Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про Положення про Національне агентство України
     з управління державними корпоративними правами
 
   1. Затвердити Положення про Національне агентство України з
управління державними корпоративними правами (додається).
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
   вирішити питання щодо  передачі  Національному  агентству
України з управління державними корпоративними правами повноважень
з управління корпоративними правами, які належать державі;
   затвердити Положення про позабюджетний фонд Національного
агентства України з управління державними корпоративними правами;
   привести свої  рішення  у  відповідність  з цим Указом;
   забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Указу.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 2 вересня 1998 року
     N 969/98
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                 від 2 вересня 1998 року N 969/98
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Національне агентство України з управління
        державними корпоративними правами
 
   1. Національне агентство України з управління державними
корпоративними правами  (далі  -  Національне  агентство)  є
центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом
Міністрів України здійснювати управління корпоративними правами
держави на території України та за її межами.
   2. Національне  агентство  у  своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У
межах своїх  повноважень  Національне  агентство  організовує
виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією.
   Національне агентство  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо удосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету
Міністрів України.
   3. Основними завданнями Національного агентства є:
   здійснення повноважень щодо управління частками (акціями,
паями), які належать державі у майні господарських товариств;
   ведення реєстру державних корпоративних прав;
   проведення оцінки вартості державних корпоративних прав;
   призначення уповноважених  осіб  з  управління  частками
(акціями, паями) у майні господарських товариств, що належать
державі (далі - уповноважені особи), та здійснення контролю за
ефективністю їх роботи;
   поповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходжень від
управління  державними  корпоративними  правами та діяльності
Агентства на фондовому ринку;
   участь у формуванні політики щодо інвестицій у підприємства,
в статутному фонді яких є державна частка.
   4. Національне агентство відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) розробляє та подає в установленому порядку проекти актів
законодавства  з  питань управління державними корпоративними
правами;
   2) бере участь у  підготовці  актів  законодавства,  що
стосуються питань приватизації державного майна та управління
державними корпоративними правами;
   3) виступає  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України
співзасновником господарських товариств, які утворюються за участю
держави;
   4) бере участь у визначенні стратегії розвитку господарських
товариств, у статутних фондах яких є державна частка;
   5) здійснює  контроль  та  аналіз результатів діяльності
господарських товариств, у статутних фондах яких є державна
частка, та розробляє механізми підвищення ефективності їх роботи;
   6) вносить пропозиції щодо відчуження державних корпоративних
прав та доцільності збільшення обсягів державних корпоративних
прав, а також погоджує питання щодо відчуження (приватизації)
акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських
товариств;
   7) визначає форми і умови та здійснює передачу управління
державними корпоративними правами уповноваженим особам;
   8) розробляє завдання та здійснює систематичний контроль за
ефективністю дій уповноважених осіб;
   9) вживає відповідних заходів у разі неефективного управління
державними корпоративними правами або порушення уповноваженими
особами обов'язків з управління;
   10) вносить  Кабінету  Міністрів України пропозиції щодо
передачі акцій (паїв, часток), що належать державі у майні
господарських товариств, до комунальної власності;
   11) погоджує пропозиції щодо передачі до державної власності
акцій (паїв, часток), що перебувають у комунальній власності;
   12) здійснює придбання від імені держави прав власності на
акції (паї, частки) в порядку, встановленому законодавством;
   13) розробляє  пропозиції  щодо  відчуження  державних
корпоративних прав і реалізує їх згідно з законодавством;
   14) погоджує умови приватизації державного майна згідно з
законодавством;
   15) вносить  Кабінету  Міністрів України пропозиції щодо
використання доходів, одержуваних від  управління  державними
корпоративними правами;
   16) бере участь у розробленні та впровадженні інвестиційних
проектів щодо господарських товариств, у статутних фондах яких є
державна частка;
   17) організовує проведення наукових досліджень з питань, що
належать до сфери його діяльності;
   18) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Національного агентства та його
представництвах;
   19) може  виступати  державним  замовником  наукових  та
економічних досліджень з питань, пов'язаних з його діяльністю;
   20) здійснює  загальне  керівництво  діяльністю  своїх
представництв в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі;
   21) виконує інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
   5. Національне агентство має право:
   1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
   2) звертатися в інтересах держави до судових органів з метою
захисту державних корпоративних прав;
   3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   4) утворювати за погодженням з іншими центральними органами
виконавчої влади комісії, робочі групи, брати участь у роботі
урядових, галузевих та інших комісій з питань, що належать до
сфери його діяльності;
   5) утворювати відповідно до законодавства позабюджетний та
інші фонди, використання коштів яких здійснюється в порядку,
передбаченому законодавством України;
   6) замовляти наукові дослідження з питань, що належать до
сфери  його  діяльності,  і  залучати на контрактній основі
вітчизняних та іноземних учених, фахівців і  експертів  для
консультацій з питань, пов'язаних з його діяльністю;
   7) утворювати експертні, науково-технічні та консультаційні
ради при Національному агентстві;
   8) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
   9) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади та  органів
місцевого самоврядування,  а також господарських товариств, у
статутних фондах яких є частки (акції, паї), що належать державі,
інформацію,  документи,  матеріали,  необхідні  для виконання
покладених на нього завдань.
   6. Національне агентство здійснює повноваження безпосередньо
та  через свої представництва в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, які є юридичними особами і
діють  на  підставі  положень,  що  затверджуються  Головою
Національного агентства за погодженням  відповідно  з  Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
   Представництва Національного агентства очолюють голови, яких
призначає на посаду та звільняє з посади Голова Національного
агентства за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями.
   7. Національне агентство у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
та організаціями інших держав.
   8. Національне агентство в межах своїх повноважень на основі
та  на  виконання актів законодавства України видає накази,
організовує та контролює їх виконання.
   Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають
державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
   У випадках,   передбачених   законодавством,   рішення
Національного агентства, прийняті в межах його компетенції, є
обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої  влади,  органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності.
   Національне агентство у разі потреби видає разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
   9. Національне агентство очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України.
   Голова Національного  агентства  має  заступників,  які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками провадить
Голова.
   Голова здійснює керівництво Національним агентством і несе
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Національне агентство завдань і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників  Голови  та  керівників  структурних  підрозділів
Національного агентства.
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Національного агентства, а також для обговорення
найважливіших напрямів його діяльності в Національному агентстві
утворюється колегія у складі Голови Національного  агентства
(голова колегії), заступників Голови за посадою, а також інших
керівних працівників Національного агентства. До складу колегії
можуть входити керівники інших органів виконавчої влади.
   Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національного
агентства.
   Рішення колегії  проводяться  в  життя  наказами  Голови
Національного агентства.
   11. Граничну чисельність і структуру центрального апарату
Національного агентства затверджує Кабінет Міністрів України.
   Штатний розпис центрального апарату Національного агентства,
кошторис  доходів  і  видатків  затверджуються  в  порядку,
встановленому законодавством.
   Структуру, кошторис  доходів і видатків, штатний розпис,
граничну чисельність працівників представництв, ліміт кількості
автомобілів, що їх обслуговують, затверджує Голова Національного
агентства.
   12. Національне агентство є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки  в установах банків, печатку з зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка