Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок фінансування природоохоронних заходів з державного та місцевих бюджетів


            П О С Т А Н О В А
          від 9 липня 1997 р. N 732
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 44 ( 44-2001-п ) від 24.01.2001 )
      Про порядок фінансування природоохоронних
      заходів з державного та місцевих бюджетів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99 
      N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
 
   З метою встановлення єдиного порядку формування видатків, що
передбачаються  у  державному  та  місцевих  бюджетах  на
природоохоронні заходи, та їх ефективного використання Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок формування головного розділу "Охорона
навколишнього природного середовища та ядерна безпека" державного
бюджету  та  фінансування  з  нього  видатків на здійснення
природоохоронних заходів і перелік природоохоронних  заходів,
фінансування яких здійснюється з державного бюджету за головним
розділом "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна
безпека" (додаються).
   Міністерству  екології та природних ресурсів, Державному
комітету по водному господарству, Державному комітету лісового
господарства,  Державному  комітету по земельних ресурсах за
погодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів
подавати в разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції
про уточнення зазначеного переліку. ( Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1763 ( 1763-99-п )
від 24.09.99, N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити та затвердити порядок формування головного розділу
"Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека"
місцевих бюджетів та фінансування з них видатків на здійснення
природоохоронних заходів.
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
Костенка Ю.І.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України        В. ДУРДИНЕЦЬ
   Інд.33
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 липня 1997 р. N 732
               ПОРЯДОК
    формування головного розділу "Охорона навколишнього
    природного середовища та ядерна безпека" державного
   бюджету та фінансування з нього видатків на здійснення
           природоохоронних заходів
  ( Слова "Державний комітет України по гідрометеорології",
   "Державний  комітет  по   гідрометеорології"  та
   "Держкомгідромет" в усіх відмінках замінено відповідно
   словами "Комітет України з питань гідрометеорології",
   "Комітет з питань гідрометеорології" та "Гідрометком" у
   відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1763
   ( 1763-99-п ) від 24.09.99 )
   ( Слова "Мінекобезпеки", "Мінлісгосп" у всіх відмінках
    замінено  відповідно  словами "Мінекоресурсів",
    "Держкомлісгосп" у відповідному відмінку згідно з
    Постановою КМ N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
   1. З головного розділу "Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека" державного бюджету здійснюється
фінансування заходів, передбачених загальнодержавними програмами
охорони довкілля, рішеннями Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України, згідно з переліком природоохоронних заходів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня
1997 р. N 732.
   2. У терміни, визначені Кабінетом Міністрів України для
складання проекту державного бюджету, Мінекоресурсів разом з
Держводгоспом,  Держкомземом,  Держкомлісгоспом  на  основі
розрахунків складає і визначає прогнозні обсяги надходжень до
державного  та місцевих бюджетів від платежів за спеціальне
використання природних ресурсів і подає Мінфіну для формування
макроекономічних показників проекту державного бюджету. ( Пункт 2
із змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N 1481
( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
   3. Мінфін разом з Мінекоресурсів та Мінекономіки на базі
прогнозних макроекономічних показників, виходячи з пріоритетності
природоохоронних  заходів, розробляє прогнозні показники щодо
можливих обсягів фінансування цих заходів з головного розділу
"Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека"
державного бюджету і доводить їх до відповідних міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади.
   4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
після  отримання прогнозних показників у встановлені терміни
розробляють на наступний рік розрахунки і відповідні обгрунтування
розмірів фінансування витрат та фізичних обсягів природоохоронних
робіт (за об'єктами).
   5. Проект природоохоронних заходів і витрат на їх здійснення
за  відповідними напрямами діяльності розробляється місцевими
водогосподарськими, землевпорядними і лісовпорядними органами,
лісогосподарськими,  геологічними  та  гідрометеорологічними
організаціями  за участю місцевих природоохоронних органів і
узагальнюється  відповідно  Держводгоспом,  Держкомлісгоспом,
Держкомземом, Мінекоресурсів. ( Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1481 ( 1481-2000-п ) від
28.09.2000 )
   Проект заходів  і  витрат  на  збереження  та  розвиток
природно-заповідного фонду розробляється міністерствами та іншими
органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать
установи природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, і
узагальнюється Мінекоресурсів.
   Проект витрат на утримання місцевих природоохоронних органів
та  організацій  з  ядерної  безпеки,  а  також  здійснення
природоохоронних заходів формується Мінекоресурсів.
   6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
визначені в пункті 6 цього Порядку, подають Мінекоресурсів проекти
природоохоронних заходів.
   Мінекоресурсів розглядає зазначені проекти і формує видатки з
головного розділу "Охорона навколишнього природного середовища та
ядерна безпека" державного бюджету в межах обсягів, визначених
проектом державного бюджету, розміри асигнувань за кожним напрямом
природоохоронної діяльності і узагальнені матеріали подає Мінфіну
та Мінекономіки.
   Мінфін разом з Мінекоресурсів, Мінекономіки, Держводгоспом,
Держкомлісгоспом,  Держкомземом  в процесі підготовки проекту
державного бюджету уточнює видатки з головного розділу "Охорона
навколишнього природного середовища та ядерна безпека". ( Абзац
третій  пункту  6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
   7. Після затвердження державного бюджету міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади доводять до  підприємств,
установ та організацій, які належать до сфери їх управління,
обсяги робіт і асигнувань на їх виконання.
   8. Кошториси витрат на  природоохоронні  заходи  повинні
відповідати вимогам, передбаченим Положенням про порядок складання
єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної  установи  і
організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 1997 р. N 180 ( 180-97-п ), і затверджуватися в
установленому порядку.
   9. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
підприємства, установи та організації, які належать до сфери їх
управління, зобов'язані обгрунтовувати витрати на природоохоронні
заходи, приводити у відповідність із законодавством  розміри
заробітної плати, обов'язкових відрахувань, матеріальних витрат,
послуг, а також забезпечувати своєчасне подання звітності.
   10. Фінансування  природоохоронних  заходів  здійснюється
відповідно до законодавства.
   11. Контроль  за  проведенням  природоохоронних  заходів,
передбачених у головному розділі "Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека" державного бюджету, здійснюють
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким
виділено  асигнування  на зазначену мету, та місцеві органи
Мінекоресурсів.
   12. Підприємства, установи та організації, яким передбачені
кошти  з головного розділу "Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека" державного бюджету, подають звіти
про здійснення природоохоронних заходів міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких
вони належать.
   Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, що настає після звітного
періоду, подають Мінфіну, Мінекоресурсів, Мінекономіки узагальнені
звіти за формою згідно з додатком.
   Перелік природоохоронних заходів, що включаються до звітів,
визначається Мінекоресурсів, Мінфіном, Мінекономіки.
   13. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
здійснюють контроль за правильністю застосування норм виробітку і
розцінок.
   За нецільове та понадкошторисне витрачання бюджетних коштів
посадові  особи  підприємств,  установ та організацій несуть
відповідальність згідно із законодавством.
   14. Зміни і уточнення розмірів витрат міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади на природоохоронні заходи,
пов'язані із змінами в державному бюджеті, вносяться в порядку,
встановленому для уточнення показників державного бюджету.
 
                          Додаток
                          до Порядку
             Форма N 1-екологічні заходи
             Поштова-квартальна
             Подають 20 числа місяця, що настає після
             звітного  періоду,  міністерства, які
             отримують  фінансування  на  охорону
             навколишнього  природного  середовища,
             Мінекоресурсів
 
Кому подається_____________________________
            найменування
___________________________________________
          адреса одержувача
 
 
Міністерство, інший центральний орган
виконавчої влади
_____________________________________
 
                ЗВІТ
  про здійснення природоохоронних заходів, які фінансувалися з
    головного розділу "Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека" державного бюджету,
          з ______________ 199_ року
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменува-|   Фізичні обсяги робіт  | Бюджетні асигнування,
     |              |  тис.гривень
ння    |————————————————————————————+——————————————————————————
заходів  |одини-|перед-|перед-|викона-|передбачено|профі-|фактич-
     |ця ви-|бачено|бачено|у звіт-|кошторисом |нансо-|но ви-
     |міру |у зві-|у зві-|ному  |      |вано у|корис-
     |   |тному |тному |періо- |      |звітн-|тано у
     |   |році |пері- |ді   |      |ому  |звітно-
     |   |   |оді  |    |      |періо-|му пер-
     |   |   |   |    |      |ді  |іоді
——————————+——————+——————+——————+———————+———————————+——————+———————
 А    |  1 |  2 | 3  | 4  | 5 | 6 | 7  |  8
——————————+——————+——————+——————+———————+—————+—————+——————+———————
Всього  |  х | х  | х  | х  |   |   |   |
——————————+——————+——————+——————+———————+—————+—————+——————+———————
У тому  |   |   |   |    |   |   |   |
числі:  |   |   |   |    |   |   |   |
——————————+——————+——————+——————+———————+—————+—————+——————+———————
——————————+——————+——————+——————+———————+—————+—————+——————+———————
——————————+——————+——————+——————+———————+—————+—————+——————+———————
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
"___"______________19__ р.
              Керівник______________________________
             Головний (старший) бухгалтер_____________
прізвище та N телефону виконавця
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 9 липня 1997 р. N 732
 
               ПЕРЕЛІК
  природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з
 державного бюджету за головним розділом "Охорона навколишнього
       природного середовища та ядерна безпека"
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування підрозділів   |  Природоохоронні заходи
головного розділу "Охорона  |
навколишнього природного   |
середовища та ядерна безпека"|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
"Охорона і раціональне     відновлення і      підтримання
 використання водних      сприятливого гідрологічного режиму
 ресурсів"           річок та заходи щодо боротьби з
                шкідливою дією води:
                створення і
                підтримання в належному технічному
                стані  протипаводкових  споруд,
                систем    попередження    про
                гідрологічні  явища  на  річках,
                споруд    для    регулювання
                гідрологічного  режиму  річок  і
                водоймищ,  прибережних  смуг  та
                водоохоронних  зон;
                розчищення річок, ставків і
                водоймищ;
                берегоукріплення;
                боротьба  з підтопленням, що
                виникло внаслідок зміни
                гідрологічного стану річок і
                водоймищ;
                паспортизація  малих річок,
                водоймищ;
                ведення водного кадастру;
                здійснення державного моніторингу
                вод;
                розроблення і впровадження систем
                управління водними ресурсами і
                контролю за якістю  води;
                оснащення  служб, пов'язаних з
                виконанням зазначених робіт,
                технікою  і  обладнанням
 
 
"Охорона і раціональне     захист земель від ерозії та інших
 використання земель"     видів їх деградації: створення і
                підтримання в належному технічному
                стані  водоскидних  споруд  і
                протиерозійних
                ставків-мулонакопичувачів, земляних
                протиерозійних    гідротехнічних
                споруд   (вали,   вали-канави,
                вали-тераси,     вали-дороги);
                рекультивація  порушень  земель;
                ведення  державного  земельного
                кадастру
 
"Створення захисних лісових  створення захисних     лісових
 насаджень та полезахисних   насаджень та полезахисних лісових
 лісових смуг"         смуг
 
"Охорона і раціональне     вивчення режиму  (змін  рівнів,
 використання мінеральних   хімічного складу, температури та
 ресурсів"           ресурсів) підземних вод, екзогенних
                геологічних  процесів, картування
                забруднених  територій,  ведення
                аерокосмічного     моніторингу
                геологічного середовища,  ведення
                постійно    діючих    моделей
                геологічного      середовища,
                радіоекологічні,     геохімічні
                дослідження, ліквідаційний тампонаж
                свердловин
 
"Утримання місцевих      утримання Головної   екологічної
 природоохоронних органів"   інспекції,  інспекцій   охорони
                Чорного  та Азовського морів та
                місцевих  екологічних  інспекцій,
                Держкомприроди      Автономної
                Республіки   Крим,   державних
                управлінь  екологічної  безпеки
                областей,   міст   Києва   та
                Севастополя, Головного управління
                національних природних парків  і
                заповідної  справи  та  інших
                організацій, що належать до сфери
                управління Мінекоресурсів
 
"Збереження          здійснення природоохоронних заходів
природно-заповідного      на об'єктах  природно-заповідного
фонду"             фонду   державного   значення,
                утримання цих об'єктів, витрати на
                резервування   території   для
                заповідання, розроблення проектів
                створення,    розширення   та
                організації територій та об'єктів
                природно-заповідного фонду, ведення
                державного кадастру територій та
                об'єктів природнозаповідного фонду,
                Червоної книги України, здійснення
                заходів  щодо  збереження  видів
                тварин і рослин,  занесених  до
                Червоної книги України (поліпшення
                середовища  їх  перебування  чи
                зростання, створення належних умов
                для розмноження у природних умовах,
                розведення   та   розселення)
 
"Інші природоохоронні     розроблення       державних,
 заходи"            міждержавних,     регіональних
                екологічних програм, створення і
                впровадження   державних   та
                регіональних  систем екологічного
                моніторингу, здійснення заходів, що
                випливають з виконання зобов'язань
                України за міжнародними договорами,
                ведення кадастру тваринного світу,
                інших  природоохоронних  заходів
                відповідно до рішень Верховної Ради
                України  та  Кабінету  Міністрів
                України   утримання   Головної
                державної інспекції з нагляду за
                ядерною безпекою
 
"Утримання організацій з
 ядерної безпеки та інші 
 заходи, спрямовані на
 забезпечення державного
 регулювання ядерної безпеки"
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка