Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України та до Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків обліку банків України


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 223 від 08.07.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    8 липня 1997 р.
 vd970708 vn223             за N 454
 
 
   
     Про внесення змін і доповнень до Плану рахунків
     бухгалтерського обліку в банках України та до
      Тимчасових вказівок щодо застосування Плану
         рахунків обліку банків України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
     N 466 ( v0511500-97 ) від 30.12.97 )
   Розглянувши пропозиції департаментів бухгалтерського обліку
та валютного регулювання щодо внесення змін і доповнень  до
бухгалтерського обліку бюджетних операцій, операцій з фінансування
власних капітальних вкладень та впорядкування обліку валютних
операцій  за пластиковими  банківськими  картками,  Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити доповнення до "Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України", затвердженого постановою Правління від
02.06.97 р. N 177, реєстр. N 448 ( v0448500-97 ) від 04.06.97 р.
(додається).
   2. Затвердити доповнення N 4 до Тимчасових вказівок щодо
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затверджені постановою Правління від 25.09.95 р. N 240, реєстр.
N 305  від 06.10.95 р. ( v0455500-97 ).
  Голова Правління Національного банку України    В.А.Ющенко
 
                      Затверджено Постановою
                      Правління Нацбанку 
                      від 08.07.97 N 223 
 
  ( Доповнення до Плану рахунків втратило чинність на підставі
   Постанови Нацбанку N 466 ( v0511500-97 ) від 30.12.97 )
                 
     Доповнення до Плану рахунків бухгалтерського
     обліку в банках України в редакції, затвердженій
     постановою Правління НБУ від 02.06.97 р. N 177,
     реєстр. N 448 від 04.06.97 р. ( v0448500-97 ) 
 
   1. У розділі I "Фонди банків" виключити рахунок N 017 "Кошти
компенсації втрат від знецінення в 1992 р. статутних фондів банків
строком до 30.04.97 р." (пасивний).
   Ввести рахунок N 022 "Страховий резерв" (пасивний).
   2. У розділі III "Кошти" виключити рахунок 033 "Інші кошти"
(активний).
   Після рахунку N 040 ввести рахунок N 041 "Розрахункові
(поточні) рахунки установ Національного банку України" (активний).
   3. У розділ V "Іноземна валюта та розрахунки за іноземними
операціями" після рахунку N 047 ввести рахунки:
   - рахунок N 220 "Готівкова вільно конвертована валюта у
банкоматах" (активний);
   - рахунок N 322 "Готівкова вільно конвертована валюта у
приписних касах, касах територіально відокремлених  відділень
банку" (активний);
   - рахунок N 325 "Готівкова неконвертована валюта в приписних
касах,  касах  територіально  відокремлених  відділень банку"
(активний).
   Після рахунку N 877 ввести рахунки:
   - рахунок N 225 "Рахунки фізичних осіб-резидентів у вільно
конвертованій валюті за операціями з використанням дебетних БПК"
(пасивний);
   - рахунок N 226 "Рахунки фізичних осіб-резидентів у вільно
конвертованій валюті за операціями з використанням кредитних БПК"
(активний);
   - рахунок N 227 "Депоновані кошти фізичних осіб-резидентів
у вільно конвертованій валюті для розрахунків з використанням БПК
строком від 6 місяців до 1 року" (пасивний);
   - рахунок N 228 "Депоновані кошти юридичних осіб-резидентів
у вільно конвертованій валюті для розрахунків з використанням БПК
строком від 6 місяців до 1 року" (пасивний).
   У підрозділ "Кредитні і розрахункові операції банків  у
іноземній валюті", літ. "б" "Операції за виданими і отриманими
кредитами" ввести рахунки:
   - рахунок N 481 "Нараховані доходи у вільно конвертованій
валюті до отримання" (активний);
   - рахунок N 482 "Нараховані доходи у неконвертованій валюті
до отримання" (активний);
   - рахунок N 483 "Нараховані витрати у вільно конвертованій
валюті до сплати" (пасивний);
   - рахунок N 484 "Нараховані витрати у неконвертованій валюті
до виплати" (пасивний);
   - рахунок N 485 "Прострочені доходи у вільно конвертованій
валюті" (активний);
   - рахунок N 486 "Прострочені доходи у неконвертованій валюті"
(активний).
   Виключити рахунки:
   - рахунок N 285 "Обов'язкові резерви у вільно конвертованій
валюті" (активний);
   - рахунок N 287 "Обов'язкові резерви комерційних банків у
вільно конвертованій валюті" (пасивний);
   - рахунок N 734 "Валютні резерви комерційних банків у вільно
конвертованій валюті" (пасивний).
   Змінити назву рахунка N 150 "Рахунки банків-резидентів для
обліку валютної позиції за власною вільно конвертованою валютою"
на назву "Позиція банку щодо вільно конвертованої іноземної валюти
та банківських металів".
   Змінити назву рахунка N 151 "Рахунки банків-резидентів для
обліку валютної позиції за власною неконвертованою валютою" на
назву "Позиція банку щодо неконвертованої іноземної валюти".
   4. У  розділ  VII  "Розрахунки з державним бюджетом та
бюджетними організаціями" після рахунка N 147 ввести рахунок N 148
"Бюджетні кошти для забезпечення паспортизації громадян України"
(пасивний).
   5. У розділі X "Операції банків з цінними паперами" назву
рахунка N 192 "Вкладення в акції підприємств" змінити на назву
"Вкладення в державні боргові зобов'язання за операціями "Репо"
(активний).
   6. У  розділі  XI  "Кредитні  і  розрахункові  операції
підприємств, організацій та громадян" виключити рахунки N 386
"Поточні рахунки для проведення кампанії "Урожай-96" та N 721.
   Ввести рахунок N 626 "Нараховані проценти до отримання"
(активний).
   7. У розділі XIV "Внески, депозити, рахунки громадян" змінити
назву рахунків:
   - назву рахунка N 731 "Фонд резервування процентів  за
вкладами населення" змінити на назву "Нараховані проценти до
сплати за вкладами населення";
   - назву  рахунка N 752 "Фонд резервування процентів за
вкладами і депозитами юридичних осіб" змінити на назву "Нараховані
доходи до сплати за іншими фінансовими інструментами".
   8. У розділі XV "Довгострокові вклади і кредити" виключити
рахунок  N  788 "Довгострокові кредити, надані за рішеннями
законодавчих органів і Уряду України підприємствам і організаціям
усіх форм власності за рахунок власних коштів комерційних банків"
(активний).
   9. У розділі XVIII "Розрахунки з банками" виключити рахунки:
   - рахунок N 808 "Тимчасова фінансова  допомога,  надана
установам банків" (активний);
   - рахунок N 809 "Тимчасова фінансова допомога, отримана
установами банків" (пасивний);
   - рахунок N 794 "Кредити у валюті України, отримані від
банків-нерезидентів" (пасивний).
   Після рахунка N 829 ввести рахунок N 360 "Кредити, отримані
на фінансування власних капітальних вкладень" (пасивний).
   10. У розділ XXI "Дебітори і кредитори" після рахунау N 904
ввести рахунок N 905 "Розрахунки з установами Національного банку
України  за  їх  фінансуванням  з  основної  діяльності"
(активно-пасивний).
   11. У розділі XXII "Основні кошти і господарські витрати"
після рахунка N 937 ввести рахунок N 370 "Фінансування власних
капітальних вкладень банку за  рахунок  отриманих  кредитів"
(активний).
   Змінити назву рахунка N 939 "Еквівалент валютної позиції
банку" на назву "Еквівалент валютної позиції банку щодо іноземної
валюти та банківських металів".
           Позабалансові рахунки
   12. У розділі IV "Документи за розрахунковими операціями"
ввести рахунок N 9046 "Несплачені в строк проценти за фінансовими
інструментами".
   13. У  розділі  V  "Документи і цінності за іноземними
операціями" ввести рахунки:
   - рахунок N 9040 "Іноземна валюта та банківські метали, які
куплені";
   - рахунок N 9041 "Іноземна валюта та банківські метали, які
продані";
   - рахунок N 9042 "Національна валюта, яка придбана";
   - рахунок N 9043 "Національна валюта, яка продана";
   - рахунок N 9044 "Сумнівні зобов'язання за купленою іноземною
валютою та банківськими металами";
   - рахунок  N  9045  "Сумнівні  зобов'язання за купленою
національною валютою".
   14. У розділі X "Цінні папери" виключити рахунки:
   - рахунок N 9978 "Облігації державних позик, що заблоковані у
Національному банку України";
   - рахунок N 9979 "Облік облігацій державних позик,  що
заблоковані у комерційних банках";
   - рахунок N 9981 "Облігації державних позик, що заблоковані
для створення резерву для компенсації вкладень фізичних осіб у
Національному банку України";
   - рахунок N 9988 "Облік у комерційних банках облігацій
державних позик, що заблоковані для створення  резерву  для
компенсації вкладів фізичних осіб".
   15. У розділі XI "Документи з приватизації" після рахунка
N 9154 ввести рахунок N 9155 "Компенсація грошових заощаджень
громадян України згідно з Законом України від 21.11.96 року за
N 537/96-ВР із змінами, внесеними згідно із Законом України від
17.01.97 р. за N 8/97-ВР."
   Після рахунка N 9365 ввести рахунки:
   - рахунок N 9356 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації за придбане майно";
   - рахунок N 9357 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
фондом приватизації Автономної республіки Крим за придбане майно";
   - рахунок N 9358 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
фондом  приватизації  адміністративно-територіальних одиниць за
придбане майно";
   - рахунок  N 9359 "Розрахунки приватизаційними майновими
сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації за приватизоване
житло";
   - рахунок N 9360 "Розрахунки приватизаційними  майновими
сертифікатами  з позабюджетним фондом приватизації Автономної
Республіки Крим за приватизоване житло";
   - рахунок  N 9361 "Розрахунки приватизаційними майновими
сертифікатами   з   позабюджетним   фондом   приватизації
адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло";
   - рахунок N 9942 "Житлові чеки, акумульовані для розрахунків
за придбані об'єкти приватизації";
   - рахунок N 9943 "Майнові сертифікати, акумульовані для
розрахунків за приватизоване житло".
 
 Заступник Голови Правління
 Національного банку України              О.І.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка