Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про представника регіонального відділення Національної служби посередництва і примирення


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 87 від 20.09.99
   м.Київ
 
 vd990920 vn87
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу НСПП
      N 35 ( v0035299-01 ) від 12.01.2001 )
        Про затвердження Типового положення
        про  представника  регіонального
        відділення  Національної  служби
          посередництва і примирення
 
   У відповідності із підпунктом 15) пункту 4 Положення про
Національну службу посередництва і примирення,  затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про представника регіонального
відділення  Національної  служби  посередництва  і примирення
(додається).
   2. Заступнику  голови  НСПП  Климову  В.В.,  начальнику
аналітично-інформаційного  відділу  центрального  апарату НСПП
Зволінському М.Г., начальнику відділу розв'язання колективних
трудових  спорів  (конфліктів)  центрального  апарату  НСПП
Юсову О.К.,  регіональним  відділенням  НСПП (Бубуйок О.О.,
Оршак А.В., Зуєва О.О., Зелений О.А., Романюк В.П.) забезпечити
дотримання  представниками  регіональних  відділень  НСПП  в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
норм Типового положення, внести в місячний термін необхідні зміни
в посадові інструкції представників регіональних відділень НСПП.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Національної служби посередництва і примирення Климова В.В.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
                    Затверджено
                    наказом Національної служби
                    посередництва і примирення
                    від 20 вересня 1999 р. N 87
             Типове положення
         про представника регіонального
         відділення Національної служби
          посередництва і примирення
           1. Загальні положення
   1.1. Представник регіонального відділення Національної служби
посередництва і примирення - посадова особа (головний спеціаліст)
регіонального відділення НСПП (далі - представник регіонального
відділення НСПП), яка сприяє вирішенню питань, що належать до
компетенції  регіонального  відділення  НСПП,  на  території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці - в Автономній
Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі (далі - на
відповідній території).
   1.2. У своїй діяльності представник регіонального відділення
НСПП керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  Законом
України  "Про  порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), іншими законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про
Національну службу посередництва і примирення (  1258/98  ),
наказами  і розпорядженнями НСПП, Положенням про регіональні
відділення  НСПП,  наказами  та  розпорядженнями  начальника
регіонального відділення НСПП та цим Типовим положенням.
   1.3. Представник регіонального відділення НСПП призначається
та звільняється з посади начальником регіонального відділення
НСПП.
         2. Основні завдання представника
         регіонального відділення НСПП
   Основними завданнями представника регіонального відділення
НСПП на відповідній території є:
   2.1. Вивчення реального стану та оцінка соціально-трудових
відносин, колективних трудових спорів (конфліктів).
   2.2. Прогнозування виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) та сприяння  своєчасному  вирішенню  колективних
трудових спорів (конфліктів).
   2.3. Сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин,
здійснення посередництва і примирення у процесі врегулювання
колективних трудових спорів, що виникли між ними.
         3. Основні функції представника
         регіонального відділення НСПП
   Представник регіонального  відділення  НСПП відповідно до
покладених на нього завдань на відповідній території:
   3.1. Вивчає,  узагальнює  і  оцінює  стан,  динаміку
соціально-трудових  відносин,  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) і відповідно до Інструкції про порядок здійснення
аналітично-інформаційної діяльності НСПП інформує  керівництво
регіонального відділення НСПП про результати.
   Вивчає і аналізує зміст та причини виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки, виробляє
пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів).
   3.2. Здійснює попередню реєстрацію висунутих працівниками
вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), надає допомогу
сторонам спору (конфлікту) у підготовці та формуванні відповідних
документів для офіційної реєстрації колективного трудового спору
(конфлікту) в НСПП.
   3.3. Аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку
їх обгрунтування.
   3.4. Сприяє встановленню контактів між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту).
   3.5. Перевіряє,  в  разі  необхідності,  повноваження
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту).
   3.7. Консультує  сторони  колективного  трудового  спору
(конфлікту) з питань:
   - компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є
предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання
яких сприятиме його вирішенню;
   - застосування нормативно-правових  актів  для  вирішення
колективного трудового спору (конфлікту).
   3.8. За зверненням сторін (сторони) колективного трудового
спору (конфлікту) та за дорученням регіонального відділення НСПП
розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту)
з метою сприяння у його вирішенні.
   3.9. У випадках, передбачених статтею 24 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) і коли рекомендації  регіонального  відділення
Національної служби посередництва і примирення щодо вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) не враховано, виходить з
пропозицією до начальника регіонального відділення НСПП щодо
звернення із заявою про вирішення колективного трудового спору до
відповідного суду.
   3.10. Готує   пропозиції  щодо  кандидатур  незалежних
посередників та арбітрів.
   3.11. На прохання сторін  колективного  трудового  спору
(конфлікту) пропонує їм погоджені з регіональними відділеннями
кандидатури незалежних посередників та арбітрів для участі у
примирних процедурах.
   3.12. Вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та зарубіжний
досвід  роботи  щодо запобігання та врегулювання колективних
трудових спорів (конфліктів).
   3.13. Сприяє залученню, в разі необхідності, до участі у
примирних процедурах народних депутатів України, представників
державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб.
   3.14. Вносить в установленому  порядку  пропозиції  щодо
вдосконалення  законодавства  з  питань вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів).
   3.15. У межах своєї компетенції бере участь у розробці
положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо діяльності
НСПП та здійснення примирних процедур.
   3.16. Взаємодіє у межах своєї  компетенції  з  органами
державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок,
підприємствами,  установами  і  організаціями  на  території
компетенції.
   3.17. Координує вирішення сторонами колективного трудового
спору   (конфлікту)   питань   щодо   організаційного,
матеріально-технічного  і  фінансового  забезпечення  роботи
незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового
арбітражу.
   3.18. Здійснює  опрацювання  статистичних  даних,  іншої
інформації про колективні трудові спори (конфлікти) на відповідній
території.
   3.19. Щомісячно готує та подає до регіонального відділення
звіт про підсумки своєї діяльності.
   3.20. За дорученням керівництва регіонального відділення НСПП
інформує громадськість про діяльність відділення на відповідній
території.
   3.21. Виконує поточні доручення начальника  регіонального
відділення НСПП, керівництва НСПП, які належать до компетенції
відділення.
    4. Права представника регіонального відділення НСПП
   Представник має право:
   4.1. Брати участь у вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) на всіх його стадіях.
   4.2. Координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати
спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів.
   4.3. Безоплатно отримувати від органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та їх
об'єднань,  сторін  колективного  трудового спору (конфлікту)
інформацію, необхідну для використання  під  час  проведення
примирних процедур.
   4.4. Попереджати сторони про порушення ними вимог чинного
законодавства  під час розгляду колективного трудового спору
(конфлікту) та можливі наслідки таких порушень.
   4.5. Готувати і через керівництво регіонального відділення
направляти органам виконавчої  влади  та  органам  місцевого
самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів), реалізація яких належить
до їх компетенції.
            5. Відповідальність
   Представник регіонального відділення НСПП відповідає за:
   5.1. Якісне, своєчасне виконання обов'язків, передбачених
Положенням  про регіональне відділення НСПП, Інструкцією про
порядок  здійснення  аналітично-інформаційної діяльності НСПП,
посадовою     інструкцією     головного    спеціаліста
аналітично-інформаційного відділу регіонального відділення НСПП
та  цим  Типовим  положенням,  а також доручень керівництва
відділення та начальника аналітично-інформаційного відділу.
   5.2. Забезпечення  законності  в  роботі,  правомірність
роз'яснень і консультацій з питань, що відносяться до компетенції
представника регіонального відділення НСПП.
      6. Професійна підготовка, правила трудового
       розпорядку, етика державного службовця
   Представник регіонального відділення НСПП зобов'язаний:
   6.1. Постійно  підвищувати  свій  загальноосвітній  та
професійний рівень.
   6.2. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку,
встановлених Національною службою посередництва і примирення та
чинним трудовим законодавством.
   6.3. Дотримуватися  етики  державного  службовця,  вимог
законодавства про державну службу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка