Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про конкурсну комісію


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 857 від 11.08.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 серпня 1997 р.
 vd970811 vn857            за N 327/2131
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                    державного майна 
     N 2074 ( z0711-00 ) від 04.10.2000 )
     Про затвердження Положення про конкурсну комісію
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
                            майна
   N 589 ( z0219-99 ) від 01.04.99 )
   Відповідно до пункту 14 Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених в процесі приватизації, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
4 серпня 1997 року N 821/55/01/204 ( z0299-97 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про конкурсну комісію, що додається.
   2. Начальнику   управління   правового    забезпечення
(А.Підгайний) у  десятиденний строк з дня прийняття цього наказу
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
Положення про конкурсну комісію.
   3. Прес-центру Фонду (Я.Хобта) у десятиденний строк з дня
державної реєстрації у  Міністерстві  юстиції  цього  наказу
забезпечити опублікування Положення про конкурсну комісію  в
"Українській Інвестиційній газеті".
   4. Контроль  за  виконанням  цього наказу залишається за
в.о.Голови Фонду.
 
 Т.в.о.Голови Фонду                    В.Ковтюх
                         Затверджено
                     наказом Фонду державного
                     майна   України  від
                     11.08.1997 року N 857
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 серпня 1997 р.
                   за N 327/2131
         Положення про конкурсну комісію
   Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), розділу IV Закону
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) та Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених в процесі приватизації, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4
серпня 1997 року N 821/55/01/204 ( z0299-97 ).
   Положення про конкурсну комісію (надалі - Положення) визначає
порядок створення та організацію діяльності конкурсної комісії з
продажу за конкурсом  пакетів  акцій  відкритих  акціонерних
товариств, створених на базі майна державних підприємств.
   Метою цього  Положення  є  забезпечення  конкурентності,
справедливості,  неупередженості,  послідовності  та  високого
професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсів відповідно
до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених  в  процесі
приватизації.
   Терміни, що визначені в Положенні про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених на базі майна державних підприємств, зберігають своє
значення і для цього Положення.
            Загальні положення
   1. Конкурсна комісія (далі - комісія) - це тимчасово діючий
колегіальний орган, що утворюється органом приватизації  для
проведення комерційних та некомерційних конкурсів з  продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ),
створених на базі майна державних підприємств, а також для
визначення переможця в конкурсі.
   2. Основними принципами діяльності комісії є:
   законність;
   колегіальність;
   повнота розгляду  конкурсних  пропозицій  відповідно  до
встановлених умов конкурсу;
   обгрунтованість прийнятих рішень;
   рівність усіх претендентів перед комісією;
   незалежність членів  комісії  (недопущення  втручання  в
діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу);
   професійність членів комісії.
   3. Всі  витрати,  пов'язані  з  діяльністю  комісії,
забезпечуються  органами  приватизації.  Орган  приватизації
зобов'язаний забезпечити комісію необхідним  приміщенням  для
проведення її засідань, засобами зв'язку, канцелярським приладдям
тощо. Орган приватизації забезпечує конкурсні комісії необхідними
документами  та  рекомендаціями  для  проведення відповідного
конкурсу.
        Склад та порядок утворення комісії
   4. До складу комісії входять працівники органу приватизації,
представник органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням
ВАТ, представник трудового колективу ВАТ.
   До складу комісії, в разі необхідності, можуть залучатися
фахівці  відповідних  галузевих  міністерств  та  відомств,
Антимонопольного комітету України, інших центральних  органів
виконавчої влади, а також експерти.
   У разі продажу державних пакетів акцій ВАТ, які мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, розмір яких
перевищує 25% статутного фонду, до складу конкурсної комісії
залучається представник правоохоронних органів як радник з правом
дорадчого голосу. Кандидатура радника подається до складу комісії
на запит органу приватизації. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 589 ( z0219-99 ) від 01.04.99 )
   5. Комісія створюється у кількості від 5 до 9 осіб.
   6. Відповідний орган приватизації направляє в організації та
установи письмові запити щодо визначення кандидатур до складу
комісії.
   Делегування представників до складу комісій є обов'язковим
для керівництва організацій та установ.
   В 3-денний строк з дня одержання запиту організації та
установи направляють до органу  приватизації  відомості  про
кандидатури до складу комісії (прізвище, ім'я та по батькові,
посаду, яку він (вона) займає, контактний телефон, факс).
   7. Склад комісії затверджується наказом відповідного органу
приватизації.  Наказом  затверджується  Голова  комісії  і
відповідальний секретар, а також встановлюється строк розробки
умов конкурсу та їх подання на затвердження до відповідного органу
приватизації.
   Голова комісії та відповідальний секретар обов'язково повинні
бути працівниками відповідного органу приватизації.
   На час роботи в комісії за її членами зберігається місце
роботи (посада)  та  середній  заробіток  згідно  з  чинним
законодавством України.
          Завдання та функції комісії
   8. Основними завданнями комісії є:
   визначення умов проведення конкурсу та визначення терміну
його проведення;
   вибір попереднього та остаточного переможців конкурсу.
   9. Основними функціями комісії є:
   визначення згідно з рекомендаціями  органу  приватизації
фіксованих умов та початкової ціни комерційного конкурсу;
   визначення згідно з рекомендаціями  органу  приватизації
фіксованої ціни та вимог до бізнес-плану некомерційного конкурсу;
   визначення терміну проведення конкурсу;
   розробка проекту інформаційного оголошення про проведення
конкурсу та подання його органу приватизації на затвердження;
   розгляд конкурсних пропозицій претендентів конкурсу;
   визначення попереднього та остаточного переможців конкурсу;
   складання протоколів та подання їх на затвердження до органу
приватизації.
          Права та обов'язки комісії
   10. Комісія має право:
   під час розробки та визначення умов конкурсу звертатися до
відповідного органу приватизації з проханням забезпечити комісію
інформацією про  ВАТ,  документами  та  іншими  матеріалами,
необхідними для роботи комісії;
   звертатися за допомогою спеціалістів, радників та експертів,
що залучені на договірних умовах органом приватизації до роботи по
підготовці та проведенню конкурсу.
   11. Комісія зобов'язана:
   проводити засідання комісії, дотримуючись вимог  чинного
законодавства України;
   визначати переможця виключно за критеріями, встановленими
Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених  в  процесі
приватизації ( z0299-97 );
   сприяти забезпеченню рівних умов для всіх  претендентів
конкурсу.
   12. Члени комісії не мають права:
   вести поза межами засідань комісії переговори з учасниками та
претендентами конкурсу;
   мати майнові та немайнові  стосунки  з  учасниками  та
претендентами конкурсу.
   13. Всі члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством за розголошення інформації:
   яка міститься у підтверджуючих документах;
   про претендентів, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до
визначення остаточного переможця);
   про режим роботи, склад комісії та членів конкурсної комісії.
           Порядок роботи комісії
   14. Комісія приступає до роботи з моменту підписання наказу
про її створення.
   15. Всі зміни щодо складу комісії вносяться відповідними
наказами органу приватизації.
   16. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу Голова
комісії (надалі - Голова).
   17. Голова в межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях комісії;
   дає розпорядження та доручення, обов'язкові для  членів
комісії;
   дає доручення спеціалістам, радникам та експертам,  які
залучені до роботи комісії;
   організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;
   забезпечує після закінчення або припинення конкурсу передачу
до органу приватизації документації щодо проведення конкурсу;
   представляє  комісію  у  відносинах  з  установами  та
організаціями.
   18. Голова комісії зобов'язаний оповістити  всіх  членів
комісії  про  заплановані засідання за три дні до дати їх
проведення. Оповіщення проводиться поштою, телефонограмою, факсом
або електронною поштою.
   19. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень
Голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для
розгляду комісією та правильність ведення протоколів засідань
комісії.
   20. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності
комісії, виконувати розпорядження і доручення Голови. У разі
відсутності на засіданні, члени комісії повинні надавати письмові
пояснення на ім'я Голови.
   21. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому
не менш 2/3 всіх членів комісії.
   22. Члени комісії користуються рівним правом голосу при
прийнятті рішень.
   23. Засідання комісії є закритими, але комісія має право
заслуховувати на своїх засіданнях усні пояснення претендентів щодо
своїх конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів,
радників та експертів, залучених до роботи комісії.
   24. Рішення  комісії  про  визначення  попереднього  та
остаточного переможців приймається не менш як 2/3 присутніх на
засіданні членів комісії. З решти питань рішення приймаються
простою більшістю голосів присутніх членів комісії.
   25. Всі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного
голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться
до відповідного протоколу.
   26. Рішення комісії оформлюється протоколами, що підписуються
усіма членами комісії, які брали участь у засіданні та подаються у
встановлений  термін  на  затвердження  відповідному  органу
приватизації.
   27. Діяльність  комісії  припиняється  наказом  органу
приватизації після затвердження результатів конкурсу або  за
рішенням органу приватизації у разі, якщо конкурс не відбувся.
 
 "Офіційний вісник України" N 34, стор.222
 Код нормативного акта: 3011/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка