Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство


 
         АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА
              Н А К А З
 
 N 96 від 06.11.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 грудня 1999 р.
 vd991106 vn96            за N 835/4128
 
   Про затвердження Положення про порядок формування та
   ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
     порушено провадження у справі про банкрутство
 
   На виконання Закону України від 30.06.99  784-XIV  "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом" ( 784-14 ) про створення та ведення єдиної бази даних
про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок формування та ведення
єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство (додається) і ввести його в дію з
01.01.2000.
   2. Начальникам управлінь, самостійних відділів та відділень
Агентства:
   2.1. Забезпечити виконання Положення про порядок формування і
ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство (далі - Положення).
   2.2. Організувати вивчення Положення відповідальними особами
за ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство.
   2.3. Забезпечити надання арбітражними керуючими повідомлень
до бази даних у відділення Агентства.
   3. Начальнику відділу формування та ведення єдиної бази даних
про підприємства-банкрути Командишко А.Л.:
   3.1. Надавати методичну допомогу відповідальним особам за
ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство.
   3.2. Забезпечити державну реєстрацію Положення.
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою
 
 Голова Агентства                  О.Г.Тарасенко
                     Затверджено
                     Наказ Агентства з питань
                     банкрутства 06.11.99 N 96
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 1999 р.
                   за N 835/4128
               Положення
    про порядок формування та ведення єдиної бази даних
    про підприємства, щодо яких порушено провадження у
           справі про банкрутство
           1. Загальні положення
   1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   єдина база  даних  про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство (далі - база даних) -
програмно-технічний  комплекс,  який забезпечує отримання від
арбітражних судів та арбітражних керуючих відомостей про суб'єкти
підприємницької діяльності, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство (далі - боржники), а також їх належне
зберігання, накопичення, користування, підготовку звітів, захист
на всіх технологічних ланках від несанкціонованого  доступу,
взаємодію з користувачами бази даних;
   електронні засоби захисту - програмно-технічні засоби, які
забезпечують захист електронних документів від несанкціонованого
доступу та спотворення на етапі передавання цих  документів
електронною поштою;
   адміністратор бази даних - підрозділ центрального апарату
Агентства,  який,  на основі положення про нього, наділений
відповідними правами та обов'язками, програмно-технічними засобами
та несе відповідальність за збереження інформації, що занесена до
бази даних;
   повідомлення - письмовий документ установленої форми, який
заповнюється арбітражним керуючим,  подається  до  відділення
Агентства та містить відомості про хід провадження у справі про
банкрутство і фінансово-господарські показники боржника;
   запит - письмова заява (запит), складена заявником, яка
засвідчує потребу та мету одержання витягу з бази даних;
   витяг -  письмовий  документ,  що формується програмними
засобами бази даних, надається користувачу бази даних та містить
інформацію про хід провадження у справі про банкрутство.
   1.2. Положення про порядок формування та ведення єдиної бази
даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі
про банкрутство (далі - Положення), розроблене відповідно до
Закону України від 30.06.99 (784-XIV) ( 784-14 ) "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
   1.3. З  метою здійснення моніторингу процесу відновлення
платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника
або  визнання його банкрутом, оперативності та об'єктивності
доведення первинної та аналітичної інформації до відома органів
виконавчої  влади,  арбітражних  судів,  органів  місцевого
самоврядування,  громадських  організацій,  засобів  масової
інформації, населення України Агентство з питань банкрутства (далі
- Агентство) веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство.
   1.4. Обов'язки із  формування  та  ведення  бази  даних
покладаються на відділ з формування та ведення єдиної бази даних
про підприємства-банкрути (далі - відділ) та відділення Агентства
в регіонах.
   Відділ є  адміністратором  бази  даних,  забезпечує  її
формування, ведення, експлуатацію програмно-технічних засобів та
їх  підтримання  у  робочому  стані,  захист  даних  від
несанкціонованого доступу на всіх технологічних ланках, формує, за
дорученням керівництва  Агентства,  аналітичні  та  довідкові
матеріали.
   Відділення Агентства забезпечують  збір  повідомлень  від
арбітражних керуючих та копій ухвал і постанов арбітражних судів,
їх обробку та формування регіональних баз даних.
   1.5. Право  володіння,  користування  і  розпорядження
інформацією, занесеною до бази даних, у межах України належить
Агентству, а в межах області - відповідному відділенню Агентства.
         2. Порядок формування бази даних
   2.1. Підставою для внесення повідомлення до бази даних є
ухвала арбітражного суду про порушення провадження у справі про
банкрутство боржника.
   Правила та технологія занесення, зберігання, передавання та
користування інформацією, внесеною до бази даних, визначаються
наказом Голови Агентства за встановленими правилами експлуатації
носіїв інформації та програмних засобів.
   2.2. Повідомлення до бази даних  надаються  арбітражними
керуючими до відділень Агентства в 10-денний термін після кожної
процедури, передбаченої Законом.
   2.3. Відповідальні за формування, ведення і збереження бази
даних посадові особи в центральному апараті та  відділеннях
Агентства затверджуються наказом Голови та наказами начальників
відділень Агентства.
   2.4. Відповідальні особи у відділеннях Агентства формують
регіональну базу даних та надсилають її за допомогою електронної
пошти на адресу Агентства.
   2.5. У повідомленні обов'язково мають бути вказані такі
реквізити:
   номер справи та дата її порушення;
   повна назва боржника та його підпорядкування;
   код за ЄДРПОУ;
   місцезнаходження;
   форма власності;
   код галузі за КВЕД;
   назва міністерства або іншого центрального органу виконавчої
влади (для державних підприємств);
   ініціюючий кредитор (кредитори);
   кредиторська заборгованість, яка визнана судом.
   2.6. Інші реквізити заповнюються у міру руху справи про
банкрутство на дату кожної із судових процедур на підставі
офіційних документів арбітражних судів та повідомлень арбітражних
керуючих на визначених Законом етапах (призначення розпорядника
майна, керівника санації, ліквідатора, досягнення мирової угоди
тощо) відповідно до форми повідомлення арбітражного керуючого
(додаток).
   При потребі, за поданням відділу, показники додатка можуть
змінюватися та доповнюватися. Усі зміни, уточнення чи доповнення
затверджуються наказом Агентства.
   Категорично забороняється працівникам Агентства  та  його
відділень додатково вимагати статистичні та бухгалтерські дані
обліку і звітності об'єкта банкрутства, які не передбачені формою
повідомлення арбітражного керуючого.
   2.7. Відділ має відслідковувати повноту  інформації  про
суб'єкт підприємницької діяльності - боржника, що зберігається в
базі даних. Для цього відповідальна особа у відділенні Агентства
має періодично (не менше одного разу на квартал) надсилати до
Агентства підписаний начальником відділення звіт про формування
регіональної бази даних.
        3. Порядок користування базою даних
   3.1. Користувачами  інформації  єдиної  бази  даних  є
Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, правоохоронні органи, центральні та місцеві
органи виконавчої влади, Вищий арбітражний суд України, арбітражні
суди в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі в межах їх компетенції.
   3.2. Користувач  для отримання витягу з бази даних має
надіслати письмовий запит до:
   3.2.1. Голови Агентства щодо отримання даних у межах України.
   3.2.2. Начальника відділення Агентства щодо отримання даних у
межах відповідної території.
   3.3. Для одержання повних та достовірних даних про боржника у
запиті необхідно вказувати повну його назву та код за ЄДРПОУ.
   3.4. Для  забезпечення  конфіденційності  інформації  вся
інформація, яка передається засобами телекомунікаційного зв'язку,
обробляється електронними засобами захисту інформації відповідно
до встановлених вимог.
   3.5. Інформація в базі даних про завершену справу  про
банкрутство зберігається з дати завершення справи протягом п'яти
років.
            4. Відповідальність
   4.1. Арбітражний керуючий за неподання в установлений термін
або  за подання у повідомленні недостовірної інформації, за
розголошення конфіденційної інформації, за протиправні дії, які
завдали шкоди боржнику чи кредитору, несе відповідальність згідно
з чинним законодавством.
   4.2. Працівники  Агентства  несуть  відповідальність  за
розголошення  конфіденційної  інформації   щодо   суб'єкта
підприємницької діяльності та протиправні дії, які завдали шкоди
боржнику чи кредитору, згідно з чинним законодавством.
          5. Припинення функціонування
   5.1. Ліквідація чи передача єдиної  бази  даних  іншому
державному  органу  здійснюється  відповідно до законодавства
України.
 
 Начальник відділу формування
 та ведення єдиної бази даних
 про підприємства-банкрути             А.Л.Командишко
                      Додаток
                до Положення про порядок формування
                та ведення єдиної бази даних про
                підприємства, щодо яких порушено
                провадження  у   справі   про
                банкрутство
        Повідомлення арбітражного керуючого
      про хід провадження справи про банкрутство
          (Інформаційний моніторинг)
 
підприємства (організації) ___________________________
               (назва підприємства)
підпорядкованого _________________________________________________
     (назва міністерства, іншого органу центр.виконавч.влади)
____________________________
 (місцезнаходження)
справа N______ від "___"________ 200_ р.
Код за ЄДРПОУ (боржника) _____________________   Заява подана:
Галузь (код за КВЕД)______ Форма власності ------- боржником -----
                      ------- кредитором |---|
                               -----
Повноваження керівника припинено Ухвала від "___"_____ 200_ р.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Дата        |Кіль- |Кіль- | Активи, тис.грн. |Статут-|Експе-|  Кредиторська заборгованість,   |
            |кість |кість |--------------------|ний  |ртна |     тис.грн.         |
            |робо- |працю-|Всього:       |фонд  |оцінка|------------------------------------|
            |чих  |ючих, |--------------------|(капі- |майна |Всього:               |
            |місць,|чол. |Балан-|Грошо-|Дебі- |тал), |тис. |------------------------------------|
            |од.  |   |сова |ві ко-|торсь-|тис.  |грн. |з неї,|в т.ч.|за оп-|перед |з неї |
            |   |   |варті-|шти  |ка за-|грн.  |   |визна-|забез-|латою |бюдже- |неус- |
            |   |   |сть  |   |борго-|    |   |на  |печена|праці |том та |тойка |
            |   |   |основ-|   |вані- |    |   |судом |заста-|   |інші  |(штраф,|
            |   |   |них  |   |сть  |    |   |   |вою  |   |обов'я-|пеня) |
            |   |   |засо- |   |   |    |   |   |   |   |зкові |    |
            |   |   |бів  |   |   |    |   |   |   |   |платежі|    |
------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
     1       | 2  | 3  | 4  |  5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12  | 13  |
------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
Призначення розпорядника|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
майна "__"______ 200_ р.|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
Закінчення повноважень |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
розпорядника майна   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
"__"________ 200_ р.  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
Призначення керуючого  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
санацією        |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
"__"________ 200_ р.  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
Закінчення повноважень |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
керуючого санацією   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
"__"________ 200_ р.  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
Призначення ліквідатора |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
"__"________ 200_ р.  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
Проведення оцінки майна |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
та аналізу фін.становища|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
"__"________ 200_ р.  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Дата      |Лікві-|Звіль-|Ліквідаційна маса, |Лікві- |  Погашено кредиторську заборгованість,  |
            |довано|нено |   тис.грн.    |даційна|         тис.грн.         |
            |робо- |працю-|--------------------|маса  |-------------------------------------------|
            |чих  |ючих, |Всього:       |відсут-|Всього:                  |
            |місць,|чол. |--------------------|тня  |-------------------------------------------|
            |од.  |   |Реалі-|Повер-    |    |Визна-|з неї,|за оп-|перед |внески |інші  |
            |   |   |зовано|нуто     |    |на су-|забез-|латою |бюдже-|труд. |    |
            |   |   |лікві-|дебі-    |    |дом  |печено|праці,|том та|колек- |    |
            |   |   |дацій-|торсь-    |    |   |заста-|прирі-|іншим |тиву  |    |
            |   |   |ної  |кої     |    |   |вою  |внених|обов'-|    |    |
            |   |   |маси |забор-    |    |   |   |випла-|язко- |    |    |
            |   |   |   |гова-    |    |   |   |тах  |вим  |    |    |
            |   |   |   |ності    |    |   |   |   |плате-|    |    |
            |   |   |   |       |    |   |   |   |жам  |    |    |
------------------------+------+------+------+-------------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
     1       | 2  |  3 |  4 |   5    |  6  |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |
------------------------+------+------+------+-------------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
закінчення ліквідаційної|   |   |   |       |    |   |   |   |   |    |    |
процедури        |   |   |   |       |    |   |   |   |   |    |    |
"___"_________ 200_р.  |   |   |   |       |    |   |   |   |   |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Прийнято рішення про:     санацію ------ ліквідацію  ------ мирову угоду ------
                    ------        ------        ------
 При виконанні плану санації
 прийнято рішення про: погашення боргів ------мирову угоду ------ продовження санації ------ ліквідацію ------
                    ------       ------            ------      ------
Згідно з планом санації проведено: реструктуризацію підприємства, створено ____юр.осіб;
виробництво перепрофільоване _____ (нова галузь та її код за КВЕД).
 
Підприємство вважається таким, що не має боргів ------
                         ------
Підприємство виключене з державного реєстру    ------
                         ------
 Розпорядник майна __________ Керуючий санацією __________ Ліквідатор ___________
           П.І.Б.            П.І.Б.         П.І.Б.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка