Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1303 від 02.07.98         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 липня 1998 р.
 vd980702 vn1303           за N 416/2856
 
    Про затвердження Положення про порядок підготовки
         та проведення відкритих торгів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
 
   З метою  підвищення  ефективності  процесу  приватизації
державного майна та залучення інвестицій в економіку України,
відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок підготовки та проведення
відкритих торгів (далі - Положення), що додається.
   2. Вважати  таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від
25.12.97 N 1520 ( z0635-97 ) "Про затвердження Положення про
порядок підготовки та проведення відкритих торгів (тендеру)",
зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції України 31.12.97 за
N 635/2439.
   3. Департаменту  підготовки  та  проведення  конкурсів і
міжнародних тендерів Фонду державного майна України в триденний
термін  з дня затвердження цього наказу забезпечити подання
Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   4. Прес-центру Фонду державного майна України в десятиденний
термін з дня державної реєстрації цього наказу  забезпечити
публікацію Положення у "Відомостях приватизації", які є додатком
до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію".
   5. Департаменту  підготовки  та  проведення  конкурсів і
міжнародних тендерів Фонду державного майна України забезпечити
продаж державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
відповідно до Положення.
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о.Голови Фонду                     В.Крюков
                        Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 02.07.98 N 1303
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 липня 1998 р.
                   за N 416/2856
              Положення
   про порядок підготовки та проведення відкритих торгів
 
  ( По всьому тексту Положення замінено термін "уповноважена
   особа " на термін "радник" згідно з  Наказом Фонду
   державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
 
   Це Положення про порядок підготовки та проведення відкритих
торгів (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та вимог чинного
законодавства України з  урахуванням  міжнародних  стандартів
(процедур)  проведення  конкурентних  торгів для забезпечення
зростання доходів державного бюджету та збільшення інвестицій в
економіку України шляхом розміщення акцій українських підприємств
на вітчизняних та міжнародних ринках.
   Положення встановлює порядок проведення відкритих  торгів
(далі - торги) з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств (далі - ВАТ) за процедурою тендерів або гарантованого
розміщення акцій за участю радників, що залучаються відповідно до
Положення про порядок здійснення конкурсного відбору радників та
уповноважених осіб для підготовки та проведення конкурентних
способів продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
( z0415-98 ), затвердженого Фондом державного майна України (далі
- Фонд).
     Розділ I. Загальні положення про відкриті торги
            Визначення термінів
   Зазначені нижче терміни цього Положення вживаються в такому
значенні:
   тендер - спосіб продажу пакета акцій ВАТ за участю радника,
згідно  з  яким переможцем визнається учасник за підсумками
тендерних пропозицій; ( Абзац другий розділу I в редакції Наказу
Фонду державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   гарантоване розміщення акцій - спосіб продажу акцій ВАТ,
згідно з яким радник здійснює розміщення акцій за умови оплати
мінімально встановленої договором про надання послуг ціни пакета
акцій або за умови попереднього фінансування частини очікуваної
ринкової вартості пакета акцій, при цьому акції придбає покупець,
який запропонував найвищу ціну; ( Абзац третій розділу I в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від
05.10.2000 )
   граничний термін - кінцева дата подання претендентами пакетів
з  підтвердними  документами  та тендерними пропозиціями або
підтвердними документами для участі в гарантованому розміщенні
акцій;
   заява - документ, який подається для офіційної реєстрації та
отримання документації з торгів;
   тендерна комісія (далі - комісія)  -  створений  Фондом
колегіальний орган, що приймає рішення про визначення переможця в
тендері;
   документація про торги - пакет документів, який надається
претенденту для підготовки його  підтвердних  документів  та
пропозицій;
   тендерна пропозиція - пакет документів, який претендент подає
раднику з метою придбання запропонованого на торгах пакета акцій;
   претендент -  фізична  чи  юридична  особа (резидент чи
нерезидент), яка подала заяву на участь  у  торгах  і була
зареєстрована радником;
   підтвердні документи  -  документи,  на  підставі  яких
приймається рішення щодо визнання претендента учасником торгів;
   правила торгів - обов'язковий порядок проведення торгів та
перелік обов'язкових вимог для всіх учасників торгів;
   радник - юридична особа (група юридичних осіб), яка надає
послуги з підготовки та проведення відкритих торгів (тендерів);
   учасник - претендент, підтвердні документи якого визнані
такими, що відповідають вимогам торгів;
   тендерна гарантія  -  грошовий  внесок  у  розмірі,  що
встановлюється Фондом у документації про торги (але не більше 50
тис.доларів США), і вноситься претендентом як засіб забезпечення
добросовісності дотримання ним своїх пропозицій  на  період,
установлений умовами тендера;
   банківська гарантія - документ, виданий учаснику тендера його
основним обслуговувальним банком, який гарантує оплату учасником у
встановлений Фондом термін продажної ціни пакета акцій;
   відомості про відносини контролю - повні (в повному обсязі)
відомості щодо відносин контролю, якими учасник торгів (особа, яку
він представляє або в інтересах якої діє) та особи, що його (її)
контролюють, повязані з іншими особами, а також відомості про
особу,  яка здійснює контроль за діяльністю групи суб'єктів
господарювання, що повязані відносинами контролю з учасником
конкурсу (особою, яку він представляє або в інтересах якої діє).
( Розділ I доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   Терміни "суб'єкт господарювання", "контроль", та "інформація"
використовуються в їхніх значеннях відповідно до статті 1 Закону
України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ). ( Розділ I
доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
            Загальні положення
   1. Торги проводяться виключно центральним апаратом Фонду
відповідно до цього Положення.
   Засобом платежу за пакети акцій, що продаються відповідно до
цього Положення, є національна валюта України.
   2. Об'єктами  продажу  на  торгах є  пакети   акцій
розміром, як правило, понад 25 відсотків статутного фонду ВАТ, які
віднесені Державною програмою приватизації до груп В, Г з обсягом
реалізованих товарів (робіт, послуг) не менше 100 мільйонів
гривень за попередній звітний рік або з балансовою вартістю
основних фондів не менше 100 мільйонів гривень.
   3. У торгах можуть брати участь юридичні та фізичні особи,
визнані  покупцями  відповідно до законодавства України, крім
радника та її афілійованих осіб, а саме:
   юридичні особи,  які  безпосередньо  або  опосередковано
володіють (або мають право за договором на придбання) 10 або
більше відсотками акцій (паїв, часток) радника;
   юридичні  особи,  в  яких  радник  безпосередньо  або
опосередковано володіє (або має право за договором на придбання)
10 або більше відсотками акцій (паїв, часток);
   юридичні особи, які безпосередньо чи опосередковано мають
спільно з радником компанію, яка є їх учасником;
   фізичні особи, які посідають керівні посади в зазначених вище
компаніях або отримали від них позику в будь-якій формі, розмір
якої перевищує 10 000 доларів США, а також члени їхніх сімей;
   фізичні особи, які безпосередньо або опосередковано володіють
(або мають право за договором на придбання) 10 або більше
відсотками акцій (паїв, часток) у зазначених вище компаніях, а
також члени їхніх сімей;
   юридичні особи, в яких зазначені вище особи безпосередньо або
опосередковано  володіють  (або мають право за договором на
придбання) 10 або більше відсотками акцій (паїв, часток), а також
члени їхніх сімей.
   4. Якщо на торги з продажу пакета акцій надійшла заява від
одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо
цьому покупцеві за умови забезпечення ним реалізації визначених
умов продажу. ( Пункт 4 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   5. Торги починаються з дати публікації Фондом оголошення і
закінчується датою підписання договору купівлі-продажу пакета
акцій або датою видання Фондом наказу про відміну торгів чи про
визнання їх такими, що не відбулися. Тривалість торгів не може
бути більше ніж 240 календарних днів. ( Пункт 5 в редакції Наказу
Фонду державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   6. Усі документи щодо торгів готуються державною  мовою
України.
    Дотримання вимог антимонопольного законодавства при
            проведенні торгів
   7. Продаж акцій  на  відкритих  торгах  здійснюється  з
дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.
   8. Орган приватизації протягом 10 робочих днів з моменту
затвердження переможця торгів з'ясовує наявність повідомлення
органу Антимонопольного комітету про результати розгляду заяви
переможця торгів про надання згоди на придбання пакета акцій,
проводить, у разі потреби, переговори з переможцем та підписує
договір купівлі-продажу.
   За наявності у переможця торгів (особи, яку він представляє
або в інтересах якої діє) копії рішення органу Антимонопольного
комітету про надання згоди на придбання акцій або в разі отримання
переможцем торгів (особою, яку він представляє або в інтересах
якої діє) рішення про надання згоди на придбання акцій відповідно
до пункту 45 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ), орган приватизації укладає договір купівлі-продажу з
переможцем торгів.
( Пункт 8 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   9. В іншому випадку рішення про затвердження переможця торгів
орган приватизації приймає з урахуванням змісту повідомлення
органу Антимонопольного комітету про результати розгляду заяв
учасників торгів про надання згоди на придбання пакета акцій.
   При прийнятті органом Антимонопольного комітету рішення щодо
початку розгляду справи про концентрацію або прийняття до розгляду
повторної заяви - орган приватизації може укласти договір з
переможцем торгів з відкладальною умовою - отримання переможцем
торгів  протягом  50  днів  з  моменту  укладення  договору
купівлі-продажу  згоди  органу  Антимонопольного  комітету на
придбання пакета акцій (відповідно до статті 61 Цивільного кодексу
Української РСР ( 1540-06 ).
( Пункт 9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   10.  У  тижневий  термін після опублікування офіційного
оголошення орган приватизації повідомляє орган Антимонопольного
комітету про дату закінчення приймання пропозицій та підтвердних
документів. ( Пункт 10 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   11. У разі зміни дати закінчення приймання пропозицій та
підтвердних документів орган приватизації повідомляє про це орган
Антимонопольного комітету. ( Пункт 11 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
       Правила торгів та документація про торги
   12. Документація про торги готується радником з урахуванням
вимог Фонду і надається претенденту за процедурою, визначеною
правилами торгів. ( Пункт 12 в редакції Наказу Фонду державного
майна N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   13. Документація про торги складається з:
   оголошення про торги;
   форми заяви на участь у торгах;
   договору про конфіденційність;
   інформаційного меморандуму про ВАТ;
   вимог до плану розвитку ВАТ (як  можливої  вимоги  для
проведення тендерів);
   копії установчих документів ВАТ;
   плану розміщення акцій та результатів його реалізації на
момент публікації оголошення про торги;
   фінансової звітності ВАТ;
   з експертної оцінки пакета акцій та рекомендацій щодо його
початкової ціни; ( Абзац десятий пункту 13 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   документів і  відомостей  щодо  ВАТ,  пакет акцій якого
пропонується до продажу, потрібних  для  подання  заяви  до
Антимонопольного комітету України про надання згоди на придбання
пакета акцій; ( Абзац одинадцятий пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від
05.10.2000 )
   проекту договору купівлі-продажу;
   правил торгів;
   опису основних функцій та адреси радника;
   форми заяви на відвідання та ознайомлення з ВАТ;
   інших документів.
   14. Форма та суттєві умови договору купівлі-продажу пакета
акцій розробляються радником з урахуванням вимог Фонду та умов
проведення торгів і затверджуються Фондом.
   Оголошення про торги та подання заяв на участь у торгах
   15. Офіційне оголошення про торги друкується Фондом у газеті
"Відомості  приватизації", місцевій пресі та розповсюджується
іншими засобами комунікації. Оголошення про терміни та умови
торгів підлягає опублікуванню не пізніш як за 50 календарних днів
до дати проведення торгів, для об'єктів групи "Г" - не пізніш як
за 75 календарних днів до дати проведення торгів. ( Пункт 15 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2081 ( z0729-00 ) від
05.10.2000 )
   16. У оголошенні про торги може включатися інформація про
стан підприємства на відповідному ринку товарів, послуг, надіслана
органом  Антимонопольного  комітету  до  органу приватизації.
( Пункт 16 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   17. Оголошення про торги містить:
   відомості про об'єкт продажу;
   короткий огляд основних вимог до претендентів;
   адресу, за якою зацікавлені потенційні претенденти можуть
отримати документацію про торги;
   граничний термін;
   порядок та адресу подання пропозицій;
   потребу одержання згоди Антимонопольного комітету України на
придбання пакета акцій або подання повідомлення про придбання
пакета акцій у випадках, передбачених чинним законодавством.
   18. Прийом заяв на участь у торгах здійснюється з моменту
публікації оголошення про торги. Всі заяви підлягають обов'язковій
реєстрації Фондом або радником, якщо таке передбачене відповідним
договором.
   19.  З  дня  публікації  оголошення  про  торги радник
зобов'язаний:
   забезпечити доступ  усім  претендентам  до  документації
відповідного ВАТ;
   забезпечити рівний  доступ  до  інформації  про  ВАТ та
організації зустрічей з його керівництвом для ознайомлення з
діяльністю ВАТ усім претендентам відповідно до графіка відвідувань
та зустрічей до закінчення граничного терміну;
   давати відповіді на запити претендентів щодо торгів;
   надавати інші послуги у відповідності до договору, укладеного
з Фондом.
   20. Інформація, яка надається на запит одного з претендентів,
обов'язково доводиться радником до відома всіх інших претендентів.
      Подання підтвердних документів та пропозицій
   21. До закінчення граничного терміну претендент подає раднику
підтвердні документи та пропозиції. Підтвердні документи або
пропозиції,  що  надійшли  після  граничного  терміну,  не
розглядаються.
   Датою подання  підтвердних  документів  або  пропозиції
вважається дата їх реєстрації радником. Реєстрація пропозицій та
підтвердних документів проводиться згідно з правилами торгів.
   Радник надає кожному претенденту розписку про отримання
пакетів з документами, підписом особи, що їх прийняла, а також із
зазначенням адреси, дати, часу прийняття відповідних документів,
способу їх доставки і прізвищем та ім'ям особи або служби, яка
доставила пакунок, а також із зазначенням наявних пошкоджень
пакетів з документами.
   Відповідальність за форму доставлення і подання пропозицій і
підтвердних документів та пов'язаний із цим ризик несе претендент.
   22. Претендент або його уповноважений представник може в
будь-який час до граничного терміну відкликати пропозицію за умови
письмового повідомлення про це радника. У такому разі тендерна
гарантія претендента повертається йому протягом двох тижнів після
граничного терміну, за винятком платежів за банківські перекази.
   23. Подання претендентом підтвердних документів розглядається
як визнання ним того, що він вивчив усі аспекти організації та
діяльності відповідного ВАТ і надалі не матиме претензій до Фонду,
радника (або комісії) щодо повноти та дійсності відомостей,
наданих йому в процесі проведення торгів.
            Підтвердні документи
   24. Підтвердні документи претендента повинні містити:
   платіжне доручення про внесення тендерної гарантії;
   завірені в установленому порядку копії установчих документів;
   документ, що підтверджує відсутність у майні претендента
частки державної власності в розмірі більше ніж 25%;
   прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або довіреність
на представника юридичної особи;
   відомості щодо  кількості акцій об'єкта приватизації, що
перебувають у володінні (розпорядженні, користуванні) покупця
(особи, яку він представляє або в інтересах якої діє), та
суб'єктів господарювання, пов'язаних з покупцем (особою, яку він
представляє або в інтересах якої діє) відносинами контролю, та
частки голосів у вищому органі управління об'єкта приватизації (у
відсотках до статутного фонду);
   інформацію щодо  виконання  кваліфікаційних  вимог  до
промислового інвестора;
   у разі потреби згоди органу Антимонопольного комітету - копію
рішення органу Антимонопольного комітету про надання згоди на
придбання пакета акцій чи копію заяви про надання згоди на
придбання пакета акцій із відміткою (штамп, дата, вхідний номер)
канцелярії органу Антимонопольного комітету про її прийняття не
пізніш як за 8 календарних днів до граничного терміну прийняття
пропозицій та підтвердних документів;
   відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет акцій
ВАТ, який пропонується до продажу.
   Претендент тендера - резидент повинен також надати копію
фінансової звітності за останній звітний рік та квартал (баланс,
звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт
про рух грошових коштів) або річний фінансовий звіт за минулий
звітний рік, підтверджений аудитором, у разі наявності такого
звіту. Кожен фінансовий документ повинен бути належним чином
підписаний керівником та головним бухгалтером юридичної особи
претендента та засвідчений печаткою юридичної особи.
   Претендент тендера - нерезидент повинен також надати річний
фінансовий звіт за минулий звітний рік, підтверджений аудитором.
   Покупці контрольного пакета акцій ВАТ, яке має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави, також мають подати
відомості про суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами
контролю з покупцем (особою, яку він представляє або в інтересах
якої діє), а саме:
   юридичні особи - назву, код за ЄДРПОУ (для резидентів),
країну реєстрації (для нерезидентів), місцезнаходження;
   фізичні особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані,
громадянство, місце проживання.
   Відомості повинні розкривати всіх суб'єктів господарювання,
які, у разі придбання пакета акцій покупцем, будуть контролювати
подальшу діяльність ВАТ або за допомогою яких буде контролюватися
ця діяльність.
( Пункт 24 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   25. Відомості претендента подаються про:
   1) суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
приймає рішення про придбання акцій від свого імені і за свій
рахунок, або суб'єкт господарювання, за дорученням якого  (в
інтересах якого) та/або за рахунок якого здійснюється придбання
акцій;
   2) суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
пов'язаний з хоча б з однією особою, зазначеною у пункті 1)
відносинами контролю, у тому числі який входить разом з особами,
зазначеними в пункті 1), до групи суб'єктів господарювання, де
один або декілька з них здійснюють контроль над іншими, зокрема,
це:
   а) суб'єкти господарювання, у яких особа (особи), зазначена
(зазначені) у пункті 1), прямо або опосередковано:
   володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у
статутному фонді в розмірі більше ніж 50 відсотків;
   має більше  ніж  50  відсотків голосів у вищих органах
управління;
   має повноваження призначати керівника, заступника керівника,
головного бухгалтера або більше  ніж  50  відсотків  членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;
   має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що
залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання;
   б) суб'єкти господарювання, які:
   прямо або  опосередковано  підпорядковані особі (особам),
зазначеній (зазначеним), у пункті 1), з певних питань згідно з
правами,  зафіксованими  в  установчих документах або угодах
(контрактах), зокрема про довірче  управління,  про  спільну
діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про
створення суб'єкта господарювання;
   у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й
суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1), а також підпункті
а) пункту 2), і ці особи посідають одну з перелічених нижче посад,
а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, або
не менше половини одних і тих самих фізичних осіб - членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів;
   в) суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано
мають стосовно особи (осіб), зазначеної (зазначених) у пункті 1),
права й повноваження, перелічені в пунктах а) та б) пункту 2);
   г) суб'єкти господарювання, які надають фінансову підтримку,
що використовується для придбання акцій;
   ґ) інші суб'єкти господарювання, крім зазначених у пункті 1)
та абзацах а) - г) підпункту 2) пункту 25, які будуть мати змогу
контролювати подальшу діяльність підприємства, що приватизується;
   3) вартість активів та обсяг реалізації товарів суб'єктів
господарювання за підсумками останнього фінансового року у валюті
України та в доларах США за курсом, установленим НБУ на кінець
останнього фінансового року;
   4) всіх суб'єктів господарювання, які будуть контролювати
подальшу діяльність підприємства, що приватизується.
( Пункт 25 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
         Розділ II. Проведення тендерів
   Цей розділ визначає порядок проведення відкритих  торгів
шляхом тендера.
          Інвестиційні зобов'язання
   26. Правилами тендера може бути передбачено:
   внесення інвестиційної суми (якщо  інше  не  встановлено
правилами тендера);
   що оцінка пропозиції проводитиметься виключно на  основі
загальної суми інвестицій, яку переможець повинен буде внести
після повної сплати ним ціни пакета акцій;
   що оцінка  пропозицій  буде  проводитися на основі суми
інвестицій, яка вноситься як грошовий внесок на момент оплати ціни
пакета, а також з врахуванням обсягу інвестицій, що вносяться
після купівлі пакета акцій.
   27. Правилами  тендера  може  передбачатися  використання
інвестицій за такими напрямками:
   1) на поповнення обігових коштів ВАТ, пакет акцій якого
пропонується до продажу, або:
   на погашення боргових зобов'язань, у тому числі на погашення
або реструктуризацію простроченої заборгованості ВАТ за кредитами,
наданими комерційними банками, ( Абзац другий підпункту 1 пункту
27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2081 ( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   на підвищення ефективності виробництва,
   на розширення ринків збуту,
   на заходи з екологічної санації  підприємства  та  його
території,
   для технічного переозброєння  та  модернізації  існуючого
виробництва,
   на соціальні потреби підприємства,
   будь-яку комбінацію вимог, зазначених вище;
   2) збереження протягом 6 місяців робочих місць.
   28. Комісія оцінює пропозиції учасників згідно з правилами
тендера  на  підставі критеріїв оцінки тендерних пропозицій.
( Пункт 28 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   29. Якщо на тендері пропонується пакет акцій менше 51%
статутного фонду ВАТ, а від претендентів вимагається внесення
інвестицій після підписання договору купівлі-продажу акцій, то
претендентам, якщо за висновками Фонду та радника це сприятиме
виконанню інвесторами своїх інвестиційних зобов'язань, може бути
запропоноване або право на управління пакетом акцій, що тимчасово
закріплені за державою, або право на управління підприємством.
   30. Джерелом виконання переможцем тендера зобов'язань, узятих
на себе відповідно до договору купівлі-продажу, не можуть бути
доходи від продажу майна ВАТ, амортизаційний фонд та прибуток ВАТ,
пакет акцій якого придбано за тендером.
               Комісія
   31. Для проведення тендера Фонд створює комісію у складі 5
осіб, з них призначає голову комісії та відповідального секретаря,
які є представниками Фонду. До складу комісії входять представник
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та два
представники від системи органів виконавчої влади.
   За окремими узгодженнями до роботи комісії можуть залучатися
представники правоохоронних органів з правом дорадчого голосу.
   Співробітник Фонду, відповідальний за проведення переговорів
щодо  підписання  договору  з  радником,  є членом комісії.
   Представник радника присутній на всіх засіданнях комісії з
правом дорадчого голосу.
   Фонд може залучати до роботи комісії експертів з різних
спеціальних знань.
   32. Склад комісії затверджується в 30-денний термін з моменту
прийняття рішення про її створення. На діяльність комісій, що
діють згідно з цим Положенням, не розповсюджується дія Положення
про конкурсну комісію, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 11.08.97 N 857 ( z0327-97 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України від 20.08.97 за N 327/2131.
   33. Основними функціями комісії є:
   розгляд та прийняття оголошення про тендер;
   розгляд та прийняття умов тендера;
   розгляд та прийняття інформаційного меморандуму;
   розгляд та прийняття правил тендера;
   розгляд та схвалення підтвердних документів;
   оцінка тендерних пропозицій;
   розподіл місць між учасниками тендера відповідно до тендерних
пропозицій;
   визначення переможця тендера;
   ведення протоколів  засідань  комісії  та подання їх на
затвердження Фонду.
   У термін не більше п'яти робочих днів комісія розглядає та
схвалює тендерну документацію, у разі потреби вносить зміни.
( Пункт 33 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2081
( z0729-00 ) від 05.10.2000 )
   34. Засідання комісії вважається правочинним за умови участі
в ньому 4 членів комісії, при цьому присутність голови та
відповідального секретаря комісії є обов'язковою. Усі рішення,
крім рішень щодо бальної оцінки пропозицій, приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі
рівної кількості голосів "за" і "проти" вирішальний голос належить
голові комісії.
   35. Членом комісії не може бути особа, яка не підписала
встановленої форми заяви про відсутність конфлікту інтересів (її
особистої зацікавленості) щодо результатів тендера, в якій вона
засвідчує відсутність власної зацікавленості в результатах тендера
чи особистих або ділових зв'язків, які, в разі їх оприлюднення,
можуть викликати сумнів щодо неупередженості відповідного члена
комісії в процесі прийняття рішень у процедурі проведення тендера
та обрання переможця.
   36. Засідання комісії є закритими. Розкриття конвертів з
підтвердними документами може проводитись комісією у присутності
всіх претендентів, а конвертів з пропозиціями - у присутності всіх
учасників, якщо це передбачено правилами торгів. Фонд має право
запросити на розкриття конвертів також і інших осіб.
   37. Усі засідання комісії оформлюються  протоколами,  що
затверджуються Фондом. Діяльність комісії припиняється з моменту
затвердження Фондом протоколу про визначення переможця.
            Тендерна пропозиція
   38. Тендерна пропозиція подається в трьох окремих запечатаних
конвертах з відповідними позначками та написом тільки імені
претендента та назви тендеру, на який вони подаються.
   Перший конверт з позначкою "Підтвердні документи" повинен
містити підтвердні документи, а також перелік тих документів, що
містяться в двох інших конвертах.
   Другий конверт з позначкою "Технічна пропозиція" повинен
містити   технічну  пропозицію,  включаючи  кваліфікаційні
характеристики претендента, у формі, що встановлюється правилами
тендера, та засвідчувати здатність претендента виконати свою
пропозицію, при цьому будь-яка інформація про запропоновану суму
за пакет акцій та розмір інвестицій не зазначається.
   Третій конверт з позначкою "Фінансова пропозиція" повинен
містити пропозицію щодо суми та умов фінансування оплати вартості
пакета акцій, включно з сумами запропонованих інвестицій (якщо
такі вимагаються).
   39. Фінансова пропозиція повинна містити:
   лист із зазначенням запропонованої ціни за пакет акцій;
   зобов'язання щодо виконання інвестицій, якщо це передбачено
правилами тендера, із зазначенням загальної суми інвестицій в
доларах США, напрямків та механізму їх застосування, а також
строків внесення згідно з правилами тендера;
   огляд головних змін, запропонованих учасником до форми та
умов договору купівлі-продажу акцій, що передбачається в тендерній
документації;
   два варіанти   запропонованого   учасником   договору
купівлі-продажу: один з помітками, які чітко зазначають усі зміни,
внесені учасником до форми договору, запропонованого Фондом, а
другий в оригіналі, підписаний, без поміток, який зберігає свою
юридичну силу на період, зазначений в тендерній документації.
         Розгляд підтвердних документів
   40. Наступного робочого дня після граничного терміну комісія
розкриває конверти з підтвердними документами.
   41. Протягом одного робочого дня після розкриття конвертів з
підтвердними документами, якщо вони не в повній мірі відповідають
правилам тендера, голова комісії або відповідальний секретар
можуть звернутися до претендентів з проханням надати комісії
протягом наступних трьох днів відповідні роз'яснення в письмовій
формі.
   42. За результатами розгляду підтвердних документів комісія
відмовляє в подальшій участі в тендері претендентам, які не надали
документального підтвердження їх відповідності мінімальним вимогам
до учасників, встановленим правилами тендера. Комісія приймає
рішення щодо відповідності підтвердних документів умовам конкурсу
не пізніше п'яти робочих днів з дати їх розкриття і оформлює це
рішення протоколом безпосередньо після його прийняття.
   43. Рішення комісії про відмову у визнанні його учасником
претендент може оскаржити до Фонду не пізніше трьох днів до дати
засідання комісії з  проведення  бальної  оцінки  пропозицій
учасників.
   44. Протягом двох днів після  затвердження  відповідного
протоколу  комісія інформує всіх претендентів про результати
розгляду підтвердних документів.
   45. Претендентам, які не були визнані комісією учасниками
тендера, тендерна гарантія повертається протягом п'яти банківських
днів з моменту затвердження протоколу про визнання претендентів
учасниками тендера.
       Розгляд і оцінка технічних пропозицій
   46. Не пізніше трьох днів після прийняття протоколу про
результати  розгляду підтвердних документів комісія розкриває
конверти з технічними пропозиціями учасників. Протягом двох днів
після розкриття конвертів комісія аналізує технічні пропозиції
учасників і виставляє  бальну  оцінку  учасникам  згідно  з
запропонованими радником та затвердженими Фондом критеріями оцінки
та  затверджує  виставлені бальні оцінки протоколом розгляду
технічних пропозицій.
   47. Якщо комісія приймає рішення про потребу  уточнення
технічних пропозицій, то вона може запросити учасників тендера для
інтерв'ю. Комісія повідомляє учасників про дату та час інтерв'ю
не пізніше трьох днів до його проведення. При проведенні інтерв'ю
кожен учасник опитується окремо і кожному з них виділяється рівний
переміжок часу для співбесіди.
   Під час інтерв'ю комісія має право вимагати від учасника
роз'яснень  та  додаткових  відомостей  щодо  його технічної
пропозиції. Проведення переговорів з питань поліпшення технічних
або фінансових пропозицій під час інтерв'ю не допускається. Усі
інтерв'ю мають бути завершені протягом шести робочих днів після
розкриття конвертів з технічними пропозиціями.
   48. Протягом двох днів після дати проведення інтерв'ю з
учасниками комісія виставляє остаточні бальні оцінки технічним
пропозиціям учасників та заносить результати до протоколу про
оцінку технічних пропозицій. Тільки фінансові пропозиції тих
учасників, що отримали кількість балів, вищу за встановлений
правилами  торгів  мінімальний  рівень, розглядаються надалі.
Учасникам, пропозиції яких отримали  нижчу  за  встановлений
мінімальний  рівень  бальну  оцінку, їх фінансові пропозиції
повертаються нерозпечатаними.
      Розгляд фінансових пропозицій та їх оцінка
   49. Протягом двох днів після оформлення  протоколу  про
результати оцінки технічних пропозицій учасників комісія відкриває
конверти з поміткою "Фінансова пропозиція". Правилами тендера може
передбачатися публічне розкриття фінансових пропозицій, на яке
запрошуються учасники тендера та інші особи.  Одразу  після
розкриття конвертів з фінансовими пропозиціями комісія проводить
засідання для їх розгляду і проведення бальної оцінки фінансових
пропозицій та визначає переможця згідно з правилами тендера. Це
рішення підлягає затвердженню Фондом.
   50. Бальна оцінка учасників проводиться на основі суми ціни
та запропонованого учасником розміру інвестицій (якщо її внесення
передбачалось правилами тендера) і оцінки, зваженої згідно з
критеріями щодо умов договору купівлі-продажу, які можуть бути не
вигідними для Фонду.
   Комісія здійснює бальну оцінку пропозицій учасників, визначає
переможця і подає відповідний протокол на затвердження Фонду не
пізніше трьох робочих днів з моменту розкриття конвертів з
фінансовими пропозиціями.
   Фонд затверджує протоколи комісії про визначення переможця
протягом трьох робочих днів після їх надходження.
   51. Учасникам, які не були визнані комісією переможцями
тендера, тендерна гарантія повертається протягом п'яти банківських
днів з моменту затвердження протоколу про визнання переможця
тендера.
     Переговори з переможцем та підписання договору
             купівлі-продажу
   52. Протягом двох робочих днів після затвердження протоколу
комісії про визначення суми балів учасників та переможця тендера
Фонд та радник (якщо таке передбачене відповідним договором з
Фондом) розпочинають переговори з узгодження тексту договору
купівлі-продажу  з останнім. Якщо в переговорах бере участь
радник, то прийняття остаточних рішень щодо умов договору є
виключною компетенцією Фонду.
   Переможець тендера в двотижневий термін з моменту початку
переговорів надає Фонду банківську гарантію щодо сплати ціни
пакета акцій, визначеної за результатами тендера.
   53. Якщо протягом 30 днів з дати початку переговорів Фонду з
переможцем тендера сторони не досягнуть остаточної згоди щодо умов
договору або якщо банківська гарантія не надається у встановлений
термін, Фонд може:
   розпочати переговори з учасником, який за рішенням комісії
посів друге місце за сумою балів, при цьому він повинен надати в
установлений абзацом 2 пункту 52 цього Положення термін банківську
гарантію, і завершити їх у період до 30 днів;
   подовжити термін переговорів на строк до 20 днів за письмовим
розпорядженням керівника Фонду;
   визнати конкурс таким, що не відбувся.
   Якщо учасник, який посів друге місце за сумою балів, не надав
у встановлений абзацем 2 пункту 52 цього Положення  термін
банківську гарантію, то тендер визнається таким, що не відбувся.
   54. Якщо  згідно  з  умовами  договору  купівлі-продажу
передбачені зобов'язання покупця щодо майбутніх інвестицій, які
здійснюватимуться після купівлі  відповідного  пакета  акцій,
покупець може перепродати відповідний пакет акцій тільки тоді,
коли всі інвестиційні зобов'язання покупця, передбачені договором,
переходять до наступного власника пакета акцій.
       Розділ III. Гарантоване розміщення акцій
   Цей розділ установлює порядок проведення відкритих торгів за
процедурою гарантованого розміщення акцій.
   55. Гарантоване розміщення акцій проводиться радником з
дотриманням  вимог  чинного законодавства. Умовами проведення
гарантованого розміщення може передбачатися поділ пакета акцій на
лоти. Від радника може вимагатися оплата принаймні мінімальної
встановленої в договорі ціни пакета, який пропонується розмістити
за допомогою радника, або може вимагатися попереднє фінансування
оплати частини очікуваної ринкової вартості пакета акцій. Один
радник може залучатися для продажу пакетів одного чи декількох
ВАТ, а продаж здійснюється безпосередньо через радника в порядку,
встановленому для торгів на українських чи міжнародних фондових
біржах або для інших конкурентних способів продажу з дотриманням
вимог чинного законодавства згідно з умовами договору між Фондом
та  радником.  При  цьому  переговори  щодо  умов  договору
купівлі-продажу акцій не проводяться. Вимоги до кваліфікації
претендентів установлюються правилами торгів.
   56. У разі використання українських зареєстрованих ринків
цінних паперів  для  гарантованого  розміщення  акцій  торги
проводяться з дотриманням діючих на час проведення вимог до
операцій з цінними паперами.
         Розгляд підтвердних документів
   57. Від претендентів в гарантованому розміщенні акцій не
вимагається подання технічних пропозицій. Вони подають тільки
підтвердні документи та фінансові пропозиції.
   58.  На наступний після граничного терміну день радник
розкриває конверти з підтвердними документами. Радник протягом
трьох наступних днів може вимагати від претендентів додаткову
письмову інформацію або необхідні роз'яснення.
   59. Протягом п'яти робочих днів після граничного терміну
радник надає Фонду перелік претендентів, що відповідають пункту 3
цього Положення, підтвердні документи яких задовольняють вимогам,
встановленим умовами гарантованого розміщення, і які можуть бути
визнані учасниками. Протягом двох днів після отримання цього
переліку Фонд видає наказ про визнання претендентів, які надали
належним чином оформлені підтвердні документи, учасниками.
   60. Радник письмово інформує всіх претендентів, які не
допущені до подальшої участі в гарантованому розміщенні, про
рішення  Фонду  відразу  після  його  отримання.  Одночасно,
радник інформує всіх учасників про те, що їм необхідно подати свої
пропозиції протягом терміну, встановленому в оголошенні.
   61. До  розкриття  пропозицій, кількість та найменування
(прізвища)  відібраних  учасників  вважаються  конфіденційною
інформацією, яка не може бути оприлюдненою.
        Подання пропозицій та їх розкриття
   62. Протягом двох днів після письмового запрошення учасникам
подати пропозиції вони подаються на адресу радника або на адресу
відповідної  організації,  що  діє на ринку цінних паперів.
Пропозиції можуть подаватися в опечатаних конвертах в письмовій
формі, якщо це зазначено в правилах торгів. Пропозиції вважаються
зобов'язаннями учасника, що мають юридичну силу протягом всього
періоду, зазначеного в правилах торгів. Правилами торгів може
передбачатись  надання  учасником раднику підписаного проекту
договору купівлі-продажу.
   63. Протягом одного дня після граничного терміну отримання
пропозицій радник готує звіт про отримані пропозиції і подає його
на затвердження Фонду. Звіт повинен містити перелік запропонованих
учасниками  сум  за  пакет акцій та найменування (прізвища)
учасників.
   64. Якщо два або більше учасників запропонували однакові
ціни, Фонд визнає переможцем учасника, чия фінансова пропозиція
була зареєстрована радником першою.
   65. Якщо від учасників не надійшло пропозицій сплатити ціну
за пакет акцій більшу, ніж мінімальна ціна, передбачена в договорі
про послуги радника з гарантованого розміщення акцій, то, згідно з
умовами договору, радник зобов'язаний заплатити ціну, передбачену
в цьому договорі.
         Розділ IV. Заключні положення
   66. Протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору
купівлі-продажу  Фонд  публікує інформаційне повідомлення про
результати торгів у "Відомостях приватизації" та розповсюджує його
іншими засобами комунікації, визначеними Фондом. Фонд повертає
гарантії учасникам, які не стали переможцями, з повідомленням їх
про результати торгів.
   67. Фонд підписує договір купівлі-продажу з переможцем, а у
випадку, зазначеному в пункті 65 цього Положення,- радником тільки
за наявності в документах переможця копії рішення Антимонопольного
комітету України про згоду на придбання відповідного пакета акцій
або копії повідомлення Антимонопольного комітету, що заявнику
такої згоди не потрібно.
   68. Право власності на пакет акцій переходить до переможця
торгів  з  моменту  нотаріального  посвідчення  договору
купівлі-продажу.
   Інвестиційні зобов'язання зберігають свою дію для осіб, які
придбають пакет акцій у разі його подальшого відчуження протягом
терміну дії цих зобов'язань. Контроль за виконанням умов такого
договору здійснює Фонд.
   69. Покупець  протягом  10  банківських  днів з моменту
підписання договору купівлі-продажу повністю сплачує вартість
пакета акцій.
   Сума тендерної гарантії, внесена покупцем для участі  в
тендері, зараховується покупцеві в рахунок остаточної оплати ціни
пакета акцій.
   70. Не пізніше ніж за 7 календарних днів після повної сплати
переможцем торгів ціни продажу пакета акцій Фонд підписує з ним
акт прийому-передачі.
   71. Фонд має право на будь-якому етапі  своїм  наказом
відмінити торги з однієї з таких причин:
   одержання документальних доказів, що переможець не може бути
покупцем  згідно  з чинним законодавством або надав свідомо
сфальсифіковані документи та інформацію, які завадили іншому
учаснику стати переможцем;
   набуття законної сили рішенням суду щодо порушень чинного
законодавства стосовно інвентаризації та оцінки при створенні ВАТ,
пакет акцій якого підлягає продажу відповідно до цього Положення;
   одержання Фондом документів, що підтверджують порушення норм
цього Положення, правил торгів або договору про надання послуг
радника, які призвели до суттєвих помилок у процесі проведення
торгів.
   Якщо офіційне оголошення про торги опубліковано до введення в
дію нормативних актів з питань приватизації, що встановлюють інші
правила або змінюють норми цього Положення, то оголошені торги
проводяться далі у відповідності до правил, установлених редакцією
Положення, чинною на момент публікації.
   72. У такому випадку Фонд протягом тижня з дня прийняття
відповідного рішення письмово інформує про це радника та всіх
учасників  торгів.  Внесені  учасниками тендерні гарантії та
попереднє  фінансування  при  гарантованому  розміщенні акцій
повертаються  їм  протягом  10 робочих днів з дати видання
відповідного наказу Фонду, за винятком комісійних платежів за
банківські перекази.
   73. Витрати на організацію та проведення відкритих торгів (за
винятком  витрат  на  нотаріальне  посвідчення  договору
купівлі-продажу  акцій  та  вартості  підготовки  пропозицій
претендентами)  несе Фонд або радник, якщо таке передбачене
відповідним договором з Фондом.
   74. Спори,  що  виникають  з   приводу   проведення
торгів, вирішуються  судом  або  арбітражним судом України в
установленому порядку відповідно до їх компетенції.
   75. Рішення органів та організацій, не зазначених у цьому
Положенні, щодо проведення торгів не поширюються на  органи
приватизації.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка