Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення інвентаризації


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 3639/7/15-307 від 06.04.99
   м.Київ
 
 vd990406 vn3639/7/15-307
 
         Про проведення інвентаризації
 
   Згідно з  постановою  Кабінету  Міністрів  України  "Про
запровадження марок акцизного збору на імпортні алкогольні напої з
вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць
та внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових
виробів" N 1956 від 10.12.98 р. ( 1956-98-п ) з 1 травня 1999 р.
забороняється  зберігання,  транспортування  і  реалізація на
території України імпортних алкогольних напоїв з вмістом спирту
етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць без марок
акцизного збору встановленого зразка.
   Суб'єктам підприємницької діяльності до 01.05.99 р. наклеїти
марки акцизного збору на інвентаризаційні залишки зазначеної
продукції.
   У зв'язку з цим, ДПІ районів необхідно попередити суб'єктів
підприємницької діяльності, що у разі зберігання, транспортування
чи реалізації після 1 травня 1999 р. на території України
імпортних алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового від 1,2 до
8,5 відсотка об'ємних одиниць  без  марок  акцизного  збору
встановленого зразка, такі алкогольні напої підлягають конфіскації
відповідно до законодавства.
   Станом на 15 квітня 1999 р. підприємствам-імпортерам та
підприємствам торгівлі всіх форм власності провести інвентаризацію
залишків імпортних алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового
від 1,2 до 8,5 об'ємних одиниць.
   Підприємство подає в райДПІ такі документи:
   1. Акт інвентаризації в 3-х примірниках.
   Забезпечення проведення інвентаризації покладено на Київську
міську державну адміністрацію.
   2. Ліцензію на право здійснення оптової (роздрібної) торгівлі
алкогольними напоями з відміткою про реєстрацію місця зберігання
оптових партій цієї продукції, засвідчену печаткою підприємства.
   3. Документи,  що  свідчать  про  легальність  придбання
алкогольних  напоїв  імпортного виробництва з вмістом спирту
етилового від 1,2 до 8,5 об'ємних одиниць:
   3.1. Сертифікати відповідності алкогольних напоїв вимогам
Держстандарту.
   3.2. Товаросупровідні та платіжні документи на вищевказану
продукцію.
   3.3. Ксерокопії ліцензій постачальників.
   Перші примірники ксерокопій документів, зазначених в пп.1-3
залишаються в ДПІ районів м.Києва. Другі примірники ксерокопій
зазначених документів надаються в ДПА у м.Києві для отримання
акцизних марок.
   У разі  виявлення  розбіжностей,  неподання  необхідних
оригіналів  документів, по факту складається довідка в двох
примірниках, один з яких передається до відділу реалізації марок
акцизного збору (з функцією документальних перевірок) ДПА у
м.Києві.
   Після перевірки документів підприємство отримує в ДПІ району
3 примірники заявки-розрахунку (на одному листі) на купівлю марок
акцизного збору та пам'ятку про плату за марки акцизного збору.
   Призначені особи зі  складу  райДПІ  несуть  персональну
відповідальність за перевірку документів та наявність алкогольних
напоїв імпортного виробництва з вмістом спирту етилового від 1,2
до 8,5 об'ємних одиниць, асортимент і кількість яких зазначені в
акті інвентаризації.
   На заявці робиться відмітка інспектора з зазначенням посади і
прізвища про  перевірку  документів  і  вказується  фактичне
місцезнаходження цієї продукції. Заявка підписується начальником
(заступником) інспекції та завіряється гербовою печаткою.
   Організувати роботу по прийому та перевірці документів в
робочі та вихідні дні з 15 квітня по 1 травня 1999 р.
   Попередити суб'єкти  підприємницької діяльності що ДПА у
м.Києві реалізує марки акцизного збору з 15.04 по 01.05.1999 р.
   Марки акцизного  збору  отримуються  за адресою: м.Київ,
вул.Мала Житомирська, 9, кімн.4. Час роботи: з 9.00 до 18.00.
   Представники підприємства повинні мати при собі:
   1. 2 примірника заявки-розрахунку з відміткою ДПІ району.
   2. 1 примірник акта інвентаризації.
   3. Платіжне доручення про плату за марки акцизного збору.
   4. Паспорт.
   5. Доручення для отримання акцизних марок.
   6. Ксерокопії  ліцензії  на  право  здійснення  оптової
(роздрібної)  торгівлі  алкогольними  напоями;  сертифікати
відповідності;  товаросупровідні  та  платіжні  документи  на
алкогольні напої; ліцензії постачальників.
 
Перший заступник голови ДПА у м.Києві         А.Козименко
                             Додаток 1
                Суб'єкту підприємницької діяльності
-----------------------------------------------------------------------------
|               Пам'ятка                   |
|                                      |
|ДПІ у ___________ районі м.Киє---------------------------------------------|
|ва попереджає, що згідно з пос-|        Плата           ||
|тановою Кабінету Міністрів Ук-|   за марки акцизного збору на     ||
|раїни від 10.12.98 р. N 1956|  алкогольні та тютюнові вироби     ||
|(1956-98-п) "Про запровадження|                     ||
|марок акцизного збору на ім-|Одержувач ДПА у м.Києві          ||
|портні алкогольні напої з вміс-|     Код 01291502          ||
|том спирту етилового від 1,2 до|     на рахунок 00035307303202    ||
|8,5 відсотка об'ємних одиниць|Банк одержувача Управління Національного ||
|та внесення змін і доповнень до|        банку м.Києва і Київської ||
|деяких постанов Кабінету Мі-|        області, МФО 321024    ||
|ністрів України щодо порядку|                     ||
|реалізації алкогольних напоїв| Заповнення призначення платежу в    ||
|та тютюнових виробів" всі підп-|    платіжному дорученні:       ||
|риємства оптової та роздрібної|--------------------------------------  ||
|торгівлі  незалежно від форм|Код  ЗКПО  Код   Код  Текст    ||
|власності повинні провести ін-|бюдже- органі- платежу виду призначення ||
|вентаризацію залишків алкоголь-|ту   зації-      спла-       ||
|них напоїв імпортного вироб-|    платни-     ти        ||
|ництва з вмістом спирту етило-|    ка                 ||
|вого від 1,2 до 8,5 відсотка|------------------------------------------||
|об'ємних  одиниць  станом на|        14060900  01 Плата за  ||
|15.04.99 р. та придбати на ці|               марки акциз-||
|залишки марки акцизного збору.|               ного збору ||
|   За роз'ясненнями  зверта-|               на алкоголь-||
|тись до районних ДПІ у м.Києві.|               ні напої та ||
|   У разі зберігання, транс-|               тютюнові  ||
|портування чи реалізації після|               вироби   ||
|1 травня 1999 р. на території|------------------------------------------||
|України імпортних алкогольних|Вартість 1 марки акцизного        ||
|напоїв з вмістом спирту етило-|збору на алкогольні напої -  0,02588 грн.||
|вого від 1,2 до 8,5 відсотка|                     ||
|об'ємних одиниць без марок ак-|Вартість 1 марки акцизного        ||
|цизного  збору  встановленого|збору на тютюнові вироби -  0,00912 грн.||
|зразка такі алкогольні напої|                     ||
|підлягають конфіскації відпо-|         Державна податкова   ||
|відно до законодавства.    |         адміністрація у м.Києві ||
|                --------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------------
                             Додаток 2
 Штамп підприємства
 N____ "___"__________199_ р.
              Начальнику ___________________________
              ______________________________________
              (назва державної податкової інспекції)
            Заявка-розрахунок
         на купівлю марок акцизного збору
     реєстраційний N_________ від _________ 199_ р.
     (присвоюється державною податковою інспекцією)
 
__________________________________________________________________
   (повна назва організації, адреса, банківські реквізити,
__________________________________________________________________
           ідентифікаційний код)
__________________________________________________________________
просить продати марки акцизного збору для маркування:
алкогольних напоїв ______ штук ______ на суму ___________ тис.крб.
          (кількість) (ціна за 1 шт.)
тютюнових виробів ______ штук ______ на суму ___________ тис.крб.
          (кількість) (ціна за 1 шт.)
на загальну суму ________________________________________ тис.крб.
                (словами)
Вказана кількість марок необхідна для закупки товарів:
__________________________________________________________________
(номенклатура і кількість товарів, для тютюнових виробів кількість
__________________________________________________________________
пачок (упаковок) сигарет в кожному виді упаковок, для алкогольних
__________________________________________________________________
   напоїв - кількість пляшок (упаковок) і якої вони ємкості)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Вказані товари будуть закуплені за контрактом (договором) від ____
___________________________ N____ з ______________________________
                    (фірмою-виробником)
на суму ___________________________________ і будуть ввезені через
__________________________________________________________________
(заповнюється тільки імпортером - пункт перетину митного кордону)
__________________________________________________________________
Кошти на покупку марок акцизного збору в сумі ____________________
                         (словами)
перераховані на рахунок _____________________ державної податкової
інспекції
платіжним документом N______ від "___"__________ 199_ р.
Розрахункова сума акцизного збору:
алкогольних
напоїв __________ ціна _____________ сума _______________ тис.крб.
   (кількість)   (за одиницю)
ставка А.3 __________ Сума А.3 ________ тис.крб.акциз ____________
      __________     ________        (на одиницю)
      __________     ________        ____________
      __________     ________        ____________
      __________     ________        ____________
 
тютюнових
виробів одиниць ________ ціна ____________ сума _________ тис.крб.
       (кількість)   (за одиницю)
ставка А.3 __________ Сума А.3 ________ тис.крб.акциз ____________
                           (на одиницю)
 
Загальна сума акцизного збору ___________________________ тис.крб.
                  (словами)
Акцизний збір у сумі ____________________________________ тис.крб.
                  (словами)
перераховано "___"_______ 199_ р. до державного бюджету на рахунок
____________ платіжним документом N_____ від "___"________ 199_ р.
або видано належним чином оформлений простий вексель на суму
_________________________________________________ тис.крб.
       (словами)
від "___"_____________ 199_ р.
  (Дата видачі векселя)
   З Правилами виготовлення,  зберігання  і  продажу  марок
акцизного збору,  маркування  і  реалізації  або  знищення
конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів ознайомлені.
   Керівник організації ___________
              (підпис)  Кругла печатка
   Головний бухгалтер  ___________  підприємства
              (підпис)
 
Заявку-розрахунок перевірено
                  Начальник (заступник) державної
                  податкової інспекції __________
                             (підпис)
   Отримано марок ____________ шт. відповідно до довіреності від
"___"___________ 199_ р.
 
________________ ________________
(Ким отримано)    (підпис)
  М.П. ДПІ
  Кругла гербова
  печатка ДПІ района
                 Документи перевірено,
                 акт інвентаризації підтверджую
                 Продукція знаходиться за адресою:
                 _________________________________
                 Головний державний
                 податковий ревізор-інспектор
                 ПІБ   підпис     дата
 
 "Консультант", N 17, 13.04.99
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка