Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів


            П О С Т А Н О В А
          від 15 липня 1997 р. N 787
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 16 ( 16-2001-п ) від 12.01.2001 )
 
        Про внесення змін до ставок ввізного
          мита на окремі види товарів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 916 (  916-97-п ) від 22.08.97 
      N 1798 ( 1798-99-п ) від 27.09.99
      N  40 ( 40-2000-п ) від 15.01.2000
      N 121 ( 121-2000-п ) від 24.01.2000
      N 751 ( 751-2000-п ) від 04.05.2000 )  
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до ставок ввізного мита на окремі види
товарів ( 4а-93, 4б-93 ) згідно з додатком.
   2. Затвердити зміни, що вносяться до деяких рішень Кабінету
Міністрів України щодо ставок ввізного мита на окремі види
товарів (додаються).
   3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її
опублікування у газеті "Урядовий кур'єр".
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            В.ДУРДИНЕЦЬ
   Інд.52
 
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 15 липня 1997 р. N 787
 
               ПЕРЕЛІК
       окремих видів товарів, на які змінюються
            ставки ввізного мита
————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |  Опис товару згідно з ГС  |  Ставка мита
 згідно з ГС |               |————————————————————
       |               |пільгова|  повна
————————————————————————————————————————————————————————————————
01.05     Птиця жива домашня (півні,  5%(1) 5%, але не
       кури, качки, гуси, індики і      менш як 0,04
       цесарки)                екю (2) за 1
                           кг
—————————————————
   (1) Тут і далі у відсотках до митної вартості товару.
   (2) Екю - тут і далі еквівалент у валюті України.
 
 
02.01     М'ясо великої рогатої худо-  20%  20%, але не
       би, свіже або охолоджене        менш як 0,25
                           екю за 1 кг
 
02.02     М'ясо великої рогатої худоби,  30%  30%, але не
       морожене                менш як 0,4
                           екю за 1 кг
 
02.05 00000  М'ясо коней, ослів, мулів і  20%  20%, але не
       лошаків, свіже, охолоджене      менш як 0,2
       або морожене              екю за 1 кг
 
02.06     Субпродукти великої рогатої  20%  20%, але не
       худоби, свиней, дрібної ро-      менш як 0,1
       гатої худоби, коней, ослів,      екю за 1 кг
       мулів або лошаків, харчові,
       свіжі, охолоджені або моро-
       жені
 
03.06     Ракоподібні, оброблені  або  20%  20%, але не
       необроблені,  живі, свіжі,      менш як 0,8
       охолоджені, морожені, суше-      екю за 1 кг
       ні, солені або в розсолі;
       ракоподібні необроблені, ва-
       рені у воді або на парі,
       охолоджені або неохолоджені,
       морожені, сушені, солені або
       в розсолі; борошно і гранули
       з ракоподібних, харчові
 
04.01     Молоко і вершки, незгущені,  20%  20%, але не
       без додавання цукру або ін-      менш як 0,1
       ших підсолоджуючих речовин       екю за 1 л
 
04.09     Мед натуральний         30%  30%, але не
                           менш як 0,8
                           екю за 1 кг
 
04.10 00   Харчові продукти тваринного  30%  30%, але не
       походження, не зазначені в      менш як 0,2
       іншому місці              екю за 1 кг
 
05.02     Щетина свиняча або кабаняча,  15%  15%, але не
       борсуковий або інший волос,      менш як 0,9
       який  використовується для      екю за 1 кг
       виробництва щіткових виро-
       бів; їх відходи
 
05.04 00000  Кишки, міхури і шлунки тва-  15%  15%, але не
       рин (крім риб'ячих), цілі і      менш як 0,015
       в кусках                екю за 1 кг
 
05.05     Шкурки та інші частини птиці  15%  15%, але не
       з пір'ям або пухом; пір'я та      менш як 0,015
       його частини (підрізані і      екю за 1 кг
       непідрізані) і пух, неочище-
       ні або очищені, дезинфікова-
       ні або оброблені для збері-
       гання; порошок або відходи
       пір'я та його частин
 
06.01     Цибулини, бульби, бульбовид-  15%  15%, але не
       не коріння, розетки коренів,      менш як 0,04
       кореневища квіткових і лис-      екю за 1 кг
       тяних рослин у стані вегета-
       тивного спокою, вегетації,
       цвітіння; рослини і коріння
       цикорію, крім коріння, кла-
       сифікованого в товарній по-
       зиції 12.12
 
06.02     Рослини живі інші (включаючи  15%  15%, але не
       їх коріння), живець і прище-      менш як 0,2
       па; міцелій грибний          екю за 1 кг
 
06.04     Листя, гілки і інші частини  15%  15%, але не
       рослин без квітів і бутонів;      менш як 0,02
       трави, мохи і лишайники при-      екю за 1 кг
       датні для складання букетів
       або декоративних цілей, сві-
       жі, засушені, відбілені, по-
       фарбовані, просочені або об-
       роблені іншими способами
 
07.02 00   Томати, свіжі або охолоджені  30%  30%, але не
                           менш як 0,3
                           екю за 1 кг
 
07.03     Цибуля, цибуля-шалот, цибу-  30%  30%, але не
       ля-порей, часник та інші ци-      менш як 0,1
       булинні культури, свіжі або      екю за 1 кг
       охолоджені
 
07.04     Капуста головчаста, кольоро-  15%  15%, але не
       ва, махрова, кольрабі та ін-      менш як 0,15
       ші харчові продукти  роду      екю за 1 кг
       Brassika, свіжі або охолод-
       жені
 
07.05     Салат-латук і цикорій, сві-  15%  15%, але не
       жий або охолоджений          менш як 0,15
                           екю за 1 кг
 
07.06     Морква, ріпа, буряк столо-  30%  30%, але не
       вий, козелець, селера коре-      менш як 0,2
       неплідна, редис та інші ана-      екю за 1 кг
       логічні харчові коренеплоди,
       свіжі або охолоджені
 
07.07 00   Огірки і корнішони,  свіжі  30%  30%, але не
       або охолоджені             менш як 0,1
                           екю за 1 кг
 
07.08     Бобові культури, в стручках  30%  30%, але не
       або очищені, свіжі або охо-      менш як 0,25
       лоджені                екю за 1 кг
 
07.09     Інші овочі, свіжі або охо-  30%  30%, але не
       лоджені                менш як 0,3
                           екю за 1 кг
 
07.10     Овочі (сирі або варені у во-  30%  30%, але не
       ді або на парі), заморожені      менш як 0,06
                           екю за 1 кг
 
07.11     Овочі, консервовані для ко-  30%  30%, але не
       роткочасного   зберігання      менш як 0,2
       (наприклад, двоокисом сірки,      екю за 1 кг
       в розсолі, сірчистій воді
       або в іншому тимчасово кон-
       сервуючому розчині), але в
       такому вигляді не придатні
       для безпосереднього спожи-
       вання
 
07.12     Овочі сушені, цілі, розріза-  30%  30%, але не
       ні,  нарізані  шматочками,      менш як 0,6
       подрібнені або у вигляді по-      екю за 1 кг
       рошку, без подальшої обробки
       іншим способом
 
07.13     Овочі, бобові  сушені,  в  30%  30%, але не
       стручках або без стручків, у      менш як 0,6
       тому числі лущені або под-      екю за 1 кг
       рібнені
 
07.14     Маніок, маранта, салеп, гру-  30%  30%, але не
       ша земляна, батат та інші      менш як 0,1
       аналогічні   коренеплоди,      екю за 1 кг
       бульбоплоди з високим вміс-
       том крохмалю або інгуліну,
       свіжі  або  сушені, цілі,
       настругані, в гранулах; сер-
       цевина сагової пальми
 
08.03 00   Банани, включаючи   банани  20%  20%, але не
       райські, свіжі або сушені       менш як 0,1
                           екю за 1 кг
 
08.05     Цитрусові, свіжі або сушені   20%  20%, але не
                           менш як 0,2
                           екю за 1 кг
 
08.08     Яблука, груші та айва, свіжі  30%  30%, але не
                           менш як 0,3
                           екю за 1 кг
 
08.10     Інші плоди, свіжі        30%  30%, але не
                           менш як 0,3
                           екю за 1 кг
 
08.12     Плоди і горіхи, консервовані  20%  20%, але не
       для короткочасного зберіган-      менш як 0,15
       ня  (наприклад,  двоокисом      екю за 1 кг
       сірки, у розсолі, сірчистій
       воді або в іншому тимчасово
       консервуючому розчині), але
       в такому вигляді не придатні
       для безпосереднього спожи-
       вання
 
08.14 00000  Шкірки цитрусових або баш-  10%  10%, але не
       танних культур, свіжі, моро-      менш як 0,01
       жені, сушені або консервова-      екю за 1 кг
       ні для короткочасного збері-
       гання в розсолі, сірчистій
       воді, або в іншому тимчасово
       консервуючому розчині
 
09.02 (крім Чай                   5%  5%,
09.02 30000)                        але
                              не
                              менш
                              як
                              0,04
                              екю
                              за 1
                              кг
 
09.02 30000  Чай чорний, ферментований або      10% 10%,
        частково ферментований, розфасований     але
        масою нетто не більш як 3 кг         не
                              менш
                              як
                              0,08
                              екю
                              за 1
                              кг
 
09.03 00000  Мате              10%  10%, але не
                           менш як 0,08
                           екю за 1 кг
 
10.01 (крім  Пшениця             15%  15%, але не
10.01 10100,                     менш як 0,3
10.01 90100,                     екю за 1 кг
10.01 90910)
 
10.02 00000  Жито              10%  10%, але не
                           менш як 0,01
                           екю за 1 кг
 
10.03     Ячмінь             10%  10%, але не
                           менш як 0,01
                           екю за 1 кг
 
10.04     Овес              10%  10%, але не
                           менш як 0,01
                           екю за 1 кг
 
10.05     Кукурудза            10%  10%, але не
                           менш як 0,01
                           екю за 1 кг
 
10.06     Рис               10%  10%, але не
                           менш як 0,03
                           екю за 1 кг
 
10.07 00   Сорго              10%  10%, але не
                           менш як 0,01
                           екю за 1 кг
 
10.08     Гречка, просо і канаркове    10%  10%, але не
       насіння; інші зернові         менш як 0,03
                           екю за 1 кг
 
11.04     Зерно, оброблене іншими спо-  30%  30%, але не
       собами (наприклад, лущене,      менш як 0,06
       плющене, перероблене у плас-      екю за 1 кг
       тівці, обрушене, у вигляді
       січки чи подрібнене), крім
       рису, зазначеного в товарній
       позиції 10.06; зародки зер-
       нових, цілі, плющені, у виг-
       ляді пластівців або молоті
 
11.06     Борошно та крупа з сушених  10%  10%, але не
       бобових  культур  (позиція      менш як 0,04
       07.13), із серцевини сагової      екю за 1 кг
       пальми, з коренеплодів або
       бульбоплодів (07.14); борош-
       но, крупа і порошок з про-
       дуктів,  класифікованих  у
       групі 08
 
11.08     Крохмаль, інулін        10%  10%, але не
                           менш як 0,06
                           екю за 1 кг
 
11.09 00000  Клейковина пшенична, суха або  10%  10%, але не
       сира                  менш як 1
                           екю за 1 кг
 
12.04 00   Насіння льону, подрібнене або  5%  5%, але не
       неподрібнене              менш як 0,03
                           екю за 1 кг
 
12.05 00   Насіння рапсу, подрібнене або  5%  5%, але не
       неподрібнене              менш як 0,02
                           екю за 1 кг
 
12.06 00   Насіння соняшнику, подрібнене  2%  20%, але не
       або неподрібнене            менш як 0,01
                           екю за 1 кг
 
12.08     Борошно з насіння або плодів   5%  5%, але не
       олійних культур, крім насіння     менш як 0,05
       гірчиці                екю за 1 кг
 
12.12     Плоди ріжкового дерева, во-  15%  15%, але не
       дяні рослини, буряк цукро-      менш як 0,012
       вий, цукрова тростина, свіжі      екю за 1 кг
       або сушені, подрібнені або
       неподрібнені; кісточки і яд-
       ра плодів, інші  продукти
       рослинного походження (вклю-
       чаючи несмажене коріння ци-
       корію   виду  "Cichorium
       Intubus Sativum"), викорис-
       товувані головним чином для
       харчування людей і не зазна-
       чені в іншому місці
 
 
12.13 00000  Солома і м'якуш  зернових,   5%  5%, але не
       подрібнена або неподрібнена,      менш як 0,005
       розмелена або нерозмелена,      екю за 1 кг
       пресована або в гранулах
 
14.03     Матеріали рослинного поход-   15%  15%, але не
       ження, що використовуються       менш як 0,3
       головним чином для виробниц-      екю за 1 кг
       тва щіткових виробів і міте-
       лок (наприклад, сорго, пирій
       і тапіока) у в'язках, пучках
       або навалом
 
15.01 00   Лярд, інший жир свинячий і  30%  30%, але не
       жир домашньої птиці, топле-      менш як 0,15
       ний або нетоплений, екстра-      екю за 1 кг
       гований під тиском чи з до-
       помогою розчинників або не-
       екстрагований
 
15.02 00   Жир великої і дрібної рога-  30%  30%, але не
       тої худоби, топлений або не-      менш як 0,15
       топлений, екстрагований під      екю за 1 кг
       тиском чи з допомогою роз-
       чинників або неекстрагований
 
15.03 00   Стеарин із жиру свинячого,  30%  30%, але не
       яловичого або баранячого і      менш як 0,15
       олеостеарин, олеомаргарин із      екю за 1 кг
       свинячого сала, яловичого чи
       баранячого жиру, несмульго-
       ваний,  незмішаний або не
       приготовлений будь-яким ін-
       шим способом
 
15.05     Овечий жиропіт і жирові речо-  30%  30%, але не
       вини, одержувані з нього        менш як 0,1
       (включаючи ланолін)          екю за 1 кг
 
15.06     Жири і масла тварин та їх  30%  30%, але не
       фракції, в тому числі нера-      менш як 0,1
       фіновані або рафіновані, але      екю за 1 кг
       без зміни їх хімічного скла-
       ду
 
15.09     Олія маслинова та її фрак-  30%  30%, але не
       ції, нерафіновані або рафі-      менш як 1,5
       новані, але без зміни їх хі-      екю за 1 кг
       мічного складу
 
15.10 00   Інші види олії та фракцій,  30%  30%, але не
       отримані тільки з маслин,      менш як 1,5
       нерафіновані чи рафіновані,      екю за 1 кг
       але без зміни їх хімічного
       складу,  суміші цих видів
       олій або фракцій з олією або
       фракціями, класифікованими в
       товарній позиції 15.09
 
15.14     Олія ріпакова, свиріпова або  30%  30%, але не
       гірчична та їх фракції, не-      менш як 0,15
       рафіновані або рафіновані,      екю за 1 кг
       але без зміни їх хімічного
       складу
 
16.03 00   Екстракти та соки з м'яса,  10%  10%, але не
       риби або ракоподібних, мо-      менш як 0,3
       люсків або  інших  водних      екю за 1 кг
       безхребетних
 
 
16.04, крім  Готові продукти і консерви з  20%  20%, але не
16.04 30100, риби; ікра осетрових (чорна      менш як 0,2
16.04 30900  ікра) та її замінники, виго-      екю за 1 кг
       товлені з ікринок інших риб
 
17.03     Меляса, отримана в результа-  30%  30%, але не
       ті екстракції або рафінуван-      менш як 0,03
       ня цукру                екю за 1 кг
                        5%  5%, але не
18.02 00000  Шкаралупа, плівка, шкірка та      менш як 0,02
       інші відходи какао           екю за 1 кг
                       30%  30%, але не
 
19.01     Екстракт солодовий; харчові      менш як 0,1
       продукти з борошна, крупи,      екю за 1 кг
       крохмалю або солодового екс-
       тракту  без вмісту або із
       вмістом за масою менш як 50%
       какао, не зазначені в іншому
       місці, харчові продукти із
       сировини, зазначеної в пози-
       ціях 04.01- 04.04, без вміс-
       ту або із вмістом за масою
       менше як 40% какао
 
19.03 00000  Тапіока та  її  замінники,  30%  30%, але не
       приготовлені з крохмалю у      менш як 0,45
       формі  пластівців,  зерен,      екю за 1 кг
       крупи або висівок, або ана-
       логічних формах
 
19.04     Готові харчові продукти, от-  30%  30%, але не
       римані  шляхом здуття або      менш як 0,5
       обсмажування зернових (нап-      екю за 1 кг
       риклад, кукурудзяні пластів-
       ці); інші зернові, крім ку-
       курудзи, у вигляді зерен,
       попередньо відварені, обсма-
       жені або приготовлені іншим
       способом
 
20.02     Томати, приготовлені   або  20%  20%, але не
       консервовані без додавання      менш як 0,2
       цукру або оцтової кислоти       екю за туб
 
20.03     Гриби, включаючи  трюфелі,  20%  20%, але не
       приготовлені або консервова-      менш як 0,3
       ні без оцту або оцтової кис-      екю за 1 кг
       лоти
 
20.04     Інші овочі, приготовлені або  20%  20%, але не
       консервовані без оцту або      менш як 0,2
       оцтової кислоти, морожені       екю за туб
 
20.06 00   Плоди, горіхи, шкірка плодів  30%  30%, але не
       та інші частини рослин, кон-      менш як 0,5
       сервовані в цукрі (сушені,      екю за 1 кг
       зацукровані або глазуровані)
 
20.09 (крім  Соки фруктові (включаючи виноградне   30% 30%,
20.09 11190  сусло), соки овочеві, незброджені та     але
20.09 11990  без додавання спирту, з додаванням      не
20.09 19190  або без додавання цукру чи інших       менш
20.09 19990  підсолоджуючих речовин            як
20.09 20190                         0,3
20.09 20990                         екю
20.09 30190                         за 1
20.09 30390                         л
20.09 30590
20.09 30990
20.09 40190
20.09 40990
20.09 60190
20.09 60510
20.09 60710
20.09 80320
20.09 80340
20.09 80390
20.09 80950
20.09 80990
20.09 90290
20.09 90490
20.09 90590
20.09 90790
20:09 90990)
 
21.01 (крім  Екстракти, есенції, концент-  30%  30%, але не
21.01 10110) рати кави, чаю або мате і      менш як 0,4
       вироби на таких основах чи      екю за 1 кг
       на основі кави, чаю або ма-
       те; цикорій обсмажений та
       інші обсмажені замінники ка-
       ви і екстракти, есенції та
       концентрати з них
 
21.02     Дріжджі (активні і неактив-  20%  20%, але не
       ні); інші неактивні одноклі-      менш як 0,1
       тинні мікроорганізми (крім      екю за 1 кг
       вакцин, класифікованих у то-
       варній позиції 30.02); гото-
       ві пекарські порошки
 
21.06     Харчові продукти, не зазна-  30%  30%, але не
       чені в іншому місці          менш як 0,3
                           екю за 1 кг
 
23.09     Продукти, що використовують-  5%   5%, але не
       ся для годівлі тварин         менш як 0,04
                           екю за 1 кг
 
43.04     Хутро штучне і вироби з нь-  25%  25%, але не
       ого                  менш як 0,4
                           екю за 1 кв.м
 
 
65.03     Капелюхи та  інші  головні  25%  25%, але не
       убори фетрові, виготовлені з      менш як 0,6
       капелюхових напівфабрикатів      екю за 1
       або плоских заготовок, кла-      штуку
       сифікованих у товарній пози-
       ції 65.01, з підкладкою або
       без підкладки, з оздобленням
       або без оздоблення
 
65.04     Капелюхи та  інші  головні  25%  25%, але не
       убори, плетені або виготов-      менш як 0,6
       лені шляхом з'єднання смужок      екю за 1
       з різних матеріалів, з підк-      штуку
       ладкою або без підкладки, з
       оздобленням або без оздоб-
       лення
 
65.05     Капелюхи та  інші  головні  25%  25%, але не
       убори трикотажні, з мережива      менш як 0,6
       та інших текстильних матері-      екю за 1
       алів, виготовлених з одного      штуку
       шматка (але не смужок), з
       підкладкою або без підклад-
       ки, з оздобленням або без
       оздоблення; сітки для волос-
       ся з будь-якого матеріалу з
       підкладкою або без підклад-
       ки, з оздобленням або без
       оздоблення
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 916
( 916-97-п ) від 22.08.97, N 1798 ( 1798-99-п ) від 27.09.99,
N 40 ( 40-2000-п ) від 15.01.2000, N 121 ( 121-2000-п ) від
24.01.2000, N 751 ( 751-2000-п ) від 04.05.2000 )  
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 липня 1997 р. N 787
               ЗМІНИ
   що вносяться до деяких рішень Кабінету Міністрів України
 
   1. Виключити з додатка до постанови Кабінету  Міністрів
України від 16 січня 1996 р. N 94 ( 94-96-п ) "Про внесення змін
до ставок ввізного мита на окремі види товарів і до деяких рішень
Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 184) такі цифри та
слова:
 
"04.09 00000 Мед натуральний     30 відсотків, 30 відсотків,
                    але не менш  але не менш
                    як 0,8 екю  як 0,8 екю
                    за кг     за кг
 
 07.03    Цибуля, цибуля-шалот,  30 відсотків, 30 відсотків,
       цибуля-порей, часник та але не менш  але не менш
       інші цибулинні культури як 0,1 екю  як 0,1 екю
       свіжі або охолоджені   за кг     за кг
 
 10.01 (крім Пшениця         15 відсотків, 15 відсотків,
 10.01 10100,             але не менш  але не менш
 10.01 90100,             як 40 екю  як 40 екю
 10.01 90910)             за тонну   за тонну
 
 20.02,    Овочі і фрукти консер-  20 відсотків, 20 відсотків,
 20.04    вовані          але не менш  але не менш
                    як 0,2 екю  як 0,2 екю
                    за туб    за туб".
   2. Виключити  з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 8 листопада 1996 р. N 1376 ( 1376-96-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів" такі цифри та
слова:
 
"43.04    Хутро штучне і вироби  25 відсотків, 25 відсотків,
       з нього         але не менш  але не менш
                   як 0,4 екю   як 0,4 екю
                   за кв.м    за кв.м
 
62.01     Пальта,   включаючи 30 відсотків, 30 відсотків,
       плащі  з  капюшоном, але не менш  але не менш
       куртки      теплі як 8 екю    як 8 екю
       (включаючи   лижні), за штуку    за штуку
       вітрівки,  штормівки
       та інший верхній одяг
       для  чоловіків   і
       хлопчиків,    крім
       виробів, класифікованих
       у товарній позиції 62.03
 
62.02     Пальта,   включаючи 30 відсотків, 30 відсотків,
       плащі  з  капюшоном, але не менш  але не менш
       куртки      теплі як 7 екю    як 7 екю
       (включаючи   лижні), за штуку    за штуку
       вітрівки, штормівки та
       інший верхній одяг для
       жінок і дівчаток, крім
       виробів, класифікованих
       у товарній позиції 62.04
 
62.05     Сорочки для чоловіків 30 відсотків, 30 відсотків,
       і хлопчиків       але не менш  але не менш
                   як 0,6 екю   як 0,6 екю
                   за штуку    за штуку
 
62.06     Блузки, сорочки   і 30 відсотків, 30 відсотків,
       батники для жінок і але не менш  але не менш
       дівчаток        як 1,8 екю   як 1,8 екю
                   за штуку    за штуку
 
63.02     Білизна   постільна, 30 відсотків, 30 відсотків,
       столова, туалетна або але не менш  але не менш
       кухонна         як 1,8 екю   як 1,8 екю
                   за штуку    за штуку
 
64.03 (крім  Взуття на  підошві з 30 відсотків, 30 відсотків,
64.03 20000  гуми,   полімерного але не менш  але не менш
64.03 59500  матеріалу, натуральної як 5 екю    як 5 екю
64.03 99500) чи штучної шкіри  з за пару    за пару
       шкіряним верхом
 
64.04 (крім  Взуття на підошві  з 30 відсотків, 30 відсотків,
64.04 20100) гуми,    пластмаси, але не менш  але не менш
       натуральної чи штучної як 2 екю    як 2 екю
       шкіри  або  шкіряних за пару    за пару
       волокон та з верхом із
       текстильних матеріалів,
       взуття на підошві  з
       натуральної чи штучної
       шкіри
 
64.05 (крім  Інше взуття       30 відсотків, 30 відсотків,
64.05 20910)             але не менш  але не менш
                   як 3 екю    як 3 екю
                   за пару    за пару
 
65.03     Капелюхи та    інші 25 відсотків, 25 відсотків,
       головні убори фетрові, але не менш  але не менш
       виготовлені     з як 0,6 екю   як 0,6 екю
       капелюхових       за штуку    за штуку
       напівфабрикатів  або
       плоских   заготовок,
       класифікованих    у
       товарній    позиції
       65.01,  з підкладкою
       або без, з оздобленням
       або без
 
65.04     Капелюхи та    інші 25 відсотків, 25 відсотків,
       головні убори, плетені але не менш  але не менш
       або виготовлені шляхом як 0,6 екю   як 0,6 екю
       з'єднання  смужок  з за штуку    за штуку
       різних матеріалів, з
       підкладкою або без, з
       оздобленням або без
 
65.05     Капелюхи та    інші 25 відсотків, 25 відсотків,
       головні     убори але не менш  але не менш
       трикотажні, з мережива як 0,6 екю   як 0,6 екю
       та інших текстильних за штуку    за штуку".
       матеріалів,
       виготовлених з одного
       шматка   (але   не
       смужок), з підкладкою
       або без підкладки, з
       оздобленням або  без
       оздоблення, сітки для
       волосся з будь-якого
       матеріалу з підкладкою
       або без підкладки, з
       оздобленням  або без
       оздоблення
   3. Виключити з додатка до постанови Кабінету  Міністрів
України від 8 листопада 1996 р. N 1378 ( 1378-96-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів" такі цифри та
слова:
 
"01.05    Птиця жива   домашня 5%, але не  5%, але не
       (півні,  кури, качки, менш як 0,04 менш як 0,04
       гуси, індики і цесарки) екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
02.01     М'ясо великої рогатої 20%, але не  20%, але не
       худоби, свіже або охо- менш як 0,25 менш як 0,25
       лоджене         екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
02.02     М'ясо великої рогатої 30%, але не  30%, але не
       худоби, морожене    менш як 0,4  менш як 0,4
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
02.05 00000 М'ясо коней, ослів, му- 20%, але не  20%, але не
       лів і лошаків, свіже, менш як 0,2  менш як 0,2
       охолоджене або морожене екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
02.06    Субпродукти великої ро- 20%, але не  20%, але не
       гатої худоби, свиней, менш як 0,1  менш як 0,1
       дрібної рогатої худоби, екю за 1 кг  екю за 1 кг
       коней, ослів, мулів або
       лошаків, харчові, сві-
       жі, охолоджені або мо-
       рожені
 
03.06    Ракоподібні, оброблені 20%, але не  20%, але не
       або необроблені, живі, менш як 0,8  менш як 0,8
       свіжі, охолоджені, мо- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       рожені, сушені, солені
       або в розсолі; ракопо-
       дібні необроблені варе-
       ні у воді або на парі,
       охолоджені або неохо-
       лоджені, морожені, су-
       шені, солені або в роз-
       солі; борошно і гранули
       з ракоподібних, харчові
 
04.01    Молоко і вершки незгу- 20%, але не  20%, але не
       щені,  без  додавання менш як 0,1  менш як 0,1
       цукру або інших підсо- екю за 1 л  екю за 1 л
       лоджуючих речовин
 
 
04.10 00   Продукти харчового тва- 30%, але не  30%, але не
       ринного походження, не менш як 0,2  менш як 0,2
       зазначені в іншому міс- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       ці
 
05.02    Щетина свиняча або ка- 15%, але не  15%, але не
       баняча, борсукове або менш як 0,9  менш як 0,9
       інше волосся, яке вико- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       ристовується для вироб-
       ництва щіткових виро-
       бів; їх відходи
 
 
05.04 00000 Кишки, міхури і шлунки 15%, але не  15%, але не
       тварин (крім риб'ячих), менш як 0,015 менш як 0,015
       цілі або в кусках    екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
05.05    Шкурки та інші частини 15%, але не  15%, але не
       птиці з пір'ям або пу- менш як 0,015 менш як 0,015
       хом; пір'я та його час- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       тини (підрізані і не-
       підрізані) і пух, нео-
       чищені або очищені, де-
       зинфіковані або оброб-
       лені  для збереження;
       порошок  або  відходи
       пір'я та його частин
 
 
06.01    Цибулини, бульби, буль- 15%, але не  15%, але не
       бовидне коріння, розет- менш як 0,04 менш як 0,04
       ки коренів, кореневища екю за 1 кг  екю за 1 кг
       квіткових  і листяних
       рослин у стані вегета-
       тивного спокою, вегета-
       ції, цвітіння; рослини
       і коріння цикорію, крім
       коріння, класифіковано-
       го в товарній позиції
       12.12
 
06.02    Рослини живі    інші 15%, але не  15%, але не
       (включаючи їх коріння), менш як 0,2  менш як 0,2
       живець і прищепа; міце- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       лій грибний
 
06.04    Листя, гілки та  інші 15%, але не  15%, але не
       частини рослин без кві- менш як 0,02 менш як 0,02
       тів і бутонів; трави, екю за 1 кг  екю за 1 кг
       мохи, лишайники для бу-
       кетів або декоративних
       цілей, свіжі, засушені,
       відбілені, пофарбовані,
       просочені або оброблені
       іншими способами
 
07.02 00   Томати свіжі або охоло- 30%, але не  30%, але не
       джені          менш як 0,3  менш як 0,3
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
07.04    Капуста   головчаста, 15%, але не  15%, але не
       кольорова,   махрова, менш як 0,15 менш як 0,15
       кольрабі та інші харчо- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       ві   продукти  роду
       Brassika,  свіжі  або
       охолоджені
 
07.05    Салат-латук  (Lactuca 15%, але не  15%, але не
       Sativa)  і  цикорій менш як 0,15 менш як 0,15
       (Cichorium Spp.), сві- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       жий або охолоджений
 
07.06    Морква, ріпа,   буряк 30%, але не  30%, але не
       столовий, козелець, се- менш як 0,2  менш як 0,2
       лера коренеплідна, ре- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       дис та інші аналогічні
       харчові  коренеплоди,
       свіжі або охолоджені
 
07.07 00   Огірки і   корнішони, 30%, але не  30%, але не
       свіжі або охолоджені   менш як 0,1  менш як 0,1
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
07.08    Бобові культури,   в 30%, але не  30%, але не
       стручках або очищені, менш як 0,25 менш як 0,25
       свіжі або охолоджені   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
07.09    Овочі інші, свіжі або 30%, але не  30%, але не
       охолоджені        менш як 0,3  менш як 0,3
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
07.10    Овочі (сирі або варені 30%, але не  30%, але не
       у воді або на парі), менш як 0,06 менш як 0,06
       заморожені        екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
07.11    Овочі консервовані для 30%, але не  30%, але не
       короткочасного  збері- менш як 0,2  менш як 0,2
       гання (наприклад, двоо- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       кисом сірки, в розсолі,
       сірчистій воді або в
       іншій тимчасово консер-
       вуючій рідині), але не
       придатні для викорис-
       тання в їжу
 
07.12    Овочі сушені,   цілі, 30%, але не  30%, але не
       розрізані,   нарізані менш як 0,6  менш як 0,6
       шматочками, подрібнені екю за 1 кг  екю за 1 кг
       або у вигляді порошку,
       без подальшої обробки
       іншим способом
 
07.13    Овочі, бобові сушені, в 30%, але не  30%, але не
       стручках або без струч- менш як 0,6  менш як 0,6
       ків, в тому числі луще- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       ні або подрібнені
 
07.14    Маніок, маранта, салеп, 30%, але не  30%, але не
       груша земляна, батат та менш як 0,1  менш як 0,1
       інші аналогічні коре- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       неплоди, бульбоплоди з
       високим вмістом крохма-
       лю або інгуліну, свіжі
       або сушені, цілі, наст-
       ругані,  в  гранулах;
       серцевина сагової паль-
       ми
 
 
08.03 00   Банани, включаючи бана- 20%, але не  20%, але не
       ни райські, свіжі або менш як 0,1  менш як 0,1
       сушені          екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
08.05    Цитрусові, свіжі або   20%, але не  20%, але не
       сушені          менш як 0,2  менш як 0,2
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
08.08    Яблука, груші та айва, 30%, але не  30%, але не
       свіжі          менш як 0,3  менш як 0,3
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
08.10    Плоди свіжі інші     30%, але не  30%, але не
                   менш як 0,3  менш як 0,3
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
08.12    Плоди і горіхи, тимча- 20%, але не  20%, але не
       сово консервовані (нап- менш як 0,15 менш як 0,15
       риклад двоокисом сірки, екю за 1 кг  екю за 1 кг
       у солоній або сірчистій
       воді, чи в іншій тимча-
       сово консервуючій ріди-
       ні), але не готові для
       безпосереднього спожи-
       вання
 
 
08.14 00000 Шкірки цитрусових  або 10%, але не  10%, але не
       баштанних культур, сві- менш як 0,01 менш як 0,01
       жі, морожені,  сушені екю за 1 кг  екю за 1 кг
       або тимчасово консерво-
       вані в солоній або сір-
       чистій воді, чи в іншій
       тимчасово консервуючій
       рідині
 
09.02    Чай           5%, але не  5%, але не
                   менш як 0,04 менш як 0,04
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
09.03 00000 Мате           10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,08 менш як 0,08
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.02 00000 Жито           10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,01 менш як 0,01
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.03    Ячмінь          10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,01 менш як 0,01
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
 
10.04    Овес           10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,01 менш як 0,01
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.05    Кукурудза        10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,01 менш як 0,01
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.06    Рис           10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,03 менш як 0,03
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.07 00   Сорго          10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,01 менш як 0,01
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.08    Гречка, просо і канар- 10%, але не  10%, але не
       кове насіння; інші зер- менш як 0,03 менш як 0,03
       нові           екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
11.04    Зерно, оброблене іншими 30%, але не   30%, але не
       способами  (наприклад менш як 0,06  менш як 0,06
       лущене, плющене, пере- екю за 1 кг   екю за 1 кг
       робнене  у пластівці,
       обрушене,  у  вигляді
       січки чи подрібнене),
       крім рису, зазначеного
       в  товарній  позиції
       10.06; зародки зерно-
       вих, цілі, плющені, у
       вигляді пластівців або
       молоті
 
11.06    Борошно та крупа з су- 10%, але не  10%, але не
       шених бобових культур менш як 0,04 менш як 0,04
       (позиція 07.13), з сер- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       цевини сагової пальми,
       з  коренеплодів  або
       бульбоплодів  (07.14);
       борошно, крупа і поро-
       шок з продуктів, класи-
       фікованих в групі 08
 
11.08    Крохмаль, інулін     10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,06 менш як 0,06
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
11.09 00000 Клейковина пшенична ви- 10%, але не  10%, але не
       сушена або сира     менш як 1   менш як 1
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
12.04 00   Насіння льону подрібне- 5%, але не  5%, але не
       не або неподрібнене   менш як 0,03 менш як 0,03
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
12.05 00   Насіння рапсу подрібне- 5%, але не  5%, але не
       не або неподрібнене   менш як 0,02 менш як 0,02
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
12.06 00   Насіння соняшнику бите 2%, але не  2%, але не
       або ціле         менш як 0,01 менш як 0,01
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
12.08    Борошно з насіння або 5%, але не  5%, але не
       плодів олійних культур, менш як 0,05 менш як 0,05
       крім гірчичного насіння екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
 
12.12    Плоди ріжкового дерева, 15%, але не  15%, але не
       водяні рослини, буряк менш як 0,012 менш як 0,012
       цукровий, цукрова трос- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       тина, свіжі або сушені,
       подрібнені або непод-
       рібнені, кісточки і яд-
       ра плодів, інші продук-
       ти рослинного походжен-
       ня (включаючи нежарене
       коріння  цикорію виду
       "Cichorium   Intubus
       Sativum"), використову-
       вані головним чином для
       харчування  людей, не
       зазначені в іншому міс-
       ці
 
12.13 00000 Солома і м'якуш зерно- 5%, але не  5%, але не
       вих, необроблена, ціла менш як 0,005 менш як 0,005
       або подрібнена, розме- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       лена або нерозмелена,
       пресована або в грану-
       лах
14.03    Матеріали  рослинного 15%, але не  15%, але не
       походження, що викорис- менш як 0,01 менш як 0,01
       товуються, головним чи- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       ном,  для виробництва
       щіткових виробів і мі-
       телок (наприклад сорго,
       пирій і тапіока)  у
       в'язках, пучках або на-
       валом
 
15.01 00   Лярд, інший жир свиня- 30%, але не  30%, але не
       чий  і жир домашньої менш як 0,15 менш як 0,15
       птиці, топлений або не- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       топлений, екстрагований
       під тиском чи з допомо-
       гою розчинників чи не-
       екстрагований
 
15.02 00   Жир великої і дрібної 30%, але не  30%, але не
       рогатої худоби, нетоп- менш як 0,15 менш як 0,15
       лений чи топлений, екс- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       трагований під тиском
       чи з допомогою розчин-
       ників чи неекстрагова-
       ний
 
15.03 00   Стеарин із жиру свиня- 30%, але не  30%, але не
       чого, яловичого або ба- менш як 0,15 менш як 0,15
       ранячого і олеостеарин, екю за 1 кг  екю за 1 кг
       олеомаргарин із свиня-
       чого сала, яловичого чи
       баранячого жиру, нес-
       мульгований, незмішаний
       або   неприготовлений
       будь-яким іншим спосо-
       бом
 
15.05    Овечий жиропіт і жирові 30%, але не  30%, але не
       речовини, одержувані з менш як 0,1  менш як 0,1
       нього (включаючи лано- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       лін)
 
 
15.06    Жири і масла тварин та 30%, але не  30%, але не
       їх фракції, в тому чис- менш як 0,1  менш як 0,1
       лі  нерафіновані  або екю за 1 кг  екю за 1 кг
       рафіновані,  але  без
       зміни  їх  хімічного
       складу
 
 
15.09    Олія маслинова та  її 30%, але не  30%, але не
       фракції,  нерафіновані менш як 1,5  менш як 1,5
       або рафіновані, але без екю за 1 кг  екю за 1 кг
       зміни  їх  хімічного
       складу
 
15.10 00   Інші види олії та фрак- 30%, але не  30%, але не
       цій, отримані тільки із менш як 1,5  менш як 1,5
       маслин, нерафіновані чи екю за 1 кг  екю за 1 кг
       рафіновані,  але  без
       зміни  їх  хімічного
       складу, суміші цих ви-
       дів олій або фракцій з
       олією  або фракціями,
       класифікованими в то-
       варній позиції 15.09
 
15.14    Олія ріпакова, свиріпо- 30%, але не  30%, але не
       ва або гірчична та їх менш як 0,15 менш як 0,15
       фракції,  нерафіновані екю за 1 кг  екю за 1 кг
       або рафіновані, але без
       зміни  їх  хімічного
       складу
 
 
16.03 00   Екстракти  та соки з 10%, але не  10%, але не
       м'яса, риби або ракопо- менш як 0,3  менш як 0,3
       дібних, молюсків  або екю за 1 кг  екю за 1 кг
       інших водних безхребет-
       них
 
16.04 (крім Готові продукти і кон- 20%, але не  20%, але не
16.04 30100, серви  з  риби; ікра менш як 0,2  менш як 0,2
16.04 30900) осетрових (чорна ікра) екю за 1 кг  екю за 1 кг
       та її замінники, виго-
       товлені з ікринок інших
       риб
 
17.03    Меляса, отримана в ре- 30%, але не  30%, але не
       зультаті екстракції або менш як 0,03 менш як 0,03
       рафінування цукру    екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
18.02 00000 Шкаралупа,   плівка, 5%, але не  5%, але не
       шкірка та інші відходи менш як 0,02 менш як 0,02
       какао          екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
18.03    Какао-паста, в   тому 30%, але не  30%, але не
       числі  знежирена  або менш як 1   менш як 1
       незнежирена       екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
 
19.01    Екстракт   солодовий; 30%, але не  30%, але не
       харчові продукти з бо- менш як 0,1  менш як 0,1
       рошна, крупи, крохмалю екю за 1 кг  екю за 1 кг
       або солодового екстрак-
       ту без вмісту або з
       вмістом за масою менше
       як 50% какао, не зазна-
       чені в іншому місці,
       харчові продукти із си-
       ровини, зазначеної в по-
       зиціях 04.01 - 04.04,
       без вмісту або з вміс-
       том за масою менше 40%
       какао
 
 
19.03 00000 Тапіока та її замінни- 30%, але не  30%, але не
       ки,  приготовлені  з менш як 0,45 менш як 0,45
       крохмалю у формі плас- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       тівців,  зерен, крупи
       або висівок, або анало-
       гічних формах
 
19.04    Готові харчові продук- 30%, але не  30%, але не
       ти,  отримані  шляхом менш як 0,5  менш як 0,5
       здуття або обжарювання екю за 1 кг  екю за 1 кг
       зернових  (наприклад,
       кукурудзяні пластівці);
       інші зернові, крім ку-
       курудзи у вигляді зе-
       рен, попередньо відва-
       рені, обжарені або при-
       готовлені іншим спосо-
       бом
 
 
20.03    Гриби, включаючи трюфе- 20%, але не  20%, але не
       лі,  приготовлені або менш як 0,3  менш як 0,3
       консервовані без оцту екю за 1 кг  екю за 1 кг
       або оцтової кислоти
 
20.06 00   Плоди, горіхи,  шкірка 30%, але не  30%, але не
       плодів та інші частини менш як 0,5  менш як 0,5
       рослин, консервовані в екю за 1 кг  екю за 1 кг
       цукрі (сушені, зацукро-
       вані або глазуровані)
 
20.09
        Соки фруктові    30%, але не   30%, але не
        (включаючи    менш як 0,3 екю  менш як 0,3
        виноградне сусло),  за 1 л    екю за 1 л
        соки овочеві,
        незброджені
        та без додавання
        спирту, з
        додаванням або без
        додавання цукру
        чи інших
        підсолоджуючих
        речовин
 
21.01, крім Екстракти,   есенції, 30%, але не  30%, але не
21.01 10110 концентрати кави, чаю менш як 0,4  менш як 0,4
       або мате і вироби на екю за 1 кг  екю за 1 кг
       таких основах чи на ос-
       нові кави, чаю або ма-
       те; цикорій обсмажений
       та інші обсмажені за-
       мінники кави і екстрак-
       ти, есенції та концент-
       рати з них
 
21.02    Дріжджі (активні і не- 20%, але не  20%, але не
       активні); інші неактив- менш як 0,1  менш як 0,1
       ні одноклітинні мікро- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       організми (крім вакцин,
       класифікованих у товар-
       ній позиції 30.02); го-
       тові пекарські порошки
 
 
21.06    Харчові продукти,  не 30%, але не  30%, але не
       зазначені в іншому міс- менш як 0,3  менш як 0,3
       ці            екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
23.09    Продукти, що використо- 5%, але не  5%, але не
       вуються  для  годівлі менш як 0,04 менш як 0,04
       тварин          екю за 1 кг  екю за 1 кг".
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка