Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типових інвестиційних декларацій


 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 16 від 03.07.97
  м.Київ
 
 vd970703 vn16
 
                    Протокол засідання Комісії
                    від 3 липня 1997 р. N 13
    Про затвердження Типових інвестиційних декларацій
 
   Відповідно до статті 3 Закону  України  "Про  державне
регулювання ринку цінних паперів України" ( 448/96-ВР ) з метою
стандартизації діяльності і вдосконалення державного контролю за
діяльністю інвестиційних фондів та інвестиційних компаній Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити Типові інвестиційні декларації  відкритого
інвестиційного фонду, закритого інвестиційного фонду, закритого
взаємного фонду інвестиційної компанії та відкритого взаємного
фонду інвестиційної компанії (додатки 1, 2, 3, 4).
   2. Встановити, що через місяць після опублікування Типових
інвестиційних  декларацій  відкритого  інвестиційного  фонду,
закритого інвестиційного  фонду,  закритого  взаємного  фонду
інвестиційної компанії та відкритого взаємного фонду інвестиційної
компанії зазначені декларації є обов'язковими для використання при
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів
і інвестиційних компаній та здійсненні діяльності по спільному
інвестуванню.
   3. Прес-центру забезпечити публікацію даного Рішення.
   4. Загальному відділу довести до  відома  територіальних
органів Комісії зазначені Типові інвестиційні декларації.
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
комісії С.О.Бірюка.
 
 Голова комісії                     О.Мозговий
                       Додаток N 1
                       Затверджено
                 загальними зборами засновників
                 N ___ від "___" _________ 199_ р.
           Інвестиційна декларація
         відкритого інвестиційного фонду
   м.Київ             дата, місяць та рік
   1. Повне найменування Фонду: ________________________________
   2. Вид Фонду: відкритий інвестиційний фонд створено згідно з
рішенням  загальних  зборів  засновників  (протокол  від
"___"_______ 199_ р. N _____).
   3. Місцезнаходження інвестиційного фонду: __________________
   4. Основні  напрямки інвестиційної діяльності  відкритого
інвестиційного фонду _____________________________________________
__________________________________________________________________
            (повне найменування).
   Здійснення інвестицій в цінні папери інших емітентів, а саме:
...(по галузях народного господарства, державні цінні папери,
цінні папери органів місцевого самоврядування).
   5. Предмет інвестиційної діяльності інвестиційного фонду.
   Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску
інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної діяльності з
цінними паперами.
   6. Мета інвестиційної діяльності.
   Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному
інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту
вкладених коштів учасників інвестиційного фонду.
   7. Обмеження інвестиційної діяльності.
   Фонд не має права:
   - випускати облігації та векселі;
   - мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного
емітента та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента;
   - тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;
   - купувати інвестиційні сертифікати інших  інвестиційних
фондів та компаній;
   - займатися представницькою діяльністю з приватизаційними
паперами;
   - брати банківський кредит, крім випадків використання цього
кредиту для  викупу  відкритим  фондом  своїх  інвестиційних
сертифікатів;
   - здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є
афілійована особа фонду;
   - видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для
третіх осіб, укладати угоди застави;
   - придбавати цінні папери повних і командитних товариств.
   8. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного  фонду
реалізуються за грошові кошти. Інвестиційні  сертифікати  не
підлягають вільному перепродажу.  Інвестиційний  керуючий  не
пропонує на продаж інвестиційні сертифікати за ціною, нижчою від
номінальної.
   Інвестиційний керуючий, організовує продаж  інвестиційних
сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів  з
розповсюдження інвестиційних сертифікатів фонду (в разі якщо
інвестиційний керуючий користується послугами агентів). Продаж
інвестиційних сертифікатів здійснюється за  адресою:  (адреси
пунктів продажу).
   9. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.
   Фонд здійснює випуск іменних (на пред'явника)/(іменні та на
пред'явника) інвестиційних сертифікатів в кількості __  штук
номіналом ______ грн. на загальну суму ______ грн. (Необхідно
зазначити розподіл за категоріями). Депозитарієм (зберігачем)
інвестиційного фонду учасникам може видаватись документ, який
підтверджує придбання юридичною або фізичною особою інвестиційних
сертифікатів на сумарну вартість _________________________________
                  (сума прописом в гривнях).
   10. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного  фонду
підлягають викупу фондом протягом терміну його діяльності за
ціною, яка дорівнює вартості чистих активів у розрахунку на один
інвестиційний сертифікат, що  обраховується  з  періодичністю
(зазначається періодичність розрахунку).
   11.  Наслідки  невиконання  зобов'язань  щодо  викупу
інвестиційних сертифікатів.
   У разі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних
сертифікатів відповідальність настає у відповідності з нормами
чинного законодавства.
   12. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись
за рахунок інвестиційного фонду.
   За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з
досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:
   - винагорода інвестиційному керуючому - (не перевищує 5%
середньорічної вартості чистих активів);
   - витрати по договорах з депозитарієм (зберігачем)  та
аудитором;
   - витрати на поточну діяльність інвестиційного фонду (за
рахунок фонду можуть здійснюватись інші витрати, передбачені
чинним законодавством).
   13. Місце, терміни та порядок виплати дивідендів.
   Фактичний розмір дивідендів, який отримується учасниками від
результатів  діяльності  інвестиційного  фонду,  визначається
загальними зборами засновників згідно з результатами діяльності
фонду.
   Дивіденди сплачуються один раз на рік, починаючи з_____по____
протягом _________________________________________________________
              (зазначається термін)
за адресою _______________________________________________________
або  шляхом  перерахування  на  банківські рахунки учасників
та/або поштовими переказами на адреси, вказані  учасниками  при
укладанні договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.
   В разі зміни  місця  або  порядку  виплати  дивідендів
інвестиційний фонд зобов'язується повідомити учасників  через
засоби масової інформації.
   14. Застереження щодо створення спеціальних або резервних
фондів.
   Спеціальні або резервні фонди не створюються.
                        Додаток N 2
                        Затверджено
                  загальними зборами засновників
                  N ___ від "___"______ 199__ р.
           Інвестиційна декларація
          відкритого взаємного фонду
       _____________________________________
           інвестиційної компанії
       _____________________________________
 
   м.Київ              дата, місяць та рік
   1. Повне найменування інвестиційної компанії: _______________
__________________________________________________________________
   Повне найменування фонду ____________________________________
   2. Вид фонду: відкритий взаємний фонд _______________________
__________________________________________________________________
              (повна назва)
створено згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників)
інвестиційної компанії (протокол від "__" ____ 199_ р. N _____).
   Положення про взаємний фонд _________________________________
__________________________________________________________________
              (повна назва)
затверджено загальними   зборами   акціонерів   (учасників)
інвестиційної компанії ___________________________________________
                  (повна назва)
(протокол від "__" ________ 199_ р. N ____ ).
   3. Місцезнаходження інвестиційної компанії___________________
__________________________________________________________________
   Місцезнаходження взаємного фонду ____________________________
   4. Інвестиційна компанія ____________________________________
                    (повна назва)
передає на баланс відкритого взаємного фонду (повна назва) майно
загальною вартістю (сума прописом в гривнях) у вигляді: нерухомого
майна на суму (сума прописом в гривнях), цінних паперів на суму
(сума прописом в гривнях), інше на суму (сума прописом в гривнях).
   Інвестиційна компанія одержує прибутки  від  діяльності,
пов'язаної із спільним інвестуванням, пропорційно вартості майна,
переданого нею на баланс взаємного фонду.
   Інвестиційна компанія одержує інвестиційні сертифікати в
розмірі, що відповідає вартості майна, переданого нею у взаємний
фонд. Інвестиційні  сертифікати  засновників  зберігаються  у
депозитарія (зберігача) і не можуть пропонуватися до продажу.
   5. Основні напрямки інвестиційної діяльності  відкритого
взаємного фонду __________________________________________________
              (повна назва)
   6. Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску
та розміщення інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної
діяльності з цінними паперами.
   7. Мета інвестиційної діяльності.
   Отримання прибутку від забезпечення прибутковості вкладень та
приросту вкладених коштів учасників фонду.
   8. Обмеження інвестиційної діяльності.
   Фонд не має права:
   - випускати облігації та векселі;
   - мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного з
емітентів та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента,
крім випадку, коли ВФ має право тримати в своїх активах до 25%
цінних паперів одного емітента за умови  їх  придбання  за
приватизаційні папери, крім інвестування в облігації внутрішніх
державних позик, казначейські зобов'язання держави та інші цінні
папери, одержання доходів за якими гарантовано урядом України;
   - тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;
   - купувати інвестиційні сертифікати інших  інвестиційних
фондів та компаній;
   - займатися представницькою діяльністю з приватизаційними
паперами;
   - здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є
афілійована особа фонду або компанії;
   - видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для
третіх осіб, укладати угоди застави;
   - придбавати цінні папери повних і командитних товариств.
   9. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні  сертифікати  закритого  взаємного  фонду
реалізуються за грошові кошти та приватизаційні папери учасників.
Інвестиційні сертифікати підлягають вільному перепродажу.
   Інвестиційний керуючий не пропонує на продаж інвестиційні
сертифікати за ціною, нижчою за номінальну.
   Інвестиційний керуючий організовує  продаж  інвестиційних
сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів  з
розповсюдження цінних паперів фонду (в разі, якщо інвестиційний
керуючий користується послугами агентів). Продаж інвестиційних
сертифікатів здійснюється за адресою: ____________________________
__________________________________________________________________
          (адреси пунктів продажу).
   Фонд обслуговує власників приватизаційних паперів з такими
обмеженнями:
   - інвестиційні сертифікати підлягають викупу фондом не раніше
закінчення терміну використання приватизаційних паперів;
   - учасникам інвестиційного фонду не гарантується фіксований
розмір дивідендів.
   10. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.
   Компанія здійснює випуск іменних (на пред'явника)/(іменні та
на пред'явника разом) інвестиційних сертифікатів в кількості
___ штук номіналом ___ грн. на  загальну  суму ________ грн.
(Необхідно зазначити розподіл за  категоріями).  Депозитарієм
(зберігачем) інвестиційної компанії учасникам може видаватись
документ, який підтверджує придбання юридичною чи фізичною особою
інвестиційних сертифікатів на сумарну вартість ___________________
__________________________________________________________________
          (сума прописом в гривнях).
   11. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати закритого взаємного фонду підлягають
викупу фондом після закінчення строку його діяльності, але не
раніше закінчення терміну використання приватизаційних паперів.
   Після закінчення терміну дії фонд ліквідується. Ліквідаційна
комісія публікує в друкованих засобах масової інформації за
місцезнаходженням фонду інформацію про його ліквідацію, порядок і
термін  заявлення  кредиторами  претензій.  Комісія  повинна
опублікувати першу інформацію не пізніше як через тиждень після
свого створення і повторити її протягом двох місяців не менш як
двічі. Майно фонду реалізується виключно на аукціоні. Виручка від
продажу спрямовується на задоволення вимог кредиторів. Кошти, які
залишилися після цього, розподіляються між учасниками пропорційно
кількості інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати викуповуються за ціною, що дорівнює
вартості чистих активів, в розрахунку на один інвестиційний
сертифікат.
   12.  Наслідки  невиконання  зобов'язань  щодо  викупу
інвестиційних сертифікатів.
   У разі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних
сертифікатів відповідальність настає відповідно до норм чинного
законодавства.
   13. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись
за рахунок взаємного фонду.
   За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з
досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:
   - винагорода  інвестиційній  компанії  як  інвестиційному
керуючому - не перевищують 5% середньорічної вартості чистих
активів взаємного фонду або 10%, якщо активи сформовані більш як
на 50% за рахунок приватизаційних паперів;
   - витрати  по  договорах з депозитарієм (зберігачем) та
аудитором.
   На майно взаємного фонду не може бути звернено стягнення за
зобов'язаннями, не пов'язаними з діяльністю взаємного фонду. (За
рахунок фонду можуть здійснюватись інші витрати, передбачені
чинним законодавством. В даному пункті зазначаються відомості щодо
можливого розподілу витрат між інвестиційною компанією та взаємним
фондом).
   14. Місце, терміни та порядок виплати дивідендів.
   Фактичний розмір дивідендів, який отримується учасниками від
результатів діяльності взаємного фонду, визначається загальними
зборами засновників згідно з результатами діяльності фонду.
   Дивіденди сплачуються один раз  на  рік,  починаючи  з
_____ по _____ протягом __________________________________________
                (встановлений термін)
за адресою _______________________________________________________
або шляхом перерахування на банківські рахунки учасників та/або
поштовими переказами, вказаними учасниками при укладанні договору
купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.
   В разі зміни місця або порядку виплати дивідендів взаємний
фонд (повна  назва)  інвестиційної  компанії  (повна  назва)
зобов'язується  повідомити  учасників  через  засоби  масової
інформації.
   15. Застереження щодо створення спеціальних або резервних
фондів.
   Спеціальні або резервні фонди не створюються.
                       Додаток N 3
                       Затверджено
                  загальними зборами засновників
                  N ____ від "__"______ 199__ р.
           Інвестиційна декларація
         закритого інвестиційного фонду
         ______________________________
   м. Київ             Дата, місяць та рік
   1. Повне найменування інвестиційного фонду:
__________________________________________________________________
   2. Вид фонду: закритий інвестиційний фонд створено згідно з
рішенням  загальних  зборів  засновників  (протокол  від
"___" _________ 199_ р. N ___) терміном на _ років.
   3. Місцезнаходження інвестиційного фонду: ___________________
__________________________________________________________________
   4. Основні напрямки інвестиційної  діяльності  закритого
інвестиційного фонду.
   Здійснення інвестицій в цінні папери та придбання нерухомого
майна, часток і паїв, що належать державі в майні господарських
товариств  в процесі приватизації, а саме:  ...(по галузях
народного господарства).
   5. Предмет інвестиційної діяльності інвестиційного фонду.
   Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску
інвестиційних сертифікатів і проведення комерційної діяльності з
цінними паперами.
   6. Мета інвестиційної діяльності.
   Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному
інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту
вкладених коштів учасників фонду.
   7. Обмеження інвестиційної діяльності.
   Фонд не має права:
   - випускати облігації та векселі;
   - мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного з
емітентів та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента,
крім випадку, коли інвестиційний фонд має право тримати в своїх
активах до 25% цінних паперів одного емітента за умови їх
придбання за приватизаційні папери, крім інвестування в облігації
внутрішніх державних позик, казначейські зобов'язання держави та
інші цінні папери, одержання доходів, за якими гарантовано урядом
України;
   - тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;
   - придбавати інвестиційні сертифікати інших інвестиційних
фондів та компаній;
   - здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є
афілійована особа фонду або компанії;
   - видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для
третіх осіб, укладати угоди застави;
   - придбавати цінні папери повних і командитних товариств.
   8. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати закритого  інвестиційного  фонду
реалізуються за грошові кошти та приватизаційні папери учасників.
Інвестиційні сертифікати підлягають вільному перепродажу.
   Інвестиційний керуючий не пропонує на продаж інвестиційні
сертифікати за ціною, нижчою за номінальну.
   Інвестиційний керуючий організовує  продаж  інвестиційних
сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів  з
розповсюдження цінних паперів інвестиційного фонду (в разі, якщо
інвестиційний керуючий користується послугами агентів). Продаж
інвестиційних сертифікатів здійснюється за  адресою:  (адреси
пунктів продажу).
   Фонд обслуговує власників приватизаційних паперів з такими
обмеженнями:
   - інвестиційні сертифікати підлягають викупу фондом не раніше
закінчення терміну використання приватизаційних паперів;
   - учасникам інвестиційного фонду не гарантується фіксований
розмір дивідендів.
   9. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційний  фонд  здійснює  випуск  іменних  (на
пред'явника)/(іменні та на пред'явника  разом)  інвестиційних
сертифікатів в кількості ___ штук номіналом ___ грн. на загальну
суму ___ грн. (Необхідно зазначити розподіл за категоріями).
Депозитарієм інвестиційної компанії (зберігачем) учасникам може
видаватись документ, який підтверджує придбання юридичною чи
фізичною особою інвестиційних сертифікатів на сумарну вартість
__________________________________________________________________
          (сума прописом в гривнях).
   10. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати закритого взаємного фонду підлягають
викупу фондом після закінчення строку його діяльності, але не
раніше закінчення терміну використання приватизаційних паперів.
   Після закінчення терміну дії інвестиційний фонд ліквідується.
Ліквідаційна комісія публікує в друкованих  засобах  масової
інформації за місцезнаходженням фонду  інформацію  про  його
ліквідацію, порядок і термін заявлення кредиторами претензій.
Комісія повинна опублікувати першу інформацію не пізніше як через
тиждень після свого створення і повторити її протягом двох місяців
не менш як двічі. Майно фонду реалізується виключно на аукціоні.
Виручка від продажу спрямовується на задоволення вимог кредиторів.
Кошти, які залишилися після цього, розподіляються між учасниками
пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати викуповуються за ціною, яка дорівнює
вартості чистих активів, в розрахунку на один інвестиційний
сертифікат.
   11.  Наслідки  невиконання  зобов'язань  щодо  викупу
інвестиційних сертифікатів.
   У разі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних
сертифікатів відповідальність настає відповідно до норм чинного
законодавства.
   12. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись
за рахунок інвестиційного фонду.
   За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з
досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:
   - винагорода інвестиційній  компанії  як  інвестиційному
керуючому - не перевищує 5% середньорічної вартості чистих активів
інвестиційного фонду або 10%, якщо активи сформовані більш як на
50% за рахунок приватизаційних паперів;
   - витрати по договорах з депозитарієм (зберігачем)  та
аудитором (аудиторською фірмою);
   - витрати та поточну діяльність інвестиційного фонду.
   (За рахунок фонду можуть  здійснюватись  інші  витрати,
передбачені чинним законодавством).
   1З. Місце, терміни та порядок виплати дивідендів.
   Фактичний розмір дивідендів, який отримують учасники від
результатів  діяльності  інвестиційного  фонду,  визначається
загальними зборами засновників згідно з результатами діяльності
фонду.
   Дивіденди сплачуються один раз на рік, починаючи з _______
по______ протягом ________________________________________________
              (встановлений термін)
за адресою _______________________________________________________
або шляхом перерахування на банківські рахунки учасників та/або
поштовими переказами на адреси, вказані учасниками при укладанні
договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.
   В разі зміни  місця  або  порядку  виплати  дивідендів
інвестиційний фонд (повна  назва)  зобов'язується  повідомити
учасників через засоби масової інформації.
   14. Застереження щодо створення спеціальних або резервних
фондів.
   Спеціальні або резервні фонди не створюються.
                        Додаток N 4
                        Затверджено
                  загальними зборами засновників
                  N ___ від "___"______ 199__ р.
           Інвестиційна декларація
           закритого взаємного фонду
       ________________________________________
           інвестиційної компанії
       ________________________________________
   м. Київ             Дата, місяць та рік
   1. Повне найменування інвестиційної компанії:
__________________________________________________________________
   Повне найменування фонду ____________________________________
__________________________________________________________________
   2. Вид фонду: закритий взаємний фонд створено згідно з
рішенням  загальних  зборів  акціонерів  (протокол   від
"___"_____ 199_ р. N___) терміном на ___ років.
   3. Місцезнаходження інвестиційної компанії: _________________
__________________________________________________________________
   Місцезнаходження взаємного фонду ___________________________
__________________________________________________________________
   4. Інвестиційна компанія ____________________________________
                     (повна назва)
передає на баланс закритого взаємного фонду_______________________
__________________________________________________________________
              (повна назва)
майно загальною вартістю _________________________________________
                  (сума прописом в гривнях)
у вигляді нерухомого майна на суму _______________________________
                  (сума прописом в гривнях)
та цінних паперів на суму ________________________________________
                  (сума прописом в гривнях)
   Інвестиційна компанія одержує прибутки  від  діяльності,
пов'язаної із спільним інвестуванням, пропорційно вартості майна,
переданого нею на баланс взаємного фонду.
   5. Основні напрямки інвестиційної  діяльності  закритого
взаємного фонду __________________________________________________
              (повне найменування)
   Здійснення інвестицій в цінні папери та придбання нерухомого
майна, часток і паїв, що належать державі в майні господарських
товариств в процесі приватизації, а саме: ... (по  галузях
народного господарства).
   6. Предмет інвестиційної діяльності взаємного фонду.
   Здійснення інвестицій в цінні папери  інших емітентів, а
саме: ... (по галузях народного господарства, державні цінні
папери, цінні папери органів місцевого самоврядування).
   Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску та
розміщення інвестиційних сертифікатів і проведення комерційної
діяльності з цінними паперами.
   7. Мета інвестиційної діяльності.
   Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному
інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту
вкладених коштів учасників фонду.
   8. Обмеження інвестиційної діяльності.
   Фонд не має права:
   - випускати облігації та векселі;
   - мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного з
емітентів та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента,
крім інвестування в облігації  внутрішніх  державних  позик,
казначейські зобов'язання держави та інші цінні папери, одержання
доходів за якими гарантовано урядом України;
   - тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;
   - купувати інвестиційні сертифікати інших  інвестиційних
фондів та компаній;
   - займатися представницькою діяльністю з приватизаційними
паперами;
   - брати банківський кредит, крім випадків використання цього
кредиту для  викупу  відкритим  фондом  своїх  інвестиційних
сертифікатів;
   - здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є
афілійована особа фонду;
   - видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для
третіх осіб, укладати угоди застави;
   - придбавати цінні папери повних і командитних товариств.
   9. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні  сертифікати  відкритого  взаємного  фонду
реалізуються за грошові кошти. Інвестиційні  сертифікати  не
підлягають вільному перепродажу.  Інвестиційний  керуючий  не
пропонує на продаж інвестиційні сертифікати за ціною, нижчою за
номінальну.
   Інвестиційний керуючий організовує  продаж  інвестиційних
сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів  з
розповсюдження інвестиційних сертифікатів фонду (в разі, якщо
інвестиційний керуючий користується послугами агентів). Продаж
інвестиційних сертифікатів здійснюється за адресою:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (адреси пунктів продажу).
   10. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.
   Компанія здійснює випуск іменних (на пред'явника)/(іменні та
на пред'явника разом) інвестиційних сертифікатів в кількості ___
штук номіналом ______ грн. на  загальну  суму  ________ грн.
(Необхідно зазначити розподіл за  категоріями).  Депозитарієм
інвестиційної компанії (зберігачем) може видаватись учасникам
документ, який підтверджує придбання юридичною чи фізичною особою
інвестиційних сертифікатів на сумарну вартість____________________
__________________________________________________________________
           (сума прописом в гривнях).
   11. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.
   Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного  фонду
підлягають викупу фондом протягом строку його діяльності за ціною,
що дорівнює вартості чистих активів у розрахунку  на  один
інвестиційний сертифікат, що  обраховується  з  періодичністю
(зазначається періодичність розрахунку).
   12. Наслідки  невиконання  зобов'язань  щодо   викупу
інвестиційних сертифікатів.
   У разі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних
сертифікатів відповідальність настає у відповідності до норм
чинного законодавства.
   13. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись
за рахунок взаємного фонду.
   За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з
досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:
   - винагорода інвестиційному керуючому - не перевищує 5%
середньорічної вартості чистих активів взаємного фонду;
   - витрати по договорах з депозитарієм (зберігачем)  та
аудитором;
   - витрати на поточну діяльність інвестиційного фонду.
   На майно взаємного фонду не може бути звернено стягнення за
зобов'язаннями, не пов'язаними з діяльністю взаємного фонду. (За
рахунок фонду можуть здійснюватись інші витрати, передбачені
чинним законодавством. В даному пункті зазначаються відомості щодо
можливого розподілу витрат між інвестиційною компанією та взаємним
фондом).
   14. Місце, терміни та порядок виплати дивідендів.
   Фактичний розмір дивідендів, який отримується учасниками від
результатів діяльності взаємного фонду, визначається загальними
зборами акціонерів (учасників) згідно з результатами діяльності
фонду.
   Дивіденди сплачуються один раз  на  рік,  починаючи  з
_____ по _____ протягом __________________________________________
              (зазначається термін)
за адресою _______________________________________________________
або шляхом перерахування на банківські рахунки учасників та/або
поштовими переказами на адреси, вказані учасниками при укладанні
договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.
   В разі зміни місця або порядку виплати дивідендів взаємний
фонд (повна  назва)  інвестиційної  компанії  (повна  назва)
зобов'язується  повідомити  учасників  через  засоби  масової
інформації.
   15. Застереження щодо створення спеціальних або резервних
фондів.
   Спеціальні або резервні фонди не створюються.
 
Надруковано: "Українська інвестиційна газета" N 29, 7.08.97 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка