Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах".


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 213 від 15.07.97
   м.Київ
 
 vd970715 vn213
 
          Про затвердження Державних
        санітарно-гігієнічних нормативів
          "Тимчасові МДР вмісту смоли
          та нікотину в сигаретах".
 
   Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Державні  санітарно-гігієнічні  нормативи
"Тимчасові  максимально  допустимі  рівні (МДР) вмісту смоли
(конденсату) та нікотину в сигаретах".
   2. Всім міністерствам та відомствам, керівникам державних,
кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій
та установ незалежно від форм власності, а також посадовим особам
та громадянам України, інвесторам - громадянам інших держав
прийняти вказані Державні  санітарно-гігієнічні  нормативи  до
керівництва та виконання.
   3. Заступникам головного  державного  санітарного  лікаря
України,  головним  державним  санітарним  лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,
залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх  справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України
прийняти указані   Державні  санітарно-гігієнічні  нормативи
"Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину  в  сигаретах"  до
керівництва та виконання.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Головний державний санітарний лікар
 України, перший заступник Міністра       Л.С.Некрасова
 
 
                       Затверджено
                    наказом МОЗ України
                   від 15.07.1997 р. N 213
      Тимчасові максимально допустимі рівні (мдр)
          вмісту смоли (конденсату) та
            нікотину в сигаретах
      Temporary maximum allowable levels (mal)
        of tar and nicotine in cigaretts
   З метою охорони здоров'я громадян і забезпечення належного
стану навколишнього виробничого та природного середовища в Україні
встановлюються державні  санітарні  правила, норми, гігієнічні
нормативи та регламенти - система науково обгрунтованих обмежень
застосування  (використання)  потенційно  небезпечних факторів
штучного чи природнього походження.
   Державні санітарно-гігієнічні нормативи (ДСГН) вмісту смоли
та нікотину встановлюють максимально допустимі рівні (МДР) смоли
та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні.
 
-----------------------------------------------------------------
|      Показник :     |        МДР      |
|                |  (мг у димі однієї сигарети):|
|-------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|   Смола * - конденсат (К) |        15***      |
|                |                |
|-------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|   Нікотин **      (Н) |        1,3****     |
|                |                |
-----------------------------------------------------------------
 
   Примітка:
   * Смола-конденсат (К) - сухий безнікотиновий конденсат диму.
   ** Нікотин (Н) - алкалоєдвміщуючі сухі конденсати.
   *** Для сигарет  вітчизняного  виробництва  без  фільтру
встановлюється МДР смоли-конденсату (К) - 22 мг у димі однієї сиг.
   **** Для сигарет вітчизняного виробництва без фільтру
встановлюється МДР нікотину (Н) - 1,5 мг у димі однієї сиг.
   Наведені тимчасові МДР не поширюються на сигарети,  які
вироблені в Україні або завезені до України до введення в дію
державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові максимально
допустимі  рівні  вмісту  смоли  (конденсату) та нікотину в
сигаретах".
   Аналітичне визначення вмісту смоли-конденсату (К) та нікотину
(Н) в димі стандартно  прокурених  сигарет  здійснюється  у
атестованих МОЗ України лабораторіях за методами:
   - ISO 8243-1991. Сигарети. Відбір проб.
   - ISO 10315-1991. Сигарети. Визначення нікотину в курильному
конденсаті. Газохроматографічний метод.
   - ISO 4387-1991. Сигарети. Визначення загального та вільного
від нікотину сухого конденсату за допомогою рутинної аналітичної
палильної машини.
   - ISO 10362-1991. Сигарети. Визначення води в палильному
конденсаті - Частина 1. Газохроматографічний метод.
   - ISO 3402-1991. Тютюн та тютюнові вироби. Атмосфера для
кондиціювання та випробувань.
   Державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи та
регламенти є обов'язковими для виконання фізичними та юридичними
особами нормативними документами, що визначають критерії безпеки
та (або)  нешкідливості  для  здоров'я потенційно небезпечних
факторів оточуючого середовища і  вимоги  щодо  забезпечення
оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини. Порушення
державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів та
регламентів тягне за собою відповідальність за законами України.
 
Видання офіційне.
Головне санітарно-епідеміоло- "Максимально допустимі рівні (МДР)
гічне управління МОЗ України, вмісту смоли (конденсату) та ніко-
Комітет з гігієнічного регла- тину в сигаретах" не можуть бути
ментування МОЗ України, інс- повністю або частково відтворені,
титут екогігієни і токсиколо- тиражовані та розповсюджені без доз-
гії ім. Л.І.Медведя      волу Головного санітарно-епідеміоло-
               гічного управління МОЗ України,
               інституту екогігєни та токсикології
               ім.Л.І.Медведя, Комітету з питань
               гігієнічного регламентування МОЗ
               України.
 
 
 
Міністерство охорони здоров'я  Министерство здравоохранения
     України             Украины
   ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ       ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ     САНИТАРНЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ
  252021, м. Київ-21,       252021, г. Киев-21,
  вул. Грушевського, 7       ул. Грушевского, 7
  Телетайп 131189 Ефір       Телетайп 131189 Эфир
  Телефон 226-23-31         Телефон 226-23-31
 
 
 
             ПОСТАНОВА N 6
             12 липня 1997.
        про затвердження значень гігієнічних
       нормативів ГДК, ОБРВ, ОДК, МДР тощо
   Я, Головний державний санітарний лікар України, Нєкрасова
Любов Сергіївна розглянувши подані Комітетом з питань гігієнічного
регламентування  МОЗ  України  матеріали:
   1. Проект Державні гігієнічні норми "Тимчасові максимально
допустимі рівні (МДР) вміст смоли (конденсату) та нікотину в
сигаретах",
_________________________________________________________________
   (перелік обгрунтовуючих матеріалів, ким розроблені, ким
             прорецензовані,
Розроблені інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя
МОЗ України у відповідності з протоколом наради у першого віце
прем'єр-міністра України В.В.Дурденця "Про заходи щодо посилення
державного контролю  за  виробництвом  і  реалізацією  спирту
етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 31 серпня
1996 року. Рецензенти: М.М. Коршун, В.І. Ципріян, О. Юрченко.
   2. Витяг з протоколу засідання бюро Комітету N 4 від 1
листопада 1996 року.
   3. Рецензії.
   4. Пояснювальну записку до проект.
   5. Постанову КМ України N 946 від 14.08.96 р. "Про подальше
вдосконалення  контролю  за  якістю  тютюнових  виробів,  що
імпортуються в Україну" ( 946-96-п ).
   6. Наказ Держстандарту N 345 від 16.08.96 р. ( z0491-96 ).
   7. Доручення заступника головного державного  санітарного
лікаря від 23.09.96 р.
   8. Результати досліджень фактичного вмісту смоли та нікотину
 у вітчизняних та імпортних сигаретах проведених лабораторією
 експертизи інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
 МОЗ України.
   9. Директиву ради європейського співробітництва N 90/239 ЕС.
   10. СанПиН N 5320-91 та ГН 2.3.2.022-95 "Предельно допустимые
уровни (ПДУ) содержания смолы и никотина в табачных изделиях",
затверджені постановою Держкомсанепіднагляду Росії.
_________________________________________________________________
    номер і дата протоколу профільної комісії Комітету)
установила, що подані матеріали відповідають діючим методичним
вимогам, за якими
_________________________________________________________________
     (коротка констатація щодо відповідності поданих
            обгрунтувань діючим
встановлюються гігієнічні нормативи
_________________________________________________________________
   методичним вимогам, за якими встановлювався норматив)
   На підставі викладеного та керуючись положенням про державний
санітарний нагляд
              ПОСТАНОВЛЯЮ:
     Затвердити, рекомендовані Комітетом з питань
      гігієнічного регламентування  МОЗ  України
 
державні гігієнічні нормативи "Тимчасові максимально допустимі
_________________________________________________________________
       (назва нормативу - ГДК, ОБРВ, ОДК тощо;
       назва середовища - повітря робочої зони,
рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах"
_________________________________________________________________
  атмосферне повітря, грунт...; назва хімічної речовини або
      біологічного матеріалу; величина нормативу;
_________________________________________________________________
агрегатний стан - " а", "п", "п+а"; клас шкідливості; особливості
    дії на організм (відповідно ГОСТу 12.1.005-88)
   2. Головному санепідуправлінню копію цієї постанови надіслати
до Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України,
установи-розробника та замовника і  встановити  контроль  за
доведенням затверджених нормативів до санепідстанцій, наукових
установ, міністерств,  відомств, інших зацікавлених установ і
організацій в установленому порядку:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                        Л.С. Нєкрасова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка