Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок розробки та перегляду планів розміщення акцій (планів приватизації) відкритих акціонерних товариств


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 701 від 07.07.97
  м.Київ
 
 vd970707 vn701
    ( Наказ  скасовано на  підставі  Наказу 
              Фонду державного майна
     N 588 ( v0588224-98 ) від 25.03.98 )
     
    Про порядок розробки та перегляду планів розміщення
    акцій (планів приватизації) відкритих акціонерних
              товариств
 
   На виконання Програми приватизації 1997 р. ( 294/97-ВР ) та з
метою упорядкування розробки та перегляду планів розміщення акцій
та прискорення продажу акцій підприємств у процесі приватизації
Н А К А З У Ю:
   1. Начальникам регіональних  відділень  ФДМУ,  директорам
Департаменту  реформування власності (Є.Філозоп), Департаменту
систем продажу акцій (С.Лєдомська),  Департаменту  управління
частками  держмайна  (І.Бондарчук),  Департаменту  з  питань
реформування власності в  АПК  (В.Чорноіванов),  Департаменту
інвестицій (О.Попов), начальнику Управління оренди і лізингу майна
(В.Копанистий):
   1.1. При  розробці  проектів планів приватизації, планів
розміщення акцій (надалі - ПРА) об'єктів, що відносяться Програмою
приватизації 1997 р. до груп Б, В та Г (крім об'єктів АПК),
враховувати вимоги пп.1.9-1.15 цього наказу та використовувати
форму  Типового  плану  розміщення акцій, затвердженого ФДМУ
( z0096-94 ).
   1.2. У місячний термін переглянути затверджені ПРА об'єктів
приватизації груп Б, В, Г (крім об'єктів АПК) з метою приведення
їх у відповідність (при необхідності) до вимог пп.1.9 -1.15 цього
наказу. При перегляді ПРА використовувати форму Типового плану
розміщення акцій, затвердженого ФДМУ.
   1.3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснювати
підготовку до приватизації, затвердження та перегляд ПРА, всіх
об'єктів груп В та Г, за винятком об'єктів, вказаних в п.1.5 цього
наказу, а також продаж акцій всіх об'єктів групи В, за винятком
об'єктів, вказаних в п.1.4 цього наказу.
   1.4. Відповідним департаментам центрального апарату ФДМУ
здійснювати перегляд ПРА та продаж акцій всіх об'єктів групи В,
продаж акцій яких на момент затвердження цього наказу розпочав
центральний апарат ФДМУ, а також об'єктів, щодо яких прийнято
окреме відповідне рішення Голови ФДМУ.
   1.5. Для об'єктів груп В та Г, приватизація яких здійснюється
центральним апаратом ФДМУ та продаж  акцій  яких  на  дату
затвердження цього наказу не розпочато, відповідним департаментам
центрального апарату ФДМУ у місячний термін завершити формування
або перегляд ПРА з врахуванням вимог цього наказу та забезпечити
їх затвердження. Плани приватизації об'єктів групи Г узгодити з
Кабінетом Міністрів України (КМУ) у встановленому порядку.
   1.6. Після затвердження ПРА об'єктів групи В відповідно до
п.1.5. цього наказу, відповідним регіональним відділенням ФДМУ
здійснювати всі функції з подальшого перегляду та затвердження ПРА
та продажу акцій відповідних об'єктів (за винятком об'єктів,
вказаних в п.1.4 цього наказу).
   1.7. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснювати
функції з продажу акцій об'єктів групи Г, які мають балансову
вартість основних фондів менше ніж 170 млн.грн. (за станом на
01.01.97 р.) за винятком об'єктів, щодо яких прийнято окреме
відповідне рішення голови ФДМУ. Продаж акцій решти об'єктів групи
Г здійснювати центральному апарату ФДМУ.
   1.8. ПРА, що були погоджені з КМУ, підлягають перегляду з
метою приведення у відповідність з вимогами цього наказу. При
цьому переглянуті ПРА об'єктів групи  8  затверджувати  без
погодження з КМУ, крім об'єктів щодо яких прийнято окреме рішення
ФДМУ.
   1.9. В ПРА об'єктів групи Б передбачати продаж 100% акцій
шляхом пільгового продажу працівникам підприємства та прирівняним
до них особам, додаткового пільгового продажу за кошти (до 5%
акцій) та компенсаційні сертифікати (КС) (до 5% акцій) керівництву
підприємства. Термін завершення всіх видів продажу - не пізніше
грудня 1997 р.
   При перегляді ПРА об'єктів групи Б після пільгового продажу
за  наявністю  непроданих  акцій  передбачати  в  уточненому
ПРА продаж акцій на сертифікатних аукціонах за ПМС або КС.
   1.10. В ПРА всіх об'єктів групи В передбачати:
   - продаж не менше ніж 70% акцій шляхом пільгового продажу
працівникам підприємства та прирівняним до них особам, додаткового
пільгового продажу за кошти (до 5% акцій) та компенсаційні
сертифікати (КС) (до 5% акцій) керівництву підприємства, продаж на
сертифікатних аукціонах за ПМС та КС. Термін завершення всіх видів
продажу - не пізніше грудня 1997 р.;
   - продаж до 30% акцій за грошові кошти з урахуванням вимог
п.1.12 цього наказу. Передбачати один пакет; акції цього пакета
розподіляти за конкретними способами продажу  (на  конкурсі,
аукціоні, через фондову біржу або позабіржову торговельну систему)
після завершення продажу акцій за приватизаційні папери  та
компенсаційні сертифікати.
   1.11. Для всіх об'єктів групи Г в ПРА передбачати пакети
акцій загальним розміром не менше 25% статутного фонду для:
   - пільгового продажу працівникам підприємства та прирівняним
до них особам;
   - додаткового пільгового продажу за кошти (до 5% акцій) та
компенсаційні сертифікати (КС)  (до  5%  акцій)  керівництву
підприємства;
   - продажу на сертифікатних аукціонах за ПМС та КС.
   Термін завершення всіх вказаних видів продажу - не пізніше
грудня 1997 р.
   Після формування вказаних пакетів акцій, передбачати в ПРА
пакети акцій для одного чи декількох з наданих видів продажу з
оплатою грошовими коштами:
   - некомерційного конкурсу - єдиним пакетом розміром, як
правило, не менше 51% акцій;
   - комерційного конкурсу - єдиним пакетом розміром не менше
26% акцій (за окремим рішенням Голови ФДМУ - не менше 15% акцій);
   - відкритих грошових аукціонів, продажу на фондових біржах
або через позабіржову торговельну систему.
   Продаж акцій іншими способами в ПРА не передбачати.
   1.12. Пакети акцій, які тимчасово залишаються у державній
власності, передбачати:
   - в ПРА тих об'єктів групи Г, щодо кожного з яких на момент
формування ПРА прийнято окреме відповідне рішення КМУ, виключно
розміром 26% або 51% статутного фонду та виключно на обмежений
термін (до 5 років), який встановлюється КМУ;
   - в ПРА ВАТ,  створених  на  базі  майна  підприємств
автомобільного транспорту, що виконують міські та  приміські
пасажирські перевезення, виключно розміром 25,1% статутного фонду.
   Термін закріплення ("Закріплено до...") вказується в графі
"Термін розміщення" Типового плану приватизації.
   В ПРА всіх інших об'єктів груп Б, В та Г пакети акцій, які
тимчасово залишаються у державній власності, не передбачати.
   1.13. Продаж акцій  за  приватизаційні  папери  та  КС
застосовувати в такій послідовності:
   1) пільговий продаж акцій працівникам ВАТ за ПМС, КС та
кошти. Пільговий продаж акцій керівництву ВАТ за кошти. Продаж
акцій на сертифікатному аукціоні за ПМС;
   2) додатковий продаж акцій керівництву ВАТ за КС;
   3) продаж на спеціалізованому аукціоні за КС пакета акцій,
передбаченого ПРА, а також всіх залишків акцій після пільгового
продажу та після  сертифікатного  аукціону  за  ПМС  (після
відповідного перегляду ПРА).
   1.14. При перегляді ПРА об'єктів груп Б, В, Г за підсумками
спеціалізованого аукціону за КС (або за підсумками сертифікатного
аукціону за ПМС, якщо продаж акцій на аукціоні за КС проводити
недоцільно у зв'язку з малим розміром пакета) передбачати продаж
залишків акцій громадянам та фінансовим посередникам за залишки
коштів на приватизаційних депозитних рахунках та безготівкові
житлові чеки.
   1.15. Продаж акцій за кошти розпочинати виключно після
завершення всіх видів пільгового продажу та продажу акцій за ПМС і
КС та перегляду органами приватизації плану розміщення акцій, при
якому:
   а) для об'єктів групи Б: акції, що залишились нереалізованими
після пільгового продажу та продажу акцій за ПМС, КС та залишки
депозитних рахунків, планувати на допродаж на аукціонах за кошти;
інші пакети акцій для продажу за кошти в ПРА не передбачати;
   б) для об'єктів групи В, акції яких були продані  на
сертифікатному або спеціалізованому аукціоні за  ціною,  яка
перевищує номінальну не менш ніж у 4 рази, з передбаченого
попереднім ПРА пакета акцій для продажу за кошти, а також залишків
акцій після продажу за залишки коштів на депозитних рахунках,
формуються один чи декілька пакетів, які плануються до продажу на
грошових аукціонах, фондових біржах або через позабіржову торгову
систему.
   Для решти об'єктів групи В всі акції, передбачені ПРА для
продажу за кошти, а також залишки акцій після продажу за залишки
коштів на депозитних рахунках, об'єднуються у пакет, що підлягає
продажу на спеціалізованому аукціоні за КС.
   1.16. У тижневий термін після завершення строку перегляду
ПРА згідно з п.1.12 цього наказу:
   - забезпечити введення інформації в систему "ЕТАП" відповідно
до переглянутих планів розміщення акцій ВАТ  і  надати  її
Департаменту інформатики;
   - надати Департаменту систем продажу акцій письмовий звіт
щодо кількостей переглянутих, змінених та введених в ЕТАП планів
розміщення акцій.
   1.17. Забезпечити продаж акцій способами та в терміни,
встановлені переглянутими ПРА, в межах компетенції відповідних
департаментів.
   2. Департамент систем продажу акцій в двотижневий термін
після отримання звітів відповідно до п.1.16, скласти уточнені
плани-графіки  виставлення  підприємств  на  сертифікатні  та
спеціалізовані аукціони до грудня 1997 р. включно з врахуванням
переглянутих планів розміщення акцій.
   3. Департаменту систем продажу акцій (С.Лєдомська) у тижневий
термін розробити та подати на затвердження в.о.Голови ФДМУ:
   - інструктивний лист про порядок застосування положень цього
наказу;
   - типовий план розміщення акцій, який відповідає вимогам
цього наказу.
   4. Вважати таким, що втратив чинність Наказ ФДМУ N 431/96
від 12.04.96 р.
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о.Голови ФДМУ                     В.Лановий
 
Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета" N 28 від 31.07.97 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка