Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про управління державними корпоративними правами


 
            П О С Т А Н О В А
         від 4 листопада 1998 р. N 1741
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 791 ( 791-2000-п ) від 15.05.2000 ) 
          Про управління державними
           корпоративними правами
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 308 ( 308-99-п ) від 01.03.99 
      N 886 ( 886-99-п ) від 24.05.99 ) 
   З метою вдосконалення  механізму  управління  державними
корпоративними    правами  Кабінет  Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення  органами
виконавчої влади управління належними державі акціями, частками,
паями товариств та контролю за реалізацією цих функцій; Положення
про порядок та умови передачі повноважень з управління державними
корпоративними правами органам виконавчої влади; Положення про
порядок призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління
державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю
(додаються).
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1995 р. N 1056 ( 1056-95-п ) "Про
затвердження  Порядку  управління  акціями,  паями,  частками
господарських товариств, які перебувають у  загальнодержавній
власності" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 141).
   3. Національному  агентству  з  управління  державними
корпоративними  правами  у  двомісячний  термін  прийняти
нормативно-правові  акти,  необхідні для реалізації положень,
затверджених цією постановою.
   4. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади у місячний
термін  забезпечити  перегляд  і   скасування   відомчих
нормативно-правових актів, що суперечать цій постанові.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.25
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 листопада 1998 р. N 1741
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок здійснення органами виконавчої влади
   управління належними державі акціями, частками, паями
     товариств та контролю за реалізацією цих функцій
 
   1. Це Положення визначає порядок здійснення Національним
агентством з управління державними корпоративними правами (далі -
Агентство), іншими органами виконавчої влади управління належними
державі акціями, частками, паями  (державними  корпоративними
правами) та контролю за реалізацією цих функцій.
   2. Управління державними корпоративними правами здійснюється
Агентством, а також іншими органами виконавчої влади за рішенням
Кабінету Міністрів України відповідно до цього положення та інших
нормативно-правових актів.
   3. Органи виконавчої влади здійснюють управління державними
корпоративними правами як безпосередньо, так і через призначених в
установленому порядку уповноважених осіб.
   4. Агентство здійснює управління державними корпоративними
правами, передачу повноважень  з  управління  іншим  органам
виконавчої  влади,  координацію  виконання  ними  функцій  з
управління.
   5. Повноваження з  управління  державними  корпоративними
правами Агентство передає за рішенням Кабінету Міністрів України
відповідно до Положення про порядок та умови передачі належних
державі  акцій, часток, паїв товариств в управління органам
виконавчої влади.
   6. Органи  виконавчої  влади,  уповноважені  здійснювати
управління  державними  корпоративними  правами,  визначають
представника,  відповідального  за  управління  державними
корпоративними правами з числа працівників їх центральних апаратів
або підвідомчих їм органів.
   7. Рішення про призначення уповноваженої особи оформлюється
наказом, в якому зазначається:
   особа, відповідальна за управління державними корпоративними
правами;
   завдання з управління;
   порядок звітності про виконання  функцій  з  управління
державними корпоративними правами.
   8. Управління державними корпоративними правами здійснюється
шляхом реалізації  представником  прав  акціонера,  (учасника
товариства) в межах тих повноважень, які надають  зазначені
державні корпоративні права.
   9. Контроль за діяльністю своїх представників відповідні
органи виконавчої влади здійснюють шляхом прийняття від них звітів
про результати їх діяльності та діяльності товариства. Органи
виконавчої влади проводять аналіз  діяльності  товариства  і
ефективності виконання функцій представником, готують пропозиції
щодо подальшого функціонування товариства і умов управління та
інформують Агентство в установленому ним порядку.
   10. Діяльність органів виконавчої влади щодо  здійснення
управління державними корпоративними правами Агентство координує
шляхом:
   розроблення  нормативного  та  методичного  забезпечення
управління державними корпоративними правами;
   планування стратегії та реалізації державної політики щодо
управління державними корпоративними правами;
   ведення реєстру договорів доручень на управління державними
корпоративними правами та реєстру уповноважених осіб;
   ведення обліку державних корпоративних прав;
   здійснення оцінки державних корпоративних прав;
   визначення та оперативного коригування разом  з  іншими
органами виконавчої влади завдань щодо управління державними
корпоративними правами;
   здійснення контролю за виконанням іншими органами виконавчої
влади завдань з управління державними корпоративними правами;
   проведення аналізу діяльності товариств  та  моніторингу
діяльності органів виконавчої влади щодо управління державними
корпоративними правами;
   підготовки  пропозицій  щодо  вдосконалення  управління
державними корпоративними правами та подання  їх  Кабінетові
Міністрів України.
   11. Органи виконавчої влади у терміни та  за  формами,
визначеними Агентством, надають звіти про виконання повноважень з
управління державними корпоративними  правами  та  результати
фінансово-виробничої діяльності відповідного товариства.
   12. У  разі закінчення терміну повноважень з управління
державними корпоративними правами, неналежного виконання органами
виконавчої влади завдань з управління державними корпоративними
правами, надходження інших пропозицій щодо управління державними
корпоративними правами та виникнення обставин, за якими неможливе
здійснення органами виконавчої  влади  управління  державними
корпоративними  правами  Агентство подає Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо повноважень  відповідного  органу  з
управління державними корпоративними правами.
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 листопада 1998 р. N 1741
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок та умови передачі повноважень
     з управління державними корпоративними правами
           органам виконавчої влади
 
   1. Це  Положення  визначає порядок передачі Національним
агентством з управління державними корпоративними правами (далі -
Агентство) іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади
повноважень з управління належними державі акціями, частками,
паями (державними корпоративними правами).
   2. Передача Агентством повноважень з управління державними
корпоративними правами органам виконавчої влади здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України.
   3. Пропозиції щодо  передачі  повноважень  з  управління
державними корпоративними правами надаються Агентству органами
виконавчої влади.
   У пропозиціях мають бути зазначені:
   назва державних корпоративних прав;
   термін, на який пропонується передача в управління державних
корпоративних прав;
   розмір державних корпоративних прав у  відсотковому  та
грошовому виразі;
   юридична адреса товариства, в  статутному  фонді  якого
перебувають ці державні корпоративні права;
   пропозиції щодо умов та завдань з управління державними
корпоративними правами.
   4. Агентство аналізує та узагальнює подані пропозиції, готує
і подає свої висновки разом з проектом відповідного рішення
Кабінету Міністрів України про передачу повноважень з управління
державними корпоративними правами.
   5. Умови  передачі  та завдання з управління державними
корпоративними правами є невід'ємною частиною відповідного рішення
Кабінету Міністрів України про передачу повноважень з управління
державними корпоративними правами.
   6. Умови передачі повноважень  з  управління  державними
корпоративними правами містять відомості про:
   термін, на який  здійснюється  передача  повноважень  з
управління державними корпоративними правами;
   спосіб управління (безпосередньо або шляхом  призначення
уповноваженої особи);
   порядок звітності щодо управління державними корпоративними
правами;
   порядок контролю за здійсненням повноважень з управління
державними корпоративними правами;
   обставини, механізм та наслідки припинення повноважень з
управління державними корпоративними правами.
   7. Завдання щодо управління державними корпоративними правами
розробляються відповідно до порядку, що визначається Агентством.
Обсяг та зміст завдання  залежить  від  величини  державних
корпоративних прав, що передаються в управління уповноваженій
особі.
   8. У разі подання органами виконавчої влади пропозицій, які
суперечать порядку, зазначеному в пункті 7 цього Положення,
Агентство відхиляє пропозиції та у двотижневий термін повідомляє
про це заявника.
   9. Питання про передачу повноважень з управління державними
корпоративними правами розглядається у разі:
   виникнення державних корпоративних прав;
   закінчення терміну дії наданих повноважень з управління
державними корпоративними правами;
   дострокового припинення повноважень з управління державними
корпоративними правами у зв'язку з порушенням органом виконавчої
влади умов передачі, невиконанням завдань з управління державними
корпоративними правами та договорів доручень;
   дострокового припинення повноважень з управління державними
корпоративними правами через неможливість відповідного органу
виконавчої влади ефективно виконувати свої функції або у зв'язку з
надходженням до Агентства нових пропозицій.
   10. У разі надходження двох або більше пропозицій щодо
управління державними корпоративними правами одного товариства
Агентством створюється комісія, до складу якої обов'язково входять
представники претендентів.
   11. Комісія проводить аналіз пропозицій та готує відповідний
висновок, на підставі якого Агентство подає Кабінетові Міністрів
України проект рішення про передачу повноважень з управління
державними корпоративними правами.
   12. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про
передачу повноважень з управління  державними  корпоративними
правами  Агентство  створює  комісію  з  передачі  державних
корпоративних прав, до складу якої в обов'язковому порядку входять
представники Агентства та  органу  виконавчої  влади,  якому
передаються повноваження з управління державними корпоративними
правами.
   13. Агентство у триденний термін з моменту прийняття рішення
про створення комісії повідомляє інші органи про визначення
кандидатур до її складу. Якщо пропозиції  щодо  делегування
представників відповідних органів до складу комісії не надійшли у
п'ятиденний термін, Агентство має право затвердити склад комісії
без зазначених представників.
   14. Передача  повноважень  з  управління   державними
корпоративними правами здійснюється в місячний термін з дня
прийняття рішення про їх передачу.
   15. Передача  повноважень  з  управління   державними
корпоративними правами оформлюється протоколом, який складається в
чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та
затверджується Агентством і відповідним органом виконавчої влади.
   16. До протоколу додаються:
   копії статуту, установчого договору товариства і свідоцтва
про його державну реєстрацію;
   копії сертифіката або іншого документа, що засвідчує право
власності держави на відповідні корпоративні права;
   умови передачі  та  завдання  з  управління  державними
корпоративними правами.
   17. Право на управління державними корпоративними правами
виникає з дати затвердження протоколу.
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 листопада 1998 р. N 1741
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок призначення уповноважених осіб,
       здійснення ними управління державними
        корпоративними правами та контролю
             за їх діяльністю
 
   1. Це  Положення визначає механізм управління державними
корпоративними правами шляхом призначення органами виконавчої
влади уповноважених осіб, надання їм відповідних повноважень та
здійснення контролю за їх діяльністю.
   2. Уповноважені особи - це юридичні та фізичні особи, які
здійснюють управління належними державі акціями, частками, паями
(державними корпоративними правами).
   3. Призначення уповноважених осіб проводиться за конкурсом.
Переможцем конкурсу визначається особа, яка запропонувала найкращі
умови здійснення управління державними корпоративними правами, або
за рівних умов - меншу винагороду за виконання цих функцій.
   4. Реєстр уповноважених осіб веде Національне агентство з
управління державними корпоративними правами (далі - Агентство).
   5. Юридичною підставою  здійснення  уповноваженою  особою
управління державними корпоративними правами є договір доручення
(далі - договір).
   6. Договір укладається між органом виконавчої влади, який
отримав повноваження  з  управління  відповідними  державними
корпоративними правами, та уповноваженою особою, яка приймає на
себе зобов'язання здійснювати від імені цього органу управління
державними корпоративними правами.
   7. У договорі визначається:
   предмет договору;
   права та обов'язки сторін;
   умови та наслідки припинення  дії  частково  виконаного
договору;
   умови дострокового припинення договору;
   розмір та порядок виплати винагороди уповноваженій особі;
   відповідальність за невиконання або неналежне  виконання
договору;
   завдання уповноваженій особі щодо захисту інтересів держави
(далі - завдання);
   показники  ефективності  управління  та   результатів
господарської діяльності товариства;
   порядок здійснення контролю за діяльністю уповноважених осіб;
   термін дії договору;
   інші специфічні умови, права та обов'язки.
   8. Договори з уповноваженими особами та зміни  до  них
підлягають реєстрації в Агентстві. Договір набирає чинність з
дати, зазначеної в договорі, але не раніше дня реєстрації в
Агентстві.
   9. Завдання  - це перелік показників, виконання яких з
використанням повноважень, наданих договором уповноваженій особі,
забезпечує ефективну роботу товариств, у статутних фондах яких є
державна частка. Завдання є невід'ємною частиною договору.
   Завдання повинно містити вимоги та показники товариства щодо:
   фінансово-економічних результатів його діяльності;
   ефективності використання і збереження його майна;
   зобов'язань з погашення його заборгованості в цілому, і,
зокрема, з виплати заробітної плати, здійснення платежів до
бюджету та відрахувань до пенсійного фонду;
   виконання ним мобілізаційних завдань, визначених державою;
   дотримання статуту товариства;
   реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики,
забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції, виконання
робіт, надання послуг;
   створення товариством  дочірніх  підприємств,  філій  та
представництв;
   умови його реорганізації та ліквідації;
   його емісійної діяльності;
   укладення кредитних договорів, договорів застави та оренди
його майна;
   виконання колективних договорів і галузевих угод;
   дотримання законодавства під час проведення загальних зборів
(зборів) учасників товариства;
   укладення  установчих  договорів  про  створення  інших
господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями;
   дотримання  його  виконавчим  органом  антимонопольного
законодавства;
   здійснення заходів щодо збереження державної таємниці.
   Обсяг та зміст завдання залежить від величини державних
корпоративних прав, що передаються в управління уповноваженій
особі.
   10. Уповноважена особа може здійснювати управління державними
корпоративними правами одного або кількох товариств.
         Проведення конкурсу з визначення
            уповноваженої особи
   11. Конкурс з визначення уповноваженої особи проводиться за
рішенням органу виконавчої влади, який  здійснює  управління
державними корпоративними правами.
   Конкурси проводяться конкурсними комісіями, які створюються
органами центральної і місцевої виконавчої влади. Кількість членів
комісії не може бути меншою ніж п'ять осіб. Засідання комісії
вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4
складу комісії.
   До складу конкурсної  комісії  включаються  представники
Агентства та інших органів виконавчої влади.
   12. Керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади
в обов'язковому порядку делегують представників для роботи в
конкурсних комісіях. На час роботи у складі конкурсної комісії за
її членами зберігається основне місце роботи і виплачується
середній заробіток згідно із законодавством.
   13. Конкурсна комісія визначає умови проведення конкурсу та
інформує відповідний  центральний  (місцевий) орган виконавчої
влади, який створив комісію, та Агентство про його проведення.
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 308 ( 308-99-п ) від
01.03.99 )
   14. Інформація про проведення конкурсу повинна містити такі
відомості:
   реквізити товариства та його місцезнаходження;
   характеристика державних корпоративних прав (розмір пакета
акцій, частки, паю, що належить державі);
   основна номенклатура та обсяг  виготовленої  товариством
продукції, виконаних робіт, наданих послуг за останній звітний рік
та період, що передує даті проведення конкурсу;
   кількість робочих місць та працюючих у товаристві;
   основні фінансові показники товариства;
   умови конкурсу;
 
   ( Абзац восьмий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ
N 886 ( 886-99-п ) від 24.05.99 )
 
   кінцевий термін прийняття заяви на участь у конкурсі;
   час та місце проведення конкурсу;
   адреса, номер телефону конкурсної комісії;
   інша інформація за рішенням органу, який проводить конкурс.
   Зазначена інформація публікується у  друкованих  засобах
інформації, визначених Агентством. ( Абзац пункту 14 в редакції
Постанови КМ N 308 ( 308-99-п ) від 01.03.99 )
   15. До умов конкурсу включаються:
   зобов'язання уповноваженої  особи  щодо  оплати  аудиту
товариства, проведеного на замовлення Агентства; ( Пункт 15
доповнено  абзацом  другим  згідно  з  Постановою КМ N 886
( 886-99-п ) від 24.05.99 )
   зобов'язання уповноваженої особи щодо страхування ризиків
невиконання  завдань  з  управління державними корпоративними
правами; ( Пункт 15 доповнено абзацом третім згідно з Постановою
КМ N 886 ( 886-99-п ) від 24.05.99 )
   зобов'язання уповноваженої особи щодо здійснення заходів для
забезпечення прибуткової роботи товариства, акції, частки, паї
якого передаються їй в управління;
   завдання щодо фінансово-економічних результатів діяльності
товариства;
   зобов'язання щодо ефективності використання майна товариства;
   шляхи і терміни погашення заборгованості товариства в цілому,
і, зокрема, з виплати заробітної плати, здійснення платежів до
бюджету та відрахувань до пенсійного фонду;
   зобов'язання щодо здійснення інвестиційної політики, в тому
числі програм технічного переозброєння виробництва;
   виконання товариством мобілізаційних завдань, встановлених
державою;
   сприяння створенню безпечних умов праці;
   поліпшення умов утримання об'єктів  соціально-культурного
призначення;
   здійснення заходів щодо захисту довкілля;
   порядок звітності уповноваженої особи;
 
   ( Абзац пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ N 308
( 308-99-п ) від 01.03.99 ) 
 
   інші умови, визначені Агентством і конкурсною комісією.
   16. Умови конкурсу та термін його проведення затверджує
орган виконавчої влади, який прийняв рішення про проведення цього
конкурсу.
   17. Учасником конкурсу може бути:
   фізична особа, яка має відповідний  рівень  професійної
підготовки та досвід практичної роботи;
   юридична особа, у трудових відносинах з якою перебуває
фізична особа, яка відповідає зазначеним вимогам.
   Учасник  конкурсу  повинен  відповідати  іншим  вимогам,
визначеним законодавством.
   Для участі у конкурсі подаються:
   документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску в
розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
   ( Абзац сьомий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ
N 886 ( 886-99-п ) від 24.05.99 ) 
 
   документ, що посвідчує представника юридичної особи та його
повноваження, а для фізичних осіб - документ, що посвідчує особу;
   нотаріально посвідчені копії установчих документів юридичної
особи;
   пропозиції щодо управління державними корпоративними правами,
які повинні включати назву та відомості про місцезнаходження
товариства, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу, розмір
винагороди за управління державними корпоративними правами та інші
пропозиції щодо умов та результатів управління;
   копію документів про освіту;
   витяг з трудової книжки за останні 5 років.
   18. Відомості про кожного учасника конкурсу заносяться до
книги реєстрації учасників конкурсу і повинні містити:
   порядковий номер учасника конкурсу відповідно до реєстрації;
   реквізити юридичної особи;
   прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи та представника
юридичної особи;
   реквізити документів, які посвідчують внесення реєстраційного
внеску та застави.
   19. Відомості про учасників конкурсу,  їх  кількість  і
пропозиції щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до
визначення остаточного переможця.
   20. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі - 3
дні до початку проведення конкурсу.
   21. У разі наявності тільки одного претендента на право
здійснення управління державними корпоративними правами, комісія
приймає рішення про проведення конкурсу, якщо умови, запропоновані
ним  в конкурсних пропозиціях, відповідають умовам конкурсу.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 886
( 886-99-п ) від 24.05.99 ) 
 
   (  Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 886
( 886-99-п ) від 24.05.99 ) 
 
   22. Засідання  конкурсної комісії є закритими. Рішення про
визначення переможця конкурсу вважається правомочним, якщо за
нього  проголосувало  дві  третини присутніх членів комісії.
( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 886 ( 886-99-п ) від
24.05.99 ) 
   23. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, в
якому зазначаються:
   відомості про учасників конкурсу;
   умови конкурсу;
   пропозиції учасників конкурсу;
   обгрунтування вибору переможця конкурсу.
   24. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та
в триденний термін з дня проведення конкурсу надсилається на
затвердження органу виконавчої влади, який прийняв рішення про
проведення конкурсу. Цей орган в десятиденний термін затверджує
результати конкурсу, підписує договір з переможцем конкурсу та
передає копії матеріалів конкурсу та договору на реєстрацію
Агентству.
 
   (  Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 308
( 308-99-п ) від 01.03.99 ) 
 
      Здійснення уповноваженою особою управління
         державними корпоративними правами
   25. Управління уповноваженою особою державними корпоративними
правами здійснюється на підставі договору шляхом реалізації прав
учасника товариства в межах тих повноважень, які надають зазначені
державні корпоративні права.
   26. Уповноважена особа зобов'язана брати участь у загальних
зборах товариства, може бути членом ради (спостережної ради),
ревізійної комісії товариства. ( Пункт із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 308 ( 308-99-п ) від 01.03.99 )
   27. Для  участі у загальних зборах товариства з питань
збільшення статутного фонду, внесення змін та доповнень  до
установчих документів, створення дочірніх підприємств, філій та
представництв, реорганізації та ліквідації товариства, погодження
умов договору застави, розподілу прибутку уповноважена особа
отримує від органів виконавчої влади, які здійснюють управління
державними корпоративними правами, окреме доручення.
   28. З інших питань уповноважена особа має право голосувати
відповідно до визначеної у договорі компетенції.
      Контроль за діяльністю уповноваженої особи
   29. Контроль за діяльністю уповноваженої особи здійснюють
відповідні органи виконавчої влади. Контроль здійснюється шляхом
встановлення завдань та прийняття звітів від уповноваженої особи
про результати діяльності товариства. Органи виконавчої влади
проводять аналіз діяльності товариства і ефективності виконання
функцій уповноваженою особою, готують пропозиції щодо подальшого
функціонування товариства та умов управління.
   30. Органи виконавчої влади в установленому порядку подають
Агентству звіти про виконання повноважень з управління державними
корпоративними  правами  та  результати  фінансово-виробничої
діяльності відповідного товариства.
   31. У разі систематичного або грубого порушення уповноваженою
особою умов договору він може бути розірваний на вимогу органу
виконавчої   влади,  уповноваженого  управляти  державними
корпоративними правами, або Агентства в межах його повноважень.
   32. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання
уповноваженою особою умов договору, вона несе відповідальність
згідно з законодавством. ( Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 886
( 886-99-п ) від 24.05.99 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка