Законы Украины

Новости Партнеров
 

Типова форма контракту з Головою правління відкритого акціонерного товариства


 
         НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
     З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
 
 N 51 від 08.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 червня 1999 р.
 vd990408 vn51            за N 371/3664
                     Затверджено
              Наказ Національного агентства України з
              управління  державними корпоративними
              правами 08.04.99 N 51 ( z0369-99 )
   ( Типова форма втратила чинність на підставі Наказу Фонду
                       державного майна
    N 695 ( z0279-00 ) від 06.04.2000 )
           Типова форма контракту
   з Головою правління відкритого акціонерного товариства
        "_________________________________"
 
 
 м.Київ                  "___" __________ 199_ р.
 
__________________________________________________________________
         (найменування державного органу)
на підставі Статуту  та  рішення  Вищого  органу  відкритого
акціонерного товариства (далі - Вищий орган товариства), в особі
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку, та ________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - Керівник), з іншого боку (далі - сторони), уклали цей
контракт про таке:
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
наймається (призначається) на посаду Голови правління відкритого
акціонерного товариства __________________________________________
__________________________________________________________________
на строк
з "___" __________ 19__ року до "___" _________ 20__ року включно.
           1. Загальні положення
   1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо
й  через  сформований  апарат здійснювати поточне управління
(керівництво) товариством, забезпечувати його високоприбуткову
діяльність, ефективне використання й збереження майна товариства
та майна, що не увійшло до статутного фонду, а Вищий орган
товариства зобов'язується створювати умови, потрібні для роботи
Керівника.
   1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту
виникають трудові відносини між Керівником та Вищим органом
товариства, які з боку останнього реалізуються виконавчим органом
товариства (правління товариства).
   Кодекс законів про працю України ( 322-08 ), інші нормативні
акти,  що  регулюють  трудові правовідносини, поширюються на
взаємовідносини сторін за цим контрактом.
   1.3. Керівник є повноважним представником товариства при
реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені
законодавчими актами України та Статутом ВАТ.
   1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності.
   1.5. Керівник  підзвітний  Вищому  органу  товариства,
Спостережній раді ВАТ у межах, установлених чинним законодавством,
Статутом товариства та цим контрактом.
            2. Обов'язки сторін
   2.1. Вищий орган товариства через свій виконавчий орган
(правління) зобов'язаний:
   2.1.1. Створювати Керівникові всі  умови,  потрібні  для
продуктивної праці.
   2.1.2. Не втручатися в оперативно-розпорядницьку діяльність
Керівника.
   2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, які
передбачені Статутом товариства та цим контрактом.
   2.2. Керівник зобов'язаний:
   2.2.1. Здійснювати  оперативне  управління  товариством,
організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу
діяльність,  забезпечувати  виконання  завдань  товариства,
передбачених його Статутом.
   2.2.2. Виконувати такі функції і обов'язки щодо організації
та забезпечення діяльності товариства:
   - виконувати рішення Вищого органу товариства;
   - виконувати рішення Спостережної ради товариства;
   - організовувати впровадження у виробництво нової техніки й
прогресивної технології;
   - організовувати виконання виробничих програм, договірних та
інших зобов'язань, що взяті товариством;
   - організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності
товариства;
   - організовувати реалізацію (збут) продукції,  виробленої
товариством, у тому числі робіт та послуг;
   - налагоджувати юридичне,  економічне,  бухгалтерське  та
інформаційне забезпечення діяльності товариства;
   - забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;
   - організовувати  впровадження нових прогресивних форм і
методів господарювання, створення організаційних і економічних
умов для високопродуктивної праці в товаристві;
   - створювати для працівників нормальні, безпечні й сприятливі
умови для роботи в товаристві;
   - організовувати виконання екологічних програм;
   - виконувати  інші  обов'язки з організації забезпечення
діяльності товариства, якщо це передбачено чинним законодавством.
   2.2.3. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову
діяльність товариства.
   На 199__ рік рівень рентабельності встановлюється таким, що
дорівнює _________ відсотків, рівень витрат на виплату дивідендів
встановлюється не нижче ____ відсотків річних на номінальну
вартість акцій, що становить не менше ніж ____ млн.грн.
   Рівень рентабельності та рівень витрат на виплату дивідендів
визначається щорічно додатковими угодами до контракту на підставі
результатів діяльності товариства за звітний рік і планових
показників роботи на наступний рік.
   Діяльність Керівника,  спрямована  на збільшення прибутку
товариства, не повинна здійснюватись на шкоду товариству.
   2.2.4. Керівник  кожного  кварталу  зобов'язаний особисто
звітувати перед Вищим органом товариства та спостережною радою
товариства про хід ліквідації заборгованості до бюджету, з виплати
заробітної плати та простроченої дебіторської і кредиторської
заборгованості, в тому числі при проведенні експортно-імпортних
операцій.
   2.2.5. Керівник щокварталу, не пізніше 20-го числа місяця,
наступного за звітним, для проведення  фінансово-економічного
аналізу  діяльності товариства подає до _____________________
інформацію зі змістом, який визначено в додатку:
   2.2.6. Керівник  подає  один  раз на рік Вищому органу
товариства  доповідь  про  фінансово-господарську  діяльність
товариства з пропозиціями щодо поліпшення його роботи. У цій
доповіді знаходять відображення такі питання:
   - заходи щодо недопущення банкрутства товариства;
   - використання винаходів, передових технологій у виробництві;
   - заходи щодо поліпшення якості та конкурентоспроможності
продукції.
   2.2.7. Керівник передає Спостережній раді ВАТ по одному
примірнику виданих ним наказів і розпоряджень (окрім кадрових).
   2.2.8. На вимогу Спостережної ради ВАТ та Вищого органу
товариства Керівник надає їм поточну інформацію про діяльність
товариства.
   2.2.9. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства має
право вимагати від Керівника позачергово звітувати про його дії,
якщо він:
   не виконує  належним  чином свої обов'язки з управління
товариством і розпорядження його майном;
   передав іншим особам, втратив або розтратив майно товариства
внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином
своїх обов'язків.
   2.2.10. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства мають
право заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо
такі дії можуть завдати шкоди товариству.
   2.2.11. Керівник виконує функції і зобов'язання, які чинним
законодавством покладаються на товариство  і  закріплені  за
Керівником.
   2.2.12. Керівник  зобов'язаний  забезпечувати  збереження
таємниці та конфіденційної інформації в товаристві, а також
здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов
для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності
інформації, яка є державною таємницею).
   2.2.13. Керівник зобов'язаний організувати військовий облік
та мобілізаційні заходи відповідно до чинного  законодавства
України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів
мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності).
   2.2.14. Керівник несе особисту відповідальність за наявність
боргів товариства до бюджету, з  виплати  заробітної  плати
працівникам товариства та прострочену дебіторську та кредиторську
заборгованість  товариству,  в  тому  числі  при  проведенні
експортно-імпортних операцій.
   Керівник зобов'язаний вживати дієвих заходів щодо ліквідації
заборгованості товариства до бюджету, з виплати заробітної плати
працівникам та  простроченої  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості  товариству,  в  тому  числі  при  проведенні
експортно-імпортних операцій.
   2.2.15. Керівник від імені власника зобов'язаний укласти
колективну угоду (договір) з однією або кількома профспілковими чи
іншими  уповноваженими  на представництво трудовим колективом
органами, а в разі відсутності таких органів - представниками
трудящих, обраними й уповноваженими трудовим колективом.
   Керівник зобов'язаний виконувати умови колективної  угоди
(договору),  яка  укладалась  ним,  і  несе  персональну
відповідальність за невиконання умов колективної угоди відповідно
до чинного законодавства України (ст.45 КЗпПУ ( 322-08 ).
   2.2.16. Керівник зобов'язаний виконувати умови  галузевої
угоди (у разі її наявності).
   2.2.17. Керівник зобов'язаний всебічно сприяти уповноваженій
особі зі здійснення функцій з управління державними корпоративними
правами в межах покладених на неї повноважень.
   2.2.18. Керівник зобов'язаний відповідно до Указу Президента
України від 12.05.96 N 333 ( 333/96 ) "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення своєчасної  виплати  заробітної  плати,  пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат" на вимогу уповноваженої
особи зі здійснення управління державними корпоративними правами
скликати  позачергові загальні збори акціонерів, якщо це не
суперечить  Закону  України  "Про  господарські  товариства"
( 1576-12 ).
    3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення
              керівника
   3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів
відкритого акціонерного товариства:
   а) розмір посадового окладу встановлюється відповідно до ст.8
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 859 ( 859-99-п );
   б) додаткові форми виплати:
   - частина чистого прибутку підприємства в розмірі ___________
відсотків, але не більше ___________ посадових окладів;
   - за високі досягнення в праці _______ відсотків посадового
окладу на підставі пропозицій правління товариства, погоджених
Спостережною радою товариства;
   - премія за високу рентабельність роботи товариства  на
умовах, передбачених у п.3.2 контракту;
   в) одноразові виплати за виконання окремих  завдань  на
підставі пропозицій правління товариства, погоджених Спостережною
радою товариства.
   3.2. Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород
за підсумками роботи:
   а) при  недосягненні  товариством  рівня  рентабельності,
зазначеного в п.2.3 контракту або  додатках  до  контракту,
щоквартальні додаткові виплати Керівникові зменшуються на один
відсоток за кожен недосягнутий відсоток рентабельності, але не
більше ніж на ___ відсотків;
   б) при  збільшенні  товариством  рівня  рентабельності,
зазначеного в п.2.3 контракту або додатках до контракту, на
_______ відсотків, щоквартальні додаткові виплати Керівникові
збільшуються на _________ відсотків, але не більше _________
посадових окладів.
   3.3. Визначення чистого прибутку, рівня рентабельності та
розміру додаткових виплат здійснюється щокварталу на підставі
даних бухгалтерського звіту.
   Додаткові виплати Керівнику  проводяться  в  розмірі  75
відсотків розрахункової суми, визначеної в попередньому звітному
періоді.
   Після визначення  чистого  прибутку та рентабельності за
звітний період бухгалтерія повинна зробити перерахунок додаткових
виплат Керівнику.
   3.4. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ____
календарних днів. Оплата відпустки провадиться, виходячи із його
середньоденного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
   При виході у відпустку Керівнику  надається  матеріальна
допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати, обчисленої
за попередні 2 місяці.
   Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання
відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і
т.ін.), попередньо погодивши зі Спостережною радою ВАТ.
   Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібен
мінімальний період роботи в товаристві, що становить 6 місяців з
урахуванням роботи на підприємстві, правонаступником якого є
товариство.
   3.5. Керівнику можуть сплачуватися кошти на представницькі
витрати, в тому числі у валюті (якщо він перебував у відрядженні
за кордоном), згідно  з  щорічним  кошторисом,  затвердженим
Спостережною радою товариства.
   3.6. Керівнику можуть сплачуватися інші додаткові виплати або
надбавки,  які передбачені чинним законодавством України або
Положеннями про преміювання, що  затверджені  Вищим  органом
товариства.
   3.7. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується
грошова допомога в розмірі __________ (посадових окладів).
   3.8. Додаткові виплати Керівнику за звітний  період  не
нараховуються в разі відсутності прибутку, наявності нещасного
випадку із смертельним наслідком, невиконання рішень Вищого органу
товариства або Спостережної ради товариства.
   3.9. Заробітна плата Керівнику нараховується на підставі
розрахунку,  який щорічно погоджується із Спостережною радою
товариства, про що складається відповідний протокол.
   3.10. Рівень середньомісячного сумарного доходу Керівника
(посадовий оклад та додаткові виплати без урахування сум, які
виплачувалися йому на підставі підпункту в) пункту 3.1 та пункту
3.4 контракту) не повинен перевищувати ______ неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
   3.11. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць
виплачується  разом  з виплатою заробітної плати усім іншим
категоріям працівників товариства за відповідний період.
            4. Права керівника
   4.1. Керівник має право:
   - діяти від імені товариства, представляти його інтереси у
всіх вітчизняних та  іноземних  підприємствах,  установах  і
організаціях;
   - розпоряджатися  майном  товариства  згідно  з  чинним
законодавством та Статутом товариства;
   - укладати господарські та інші договори відповідно  до
Статуту товариства та чинного законодавства України;
   - видавати доручення;
   - відкривати в банках розрахункові рахунки;
   - розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному
Статутом товариства та чинним законодавством;
   - накладати на працівників товариства стягнення відповідно до
законодавства;
   - у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і
давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників
товариства;
   - вирішувати інші питання, що віднесені Статутом і цим
контрактом до компетенції Керівника;
   - використовувати  автомобіль  товариства  для  виконання
службових обов'язків.
   4.2. Керівник укладає трудові договори про наймання на роботу
з усіма працівниками товариства.
   Керівник може  делегувати  своїм  заступникам, керівникам
відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення
працівників.
   4.3. При укладанні  трудових  договорів  з  працівниками
товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку
Керівник керується законодавством про  працю  з  урахуванням
особливостей, що передбачені Статутом товариства та колективною
угодою (договором).
   4.4. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які
визначені або ті, що допускаються  законодавством,  Статутом
товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації,
оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.
      5. Відповідальність сторін, вирішення спорів
   5.1. У випадку  невиконання  або  неналежного  виконання
обов'язків,  передбачених  цим  контрактом,  сторони  несуть
відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.
   5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
чинним законодавством.
       6. Зміни та умови розірвання контракту
   6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його
умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства.
Обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до
контракту відповідних змін і доповнень.
   У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з
прийняттям законодавчих актів та інших нормативних документів,
зокрема пов'язаних з переходом до ринкової економіки, кожна
сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну
(уточнення) цього контракту.
   Взаємоприйняті зміни  оформлюються  додатковою  угодою до
контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона
дає письмову мотивовану відмову.
   6.2. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення строку дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку
дії контракту в випадках, передбачених  пунктом  6.3  цього
контракту;
   г) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту
у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту;
   ґ) з інших підстав, передбачених законодавством.
   6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт
розірваний з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення
строку його дії:
   а) у разі систематичного невиконання Керівником обов'язків,
покладених на нього в пункті 2.2 цього контракту або передбачених
додатковими угодами до контракту.
   б) у  випадку  одноразового грубого порушення Керівником
законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що зумовило
для товариства негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав
авторитет товариства);
   в) у  разі  допущення  зростання  обсягів  простроченої
кредиторської заборгованості;
   г) за поданням службових осіб органів державного нагляду за
охороною праці в разі систематичних порушень вимог  чинного
законодавства з питань охорони праці;
   ґ) з інших підстав, передбачених законодавством.
   6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до
закінчення строку його дії:
   а) у разі систематичного невиконання Вищим органом товариства
обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або
порушують компетенцію та права Керівника;
   б) втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що
може  призвести  або вже призвело до погіршення економічних
показників діяльності товариства;
   в) у  випадку  хвороби  чи  інвалідності  (підтверджених
відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню
обов'язків за контрактом.
   6.5. У разі дострокового припинення контракту на підставі
підпункту в) пункту 6.4 встановлюються такі додаткові гарантії та
компенсації:
   - матеріальна  допомога  у  розмірі трьох сум середньої
заробітної плати Керівника, обчисленої за останні три місяці;
   - інші виплати, передбачені законодавством України.
   6.6. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може
бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.
   6.7. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах,
установлених  у  контракті,  але  не  передбачених  чинним
законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з
посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).
   6.8. Про  наміри  розірвати  контракт  Керівник  повинен
повідомити письмово Спостережну раду ВАТ та Вищий орган товариства
за два місяці.
   За цей період Керівник повинен представити нову кандидатуру
на посаду Голови правління ВАТ та подати її на розгляд до Вищого
органу товариства разом із заявою про звільнення або переведення
та протоколом засідання Спостережної ради товариства про заміну
Голови правління ВАТ.
   6.9. Звільнення керівника у випадках,  передбачених  цим
контрактом, може здійснюватися на підставі рішення створеної
Національним  агентством  України  з  управління  державними
корпоративними правами комісії з розгляду господарської діяльності
товариства.
     7. Термін дії та інші особливі умови контракту
   7.1. Цей контракт діє
   з "___" ___________ 199__ року
   до "___" ____________ 200__ року включно.
   7.2. Сторони  можуть  передбачати  в  контракті  випадки
конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин,
роблячи при цьому винятки, якщо:
   сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх
інтересів у суді;
   про умови контракту  інформуються  відповідні  працівники
товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання контракту
(ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням
розміру виплат Керівнику і т.п.).
   Сторони вживають заходи щодо дотримання конфіденційності умов
контракту їхніми працівниками та посадовими особами.
   Конфіденційність контракту  не  поширюється  на  умови,
урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють
нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
   7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою
сторін у письмовій формі.
   Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього
контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку
його дії.
   7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання
сторонами.
   7.5. Попередній контракт з Головою правління ВАТ втрачає
чинність з дня підписання цього контракту.
   7.6. Цей контракт  складено  у  двох  примірниках,  які
зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
        8. Адреси сторін та інші відомості
   8.1. Відомості про товариство:
   Повна назва: ________________________________________________
   Адреса:______________________________________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
   в ___________________________________________________________
   8.2. Відомості про Керівника:
   Домашня адреса: _____________________________________________
   Домашній телефон: ________________
   Службовий телефон: _______________
   Паспорт: серія ______ N ____________
   виданий "___" ___________ 199_ р.
   _____________________________________________________________
   Підстава для пільг в оподаткуванні та інших пільг:
   _____________________________________________________________
   (вказати відомості про кількість дітей, утриманців та інше)
   8.3. Інші відомості та перелік документів, які додаються до
контракту:
__________________________________________________________________
    Вищий орган товариства         Керівник
__________________________________ ______________________________
__________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________ ______________________________
      (підпис)               (підпис)
 
 "___" __________ 199_ р.      "___" __________ 199_ р.
 М.П.                М.П.
 
 Директор департаменту
 управління ДКП                      А.Баган
                        Додаток 1
                   до пункту 2.2.5 Типової форми
                   контракту з головою правління
                   ВАТ
       Інформація про господарське товариство
   1. Інформація про державні корпоративні права (далі - ДКП)
господарського товариства.
   Наводяться повна й скорочена назви господарського товариства,
в статутному фонді якого є ДКП, що передаються в управління, його
місцезнаходження, код за загальним класифікатором підприємств і
організацій (ЄДРПОУ), розмір статутного фонду, номінал акції (у
разі акціонерного товариства), назва та розмір ДКП (у відсотках
від статутного фонду), інформація про посадових осіб товариства -
голову виконавчого органу товариства (П.І.Б, телефон, факс, адреса
електронної пошти), голову та членів спостережної ради (П.І.Б,
телефон, факс, адреса електронної пошти).
   2. Інформація про особу, яка здійснює управління ДКП (у разі
наявності).
   Для юридичної особи:
   повна й скорочена назви юридичної особи, її місцезнаходження,
код за загальним класифікатором  підприємств  і  організацій
(ЄДРПОУ), інформація про керівника (П.І.Б, посада, телефон, факс,
адреса електронної пошти), інформація про фізичну особу, яка
безпосередньо здійснює функції з управління (П.І.Б, телефон, факс,
адреса   електронної   пошти,   факс,   кваліфікаційні
посвідчення/свідоцтва).
   Для фізичної особи:
   П.І.Б, адреса,  телефон, факс, адреса електронної пошти,
телефакс, кваліфікаційні посвідчення/свідоцтва, паспортні дані,
ідентифікаційний код платника податків.
   3. Інформація про незалежного реєстратора (у разі наявності):
   - код за ЄДРПОУ;
   - повна назва реєстратора;
   - місцезнаходження (в тому числі філій та представництв);
   - дата одержання та номер дозволу на  ведення  реєстру
власників іменних цінних паперів;
   - телефони;
   - посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
   4. Перелік дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених
підрозділів акціонерного товариства, які входять до господарського
товариства, із зазначенням місцезнаходження, адреси для поштових
повідомлень, номерів телефонів, телефаксу.
   5. Довідка про внески господарського товариства в статутні
фонди  інших  юридичних  осіб  із  зазначенням  розміру цих
корпоративних прав, їх місцезнаходження, адреси для поштових
повідомлень, номерів телефонів, телефаксу.
   6. Протоколи  загальних  зборів  акціонерів,  засідань
спостережної ради, звіти ревізійної комісії товариства за два
попередні роки.
   7. Бухгалтерська та статистична звітність.
   Форма N 1 ("Баланс підприємства").
   Форма N 2 ("Звіт про фінансові результати").
   Форма N 3 ("Звіт про фінансово-майновий стан підприємства").
   Пояснювальна записка до річного бухгалтерського звіту та
висновок аудитора.
   Форма N 1-ПВ ("Звіт з праці").
   Форма N 1-ПВ ("Заборгованість").
   Форма N  1-п  (термінова)  річна ("Звіт підприємства по
продукції").
   Форма N 11-ОФ ("Звіт про наявність та рух основних фондів,
амортизацію (знос)").
   Форма N 22 ("Основні показники, які комплексно характеризують
господарську діяльність підприємства").
   Форма N 5-С ("Звіт з собівартості").
   Форма N 2-приватизація ("Звіт про акціонерне товариство, що
перебуває в процесі розміщення державної частки майна (акцій)").
   8. Копії платіжних доручень на перерахування дивідендів від
корпоративних прав, що належать державі, за два попередні роки.
   9. Перелік об'єктів соціально-побутового призначення, житла,
об'єктів інженерної інфраструктури, в тому числі тих, що не
ввійшли до статутного фонду.
   10. Перелік об'єктів, зданих в оренду, із зазначенням розміру
орендної плати. У разі здачі в оренду будівель (приміщень) з
додатковим зазначенням загальної площі цих об'єктів.
   11. Пропозиції до проекту завдання з контрольними щорічними
показниками  результатів  управління державними корпоративними
правами з обов'язковим техніко-економічним обгрунтуванням цих
результатів та заходів з їх досягнення.
   12. Розподіл прибутку за звітний рік.
 
----------------------------------------------------------------
| N  | Найменування показників |Фактичні показники | %  |
| з/п  |             |за рік (тис.грн.) |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 1  |Статутний фонд      |          | Х  |
|    |підприємства       |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 2  |Частка державного майна в |          |    |
|    |статутному фонді     |          |    |
|    |підприємства       |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 3  |Прибуток         |          | Х  |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 4  |Податки і збори      |          | Х  |
|    |(обов'язкові платежі) до |          |    |
|    |Державного бюджету    |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
|    |- в т.ч. податок на    |          | Х  |
|    |прибуток         |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 5  |Прибуток до розподілу:  |          | 100  |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 5.1  |Резервний (страховий) фонд|          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 5.2  |Фонд розвитку виробництва |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 5.3  |Фонд дивідендів      |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
|    |- в т.ч. на державну   |          |    |
|    |частку          |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 5.4  |Фонд на соціальні потреби |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 5.5  |Інші фонди        |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
| 6  |Сума витрат на утримання |          | Х  |
|    |об'єктів соціальної    |          |    |
|    |інфраструктури      |          |    |
|-------+--------------------------+-------------------+-------|
|    |- в т.ч. за рахунок    |          | Х  |
|    |валових витрат      |          |    |
----------------------------------------------------------------
   13. Плановий розподіл прибутку на наступний рік.
 
---------------------------------------------------------------
| N  | Найменування показників | Планові показники | %  |
| з/п  |             | за 1999 рік (тис. |   |
|    |             |   грн.)    |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 1  |Сума планового валового  |          | Х  |
|    |доходу (прибуток)     |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 2  |Планові прибутки і збори |          | Х  |
|    |(обов'язкові платежі) до |          |   |
|    |Державного бюджету    |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
|    |- в т.ч. на прибуток   |          | Х  |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 3  |Прибуток до розподілу:  |          | 100 |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 3.1  |Резервний (страховий) фонд|          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 3.2  |Фонд розвитку виробництва |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 3.3  |Фонд дивідендів      |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
|    |- в т.ч. на державну   |          |   |
|    |частку          |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 3.4  |Фонд на соціальні потреби |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 3.5  |Інші фонди        |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
| 4  |Сума витрат на утримання |          | Х  |
|    |об'єктів соціальної    |          |   |
|    |інфраструктури      |          |   |
|-------+--------------------------+-------------------+------|
|    |- в т.ч. за рахунок    |          | Х  |
|    |валових витрат      |          |   |
---------------------------------------------------------------
                         Додаток 2
                    до Типової форми контракту
                    з головою правління ВАТ
              Показники
     ефективності використання майна й прибутку, що
     враховуються при укладанні контракту з головою
             правління ВАТ
   1. ____________________________________________________, який
         (прізвище, ім'я та по батькові)
назначається головою правління ВАТ ______________________________,
                    (найменування ВАТ)
зобов'язується організувати роботу товариства з метою досягнення
таких результатів:
   1.1. Основними показниками ефективності використання майна
товариства визначаються:
 
----------------------------------------------------------------
|      Показники      |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. Балансовий прибуток (в тис. |   |   |   |   |   |
|гривень)            |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. Питома вага прибутку,    |   |   |   |   |   |
|що залишається у розпорядженні |   |   |   |   |   |
|товариства та спрямовується у  |   |   |   |   |   |
|фонд розвитку виробництва (у  |   |   |   |   |   |
|відсотках)           |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. Витрати на виплату      |   |   |   |   |   |
|дивідендів (в тис.гривень)   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|4. Питома вага експорту в    |   |   |   |   |   |
|обсязі товарної продукції (у  |   |   |   |   |   |
|відсотках)           |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|5. Структура обігових коштів (у |   |   |   |   |   |
|тис.гривень), у тому числі:   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|- готова продукція       |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|- товарно-матеріальні цінності |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|- незавершене виробництво    |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|6. Рентабельність виробництва  |   |   |   |   |   |
|(у відсотках)          |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|7. Використання виробничих   |   |   |   |   |   |
|потужностей з випуску основних |   |   |   |   |   |
|видів (у відсотках за окремими |   |   |   |   |   |
|видами продукції діючого    |   |   |   |   |   |
|виробництва)          |   |   |   |   |   |
|--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|8. Інші показники        |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------
   1.2. Додаткові умови (визначають вимоги щодо  технічного
переозброєння, реконструкції, введення нових потужностей)
 
-----------------------------------------------------------------
|     Зміст умови     |    Термін виконання     |
-----------------------------------------------------------------
   1.3. Керівник   зобов'язується  забезпечити  підготовку
виробництва і випуску планового обсягу продукції.
   1.4. Керівник зобов'язується забезпечити безпечні умови праці
для працівників підприємства.
   2. Цей додаток є  невід'ємною  частиною  контракту  від
"___" _________ 199_ р. за N ____.
   3. Підписи сторін:
   Вищий орган товариства          Керівник
 _______________________________  _______________________________
 _______________________________  _______________________________
 "___" ___________ 1999 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка