Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Головне управління геодезії, картографії та кадастру України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 724/2000 від 29.05.2000 )
        Про Положення про Головне управління
      геодезії, картографії та кадастру України
 
   1. Затвердити Положення про Головне управління геодезії,
картографії та кадастру України (додається).
   2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                 Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 3 червня 1999 року
     N 606/99
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                  від 3 червня 1999 року N 606/99
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Головне управління геодезії, картографії
            та кадастру України
   1. Головне управління геодезії, картографії та  кадастру
України (Укргеодезкартографія) є центральним органом виконавчої
влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
   2. Укргеодезкартографія  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  Законом  України  "Про
топографо-геодезичну і  картографічну діяльність" ( 353-14 ),
іншими законами України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
   Укргеодезкартографія узагальнює   практику   застосування
законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері та у
встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і
Кабінету Міністрів України.
   3. Основними завданнями Укргеодезкартографії є забезпечення
реалізації державної політики в галузі топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, здійснення державного контролю у цій
сфері,  керівництво,  організація  і координація геодезичних,
астрономо-геодезичних,    картографічних,    гравіметричних,
топографічних,  маркшейдерських  робіт,  аерокосмічних зйомок,
інженерних вишукувань і кадастрових зйомок, створення цифрових,
електронних карт, планів і географічних інформаційних систем (далі
- топографо-геодезичні і картографічні роботи).
   4. Укргеодезкартографія відповідно до покладених на  неї
завдань:
   1) бере участь у формуванні і реалізації державної політики в
галузі  топографо-геодезичної  та  картографічної  діяльності,
розробляє механізми її реалізації;
   2) розробляє проекти державних програм щодо забезпечення
потреб України в топографо-геодезичній і картографічній продукції,
бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного
та соціального розвитку України, Державного бюджету України;
   3) координує топографо-геодезичну і картографічну діяльність
в Україні, здійснює методичне керівництво роботами у цій сфері;
   4) проводить картографічний моніторинг території України,
включаючи шельфову зону та населені пункти;
   5) аналізує стан державної геодезичної мережі, розробляє
пропозиції щодо єдиної державної системи координат, висот та
гравіметричних вимірювань, а також порядку охорони геодезичних
пунктів, встановлює порядок введення місцевих систем координат;
   6) реалізує єдину державну науково-технічну політику під час
виконання  топографо-геодезичних  і  картографічних  робіт,
вдосконалює   методи  організації  топографо-картографічного
виробництва, виступає державним замовником  науково-дослідних,
дослідно-методичних, дослідно-конструкторських розробок та інших
робіт у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності,
розробляє і затверджує в межах своєї компетенції пріоритетні
напрями і програми науково-дослідних,  дослідно-методичних  і
дослідно-конструкторських робіт, створює систему науково-технічної
інформації в галузі  топографо-геодезичної  і  картографічної
діяльності;
   7) здійснює державний контроль за топографо-геодезичною та
картографічною діяльністю, геодезичний нагляд за  додержанням
встановлених вимог під час проведення робіт у цій сфері суб'єктами
підприємницької діяльності всіх форм власності, а також  за
порядком використання геодезичної та картографічної інформації, за
адекватним відображенням на картографічних  матеріалах  лінії
державного кордону України, меж адміністративно-територіальних
одиниць України, кордонів іноземних держав, іншої картографічної
інформації, включаючи найменування населених пунктів та інших
географічних об'єктів;
   8) видає  у  встановленому  порядку  спеціальні  дозволи
(ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням
топографо-геодезичних і картографічних робіт, контролює додержання
вимог цих дозволів (ліцензій);
   9) здійснює  в  установленому  законодавством  порядку
метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної
діяльності в Україні;
   10) здійснює  державний  облік  топографо-геодезичних  та
картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних
за   результатами   їх   виконання,   формує   Державний
картографо-геодезичний фонд     України,     регіональні
картографо-геодезичні фонди, банки цифрових і електронних карт,
геодезичних даних, розробляє пропозиції щодо порядку формування та
використання таких фондів та банків даних;
   11) організовує    проведення    астрономо-геодезичних,
гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для
дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів
і стану довкілля;
   12) розглядає та затверджує проектно-кошторисну документацію
на проведення топографо-геодезичних та картографічних робіт, які
виконуються за рахунок коштів державного бюджету;
   13) бере участь в організації виконання топографо-геодезичних
і картографічних робіт в інтересах забезпечення обороноздатності
та національної безпеки України, проведенні робіт з делімітації та
демаркації державного кордону України, у формуванні та веденні
банку даних про цей кордон, а також про кордони іноземних держав;
   14) забезпечує   реєстрацію   апаратури   супутникових
радіонавігаційних  систем,  які  використовуються для ведення
топографо-геодезичних робіт, та здійснює облік результатів цих
робіт;
   15) забезпечує діяльність Національної ради з географічних
назв, координує діяльність з питань встановлення, стандартизації
та використання географічних назв, розробляє та затверджує правила
їх відтворення українською  мовою,  видає  словники-довідники
географічних  назв, організовує створення та ведення реєстру
географічних назв України і зарубіжних територій;
   16) організовує роботу Державної комісії з геоінформаційних
систем, розроблення і впровадження геоінформаційних систем для
потреб державного управління;
   17) вивчає та задовольняє потреби органів державної влади,
народного господарства, оборони, науки, освіти і населення в
топографо-геодезичних, картографічних, аерокосмічних матеріалах та
інформації,  вживає  заходів  для  топографо-геодезичного  і
картографічного забезпечення державних і регіональних програм,
відповідальними за реалізацію яких є інші органи виконавчої влади,
а також потреб, пов'язаних із здійсненням земельної реформи,
охороною  довкілля,  створенням  земельного та містобудівного
кадастрів, розвитком туризму, рекреації та іншої діяльності;
   18) розробляє  та  затверджує  у  встановленому  порядку
нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
   19) організовує в установленому порядку участь України у
міжнародному співробітництві в галузі топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, бере участь у підготовці відповідних
міжнародних  договорів України, укладає договори міжвідомчого
характеру, представляє Україну у відповідних міжнародних органах і
організаціях;
   20) розробляє і затверджує в межах своєї компетенції галузеві
програми  розвитку  топографо-геодезичного  і  картографічного
виробництва, геодезичного та фотограмметричного приладобудування,
створення державних і регіональних банків цифрових і електронних
карт, геодезичних даних, організовує реалізацію цих програм;
   21) розробляє цільові програми та заходи, спрямовані на
поглиблення економічних реформ та розвиток ринкових відносин у
галузі;
   22) сприяє забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних
підприємств,  установ,   організацій   висококваліфікованими
спеціалістами,  організовує  проведення  їх перепідготовки та
підвищення кваліфікації;
   23) сприяє підприємницькій діяльності в галузі, здійснює у
межах своїх повноважень функції управління майном підприємств, що
належать до сфери її управління, в тому числі  вирішує  у
встановленому порядку питання щодо утворення підприємств, установ
і організацій, необхідних для розвитку топографо-геодезичної і
картографічної   діяльності,  координує  зовнішньоекономічну
діяльність підприємств і організацій, що належать до сфери її
управління, бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної
та антимонопольної політики, вносить у встановленому порядку
пропозиції  щодо  умов  оподаткування,  одержання  кредитів,
особливостей приватизації підприємств галузі;
   24) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності галузі у межах повноважень, визначених
законодавством;
   25) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті  Укргеодезкартографії,  на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її
управління, розробляє і затверджує у  встановленому  порядку
нормативно-правові акти з визначення і забезпечення таємності
топографічних, картографічних, гравіметричних, аерофотозйомочних
матеріалів і здійснює контроль за додержанням встановлених вимог
до обліку, зберігання, тиражування і використання зазначених
матеріалів;
   26) забезпечує виконання заходів з охорони праці і техніки
безпеки під час проведення топографо-геодезичних і картографічних
робіт, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення
безпечних умов праці в галузі;
   27) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
   5. Укргеодезкартографія має право:
   1) одержувати  безоплатно  в установленому законодавством
порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали
та статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї
завдань;
   2) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій за погодженням
з їх керівниками для розгляду питань, що належать  до  її
компетенції;
   3) представляти Кабінет Міністрів України в установленому
порядку у міжнародних організаціях  та  під  час  укладання
відповідних міжнародних договорів України;
   4) проводити конференції, семінари, наради з питань, що
належать до її компетенції;
   5) укладати  договори  (контракти)  з  підприємствами,
організаціями і установами незалежно від їх організаційно-правових
форм  на  виконання  топографо-геодезичних,  картографічних,
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
   6) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її
управління,  укладати, змінювати і розривати в установленому
порядку трудові контракти з цими керівниками;
   7) залучати для консультацій, вивчення і розв'язання проблем
у  галузі  геодезії, картографії, гравіметрії, топографії та
геоінформатики вчених, спеціалістів, а  також  експертів  за
трудовими угодами.
   6. Укргеодезкартографія здійснює покладені на неї функції як
безпосередньо, так і через підпорядковані їй місцеві органи.
   Для здійснення  державного  геодезичного  нагляду  за
встановленим  порядком  виконання  топографо-геодезичних  і
картографічних робіт в Укргеодезкартографії утворюється Інспекція
державного геодезичного нагляду, начальник якої за посадою є
заступником Начальника Укргеодезкартографії.
   Положення про Інспекцію державного  геодезичного  нагляду
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   До сфери управління Укргеодезкартографії належать Державний
картографо-геодезичний фонд, а також науково-дослідні заклади,
виробничі топографо-геодезичні, картографічні, приладобудівні та
інші підприємства і організації галузі, віднесені до  сфери
управління Укргеодезкартографії у встановленому порядку.
   7. Укргеодезкартографія в процесі виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а
також з відповідними органами іноземних держав.
   8. Укргеодезкартографія в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Нормативно-правові акти та  нормативно-технічні  документи
Укргеодезкартографії   з  питань  топографо-геодезичної  і
картографічної  діяльності  є  обов'язковими  для  виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  і
організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
   Нормативно-правові акти  Укргеодезкартографії  підлягають
державній реєстрації в установленому порядку.
   Укргеодезкартографія в разі потреби видає разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
   9. Укргеодезкартографію очолює Начальник, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України.
   Начальник Укргеодезкартографії  має  заступників,   які
призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до
законодавства  за  поданням  Начальника  Укргеодезкартографії.
Начальник  Укргеодезкартографії  розподіляє  обов'язки  між
заступниками та визначає ступінь їх відповідальності.
   Начальник здійснює керівництво Укргеодезкартографією, несе
персональну  відповідальність  за стан справ у галузі перед
Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а також
призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних
підрозділів Укргеодезкартографії.
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  Укргеодезкартографії,  обговорення  найважливіших
напрямів діяльності та розвитку галузі в Укргеодезкартографії
утворюється колегія у складі Начальника, заступників Начальника за
посадою, а також керівників структурних підрозділів центрального
апарату.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Укргеодезкартографії.
   Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України за поданням Начальника Укргеодезкартографії.
   Рішення колегії   проводяться   в   життя   наказами
Укргеодезкартографії.
   11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку геодезії, картографії, геодезичного і
фотограмметричного  приладобудування, обговорення найважливіших
програм та інших питань в  Укргеодезкартографії  утворюється
науково-технічна рада з висококваліфікованих фахівців і вчених.
   Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Начальник Укргеодезкартографії.
   В Укргеодезкартографії з урахуванням специфіки її діяльності
можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи. Склад
цих  органів  і  положення  про  них  затверджує  Начальник
Укргеодезкартографії.
   12. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Укргеодезкартографії затверджує Кабінет Міністрів України.
   Структуру апарату    Укргеодезкартографії    затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
   Положення про  структурні  підрозділи Укргеодезкартографії
затверджує її Начальник.
   Штатний розпис і фонд оплати праці працівників центрального
апарату  Укргеодезкартографії  затверджуються  в установленому
порядку.
   13. Укргеодезкартографія є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки  в установах банків, печатку з зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України              М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка