Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Комітет України з питань геології та використання надр


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 724/2000 від 29.05.2000 )
     Про затвердження Положення про Комітет України
       з питань геології та використання надр
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 614/99 від 04.06.99 )
 
   1. Затвердити Положення про Комітет України з питань геології
та використання надр (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 614/99 від 04.06.99 )
   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести свої
рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 18 листопада 1998 року
     N 1276/98
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом Президента України
               від 18 листопада 1998 року N 1276/98
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Комітет України з питань
         геології та використання надр
 
( Назва із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 614/99
від 04.06.99 )
   1. Комітет України з питань геології та використання надр
(Геолком України) є центральним органом виконавчої влади, який
забезпечує реалізацію державної політики з геологічного вивчення,
охорони та використання надр. ( Пункт 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 614/99 від 04.06.99 )
   2. Геолком України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   У  межах  своїх повноважень Геолком України організовує
виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією.
   Геолком   України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції,  спрямовані на вдосконалення законодавства, та в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінетові  Міністрів України за погодженням з Міністерством
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 614/99 від 04.06.99 )
   Діяльність Комітету спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів  України  через  Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України. ( Пункт 2 
доповнено  абзацом згідно з Указом Президента N 614/99 від
04.06.99 )
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
614/99 від 04.06.99 )
   3. Основними завданнями Геолкому України є:
   реалізація державної  політики  з  геологічного вивчення,
охорони та використання надр;
   організація та координація робіт з геологічного вивчення надр
на території України;
   розроблення державних програм розвитку мінерально-сировинної
бази держави, пошук і розвідка родовищ корисних копалин;
   організація обліку розвіданих родовищ, запасів і проявів
корисних копалин;
   здійснення державного   моніторингу  щодо  геологічного
середовища та мінерально-сировинних ресурсів країни, проведення
еколого-геологічних досліджень;
   державний контроль за геологічним вивченням надр.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   4. Геолком України відповідно до покладених на нього завдань
в порядку, встановленому законодавством:
   1) розробляє  пропозиції  щодо  державної  політики  з
геологічного вивчення, охорони та використання надр, проекти
відповідних  нормативно-правових  актів  та  загальнодержавних
програм;
   2) бере участь у розробленні проектів  загальнодержавних
програм економічного і соціального розвитку України, закону про
Державний бюджет України, здійснює за рішенням Кабінету Міністрів
України функції єдиного замовника державного контракту з приросту
запасів корисних копалин та  головного  розпорядника  коштів
Державного    бюджету,   спрямованих   на   проведення
геологорозвідувальних робіт;
   3) готує пропозиції щодо розвитку мінерально-сировинної бази
держави, екологічної політики у сфері охорони та використання
надр, організовує та координує планомірне геологічне, геофізичне,
геохімічне,     гідрогеологічне,     інженерно-геологічне,
еколого-геологічне вивчення надр, в тому числі аерокосмічними
методами, та відповідне картографування території України;
   4) розробляє  цільові  перспективні  програми  розвитку
регіональних геологічних досліджень та забезпечує їх виконання;
   5) бере участь у прогнозуванні та визначенні потреби в
мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсах, геологічних
послугах;
   6) розробляє нормативи відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, бере
участь у встановленні квот на видобуток окремих видів корисних
копалин;
   7) проводить  державну  реєстрацію  та  облік  робіт  з
геологічного вивчення надр, здійснює державну експертизу та оцінку
запасів корисних копалин, веде державний баланс запасів корисних
копалин, державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин,
формує Державний фонд родовищ корисних копалин і разом  із
Комітетом по нагляду за охороною праці - державний фонд надр;
   8) розробляє правила проведення пошуків, розвідки та оцінки
запасів і ресурсів корисних копалин, визначає склад і обсяг
геологічної інформації, яка підлягає обов'язковому передаванню до
Державного   інформаційного  геологічного  фонду  України,
розпоряджається геологічною інформацією;
   9) видає спеціальні дозволи на користування надрами у межах
конкретних ділянок;
   10) видає ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з
пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин;
   11) забезпечує передачу розвіданих родовищ для промислового
освоєння;
   12) визнає першовідкривачів родовищ корисних копалин;
   13) здійснює спостереження за підземними водами, небезпечними
ендогенними  та екзогенними геологічними процесами, проводить
еколого-геологічне картографування території України для оцінки
стану  геологічного  середовища  і  його  змін  під впливом
господарської діяльності;
   14) затверджує  галузеві  стандарти,  розробляє  державні
стандарти, організовує разом з  іншими  державними  органами
виконання робіт із сертифікації, контролю за дотриманням якості
продукції, виконанням патентно-ліцензійних вимог на підприємствах
галузі;
   15) здійснює функції управління майном  підприємств,  що
належать до сфери його управління, сприяє розвитку співробітництва
підприємств різних форм власності з метою задоволення державних
потреб у мінеральній сировині;
   16) координує діяльність підприємств, установ і організацій,
що належать до сфери його управління, пов'язану із здійсненням
єдиної науково-технічної та інвестиційної політики, забезпеченням
належного рівня технологічних процесів, охорони праці, екологічної
безпеки та  дотриманням  вимог  щодо  застосування  вибухових
матеріалів під час робіт з геологічного вивчення надр;
   17) бере участь у реалізації антимонопольної політики в
галузі, вносить в установленому порядку пропозиції та вирішує
питання щодо реорганізації, зміни форми власності підприємств, що
належать до сфери його управління, чи їх відокремлених структурних
підрозділів;
   18) здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр
(державний геологічний контроль), контролює додержання  вимог
виданих ним ліцензій та спеціальних дозволів на користування
надрами, бере участь у здійсненні державного контролю та нагляду
за охороною та використанням надр;
   19) бере участь у міжнародному співробітництві з питань
геологічного вивчення, охорони та використання надр, укладає
міжнародні договори галузевого характеру, здійснює на замовлення
інших держав геологічне вивчення та освоєння їх надр, сприяє
залученню інвестицій у геологічне вивчення надр та експлуатацію
родовищ корисних копалин в Україні, проводить відповідні конкурси
(тендери);
   20) затверджує  галузеві  кваліфікаційні  характеристики
професій, організовує підвищення кваліфікації та перепідготовку
спеціалістів;
   21) виконує завдання щодо мобілізаційної  підготовки  та
мобілізаційної готовності держави;
   22) реалізує державну політику стосовно державної таємниці,
контролює додержання вимог щодо її збереження у центральному
апараті, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать
до сфери його управління;
   23) організовує науково-технічну інформаційну  діяльність,
пропаганду досягнень і передового досвіду, здійснює видавничу
діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних
технологій та комп'ютерних мереж на галузевому рівні;
   24) забезпечує ведення та вдосконалення системи  обліку,
звітності та державної статистики в галузі;
   25) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   5. Геолком України має право:
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого  самоврядування
інформацію,  документи  і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   припиняти всі види робіт з геологічного вивчення надр, що
проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити
псування  родовищ,  суттєве  зниження ефективності робіт або
призвести до значних збитків;
   зупиняти діяльність підприємств і організацій, що займаються
геологічним вивченням надр без спеціальних дозволів  або  з
порушенням умов, передбачених цими дозволами;
   анульовувати видані ліцензії та  спеціальні  дозволи  чи
зупиняти їх дію на певний строк в разі порушення користувачами
надр законодавства чи умов, передбачених цими ліцензіями та
спеціальними дозволами;
   давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи)  про
усунення недоліків і порушень, допущених під час геологічного
вивчення надр;
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під  час  укладання  міжнародних
договорів України;
   залучати спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і організацій (за
погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   скликати в установленому порядку  конференції,  семінари,
наради з питань, що належать до його компетенції.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   6. Геолком України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   7. Геолком України в межах своїх повноважень, на основі та на
виконання  актів  законодавства  видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Нормативно-правові  акти  Геолкому  України  у випадках,
передбачених законодавством, підлягають державній реєстрації.
   Рішення Геолкому України, прийняті в межах його повноважень,
є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої   влади,   органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.
   Геолком України у разі необхідності видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   8. Геолком України очолює Голова, якого призначає на посаду
та звільняє з посади Президент України.
   Голова Геолкому України має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.
Голова Геолкому України розподіляє обов'язки між заступниками, а
також керівниками підрозділів Геолкому України, визначає ступінь
їхньої відповідальності.
   Голова Геолкому України здійснює керівництво Комітетом і несе
персональну  відповідальність  перед  Президентом  України та
Кабінетом  Міністрів  України  за  виконання  покладених  на
Геолком України завдань.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   9. Для обговорення найважливіших проблем у сфері діяльності
Геолкому України та підготовки пропозицій щодо їх вирішення
утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників
Голови за посадою, а також керівників структурних підрозділів
Геолкому України. До складу колегії можуть входити керівники інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  а  також керівники
підприємств,  установ  і  організацій, що належать до сфери
управління Геолкому України.
   Членів колегії  затверджує  та  увільняє  від  виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України.
   Рішення  колегії  проводяться в життя наказами Геолкому
України.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних  напрямів  розвитку  науки  і  техніки, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Геолкомі України може
утворюватися   науково-технічна   рада   з  науковців  і
висококваліфікованих фахівців.
   Голова  Геолкому  України приймає рішення про утворення
науково-технічної ради та затверджує її склад і положення про неї.
   У Геолкомі України з урахуванням специфіки його діяльності
можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   11. Граничну  чисельність  працівників  та  структуру
центрального апарату Геолкому України затверджує Кабінет Міністрів
України.
   Штатний розпис та кошторис видатків на утримання центрального
апарату  Геолкому  України  затверджуються  в  установленому
законодавством порядку.
   Положення  про  структурні  підрозділи  Геолкому України
затверджує його Голова.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
   12. Геолком України є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 614/99 від 04.06.99 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка