Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Порядку узгодження тематичних планів виробництва фільмів в Україні за рахунок бюджетних коштів"


 
       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 424 від 08.08.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 вересня 1997 р.
 vd970808 vn424            за N 395/2199
 
     Про затвердження "Порядку узгодження тематичних
     планів виробництва фільмів в Україні за рахунок
            бюджетних коштів"
 
   На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
09.06.97 р. N 563 ( 563-97-п ) "Про структурну перебудову в галузі
кінематографії" Головним управлінням кінематографії розроблено
"Порядок узгодження тематичних планів виробництва фільмів  в
Україні  за  рахунок  бюджетних  коштів". У зв'язку з цим
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити "Порядок узгодження планів виробництва фільмів
в Україні за рахунок бюджетних коштів".
   2. Юридичному відділу (Якименко С.М.) зареєструвати "Порядок
узгодження тематичних планів виробництва фільмів в Україні за
рахунок бюджетних коштів" у Міністерстві юстиції України.
   3. Головному управлінню кінематографії (Мазяр М.П.) після
реєстрації у Міністерстві юстиції України у місячний  термін
довести вказаний Порядок до відома потенційних замовників.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Чміль Г.П.
 
 Міністр                       Д.І.Остапенко
                       Затверджено
                   наказом Міністерства культури
                   і  мистецтв  України  від
                   8 серпня 1997 р. N 424
                   
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 1997 р.
                   за N 395/2199
                   
               Порядок
  узгодження тематичних планів виробництва фільмів в Україні
          за рахунок бюджетних коштів
           1. Загальні положення
   1.1. Порядок узгодження тематичних планів виробництва фільмів
в Україні за рахунок бюджетних коштів (далі - Порядок) розроблено
відповідно до Закону України "Про поставки продукції для державних
потреб" ( 493/95-ВР ) від 22 грудня 1995 р., постанови Кабінету
Міністрів України від 29.02.96 р. N 266 ( 266-96-п ) "Про порядок
формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції
для державних потреб і контролю за їх виконанням".
   1.2. Порядок регулює узгодження тематичних планів виробництва
фільмів в Україні на замовлення міністерств, відомств, органів
місцевого самоврядування та інших організацій за рахунок бюджетних
коштів з метою уникнення дублювання  тем,  для  ефективного
використання державного фонду фільмів і бюджетних коштів, а також
підтримки вітчизняних виробників і професійних працівників галузі
кінематографії.
   1.3. Порядок  є  обов'язковим  для  центральних  органів
виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування, які
замовляють фільми за умови повного чи часткового фінансування їх
виробництва за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
   2. Характеристика і призначення фільмів на замовлення
   2.1. Кіно-, відео- і телефільми на замовлення (незалежно від
матеріального носія оригіналу) створюються для масового глядача
або для показу спеціальній аудиторії і поділяються за призначенням
на:
   - ігрові фільми (в т.ч. телевізійні);
   - анімаційні;
   - науково-просвітницькі  і  документальні  фільми,  які
знайомлять глядача з життям держави, її історією, досягненнями в
сферах культури, науки і техніки;
   - навчальні фільми для системи середньої і вищої освіти;
   - науково-пізнавальні, документальні, навчальні фільми для
спеціальної аудиторії з питань охорони  праці,  медичних  і
санітарних знань, охорони громадського порядку, військової справи,
цивільної оборони тощо;
   - рекламні фільми, рекламні відеокліпи, стендові фільми для
виставок тощо.
    3. Порядок узгодження заявок на виробництво фільмів
          за рахунок бюджетних коштів
   3.1. Тематичне планування фільмів на замовлення за рахунок
бюджетних коштів здійснюється на основі заявок  міністерств,
відомств,  органів  місцевого самоврядування в межах коштів,
передбачених в Державному бюджеті.
   Заявки на наступний рік подаються до Міністерства культури і
мистецтв України (далі - Мінкультури) міністерствами, відомствами,
органами місцевого самоврядування до 1 травня поточного року.
Форми заявок та анотацій додаються (додатки N 1, 2).
   3.2. Заявки на рекламні фільми (до 150 м) і відеокліпи
подаються у вказаний термін тільки за кількістю назв  (без
визначення тематики).
   3.3. Мінкультури опрацьовує подані заявки і  готує  для
Міністерства економіки рекомендації з таких питань:
   - пріоритетність тем для забезпечення державних  потреб,
виконання державних і регіональних програм;
   - виконання законодавства України про мови;
   - технологія виробництва;
   - оцінка орієнтовної вартості;
   - визначення майбутніх виробників фільмів тощо.
   3.4. Мінкультури, розглядаючи заявки, з метою  уникнення
дублювання тематики фільмів перевіряє, чи є в державному фонді
фільмів фільми на вказані в заявках теми.
   3.5. Мінкультури, в разі потреби, здійснює експертну оцінку
тем, залучаючи для цього провідних фахівців різних галузей знань у
порядку, визначеному Мінкультури, згідно з чинним законодавством.
   3.6. Мінкультури у місячний термін після одержання заявки
повідомляє замовника про результати її розгляду.
   3.7. Мінкультури готує зведену заявку на виробництво фільмів
в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті, і разом зі
своїми рекомендаціями передає її до 15 липня поточного року
Міністерству економіки України для остаточного вирішення питань
фінансування і виробництва фільмів за рахунок бюджетних коштів.
   3.8. Міністерство економіки у встановленому порядку розглядає
зведену тематичну заявку і після затвердження Верховною Радою
України Державного бюджету України повідомляє про своє рішення
Мінкультури і замовників.
   3.9. Фінансування і виробництво фільмів за рахунок бюджетних
коштів здійснюється відповідно до Закону України "Про поставки
продукції  для  державних  потреб" ( 493/95-ВР ) від 22 грудня
1995 р., постанови Кабінету  Міністрів України від 29.02.96 р.
N 266 ( 266-96-п ) "Про порядок формування та розміщення державних
замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за
їх виконанням".
   3.10. Фільми на замовлення, виготовлені за рахунок бюджетних
коштів, в обов'язковому порядку реєструються в державному фонді
фільмів Національного центру Олександра Довженка.
   Фільмокопія чи відеокасета замовленого  фільму  разом  з
інформаційною фільмографічною карткою (додаток N 3) передається
замовником безкоштовно на зберігання до державного фонду фільмів
Національного центру Олександра Довженка.
   Вихідні матеріали по фільмах на кіноплівці  (в  повному
комплекті),  на  CD-дисках  через два роки після закінчення
виробництва передаються на зберігання до Національного центру
Олександра Довженка.
                       Додаток N 1
                 до Порядку узгодження тематичних
                 планів виробництва  фільмів в
                 Україні за рахунок  бюджетних
                 коштів
     Затверджую
____________________________
____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
"___" ______________ р.
               Заявка
     на виробництво кіно-, відео- і телефільмів на
           замовлення в ______ році
  ——————————————————————————————————————————————————————————
   (міністерство, відомство, орган місцевого самоврядування)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  |Наз-|Обсяг |Ко- |Характе|Орієнтов- | Із загальної вартості
  |ва | у  |льор.|ристика|ний загаль|   в _____ році
 N |фі- |част./|чи  |(вид) |ний кошто-|—————————————————————————
п/п|ль- |хвилин|ч/б |фільму |рис    |всьо|в тому числі кошти
  |му |   |   |    |     |го |————————————————————
  |  |   |   |    |     |  |державного|місцевого
  |  |   |   |    |     |  | бюджету | бюджету
———|————|——————|—————|———————|——————————|————|——————————|—————————
 0 | 1 |  2 | 3 |  4  |  5   | 6 |   7  |  8
———|————|——————|—————|———————|——————————|————|——————————|—————————
  |  |   |   |    |     |  |     |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
           продовження таблиці
—————————————————————————————————————————
| Виробник |Орієнтовний|Назва установи,
|(виконавець)|тираж філь-|яка бере участь
|      |мокопій або|у фінансуванні
|      |відеокасет |виробництва та
|      |      |розповсюдження
|      |      |фільму
|      |      |
|————————————|———————————|———————————————
|   9   |  10   |    11
|————————————|———————————|———————————————
|      |      |
—————————————————————————————————————————
 
Примітка: Заявка  супроводжується  затвердженою  керівництвом
     установи-замовника розгорнутою анотацією на фільм.
   Керівник установи-замовника __________________ (підпис)
                      Додаток N 2
                 до Порядку узгодження тематичних
                 планів виробництва фільмів  в
                 Україні за  рахунок бюджетних
                 коштів
                        Затверджую
                   ____________________________
                   ____ підпис _____ (____) ___
                   "___" ____________ р.
               Анотація
       кіно-, відео- і телефільму на замовлення
       ________________________________________
       ________________________________________
               (назва)
   Питання, які мають бути відображені в анотації:
   1. Назва фільму.
   2. Мета  та призначення фільму, основні вимоги замовника.
Розвиток теми, коло питань, які необхідно відобразити у фільмі.
   3. Характеристика  (вид)  фільму:  ігровий,  анімаційний,
науково-просвітницький,    документальний,     навчальний,
науково-пізнавальний, рекламний тощо.
   4. Обсяг у частинах (тривалість однієї частини 10 хвилин) або
у хвилинах (для відеофільмів).
   5. Терміни виробництва.
   6. Орієнтовний кошторис асигнувань, в т.ч. бюджетних.
   7. Кольоровий або чорно-білий.
   8. Аудиторія, на яку розрахований фільм, а також країни, в
яких передбачається його показ, специфічні особливості глядацької
аудиторії цих країн.
   9. Головні знімальні об'єкти та їхні адреси.
   10. Який зображувальний матеріал або вид кінозйомки бажано
застосувати (натурні зйомки, павільйон, макет, діюча модель,
мультиплікація та інші).
   11. Особливі побажання замовника, які треба врахувати авторам
фільму.
   12. Поштова адреса установи, яка має документацію по темі
фільму.
   13. Орієнтовний тираж фільму.
   14. Консультант  фільму (прізвище, ім'я, по батькові, місце
роботи, посада, вчене звання, адреса, службовий та домашній
телефони).
   15. Поштова адреса та телефон замовника.
                      Додаток N 3
                 до Порядку узгодження тематичних
                 планів виробництва фільмів  в
                 Україні за  рахунок бюджетних
                 коштів
           Фільмографічна картка
             (єдиний зразок)
   1. Характеристика (вид) фільму:
    ігровий,    анімаційний,    науково-просвітницький,
    документальний,   навчальний,   науково-пізнавальний,
    рекламний тощо.
   2. Назва українською мовою та мовою оригіналу
   3. Мова
   4. Замовник
   5. Студія
   6. Рік випуску
   7. Носій зображення: кіноплівка - кільк.частин, тривалість,
              кольоровий чи ч/б, формат;
              відеоплівка - тривалість, кольоровий чи
              ч/б
   8. Жанр фільму
   9. Дані про державну реєстрацію і власника фільму (прав на
прокат та розповсюдження)
   10. Дані про дубляж, озвучення, субтитрування
   11. Автори і виконавці фільму:
     автор сценарію, режисер, оператор, художник, композитор,
     звукооператор, актори, аніматори
   12. Анотація  (короткий  зміст  фільму,  перелік  місць
кінозйомок)
   13. Місцезнаходження копій
   14. Перелік вихідних фільмових матеріалів
   15. Місцезнаходження вихідних фільмових матеріалів
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 38, стор.262
 Код нормативного акта: 3841/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка