Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виробництво і використання поліетиленових труб у будівництві та реконструкції газових мереж у сільській місцевості


 
            П О С Т А Н О В А
          від 10 липня 1997 р. N 731
                Київ
       Про Комплексні заходи щодо реалізації
      Національної енергетичної програми України
              до 2010 року
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 15 травня
1996 р. N 191 ( 191/96-ВР ) "Про Національну енергетичну програму
України  до    2010  року"  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Установити, що розв'язання проблем подальшого розвитку
паливно-енергетичного   комплексу,  підвищення  ефективності
використання  паливно-енергетичних  ресурсів,   впровадження
широкомасштабних  заходів  щодо  енергозбереження,  розширення
напрямів та обсягів споживання нетрадиційних і відновлюваних видів
палива і джерел енергії, організації децентралізованих заготівель
палива здійснюються у межах Національної енергетичної програми
України до 2010 року (далі - Програма).
   2. Затвердити Комплексні заходи щодо реалізації Національної
енергетичної програми України до 2010 року ( додаються).
   3. Доручити Міністерству економіки координацію робіт  та
здійснення контролю за реалізацією Програми, а Науково-дослідному
економічному інституту,  що  належить  до  сфери  управління
зазначеного Міністерства, - проведення аналізу її виконання,
наукового супроводження  та  підготовку  пропозицій  стосовно
уточнення окремих параметрів виходячи з конкретних умов, що
складатимуться з розвитком економіки в поточному періоді й на
перспективу.
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
разом  з  Національною  академією  наук,  місцевим державним
адміністраціям забезпечувати надання Міністерству економіки та
Науково-дослідному   економічному   інституту  інформаційних
матеріалів, необхідних для уточнення окремих параметрів Програми.
   4. Покласти відповідальність за  виконання  Програми  на
міністерства,  інші центральні органи виконавчої влади, Раду
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцеві  державні
адміністрації, звернувши особливу увагу на реалізацію в повному
обсязі намічених завдань щодо задоволення  потреб  народного
господарства у паливно-енергетичних ресурсах, забезпечення обсягів
їх видобутку (виробництва), підвищення ефективності використання,
створення сприятливих економічних і організаційних умов, задіяння
факторів ринкової економіки, здійснення інших заходів, спрямованих
на забезпечення успішного функціонування паливно-енергетичного
комплексу.
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Державного міністра України з питань промислової політики та
паливно-енергетичного комплексу Мінченка А.К.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           В.ДУРДИНЕЦЬ
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 липня 1997 р. N 731
 
            КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
  щодо реалізації Національної енергетичної програми України
              до 2010 року
   1. Мінвуглепрому:
   подати у двомісячний термін Кабінетові Міністрів України
проект Положення про Міністерство вугільної промисловості України,
виходячи з заходів щодо перебудови галузі, визначених Указом
Президента України від 7 лютого 1996 р. N 116 ( 116/96 ) "Про
структурну перебудову вугільної промисловості";
   забезпечити ефективний адміністративний та економічний вплив
на  роботу  підприємств вугільної промисловості, впровадження
ринкових відносин з урахуванням специфіки галузі, здійснення
заходів щодо створення нових та реконструкції діючих потужностей,
для виконання завдань з видобутку вугілля та зниження собівартості
продукції;
   разом з Мінсільгосппродом розглянути питання про відновлення
у 1997 році видобутку торфу на добриво та збереження передбачених
Програмою обсягів його видобутку на паливо  для  сільського
населення;
   разом з   Держнафтогазпромом,   Держкоменергозбереження,
Держкомгеології, Мінекономіки та Національною академією наук,
підготувати і у тримісячний термін внести Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо організації промислового видобутку метану
з вугільних родовищ у передбачених Програмою обсягах;
   розробити до 1 липня 1997 р. комплекс заходів, спрямованих на
поліпшення техніки безпеки на вуглевидобувних  підприємствах,
зниження травматизму та профілактику професійних захворювань.
   2. Держнафтогазпрому:
   разом з   Мінмашпромом,    Мінпромом,    Мінтрансом,
Мінсільгосппродом,  Національною  академією  наук  та  іншими
заінтересованими організаціями розробити і в 1997 році подати на
розгляд Кабінетові Міністрів України пропозиції про доведення в
2000 році обсягів використання природного газу як моторного палива
до 1,5-2 млрд.куб.метрів, передбачивши для цього виготовлення
належної кількості газової апаратури і балонів полегшеної ваги для
оснащення двигунів внутрішнього згоряння, а також налагодження
виробництва устаткування для газонаповнювальних станцій, головним
чином  малогабаритних, а також будівництво газонаповнювальних
станцій з максимальним наближенням їх до населених пунктів,
нафтобаз,    великих    автогосподарств,    підприємств
сільськогосподарського виробництва тощо;
   розробити разом  з  Мінвуглепромом  та  Мінекономіки  за
погодженням з Національним банком  заходи  щодо  поступового
скорочення бартерних операцій під час закупівлі газу, вугілля,
нафти та нафтопродуктів і впровадження замість цього нормального
ринкового процесу продажу продукції за гроші.
   3. Міненерго:
   уточнити у двомісячний термін плани модернізації у 1997 -
2000 роках діючих електростанцій шляхом маловитратної повузлової
реконструкції, що повинна забезпечити зменшення питомих витрат
палива,  скорочення  обсягів  споживання топкового мазуту та
природного газу, зниження шкідливого впливу на довкілля;
   зосередити фінансові та матеріальні ресурси на впровадженні
нових технологій і обладнання на теплових електростанціях шляхом
реконструкції чи нового будівництва, створенні та реконструкції
золовідвалів, введенні в дію пікових потужностей  та  ліній
електропередачі  для видачі електроенергії новими генеруючими
потужностями;
   разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями
розробити в 1997 році заходи щодо впорядкування електромереж з
метою зменшення втрат електроенергії під час її використання та
транспортування;
   забезпечити завершення будівництва  та  введення  в  дію
енергоблоків високого (N 2 Хмельницької АЕС та N 4 Рівненської
АЕС) та середнього ( N 3 та 4 Хмельницької  АЕС)  ступеня
готовності. Перші два енергоблоки ввести в дію у 1998 - 2000
роках;
   забезпечити виконання першочергових робіт з модернізації та
реконструкції діючих АЕС для підвищення безпеки їх функціонування,
а також зі створення ядерно-паливного циклу;
   розробити до  кінця  2000  року  техніко  -  економічне
обгрунтування розвитку атомної енергетики на віддалену перспективу
після 2010 року, звернувши  особливу  увагу  на  визначення
доцільності продовження терміну служби діючих реакторів шляхом їх
реконструкції  і  технічного  переозброєння,  заміни  новими
реакторами, вибору нового типу реактора тощо;
   разом з Держкомгеології, Мінекономіки і Мінфіном забезпечити
проведення геологорозвідувальних робіт на уран і визначити джерела
їх фінансування.
   4. Мінвуглепрому, Міненерго, Держнафтогазпрому розробити і до
1 серпня 1997 р. подати Кабінетові Міністрів України пропозиції
про виконання завдань  Програми  щодо  зменшення  екологічно
небезпечного впливу підприємств паливно-енергетичного комплексу на
навколишнє природне середовище.
   5. Мінпрому розробити до 1 жовтня 1997 р. комплекс заходів
щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів у найбільш енергоємних виробництвах, зменшення обсягів
використання дефіцитних видів палива.
   6. Мінмашпрому:
   установити дійовий контроль за виконанням завдань Програми в
частині, що стосується виробництва технологічного устаткування,
машин і обладнання для паливно-енергетичного комплексу,  які
забезпечують  зниження  питомих  витрат  паливно-енергетичних
ресурсів, а також розробки, виготовлення і впровадження обладнання
для використання альтернативних видів палива і джерел енергії;
   разом з  Мінвуглепромом,  Держнафтогазпромом  активізувати
роботи,  спрямовані  на  підвищення  експортного  потенціалу
підприємств з виробництва гірничо-шахтного, нафтогазового  та
енергетичного обладнання;
   прискорити розвиток виробництва вітчизняних лічильників газу,
води, теплової енергії згідно з Програмою виробництва засобів
обліку витрачання паливно-енергетичних  ресурсів  і  приладів
регулювання систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання на
промислових підприємствах і в побуті необхідних типів і в обсягах,
що забезпечують потребу в них. Розширити виробництво засобів
контролю й регулювання режимів споживання паливноенергетичних
ресурсів;
   разом з Держнафтогазпромом, Держкомгеології розробити в 1997
році заходи щодо організації виробництва на заводах України
бурового і нафтогазопромислового устаткування, яке закуповується
за імпортом, в тому числі для виконання робіт в умовах шельфу
Чорного та Азовського морів;
   разом з Міненерго і Держжитлокомунгоспом до 1 вересня 1997 р.
розробити і подати Кабінетові Міністрів України заходи, спрямовані
на  створення  матеріальної  бази і налагодження виробництва
високоефективних енергетичних котлів великої потужності, а також
опалювальних печей та нагрівальних пристроїв різних модифікацій
для виробничого та індивідуального використання;
   разом з  Міненерго  підготувати заходи щодо розробки та
виготовлення на підприємствах, що належать до сфери управління
Мінмашпрому,  контрольно-вимірювальних  приладів  і  засобів
автоматики для задоволення потреб атомної енергетики.
   7. Держкоменергозбереження   разом   з   відповідними
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і
місцевими державними адміністраціями здійснювати  заходи  для
підвищення ефективності енергозбереження в народному господарстві,
які викладені в Програмі, і зокрема, проведення активної державної
енергозберігаючої політики в умовах переходу до ринкових відносин,
посилення контролю за раціональним використанням  палива  та
енергії, зниження питомих витрат палива та енергії в матеріальному
виробництві,  розроблення  технічних,  фінансово-економічних
напрямів,  нормативно-правових  актів  та  стандартів  з
енергозбереження, реалізація загальнодержавної,  галузевих  та
регіональних програм з енергозбереження.
   8. Мінекономіки розробляти поточні та перспективні зведені
паливно-енергетичні баланси, баланси котельно-пічного  палива,
баланси з окремих видів палива та енергії, визначати прогнозну
потребу в паливно-енергетичних ресурсах в усіх ланках народного
господарства з урахуванням досягнення максимальної ефективності їх
використання та вдосконалення структури споживання палива.
   9. Держнафтогазпрому разом з Держкомгеології, Мінекономіки,
Мінфіном розробити диференційовані ставки рентних платежів на
видобуток нафти і газу природного залежно від гірничо-геологічних
та економічних умов роботи нафтогазового комплексу з метою їх
запровадження з 1998 року.
   10. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
для реалізації Програми розгорнути роботу, пов'язану із залученням
коштів з позабюджетних джерел фінансування, а також внутрішніх та
іноземних інвесторів.
   11. Міннауки разом з відповідними міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Національною академією
наук для забезпечення реалізації Програми використовувати існуючі
відповідні науково-технічні програми та інші розробки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка