Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міжвідомчу координаційну раду з питань приватизації стратегічно важливих промислових підприємств


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
    Про Міжвідомчу координаційну раду з питань приватизації
       стратегічно важливих промислових підприємств
   З метою координації процесів, пов'язаних  з приватизацією
стратегічно    важливих    промислових    підприємств,
п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити при Президентові України Міжвідомчу координаційну
раду з  питань  приватизації стратегічно важливих промислових
підприємств, ліквідувавши  Комісію  з  питань  акціонування
стратегічно важливих промислових підприємств.
   2. Призначити КІНАХА Анатолія Кириловича головою Міжвідомчої
координаційної ради з питань приватизації стратегічно важливих
промислових підприємств.
   А.Кінаху подати у  десятиденний  строк  пропозиції  щодо
персонального складу Ради.
   3. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань приватизації стратегічно важливих промислових підприємств
(додається).
   4. Кабінету  Міністрів  України  забезпечити  передачу
Міжвідомчій координаційній раді з питань приватизації стратегічно
важливих промислових підприємств матеріалів Комісії з питань
акціонування стратегічно важливих промислових підприємств, що
ліквідується.
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
   Указ  Президента України від 5 квітня 1996 року N 239
( 239/96 ) "Про утворення Урядової комісії з питань акціонування
стратегічно важливих промислових  підприємств  із  залученням
іноземних інвестицій";
   Указ Президента  України  від 16 липня 1996 року N 574
( 574/96 ) "Про Комісію з питань акціонування стратегічно важливих
промислових підприємств".
 
 
 Президент України                 Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 5 липня 1997 року
     N 616/97
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                  від 5 липня 1997 року N 616/97
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Міжвідомчу координаційну раду
      з питань приватизації стратегічно важливих
           промислових підприємств
   1. Міжвідомча координаційна рада з  питань  приватизації
стратегічно важливих промислових підприємств (далі - Рада) є
координаційним консультативно-дорадчим органом при Президентові
України.
   2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами  України, указами і розпорядженнями
Президента України, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України та цим Положенням.
   3. Основними завданнями Ради є:
   підготовка пропозицій щодо стратегії і тактики приватизації
стратегічно важливих промислових підприємств;
   координація заходів,  що здійснюються органами виконавчої
влади щодо забезпечення проведення у  встановленому  порядку
приватизації стратегічно важливих промислових підприємств;
   розроблення критеріїв   для   забезпечення   єдиного
загальнодержавного підходу щодо визначення стратегічно важливих
промислових підприємств та включення їх до відповідного переліку;
   аналіз законодавства України про приватизацію, підготовка
пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань
приватизації  стратегічно  важливих  промислових  підприємств;
підготовка пропозицій  з  не  врегульованих  законами  питань
приватизації стратегічно важливих промислових підприємств для
вирішення їх у встановленому порядку;
   вивчення ефективності  використання  іноземних інвестицій,
залучених у процесі приватизації стратегічно важливих промислових
підприємств,  та  надання відповідної інформації Президентові
України;
   підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо
заходів (в тому числі нормативно-правового характеру), спрямованих
на залучення та збереження іноземних інвестицій для функціонування
стратегічно  важливих  промислових  підприємств;  підготовка
пропозицій щодо особливостей участі у  процесі  приватизації
іноземних інвесторів;
   розроблення загальних умов проведення некомерційних конкурсів
під час приватизації стратегічно важливих промислових підприємств;
   підготовка пропозицій  щодо  складу  спостережних  рад
холдингових компаній, що утворюються у процесі акціонування та
приватизації стратегічно важливих промислових підприємств.
   4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:
   утворювати робочі групи;
   залучати до роботи вчених, спеціалістів міністерств, інших
органів виконавчої влади;
   одержувати у встановленому порядку від міністерств, інших
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для її
роботи.
   5. Раду  очолює  голова,  який призначається Президентом
України.
   Голова Ради несе персональну відповідальність за виконання
покладених на неї завдань.
   Персональний склад  Ради затверджує Президент України за
поданням голови Ради.
   6. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в
міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
   Члени Ради беруть участь у її роботі особисто.
   7. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
   Рішення Ради приймається простою більшістю голосів членів
Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
членів Ради голос її голови є вирішальним.
   8. Рішення Ради оформляються протоколом, який підписує голова
Ради.
   9. Рішення  Ради,  прийняті  в межах її повноважень, є
обов'язковими до виконання органами виконавчої влади.
   10. Забезпечення поточної роботи Ради здійснює секретаріат,
який очолює відповідальний секретар. Склад секретаріату затверджує
голова Ради.
   11. Порядок діяльності Ради визначається регламентом, який
затверджує голова Ради.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка