Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік (Бюджетна резолюція)


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік
            (Бюджетна резолюція)
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 37, ст.245 )
 
   Виходячи з аналізу економічного стану країни і на підставі
положень  Конституції України ( 254к/96-ВР )  та  прогнозних
макропоказників розвитку економіки України на 1998 рік Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Головними напрямами бюджетної політики на  1998  рік
вважати:
   пріоритетне спрямування бюджетних коштів на  оздоровлення
вітчизняного  виробництва,  що  дасть  можливість забезпечити
фінансовими ресурсами соціальний захист населення і функціонування
соціально-культурної  сфери  виходячи з необхідності надання
гарантованого Конституцією України рівня соціальних послуг та
адресних соціальних програм, передбачених відповідними законами;
   здійснення структурних реформ за  критерієм  економічного
зростання і підвищення ефективності економіки України;
   забезпечення граничного  рівня  перерозподілу  валового
внутрішнього продукту через доходну частину бюджету в розмірі не
більш як 31 відсоток з урахуванням державних цільових фондів (з
виключенням зі складу Державного бюджету України коштів Пенсійного
фонду України);
   формування взаємовідносин  у бюджетній системі в напрямі
забезпечення самостійності місцевих  бюджетів  відповідно  до
Конституції України та чинного законодавства України;
   забезпечення режиму раціонального використання  фінансових
ресурсів з метою їх економії;
   введення річного мораторію на надання дотацій або субсидій
суб'єктам  підприємницької діяльності, якщо такі дотації або
субсидії не пов'язані з державним регулюванням цін; введення
мораторію на надання бюджетних позик (кредитів) строком погашення
після 31 грудня 1998 року, крім позик, які надаються у вигляді
авансів в межах укладених державних контрактів, у тому числі з
Державного інноваційного фонду, або за рахунок коштів цільового
зовнішнього кредитування.
   Граничний розмір дефіциту бюджету не повинен перевищувати
розмір видатків бюджету на розвиток і 5 відсотків до прогнозного
валового внутрішнього продукту України на 1998 рік.
   Передбачити фінансування бюджетного дефіциту з додержанням
економічно безпечних умов і обсягів використання неемісійних
джерел фінансування, скорочення рівня доходності державних цінних
паперів та подовження середнього терміну їх обігу.
   2. Доходну частину Державного бюджету України на 1998 рік
сформувати виходячи з таких положень:
   формування проекту бюджету на 1998 рік на підставі реально
визначених показників по доходах;
   здійснення заходів щодо забезпечення повноти і своєчасності
надходження загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджету та державних цільових фондів;
   визначення загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів), які закріплюються на довготривалий період за місцевими
бюджетами  для  здійснення  органами місцевого самоврядування
делегованих державою повноважень у галузі соціально-економічного
та культурного розвитку;
   залучення надходжень дивідендів, одержаних від акцій та інших
цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських
товариствах.
   Переглянути ставки ввізного мита на імпортну продукцію, якщо
така ж продукція в достатній кількості виробляється вітчизняними
товаровиробниками, особливо в агропромисловому комплексі, виходячи
з необхідності поліпшення платіжного балансу держави.
   3. Видаткову частину Державного бюджету України на 1998 рік
сформувати виходячи з таких положень:
   забезпечення своєчасної виплати у повному обсязі заробітної
плати  працівникам установ і організацій, що фінансуються з
бюджету, і соціальних виплат населенню та впровадження нормативних
заходів для недопущення виникнення заборгованості по заробітній
платі та соціальних виплатах у майбутньому;
   визначення обсягів фінансування системи державних навчальних
закладів на основі затвердженого Кабінетом Міністрів України плану
прийому молоді до вищих та професійно-технічних закладів освіти,
враховуючи потреби економіки України у фахівцях;
   забезпечення гарантованого Конституцією України безоплатного
медичного обслуговування населення, включаючи розвиток страхових
засад його фінансування;
   сприяння зайнятості молоді, забезпечення  першим  робочим
місцем;
   створення умов для будівництва житла за рахунок залучення
коштів населення і довгострокового кредитування;
   часткового погашення заборгованості держави по знецінених
грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та
державного страхування, а також майнових облігацій колишнього
СРСР, що діяли на території України, виділивши зазначені видатки
окремим рядком;
   визначення об'єктів  фінансування капітальних вкладень за
рахунок бюджетних коштів, як правило, на конкурсній основі з
урахуванням  пріоритетності галузей народного господарства та
необхідності додаткового  залучення  довгострокових  кредитів,
власних  коштів  підприємств,  іноземних інвестицій та інших
небюджетних джерел;
   виділення бюджетних  коштів  на  підтримку  народного
господарства з  метою  сконцентрування  їх  на  фінансування
структурної перебудови пріоритетних галузей економіки, насамперед
науки, агропромислового та паливно-енергетичного комплексів з
обов'язковим аналізом отриманого ефекту від вкладених коштів;
   визначення видатків на оборону та правоохоронні органи з
урахуванням  заходів щодо реформування Збройних Сил України,
ліквідації  непрофільних  та  нефункціональних  закладів  і
підрозділів;
   визначення видатків на утримання органів виконавчої влади
виходячи  з  намічених  заходів  щодо  їх скорочення шляхом
удосконалення структури, чіткого визначення та розподілу  їх
функцій, підвищення ефективності діяльності;
   скорочення бюджетних витрат на потреби, не пов'язані із
соціальним захистом населення, соціально-культурними програмами,
утриманням інститутів державної влади,  погашенням  державної
заборгованості по державних позиках, і направлення коштів, що
вивільняються внаслідок такого скорочення, на першочергові заходи,
визначені цією Постановою;
   співвідношення рівня видатків на душу населення по областях з
рівнем їхнього вкладу у формування доходної частини бюджету.
   Заборонити Адміністрації Президента  України,  Управлінню
справами Верховної Ради України, органам державної виконавчої
влади, органам судової влади,  всім  юридичним  особам,  що
фінансуються за рахунок Державного бюджету України, придбання
товарів іноземного виробництва, якщо такі ж товари виробляються
вітчизняними виробниками.
   Визначити в проекті Закону України про Державний бюджет
України на 1998 рік перелік захищених статей бюджету.
   4. Проект Державного бюджету України на 1998 рік сформувати
виключно на підставі чинного законодавства.
   5. Встановити, що проект Державного бюджету України на 1998
рік розглядається Верховною Радою України після розгляду нею
основних параметрів економічного і соціального розвитку України на
1998 рік, які Кабінет Міністрів України має подати до Верховної
Ради  України  до  5  вересня  1997  року  з  належним
фінансово-економічним обгрунтуванням та відповідними розрахунками.
   6. Забезпечити формування проекту Державного бюджету України
на 1998 рік у відповідності зі структурою  нової  бюджетної
класифікації, затвердженою Постановою Верховної Ради України від
12 липня 1996 року "Про структуру бюджетної класифікації України"
( 327/96-ВР ).
   7. Кабінету Міністрів України:
   визначити мінімальний  рівень  соціальних потреб на душу
населення, необхідний для розрахунку мінімального розміру місцевих
бюджетів;
   вдосконалити структуру апарату  управління  та  з  метою
скорочення  видатків на його утримання переглянути нормативи
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників апарату
Ради міністрів Автономної Республіки Крим та районних державних
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
 
 Голова Верховної Ради України           О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 3 липня 1997 року
     N 420/97-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка