Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок розрахунків і бухгалтерський облік операцій з облігаціями внутрішньої державної ощадної позики 1997 року


 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 217 від 07.07.97.         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
 vd970707 vn217            30 липня 1997 р.
                   за N 277/2081
 
                   Затверджено
                   постановою Правління
                   Національного банку України
                   від 7 липня 1997 року N 217
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
     розрахунків і бухгалтерський облік операцій з
     облігаціями внутрішньої державної ощадної позики
              1997 року
 
   Розглянувши пропозиції департаменту бухгалтерського обліку й
управління платіжних систем та касового виконання Держбюджету щодо
нормативного забезпечення умов розміщення, обігу, сплати доходу і
погашення облігацій  внутрішньої  державної позики 1997 року,
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок  розрахунків  і
бухгалтерський облік операцій з облігаціями внутрішньої державної
ощадної позики 1997 року , (далі - Інструкція), що додається.
   2. Надіслати постанову та Інструкцію на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
   3. Департаменту  бухгалтерського  обліку  (П.М.Сенищ)  і
управлінню платіжних систем та касового виконання Держбюджету
(Л.В.Письменна) після державної реєстрації у Міністерстві юстиції
України надіслати   Інструкцію   регіональним   управлінням
Національного банку України та комерційним банкам для керівництва
і використання в роботі.
   4. Скасувати постанову Правління Національного банку України
від 10 квітня 1997 року N 92.
   Голова                       В.А.Ющенко
 
 
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 липня 1997 р.
                   за N 277/2081
                      Затверджено
                  постановою Правління
                  Національного банку України
                  від 7 липня 1997 року N 217
 
              Інструкція
     про порядок розрахунків і бухгалтерський облік
     операцій з облігаціями внутрішньої державної
           ощадної позики 1997 року
 
           1. Загальні положення
   1.1. Розміщення, сплата доходу  та  погашення  облігацій
внутрішньої державної ощадної позики 1997 року (далі - облігації)
здійснюються  уповноваженими  банками  на  загальних  умовах,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого
1997 року N 138 ( 138-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої
державної ощадної позики 1997 року".
   1.2. Облік операцій з розміщення, сплати доходу та погашення
облігацій в уповноважених банках здійснюється відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України ( v0332500-95 )
(реєстр. N 332 від 25.12.95 р.) із змінами та доповненнями на
таких рахунках:
   а) балансових:
   N 100 "Доходи Державного бюджету України";
   N 154 "Розрахунки з Міністерством  фінансів  України  за
державними облігаціями України";
   N 194 "Вкладення в державні боргові зобов'язання";
   N 903 "Дебітори і кредитори банку за операціями з клієнтами";
   N 904 "Дебітори і кредитори за господарськими операціями
банку";
   N 960 "Операційні і різні доходи отримані";
   N 970 "Сплачені операційні і різні видатки";
   б) позабалансових:
   N 9960 "Різні цінності і документи";
   N 9994 "Бланки облігацій позик, відіслані і видані під звіт";
   N 9995 "Бланки облігацій позик";
   N 9996 "Облігації позик, продані підприємствам, об'єднанням,
організаціям, банкам";
   N 9998 "Облігації на зберіганні".
   1.3. Облік бланків облігацій, операцій з їх продажу та
погашення уповноваженими банками здійснюється в журналі обліку
облігацій (додаток до цієї Інструкції - додаток відсутній в БД).
   1.4. Витрати банку, пов'язані зі сплатою державного мита,
доставкою,  зберіганням  облігацій,  інші  операційні витрати
відображаються на рахунку N 970.
        2. Порядок обліку бланків облігацій
   2.1. Отримані бланки облігацій обліковуються уповноваженим
банком на позабалансовому рахунку N 9995 за їх номінальною
вартістю.
   2.2. Перерахування   бланків   облігацій   здійснюється
відповідальними посадовими  особами  уповноваженого  банку  в
присутності представника фінансового органу.
   За результатами поаркушного перерахування бланків облігацій
та перевірки відповідності їх умовам виготовлення, серіям та
номерам, які вказані у супровідному описі, складається  акт
перерахування, який підписується посадовими особами уповноваженого
банку та представником фінансового органу.
   Недостача бланків облігацій списується з рахунку N 9995, а ті
бланки, що мають технічний брак, погашаються і також списуються з
позабалансового  рахунка  N  9995  та  оприбутковуються  на
позабалансовому рахунку N 9998.
   У разі наявності зайвих бланків облігацій здійснюється їх
погашення. Погашені бланки обліковуються до їх знищення  на
позабалансовому рахунку N 9998.
   2.3. Бланки  облігацій,  що  передаються  між  банками,
уповноваженим банком до його філій, а також між філіями банків,
списуються з позабалансового рахунка N 9995 і обліковуються на
позабалансовому рахунку N 9994.
   Списання з рахунка N 9994 здійснюється на підставі отриманого
підтвердження про отримання бланків облігацій.
   Облік бланків облігацій на позабалансовому рахунку N 9995
філії уповноваженого банку здійснюють у порядку, визначеному у
пункті 2.1 цієї Інструкції.
        3. Порядок здійснення розрахунків за
          облігації при їх розміщенні
   3.1. На підставі договору з Міністерством фінансів України
уповноважені банки можуть придбати облігації у свою власність. Ці
операції відображаються такими проводками:
   3.1.1. При попередній оплаті (за фактичною ціною придбання):
   дебет рахунка N 904;
   кредит кореспондентського рахунка банку.
   3.1.2. При отриманні бланків (за фактичною ціною придбання):
   дебет рахунка N 194;
   кредит рахунка N 904.
   Одночасно номінальна  вартість  облігацій  списується  з
позабалансового  рахунка  N  9995  і  оприбутковується  на
позабалансовому рахунку N 9960.
   3.2. У разі одержання від уповноважених банків коштів за
облігації Національний банк України здійснює такі проводки:
   3.2.1. При отриманні коштів від комерційного банку:
   дебет кореспондентського рахунку уповноваженого банку;
   кредит рахунка N 154.
   3.2.2. При  перерахуванні  коштів  Головному  управлінню
Державного казначейства:
   дебет рахунка N 154;
   кредит рахунка N 100.
   3.3. Уповноважені банки можуть здійснювати продаж облігацій
на підставі договору комісії з Міністерством фінансів України.
Номінальна  вартість  проданих  облігацій  списується  з
позабалансового  рахунка  N  9995  і  оприбутковується  на
позабалансовому рахунку N 9996.
   Виручка від реалізації облігацій зараховується на рахунок N
903, з якого перераховується Головному управлінню Державного
казначейства у порядку, визначеному у пункті 3.2.
   Комісійна винагорода, отримана установою банку за здійснення
операцій з ощадними облігаціями, зараховується на рахунок N 960.
   3.4. В установах уповноважених банків операції з продажу
облігацій здійснюються касиром.
   На початок операційного дня касир, який здійснює операції з
продажу облігацій, отримує бланки облігацій у завідуючого касою,
про що ставить підпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей
(цінностей) за формою додатка N 5 до Інструкції Національного
банку України від 7 липня 1994 року N  1  з  організації
емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 7 липня 1994
року N 129.
   3.5. Операції з продажу облігацій реєструються касиром у
книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
   Під час першого продажу облігацій установами уповноважених
банків  на  звороті  облігації  зазначаються  найменування
уповноваженого банку (його установи), його  місцезнаходження,
проставляються підписи працівників, які здійснили операцію з
продажу облігації, та ставиться печатка уповноваженого банку.
Потім облігація видається власнику в обмін на отримані кошти.
   3.6. Після закінчення операційного дня касир складає довідку
за довільною формою про кількість проданих облігацій, що містить
такі реквізити:
   - кількість проданих облігацій;
   - сума коштів, що отримана від власника облігацій.
   Довідка засвідчується підписами касира та завідуючого касою.
   Залишки бланків облігацій повертаються завідуючому касою, про
що касир ставить підпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей
(цінностей).
   3.7. Після закінчення операційного дня бухгалтер на підставі
довідки, що представлена завідуючим касою, складає прибутковий
касовий і видатковий позабалансовий ордери.
        4. Порядок здійснення розрахунків за
         облігаціями на вторинному ринку
   4.1. Установи банківської системи, у тому числі уповноважені
банки, можуть здійснювати операції з купівлі та продажу облігацій
на вторинному ринку.
   4.2. Облігації, придбані у власність банку, обліковуються за
фактичною ціною придбання за дебетом рахунка N 194. Номінальна
вартість облігацій оприбутковується на рахунку N 9960.
   При придбанні облігацій за рахунок та за дорученням клієнтів
кошти, отримані від клієнта, обліковуються банком на рахунку
N 903, з якого здійснюються платежі за облігаціями.
   Комісійна винагорода зараховується на рахунок N 960.
   Облігації, придбані у власність клієнта, до часу їх видачі
обліковуються на окремих субрахунках  позабалансового рахунка
N 9998.
   Ці операції в журналі обліку облігацій не відображаються.
   4.3. Кошти, отримані від продажу облігацій, що знаходились у
власності уповноваженого банку, зараховуються в кредит рахунка N
194. Номінальна вартість облігацій списується з позабалансового
рахунку N 9960 і оприбутковується на позабалансовому рахунку N
9996. Сума різниці між ціною придбання та продажу облігацій
зараховується на рахунок N 960.
   Облігації, отримані банком для продажу за дорученням клієнта,
обліковуються на окремому субрахунку  позабалансового рахунка
N 9998.
   Ці операції у журналі обліку облігацій не відображаються.
   Кошти, отримані від продажу облігацій, що належали клієнтам,
зараховуються на рахунок N 903, з якого в подальшому вони
виплачуються власникам облігацій. Сума комісійної  винагороди
зараховується на рахунок N 960.
     5. Порядок проведення операцій за облігаціями
        при сплаті доходу та їх погашенні
   5.1. Сплата  доходу  за  облігаціями  та  їх  погашення
здійснюються уповноваженими банками за рахунок коштів Головного
управління Державного казначейства.
   Розподіл коштів при сплаті доходу за облігаціями та їх
погашенні між уповноваженими  банками  здійснюється  Головним
управлінням Державного казначейства на підставі даних звітності
уповноважених банків і договорів між ними та  Міністерством
фінансів України щодо обсягів придбання облігацій у власність
комерційними банками.
   Порядок подання  уповноваженими  банками  даних звітності
встановлюється Міністерством фінансів України.
   5.2. Перерахування коштів уповноваженим банкам на підставі
платіжних доручень Головного управління Державного казначейства
здійснюється Національним банком України.
   5.3. При  сплаті  доходу  за  облігаціями  установами
уповноважених банків купони за ними відокремлюються і погашаються
згідно з  правилами,  встановленими  Порядком  розміщення  і
розрахунків за облігаціями внутрішньої державної ощадної позики
1997 року, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 року N 493 ( 493-97-п ).
   Після закінчення операційного дня купони, що відокремлені від
облігацій, пакуються в бандеролі. За ними складається опис, який
разом з бандеролями передається на зберігання.
   Купони, що погашені, обліковуються на позабалансовому рахунку
N 9998 за купонними періодами та фактичними сумами купонних сплат,
що встановлені Кабінетом Міністрів України.
   5.4. Після сплати останнього купона і погашення облігацій
вони обліковуються на окремих субрахунках позабалансового рахунку
N 9998:
   - за номінальною вартістю;
   - за фактичними сумами купонних сплат,  що  встановлені
Кабінетом Міністрів України.
   Номінальна вартість облігацій списується з позабалансових
рахунків відповідно N 9960 і N 9996. Одночасно робляться записи в
журналі обліку облігацій за номінальною вартістю облігацій.
   5.5. Кошти,  отримані  для  сплати  доходу та погашення
облігацій, зараховуються комерційним банком на рахунок N 903, з
якого в сумі власних облігацій зараховуються в кредит рахунку
N 194, а в сумі облігацій, що знаходяться у власності клієнтів,
виплачуються власнику.
   5.6. Операції з перевірки платіжності облігацій здійснюються
у порядку, визначеному нормативними актами Національного банку
України з питань організації емісійно-касової роботи.
           6. Знищення облігацій
   6.1. Залишки бланків облігацій, що не розміщені, і бланки
облігацій,  що  погашені,  та  купони до них знищуються за
розпорядженням Міністерства фінансів України.
   На підставі  акта  про  знищення облігації списуються з
позабалансових рахунків N 9995 і N 9998.
 
                     Додаток
                     до Інструкції про порядок
                     розрахунків і
                     бухгалтерськіх операцій
                     з облігаціями внутрішньої
                     державної ощадної позики
                     1997 року
 
   Назва установи банку________________
          ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ
            Термін погашення або сплати доходу________
            Номінальна вартість_______________________
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Дата |         |         | Рахунок N 9996 |         |     |     |
|п/п|здій-| Рахунок N 9995 | Рахунок N 9960 |"Облігації позик,| Рахунок N 9998 | Залишок | Підпис |
|  |снен-|"Бланки облігацій |"Різні цінності і|  продані   |  "Облігації на |   на | відпові-|
|  |ня  |   позик"    |  документи"  | підприємствам, |  зберіганні"  | рахунку | дальної |
|  |опе- |         |         | об'єднанням,  |         | N 9995 | особи  |
|  |рацій|         |         | організаціям, |         |     |     |
|  |   |         |         |   банкам"   |         |     |     |
|———|—————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————|—————————|
|  |   |прибуток| видаток |прибуток| видаток |прибуток| видаток|прибуток| видаток |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
|———|—————|————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  |   |    |     |    |     |    |    |    |     |     |     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка