
   113. Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій
(котирувань)  замовник  подає  запит щодо цінових пропозицій
(котирувань) не менше ніж трьом виконавцям.
   114. Кожного виконавця, якому подано  запит,  має  бути
повідомлено про те, чи включаються у вартість продукції витрати на
транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших
зборів (обов'язкових платежів).
   115. Кожен виконавець має право подати тільки одну цінову
пропозицію. Пропозиція подається у запечатаному конверті  не
пізніше встановленого замовником остаточного строку.
   116. Конверти  з пропозиціями розкриваються у визначений
замовником час у присутності не менше трьох виконавців, що подали
свої  пропозиції.  Замовник  у триденний строк інформує про
результати здійснення  процедури  запиту  цінових  пропозицій
(котирувань) всіх виконавців, що подали свої цінові пропозиції,
але не були присутні під час розкриття конвертів з пропозиціями.
   117. Замовником приймається рішення про укладення угоди про
закупівлю на користь того виконавця, який подав пропозицію з
найнижчою ціною, що задовольняє замовника.
   118. Закупівля в одного виконавця - це процедура закупівлі,
за якої замовник укладає угоду про закупівлю після проведення
переговорів тільки з одним виконавцем.
   119. Процедура закупівлі в одного виконавця застосовується
замовником після погодження з уповноваженим органом тільки у разі:
   закупівлі творів мистецтва, послуг з водо-, теплопостачання,
водовідведення, медичних та побутових послуг, послуг з підготовки
спеціалістів,  закупівлі,  пов'язаної  із  захистом виключних
авторських прав, зокрема патентів, або якщо через відсутність
конкуренції з технічних причин товари, роботи чи послуги можуть
бути поставлені (виконані) тільки певним виконавцем і при цьому
немає альтернативи;
   потреби у  здійсненні  первинним  виконавцем  додаткових
поставок, призначених для часткової  заміни  або  розширення
поставок,  коли зміна виконавця може призвести до закупівлі
обладнання або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з
наявним обладнанням або послугами;
   коли додаткові будівельні роботи, що не включені до первинної
угоди про закупівлю, але зазначені у тендерних  документах,
внаслідок  непередбачених  обставин виявилися необхідними для
закінчення зазначених у тендерних документах будівельних робіт.
Замовнику необхідно укласти договір на додаткові будівельні роботи
з виконавцем, що виконує будівельні роботи, зазначені у первинній
угоді про закупівлю, при цьому повна вартість угод, що укладаються
на додаткові будівельні роботи, не може перевищувати 50 відсотків
вартості первинної угоди про закупівлю;
   укладення угоди про закупівлю з переможцем архітектурного
конкурсу;
   коли закупівля може бути здійснена тільки в одного виконавця
у зв'язку з необхідністю захисту вітчизняного ринку відповідно до
пунктів 17-19 цього Положення;
   закупівлі, яка здійснюється на винятково вигідних умовах, що
діють  протягом  дуже  короткого  строку,  у разі прийняття
несподіваних пропозицій стосовно закупівлі товарів, робіт і послуг
від  виконавців або у разі закупівлі майна підприємств, що
ліквідуються, чи під час передачі майна в управління за конкурсом;
   виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку
з  особливими  економічними чи соціальними обставинами, яких
замовник не міг передбачити.
 
         Розділ 6. Угода про закупівлю
   120. Угода про закупівлю набуває чинності з моменту її
підписання замовником та  виконавцем,  визначеним  переможцем
тендерних процедур.
   121. Угода про закупівлю укладається тільки у письмовій формі
та відповідно до положень Цивільного кодексу Української РСР.
   122. Копія укладеної угоди про закупівлю у тижневий строк з
моменту підписання подається уповноваженому органу.
   123. Забороняється  вносити  зміни  до будь-якої частини
укладеної угоди про закупівлю чи висувати нові умови, що можуть
змінити зміст пропозиції, на підставі якої було обрано виконавця,
якщо необхідність таких змін не виникла у зв'язку з обставинами,
які неможливо було передбачити під час укладення угоди про
закупівлю. У цьому разі застосовуються пункти 124 - 128 цього
Положення.
   124. У  разі  виникнення  обставин,  які неможливо було
передбачити під час укладення угоди про закупівлю та які призвели
до  зміни ситуації, за якої закупівля перестала відповідати
державним інтересам, замовник може за погодженням з уповноваженим
органом внести зміни до будь-якої частини укладеної угоди про
закупівлю чи відмовитися від виконання угоди про  закупівлю
протягом одного місяця з дня виникнення таких обставин.
   125. Якщо відмова замовника виконувати положення угоди про
закупівлю була спричинена обставинами, передбаченими пунктом 124
цього Положення, замовник зобов'язаний оплатити фактично виконану
виконавцем частину угоди про закупівлю.
   126. У  разі  виникнення  суперечностей,  пов'язаних  із
виконанням угоди про закупівлю, виконавець повинен викласти свої
претензії у письмовій формі та надіслати їх замовнику.
   127. Замовник зобов'язаний розглянути висунуті виконавцем
претензії  та  надати  виконавцю  відповідь  у  визначений
законодавством строк.
   128. Якщо  замовник  відмовляється  задовольнити  вимоги
виконавця чи не надає відповіді по суті претензії, виконавець має
право звернутися до суду чи арбітражного суду відповідно до
законодавства.
 
         Розділ 7. Процедура оскарження
   129. Будь-який виконавець, який вважає, що він зазнав або
може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур
закупівлі, визначених цим Положенням, має право оскаржувати дії
замовника.
   130. Об'єктом оскарження не може бути:
   вибір процедури здійснення закупівлі;
   обмеження щодо участі у процедурі закупівлі, пов'язані із
застосуванням замовником положень пунктів 17-19 цього Положення;
   рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
   131. До моменту укладення угоди про закупівлю скарга з
приводу порушення замовником процедури закупівлі або щодо його
рішень, дій чи бездіяльності подається виконавцем, що бере участь
у процедурі закупівлі, замовнику або уповноваженому органу. Про
отримання скарги уповноважений орган терміново інформує замовника.
   132. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати
скаргу, якщо вона була подана пізніше 15 календарних днів з дня
настання підстави для її подання.
   133. Подання скарги відповідно до пункту 131 цього Положення
зупиняє торги за умови, що скарга є небезпідставною і підтверджує,
що виконавець зазнає збитків у разі незупинення торгів, а також
якщо зупинення торгів не заподіє значних збитків замовнику.
Загальний строк зупинення торгів не  може  перевищувати  15
календарних днів.
   134. Не пізніше трьох днів після отримання скарги замовник
або уповноважений орган повинен повідомити всіх виконавців, яких
стосується ця скарга, про її подання та зміст, час і місце
розгляду.  Під час розгляду скарги будь-який виконавець або
державний орган, заінтересований у перегляді результатів торгів,
має право взяти в ньому участь. Виконавець, який не брав участі у
перегляді результатів торгів, позбавляється права на подальше
звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були розглянуті.
   135. Зупинення торгів,  передбачене  пунктом  133  цього
Положення, не здійснюється у разі коли замовник підтверджує, що з
урахуванням невідкладних державних інтересів торги  необхідно
продовжувати. Будь-яке рішення, прийняте замовником згідно із цим
пунктом, а також відповідні обгрунтування з приводу його прийняття
вносяться до звіту про результати проведення торгів.
   136. Якщо  скаргу не врегульовано шляхом переговорів на
підставі взаємної згоди, замовник або уповноважений орган протягом
15 календарних днів з дня її отримання має прийняти обгрунтоване
рішення, у якому необхідно зазначити:
   у разі коли скаргу не задоволено - причини такого рішення;
   у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи,
які вживатимуться для врегулювання конфлікту.
   Якщо скаргу розглядає замовник, копія зазначеного рішення
надсилається до уповноваженого органу.
   137. У разі виявлення за скаргою виконавця  у  порядку
проведення  торгів  істотних  порушень,  які  впливають  на
об'єктивність під час визначення переможця торгів або призводять
до дискримінації виконавців, уповноважений орган має право визнати
результати таких торгів недійсними.
   Рішення уповноваженого органу про визнання результатів торгів
недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для виконавця і
є підставою для звернення до суду або арбітражного суду з приводу
відшкодування витрат, пов'язаних з участю у торгах. Відшкодування
витрат здійснюється замовником та виконавцем на підставі рішення
суду або арбітражного суду.
   138. Рішення замовника або уповноваженого органу набирає
чинності з дня його прийняття і протягом п'яти днів копія рішення
надсилається виконавцеві, який подав скаргу.
   139. За порушення вимог, встановлених цим Положенням та
нормативно-правовими актами, розробленими на його  виконання,
замовники та виконавці несуть адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до законодавства.
   140. Контроль за виконанням цього Положення здійснює та
офіційні роз'яснення надає Кабінет Міністрів України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка