Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до наказу МЗЕЗторгу від 03.07.97 N 335


 
 МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 391 від 08.08.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 вересня 1997 р.
 vd970808 vn391            за N 438/2242
 
       Про внесення змін і доповнень до наказу
          МЗЕЗторгу від 03.07.97 N 335
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від
28 червня 1997 року N 669 ( 669-97-п ) "Про внесення доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1997 року N 310"
та згідно зі статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Внести до наказу МЗЕЗторгу від 03.07.97 N 335 ( z0303-97 )
"Про порядок квотування  і ліцензування  експорту товарів у
1997 році" такі зміни і доповнення:
   1.1. Пункт 1 наказу доповнити абзацами дев'ятим, десятим та
одинадцятим такого змісту:
   - Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на
експорт магнію походженням з України  до  країн  -  членів
Європейського Союзу (додається);
   - Інструкцію про порядок заповнення ліцензій на експорт
магнію до країн - членів Європейського Союзу (додається);
   - Положення про порядок видачі ліцензій на експорт товарів,
що підлягають квотуванню і ліцензуванню у 1997 році (додається).
   1.2. У пункті 2 наказу слова "додаток N 1 - N 4" замінити
словами "додаток N 1 - N 5" далі за текстом. Перед словами "на
управління" записати "із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 року  N 669" і далі за
текстом.
   2. Юридичному управлінню (Сервінський  А.Ю.)  забезпечити
реєстрацію  в  Міністерстві  юстиції України цього наказу у
встановлений законодавством термін.
   3. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу у газеті "Урядовий кур'єр"
після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   4. Управлінню організаційно-контрольного забезпечення роботи
міністерства (Медолиз М.В.), Головному управлінню  з  питань
зовнішньої торгівлі (Вислоух О.В.) довести цей наказ до Державної
митної служби України та регіональних управлінь ЗЕЗ і Міністерства
торгівлі і зовнішньоекономічних  зв'язків  та  захисту  прав
споживачів Автономної Республіки Крим в дводенний термін після
його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників Міністра п.Олійника В.І. та п.Шевальова В.М.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
                        Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 03.07.97 р. N 335
              Положення
    про порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт
    магнію  походженням з України до країн - членів
            Європейського Союзу
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та
видачі ліцензій на експорт магнію згідно з доповненням додатка N 4
постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1997 року N 310
( 310-97-п ) "Про  перелік  товарів, експорт  яких  підлягає
квотуванню і ліцензуванню у 1997 році"  внесеного постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  28 червня 1997 року N 669
( 669-97-п )  "Про внесення доповнень до постанови  Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 1997 року N 310" та на виконання
міжнародних зобов'язань України.
   1.2. Ліцензії на експорт до країн - членів Європейського
Союзу магнію походженням з України видаються  на  кількість
продукції, фактично виготовленої, підтвердженої на день подання
заявки на отримання ліцензії сертифікатом про походження, виданим
Торгово-промисловою палатою України  або  уповноваженими  нею
регіональними  відділеннями  за  місцезнаходженням  суб'єкта
підприємницької діяльності.
   1.3. Термін дії зазначеної ліцензії на території України -
90 діб від дати її підписання.
   1.4. Дія  Положення  поширюється  на  всіх  суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності і
місця їх  реєстрації.  Якщо  міжнародним  договором  України
встановлено правила, не передбачені цим положенням, застосовуються
правила міжнародного договору.
      2. Порядок видачі ліцензій на експорт магнію
   2.1. Видача ліцензій здійснюється управлінням контрактного
обліку  та  нетарифного  регулювання  Міністерства  зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України.
   Ліцензії видаються у порядку, передбаченому статтею  16
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та
цим Положенням.
   2.2. Для одержання ліцензії подаються такі документи:
   - заявка на ліцензію, оформлена згідно з п.9 Інструкції про
порядок заповнення ліцензій на експорт магнію до країн - членів
Європейського Союзу;
   - лист - звернення суб'єкта підприємницької діяльності про
видачу ліцензії з гарантією сплати державного збору за оформлення
ліцензії (при черговому зверненні в листі надається інформація про
фактичне використання раніше отриманих ліцензій із зазначенням
номера ліцензії та про обсяги експорту по ній);
   - копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності, завірена в установленому  порядку
керівником суб'єкта підприємницької діяльності;
   - копія  зовнішньоекономічного  договору (контракту), всі
додатки і специфікації до нього, завірені в установленому порядку
керівником суб'єкта підприємницької діяльності;
   - сертифікат про походження товару, що виданий ТПП України
чи уповноваженими нею регіональними відділеннями, у якому має
бути вказано код  товару  згідно  Комбінованої  номенклатури
Європейського Союзу, назву експортера та одержувача, кількість
продукції.
   Ліцензія видається тільки при наявності доручення на її
отримання та копії платіжного доручення про оплату державного
збору за видачу ліцензії відповідно до  постанови  Кабінету
Міністрів України від 05.11.91 N 312 ( 312-91-п ) "Про порядок
експорту товарів (робіт, послуг)".
   У разі необхідності Міністерство  зовнішніх  економічних
зв'язків і торгівлі України має право зробити запит про подання
додаткових документів, які вважає необхідними, для гарантій, що
відомості про походження товару та експортну ціну  повністю
відповідають положенням чинного законодавства України.
   3. Наступні  заявки  цього  експортера  на  експорт
вищезазначеного товару розглядаються тільки у разі, якщо суб'єктом
підприємницької діяльності України надано  МЗЕЗторгу  України
відповідну інформацію щодо використання одержаних ним ліцензій,
термін дії яких закінчився.
   4. Суб'єкти  підприємницької  діяльності  України  несуть
відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для
розгляду заявок на видачу ліцензій.
   5. Термін розгляду заявки складає 15 робочих днів від дня
реєстрації у Міністерстві зовнішніх економічних  зв'язків  і
торгівлі України комплекту документів, зазначених у п.2.2 цього
Положення.
   6. Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам.
   7. Ліцензії  повинні  бути  заповнені згідно з вимогами
"Інструкції про заповнення ліцензії на експорт магнію до країн -
членів Європейського Союзу".
   8. Ліцензія з поміткою "ORIGINAL" і фоном візерунка "гільош"
видається для митного оформлення в країнах - членах Європейського
Союзу, а з поміткою "COPY" для подання митній службі України з
метою здійснення обліку фактичних  обсягів  експорту  магнію
походженням з України.
   9. Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається протягом
15 робочих днів з дня реєстрації заявки у разі:
   - подання документів з порушенням вимог, зазначених у п.2.2
цього Положення щодо комплектності;
   - невідповідності   представлених   документів  чинному
законодавству України;
   - застосування  до  суб'єкта  підприємницької  діяльності
спеціальної  санкції  у  вигляді  тимчасового  зупинення
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до статті 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
   - дій, що призводять до порушення даних Україною міжнародних
зобов'язань.
   Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено
у письмовій формі.
   Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
   10. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
України зазначених у ліцензії умов та правил здійснення експорту
магнію до країн - членів Європейського  Союзу  Міністерство
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України може на певний
строк припинити дію ліцензії або скасувати її.
                        Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 03.07.97 р. N 335
              Інструкція
    про порядок заповнення ліцензій на експорт магнію
       до країн - членів Європейського Союзу
   Ця Інструкція розроблена на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 року N 669 ( 669-97-п ) "Про
внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України  від
4 квітня 1997 року N 310" (доповнення додатка N 4) та на виконання
міжнародних зобов'язань України.
   1. Ліцензія на експорт повинна відповідати зразку (форма
додається) і є дійсною щодо експорту магнію до країн - членів
Європейського Союзу походженням з України.
   2. Ліцензія може використовуватися для однієї або більше
партій зазначеного товару, що дійсно виготовлена на момент видачі
ліцензії.
   Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90 діб
від дня її підписання.
   3. Ліцензія на експорт та її копії оформлюються згідно з
цією Інструкцією. Вони заповнюються англійською мовою. Якщо копії
складені від руки, текст вписується чорнилом і  друкованими
літерами.
   Розміри бланків ліцензії 210 х 297 мм.
   Для виготовлення бланка ліцензії використовується  білий
письмовий папір зазначених розмірів, без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 м кв. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, має бути
надрукований з фоном візерунка "гільош". Цей примірник має бути
чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - поміткою
"COPY".
   4. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований.
   Цей номер складатиметься з таких елементів:
   - дві літери, що вказують країну-експортера (UA);
   - дві літери, що вказують країну - члена Європейського Союзу,
в якій передбачається здійснити митне оформлення,  наступним
чином:
   AT - Австрія
   BE - Бельгія
   DE - Федеративна Республіка Німеччина
   DK - Данія
   EL - Греція
   ES - Іспанія
   FI - Фінляндія
   FR - Франція
   GB - Об'єднане Королівство
   IE - Ірландія
   IT - Італія
   LU - Люксембург
   NL - Нідерланди
   PT - Португалія
   SE - Швеція;
   - однозначний номер, що показує рік експорту та відповідає
останній цифрі відповідного року, наприклад, 7 для 1997 року;
   - двозначний номер 01, який зазначає, що ліцензію видано
МЗЕЗторгом України;
   - п'ятизначний  порядковий  номер  від  00001 до 99999,
призначений країні - члену Європейського Союзу, де передбачене
митне оформлення.
   5. Ліцензії на експорт можуть видаватись після відвантаження
продукції, якої вони стосуються. В цих випадках в них має бути
напис "issued retrospectively".
   6. У випадках крадіжок, втрати або дій, які призвели до
непридатності ліцензії на експорт, експортер може звернутися до
МЗЕЗторгу України з проханням видати дублікат, який заповнюється
на підставі раніше поданих документів, що зберігаються в архіві
міністерства. Заява про видачу дубліката має супроводжуватись
документом, що юридично підтверджує факт крадіжки чи втрати
ліцензії  та офіційним повідомленням Державної митної служби
України про фактичне відвантаження продукції за виданою ліцензією.
Дублікат будь-якої такої ліцензії, виданий таким чином, матиме
напис у п.9 "duplicata" або "duplicate", який дійсний для митного
оформлення. Про факт видачі дубліката МЗЕЗторг України повідомляє
Державну митну службу України та Європейську Комісію.
   7. Дублікат матиме дату оригіналу експортної ліцензії.
   8. В п.1 ліцензії вказується повна назва експортера продукції
та його повна адреса.
   В п.2 вказується номер ліцензії.
   В п.3 вказується квотовий рік експорту.
   В п.4 вказується група товару.
   В п.5 вказується назва фірми, яка буде одержувати товар, та
її повна адреса. Якщо за дорученням покупця товару одержувачем
товару буде інша фірма, то в п.9 зазначається назва фірми-покупця
та її місцезнаходження.
   В п.6 вказується країна походження товару.
   В п.7 вказується країна призначення.
   В п.8  вказується місце і дата відвантаження та засоби
транспортування.
   В п.9 вказуються термін дії ліцензії на території України,
номер контракту, за яким здійснюється експорт, та додаткова
інформація.
   В п.10 дається опис товару, що експортується.
   В п.11  вказується товарна позиція товару відповідно до
Комбінованої Номенклатури Європейського Союзу.
   В п.12 вказується кількість товару в одиницях, визначених для
зазначеного товару (метричні кілограми або тони).
   В п.13 вказується контрактна вартість та умови поставки
згідно з INCOTERMS 1990 р.
   В п.14 уповноважена особа Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України підписує ліцензію та ставить дату її
оформлення, що засвідчується відповідною печаткою.
   В п.15 вказується повна назва  та  адреса  Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
   9. Заявка на ліцензію оформлюється суб'єктом підприємницької
діяльності за формою ліцензії (пункт 8 даної Інструкції), за
винятком пунктів 2 і 15. В пункті 14 ставиться підпис керівника,
дата,  що  засвідчується  печаткою  суб'єкта  підприємницької
діяльності.
                      Додаток
               до Інструкції про порядок заповнення
               ліцензій  на експорт  магнію  до
               країн - членів Європейського Союзу
 
##################################################################
|1. Exporter (name, full address, | ORIGINAL  |   2. No   |
|  country)           |       |        |
|#################################+#############+################|
|                 |3. Year   |4. Product group|
|#################################+##############################|
|#################################+##############################|
|5. Consignee (name, full address,|EXPORT LICENCE        |
|  country)           |               |
|#################################+##############################|
|                 |6. Country of |7. Country of |
|                 |origin    |destination  |
|#################################+##############################|
|8. Place and date of shipment - |9. Supplementary details   |
|  Means of transport      |               |
|################################################################|
|10. Description of goods - Manufacturer |11. CN| 12.  |13. FOB|
|                    | code |Quantity| Value |
|                    |   | (1)  | (2) |
|################################################################|
|14. CERTIFICATION BY THE COMPLEMENT AUTHORITY          |
|################################################################|
|15. Competent authority (name, full|At __________ on ___________|
|address, country)         |              |
|                  | (Signature)   (Stamp) |
##################################################################
                      Додаток
               до Інструкції про порядок заповнення
               ліцензій  на експорт  магнію  до
               країн - членів Європейського Союзу
               (переклад на українську мову)
 
##################################################################
|1. Експортер (назва, повна адреса,|ОРИГІНАЛ  |2. N      |
|  країна)            |      |        |
|##################################+############+################|
|                 |3. Рік   |4. Група товару |
|##################################+#############################|
|##################################+#############################|
|5. Отримувач вантажу (назва, повна|ЕКСПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ      |
|  адреса, країна)        |               |
|##################################+#############################|
|                 |6. Країна  |7. Країна    |
|                 |походження |призначення   |
|##################################+#############################|
|8. Місце та дата відвантаження - |9. Додаткові відомості    |
|  транспортний засіб       |               |
|################################################################|
|10. Опис товарів - виробник     |11. CN | 12.  | 13.  |
|                   | код* |Кількість|Вартість|
|                   |    | (1)  |(на умо-|
|                   |    |     |вах FOB)|
|                   |    |     | (2)  |
|################################################################|
|14. СЕРТИФІКАЦІЯ ДОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ              |
|################################################################|
|15. Уповноважений орган (назва, |Де ____________ коли __________|
|  повна адреса, країна)    |                |
|                |   (Підпис)     (Печатка)|
##################################################################
###############
   * Код Комбінованої номенклатури ЄС.
                        Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 03.07.97 р. N 335
              Положення
    про порядок видачі ліцензій на експорт товарів, що
    підлягають квотуванню і ліцензуванню у 1997 році
           1. Загальні положення
   1.1. Це  Положення  визначає єдиний порядок ліцензування
експорту товарів згідно з доповненням постанови Кабінету Міністрів
України від 4 квітня 1997 року N 310 ( 310-97-п ) додатком N 5,
внесеного  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
28 червня 1997 року N 669 ( 669-97-п ) "Про внесення доповнень до
постанови  Кабінету  Міністрів  України від 4 квітня 1997 року
N 310", незалежно від видів  зовнішньоекономічних  контрактів
(продаж,  виробничо-технічна  кооперація  та  науково-технічні
зв'язки, прикордонна та прибережна торгівля, компенсаційні і
консигнаційні угоди, а також бартерні (товарообмінні) операції
тощо).
   1.2. Дія  Положення  поширюється  на  всіх  суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності і
місця  їх  реєстрації.  Якщо  міжнародним  договором України
встановлено правила, не передбачені цим Положенням, застосовуються
правила міжнародного договору.
     2. Порядок видачі ліцензій на експорт товарів
   2.1. Видача ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності,
що зареєстровані на території України, незалежно  від  форм
власності здійснюється  управлінням  контрактного  обліку  та
нетарифного  регулювання  Міністерства  зовнішніх  економічних
зв'язків і торгівлі України.
   Ліцензії видаються у порядку, передбаченому статтею  16
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )
та цим Положенням.
   2.2. Для одержання ліцензії подаються такі документи:
   2.2.1. Заявка на ліцензію, що погоджена з Міністерством
фінансів України (форма додається);
   2.2.2. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією
оплати державного збору за її оформлення;
   2.2.3. Копія  контракту  зі  специфікаціями,  завірена
керівництвом підприємства в установленому порядку;
   2.2.4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена
керівництвом підприємства в установленому порядку;
   2.2.5. Документ, що підтверджує  отримання  квоти  (лист
Міністерства фінансів України) відповідно до обсягів, встановлених
Кабінетом Міністрів України;
   2.2.6. Сертифікат   про  походження  товару,  виданий
Торгово-промисловою палатою або її регіональним відділенням, з
визначенням коду товару за ТН ЗЕД.
   2.3. Днем подання заявки на ліцензію вважається день її
реєстрації в Міністерстві зовнішніх економічних  зв'язків  і
торгівлі України, що підтверджується відповідним записом у журналі
реєстрації.
   2.4. У разі неправильного оформлення заявки на ліцензію або
неподання повного комплекту документів, зазначених у пункті 2.2
цього Положення, документи не приймаються.
   2.5. Суб'єкти  підприємницької  діяльності  несуть  повну
відповідальність  за  достовірність  відомостей,  поданих  до
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
   2.6. Ліцензія видається з терміном дії відповідно до умов
контракту і є дійсною для митного оформлення товарів протягом
цього періоду, але не пізніше 31 грудня 1997 року.
   2.7. Ліцензія видається тільки за умови наявності доручення
на її отримання та копії платіжного доручення  про  оплату
державного збору за видачу ліцензії відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 05.11.91 N 312 ( 312-91-п ) "Про
порядок експорту товарів (робіт, послуг)".
   2.8. Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам.
   2.9. Ліцензія видається в одному примірнику.
   2.10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
   2.12. Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у
разі:
   - невідповідності поданих документів чинному законодавству
України;
   - заборони  здійснення  суб'єктом  зовнішньоекономічної
діяльності згідно зі ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ).
   2.13. Рішення Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
суб'єктом підприємницької діяльності у судовому порядку.
                       Додаток
                  до Положення про порядок видачі
                  ліцензій на експорт товарів, що
                  підлягають   квотуванню   і
                  ліцензуванню в 1997 р.
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|1. Організація-замовник,|Код ДРЗОУ|8. ЛІЦЕНЗІЯ N        |
|  її адреса, тел.   |     |       експорт     |
|            |     |генеральна       разова|
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|                 |7. ЗАЯВКА          |
|2. Рег.N      від      |на генеральну     разову|
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|3. Виготовлювач          |9. Покупець та його адреса, |
|                 |  тел.           |
|                 |10. Країна покупця      |
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|4. Країна призначення       |11. Строк дії|За зая-|За лі- |
|                 |  ліцензії |вкою  |цензією|
|                 |       |———————|———————|
|5. Країна походження       |       |    |    |
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|6. Митниця            |12. Характер угоди      |
|                 |13. Валюта платежу      |
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|14. Повне найменування |15. Код  |16. Оди-|17. Кі-|18.|19. Вар-|
|  та повна характери-|товару  |ниця ви-|лькість|  |тість  |
|  стика товару    |     |міру  |    |  |(тис.до-|
|            |     |    |    |  |ларів) |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|20. Підстава для запиту ліцензії |22. Узгоджено        |
|                 |Прізвище, ім'я та по батькові|
|                 |Посада            |
|                 |Підпис            |
|                 |М.П.          Дата |
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|21. Прізвище, ім'я та по батькові |23. Міністерство (відомство),|
|керівника організації-заявника  |яке видало ліцензію     |
|Посада              |Посада            |
|Підпис              |Підпис            |
|М.П.             Дата |М.П.          Дата |
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|24. Особливі умови ліцензії    |               |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 40, стор.360
 Код нормативного акта: 4091/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка