Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про першочергові заходи інформатизації


 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 липня 1997 р. N 789
                Київ
       Про першочергові заходи інформатизації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити підготовлені Національним агентством з питань
інформатизації при Президентові України  першочергові  заходи
інформатизації на 1997 рік (додаються).
   2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади,  відповідальним  за  виконання  першочергових  заходів
інформатизації, здійснювати їх фінансування у 1997 році в межах
видатків, що будуть передбачені у Державному бюджеті України для
цих органів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України         В.ДУРДИНЕЦЬ
   Інд.56
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 15 липня 1997 р. N 789
     Першочергові заходи інформатизації на 1997 рік
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
                 |    Відповідальні
       Захід        |    за виконання
                 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
    1. Управління та організаційно-правове забезпечення
             інформатизації
 
Розробити проекти нормативно-пра-  НАІ*, Мін'юст
вових актів з питань інформатиза-  (за окремою програмою)
ції
 
Розробити основи державної полі-  НАІ
тики інформатизації та механізм
її реалізації
 
Опрацювати генеральну схему дер-  Держстандарт, НАІ, Міннауки,
жавної стандартизації та основні  Міносвіти, Національна
державні стандарти у сфері інфор-  академія наук, Мінзв'язку
матизації
 
 
Створити першу  чергу державної  Держстандарт, НАІ, Міннауки,
системи оцінки якості і сертифі-  Міносвіти, Національна
кації засобів інформатизації та  академія наук, Мінзв'язку
систем телекомунікації
 
 
Створити першу чергу автоматизо-  Держстандарт, НАІ, Міннауки,
ваної системи інформаційного за-  Міносвіти, Національна
безпечення потреб країни у стан-  академія наук
дартизації та сертифікації
 
 
Розробити механізми управління і  НАІ, Мінстат
супроводу Національної програми
інформатизації та її моніторингу
 
————————————————
   * Національне  агентство  з  питань  інформатизації  при
Президентові України.
   2. Формування національної інфраструктури інформатизації
 
Створити вітчизняні комплекси для  Мінзв'язку, НАІ, Національна
відпрацювання елементів телекому-  академія наук, Міннауки
нікаційних систем  національної
інформаційної інфраструктури
 
Створити інтегровану систему ви-  Мінмашпром, НАІ, Мінзв'язку
робництва спеціалізованої  еле-
ментної бази для розвитку телеко-
мунікаційної інфраструктури
 
Створити національну   систему  Мінінформ, Мінзв'язку, НАІ,
комп'ютерного телемовлення з ви-  Національна академія наук
користанням наземних та космічних
каналів зв'язку
 
Створити систему з автоматичною  Мінінформ, Мінзв'язку, НАІ,
генерацією програм для комутацій-  Національна академія наук
ного обладнання цифрових мереж
 
Створити експериментально-дослід-  НАІ, Національна академія
ну інформаційно-телекомунікаційну  наук, Мінзв'язку
мережу на основі об'єднання ві-
домчих локальних мереж у м. Києві
 
Створити автоматизовану  систему  Мінзв'язку, НАІ
управління інформаційно-телекому-
нікаційною мережею України
 
Створити базову інформаційнотеле-  НАІ, Мінзв'язку
комунікаційну мережу подвійного
призначення для органів державної
влади
 
Розробити типовий паспорт адмі-  НАІ, Мінстат, обласні
ністративно-територіальної одини-  держадміністрації
ці для забезпечення підтримки уп-
равлінських рішень
 
Розробити інструментарій інформа-  - " -
ційно-аналітичної підтримки про-
цесів управління та функціонуван-
ня соціально-економічної інфраст-
руктури адміністративно-територі-
альної одиниці, її соціально-еко-
номічного розвитку
 
Розробити типові структури інфор-  НАІ, Мінстат, Національна
маційно-аналітичних центрів різ-  академія наук, обласні
ного призначення та автоматизова-  держадміністрації
ну інформаційно-аналітичну систе-
му управління адміністративно-те-
риторіальною одиницею
 
Створити національний банк комп'-  НАІ, Національна академія наук
ютерної інформації з інтеграцією
його в міжнародні інформаційні
мережі
 
Створити мережу розподілених спе-  Держкомгідромет, НАІ,
ціалізованих банків океанологіч-  Національна академія наук
них та гідрометеорологічних даних
 
Впровадити нітрид-кремнієву тех-  Мінмашпром
нологію виготовлення базових еле-
ментів засобів інформатизації
 
Провести технічне  переоснащення  Мінмашпром, Міннауки
інженерно-технічного та виробни-
чо-технологічного комплексів НВО
"Електронмаш"
 
Розробити і впровадити першу чер-  Національна академія наук,
гу автоматизованої системи підт-  НАІ, Міннауки
римки наукових досліджень, розро-
бок та управління розвитком ви-
робництва вітчизняних конкурен-
тоспроможних засобів інформатиза-
ції
 
Провести дослідження і розробку,  Мінмашпром, Національна
налагодити виробництво конкурен-  академія наук
тоспроможних засобів обчислюваль-
ної техніки, в тому числі комп'-
ютерів з макроконвейєрним принци-
пом оброблення інформації
 
Розробити і впровадити в серійне  - " -
виробництво засоби інформатизації
масового застосування
 
Створити дослідні зразки нейро-  Національна академія наук,
комп'ютерів нових поколінь     Міннауки, Міносвіти
 
 
Розробити технологію  створення  Національна академія наук,
електронних карток та забезпечити  Мінмашпром, Міннауки
впровадження інформаційних систем
з їх використанням
 
Створити програмно-апаратні засо-  Національна академія
би підтримки проектування та реа-  наук, НАІ
лізації прикладних систем спеці-
ального призначення для об'єктів
з критичними режимами функціону-
вання
 
Розробити інтелектуальні інформа-  Національна академія наук,
ційні технології для створення  НАІ, Міносвіти, Міннауки
автоматизованого звукового слов-
ника-перекладача з української на
інші слов'янські мови і зворотно-
го перекладу
 
Розробити систему  накопичення,  Національна академія наук,
систематизації  і каталогізації  Мінстат, НАІ, обласні
знань за різномовними текстовими  держадміністрації
джерелами
 
Розробити технології і організа-  Національна академія наук,
ційно-методичне забезпечення про-  НАІ
ектування, виробництва і супрово-
ду інформаційних та інформацій-
но-керуючих систем
 
Створити базову  інтелектуальну  Укргеодезкартографія,
технологію введення в комп'ютерні  Національна академія наук,
системи інформації з креслярсь-  НАІ
ко-графічних документів і впрова-
дити її під час виконання геоде-
зичних і картографічних робіт з
адміністративно-територіального
устрою
 
 
 3. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності,
          безпеки та оборони України
 
Розробити інтегровану інформацій-  НАІ, Мінзв'язку,
но-аналітичну  систему  органів  Держкомсекретів
державної влади (перша черга)
 
 
Розробити методологічні основи та  НАІ, Мінстат, Національна
програмно-інструментальні засоби  академія наук, Мінзв'язку
динамічного багатовимірного ана-
лізу даних для інформаційно-ана-
літичної підтримки прийняття рі-
шень органів виконавчої влади
 
Розробити та забезпечити науко-  НАІ, Національна академія
во-технічний супровід першої чер-  наук, Мінзв'язку
ги Ситуаційного центру при Прези-
дентові України
 
Створити першу чергу інтегрованої  МВС, НАІ, Держкомсекретів,
інформаційно-аналітичної системи  Мін'юст, Держкомкордон,
правоохоронних органів       Держмитслужба, Національна
                  академія наук, Мінзв'язку, СБУ
 
Створити єдину державну автомати-  МВС, НАІ, Мінмашпром
зовану паспортну систему реєстра-
ції та обліку населення (за окре-
мою програмою)
 
Розробити та впровадити міжвідом-  МВС, НАІ, Міносвіти
чий   інформаційно-аналітичний
комплекс для аналізу і прогнозу
стану злочинності та правопору-
шень
 
Розробити інструментально-техно-  Міноборони, НАІ,
логічний комплекс підтримки прий-  Держкомсекретів
няття рішень у штатних і позаш-
татних ситуаціях та в умовах ін-
формаційної протидії
 
Створити Урядову   інформацій-  МВС, НАІ, Національна
но-аналітичну систему з питань  академія наук
надзвичайних ситуацій (перша чер-
га)
 
Розробити проект єдиної державної  НАІ, Держкомсекретів
системи забезпечення інформацій-
ної безпеки України
 
Розробити першочергові  проекти  Держкомсекретів, НАІ
нормативних документів у галузі
технічного захисту інформації, що
містять  вимоги до інформацій-
но-аналітичних  систем  органів
державної влади та місцевого са-
моврядування, державних підприєм-
ств і організацій
 
Створити єдину систему державних  Держкомсекретів, НАІ,
стандартів, методичні матеріали,  Держстандарт
моделі, методи та інструменталь-
но-технологічні засоби для роз-
роблення програмного забезпечення
захисту інформації
 
Розробити та впровадити нові тех-  Держкомсекретів
нології захисту інформації з ви-
користанням спектральних методів
 
Розробити загальну   концепцію,  Міноборони, НАІ, Мінмашпром,
технічне завдання, номенклатуру  Національна академія наук
та нормативні документи першої
черги державної системи засобів
інформатизації загального, спеці-
ального та військового призначен-
ня
 
Розробити технічний проект систе-  Мінмашпром, НАІ, Міноборони,
ми інформаційно-аналітичного за-  Національна академія наук
безпечення військово-промислового
комплексу
 
Створити типові локальні інформа-  Міноборони, НАІ, Мінмашпром,
ційно-телекомунікаційні  мережі  Національна академія наук
органів управління Збройних Сил
 
Створити інформаційно-телекомуні-  - " -
каційну мережу Генерального штабу
Збройних Сил
 
  4. Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку
 
Спроектувати та сформувати у ме-  НАІ, Мінекономіки, Мінстат
жах національної інформаційно-те-
лекомунікаційної  мережі націо-
нальну систему баз даних для ін-
формаційного забезпечення прове-
дення економічної реформи
 
Розробити систему економіко-мате-  Мінекономіки, НАІ,
матичних моделей та забезпечити  Національна академія наук
її практичне використання  для
аналізу і прогнозування розвитку
економіки країни
 
Створити системи   інформацій-
но-аналітичної підтримки діяль-
ності та розвитку ринкових відно-
син у сфері:
 
 виробництва сільськогосподарсь-  Мінсільгосппрод, НАІ,
 кої продукції           Мінстат, Мінекономіки
 
 створення і використання інфор-  Національна академія
 маційних технологій        наук, Мінстат, НАІ
 
 
 проведення операцій з нерухоміс-  Фонд державного майна,
 тю, включаючи земельні ресурси   Мінстат, Держкомзем, обласні
                  держадміністрації
 
 
 виробництва товарів   виробни-  Мінмашпром, Мінстат
 чо-технічного призначення
 
 обігу цінних паперів        Державна комісія з цінних
                  паперів та фондового ринку
 
Створити систему   інформацій-  МЗЕЗторг, Мінмашпром
но-аналітичного забезпечення роз-
витку зовнішньої і внутрішньої
торгівлі
 
 
 5. Інформатизація пріоритетних народногосподарських комплексів
 
Розробити комплекс  методик  та  НАІ,обласні держадміністрації,
програмних засобів для аналізу  Національна академія наук
основних показників паспортів об-
ластей
 
Розробити інформаційні технології  Мінсільгосппрод,
для підтримки надання консульта-  НАІ, Міннауки
ційних послуг сільськогосподарсь-
ким товаровиробникам
 
Розробити інформаційно-аналітичну  - " -
систему для визначення оптималь-
них мінеральних домішок до раді-
оактивно забруднених грунтів
 
Розробити проект державної авто-  Держкоменергозбереження,
матизованої експертної інформа-  НАІ, Мінмашпром
ційно-аналітичної системи управ-
ління процесом енергозбереження
 
Створити національний банк даних  Держкомгеології, НАІ,
про запаси корисних копалин, у  Національна академія наук
тому числі про затверджені запаси
вугілля та інтегровану базу гео-
лого-геофізичної інформації про
нафтогазові родовища, зокрема про
нафтогазові  свердловини  Азо-
во-Чорноморського шельфу й при-
леглих територій
 
Розробити математичні моделі та  Держкомгеології, Національна
базові системи для комплексної  академія наук, НАІ
інтерпретації геолого-геофізичної
інформації про нафтогазові сверд-
ловини та суміжні корисні копали-
ни у них
 
Розробити системний проект ство-  Мінмашпром, Національна
рення та застосування інформацій-  академія наук, Міннауки
них технологій подвійного призна-
чення в машинобудівній та прила-
добудівній галузях
 
Створити інформаційно-довідкову та Мінтранс,
обслуговуючу систему для надання  Національна академія наук
транспортних послуг населенню
 
Створити систему   інформацій-  Мінтранс, МЗЕЗторг,
но-аналітичного   забезпечення  Національна академія наук
прогнозування транспортних ван-
тажних  потоків через західний
кордон України
 
Розробити і підготувати до впро-  Міннауки, Держкоммістобуду-
вадження автоматизовану інформа-  вання, Національна академія
ційну систему будівельного проек-  наук
тування та виробництва на основі
новітніх технологій, стандартиза-
ції та сертифікації продукції і
послуг - САПРбуд (перша черга)
 
 
 6. Інформатизація фінансової, грошової та статистичної систем,
    діяльності податкової адміністрації і митної служби
 
Створити інформаційно-аналітичну  Мінфін, Національний банк
систему підтримки функціонування  України, НАІ, Мінмашпром,
фінансової та грошової системи   Міносвіти
 
Створити інформаційно-аналітичну  Державна податкова
систему підтримки діяльності Дер-  адміністрація, Мінмашпром,
жавної податкової адміністрації   НАІ, Мінстат
 
Створити інформаційно-аналітичну  Держмитслужба,
систему  підтримки  діяльності  Мінмашпром, НАІ, Мінстат
Держмитслужби
 
Модернізувати інформаційно-обчис-  Мінстат, НАІ, Мінфін,
лювальну систему Мінстату      Мінекономіки
 
 
Створити  інформаційно-обчислю-  Мінфін, Головне управління
вальну систему Головного управ-  Державного казначейства
ління Державного казначейства
 
        7. Інформатизація соціальної сфери
 
Створити державну інтегровану ін-  МНС, МОЗ, НАІ
формаційну  систему  реєстрації
осіб, що постраждали внаслідок
аварії на Чорнобильській  АЕС,
оперативного контролю та аналізу
епідемічної ситуації в Україні
для проведення протиепідемічних
заходів та медико-соціального за-
хисту населення
 
Створити інформаційну систему за-  МОЗ
безпечення трансплантації орга-
нів, тканин і клітин
 
Розробити базові   інформацій-  МОЗ, НАІ, Національна
но-аналітичні комплекси  госпі-  академія наук
тального призначення та впровади-
ти в територіальних медичних об'-
єднаннях
 
Створити і впровадити першу чергу  МОЗ, НАІ, Національна
спеціалізованих банків знань, що  академія наук
враховують світовий досвід з пи-
тань медицини та охорони здоров'я
 
Створити і впровадити першу чергу  Мінекобезпеки, МОЗ, НАІ,
інформаційної технології оброб-  Національна академія наук
лення циклічних сигналів для сис-
тематичного контролю функціональ-
ного стану операторів складних
об'єктів і масового спостереження
за станом здоров'я населення
 
Розробити та впровадити автомати-  Мінсоцзахист, НАІ, Міннауки
зовану інформаційну систему об-
робки документів у службах житло-
вих субсидій
 
Розробити та впровадити автомати-  - " -
зовану інформаційну систему для
установ соціального захисту насе-
лення
 
Створити та ввести в дію автома-  Мінкультури, НАІ,
тизовані інформаційні системи у  Держкоммістобудування
сфері культури
 
    8. Інформатизація в галузі екології та використання
            природних ресурсів
 
Розробити інформаційну  систему  Мінекобезпеки, Міннауки
екологічного моніторингу "Прид-
ніпров'я"
 
Розробити інформаційну  систему  - " -
контролю водного середовища
 
Створити методи   моделювання,  Мінекобезпеки, НАІ,
програмно-апаратні  засоби  для  Міннауки
прогнозування забруднення навко-
лишнього середовища, аналізу та
оцінки ризику еколого-економічних
конфліктів, прогнозування наслід-
ків техногенного впливу і природ-
них катастроф для надійного за-
хисту екологічного простору Укра-
їни
 
            9. Підготовка кадрів
 
Створити комп'ютерні  дидактичні  Міносвіти, НАІ,
лабораторії для забезпечення під-  Мінмашпром
готовки викладачів за пріоритет-
ними напрямами освіти (математи-
ка, інформатика, фізика)
 
Створити міжгалузеву інформацій-  Міносвіти, Міннауки,
но-аналітичну систему сертифіко-  Національна академія наук
ваної підготовки та перекваліфі-
кації фахівців з використанням
віддалених інформаційних ресурсів
 
Створити програмно-апаратні засо-  Міносвіти, Міннауки,
би державного організаційно-тех-  Національна академія наук,
нічного комплексу підтримки ре-  Мінмашпром
формування та розвитку вищої ос-
віти
 
Розробити засоби  підтримки баз  - " -
даних у сфері освіти з реалізаці-
єю доступу до інших національних
і іноземних баз даних
 
Створити програмно-апаратні засо-  Міносвіти, Національна
би навчання населення нових спе-  академія наук, НАІ,
ціальностей з урахуванням вимог  Мінмашпром
міжнародних стандартів та серти-
фікатів на базі автоматизованих
навчальних курсів і систем, інте-
лектуальних інформаційних техно-
логій навчання
         10. Міжнародне співробітництво
 
Створити систему інтелектуальної  МЗЕЗторг, НАІ
інформаційної лінгвістичної підт-
римки комунікацій у міжнародних
інформаційно-телекомунікаційних
мережах
 
Розробити міждержавні системи за-  НАІ, Національна
безпечення співробітництва з кра-  академія наук
їнами СНД у галузі інформатизації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка