Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію "Тимчасової методики визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних станцій"


 
       НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
          ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 276 від 06.03.98
   м.Київ
 
 vd980306 vn276
 
    Про введення в дію "Тимчасової методики визначення
    витрат і тарифу  на  електроенергію  вітрових
            електричних станцій"
 
   Національна комісія з питань регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Затвердити та ввести в дію "Тимчасову методику визначення
витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних станцій"
(додається).
 
 Голова Комісії                      З.Буцьо
                       Затверджено
                  Постановою Національної комісії
                  з   питань    регулювання
                  електроенергетики України від
                  06.03.98 N 276
            Тимчасова методика
      визначення витрат і тарифу на електроенергію
          вітрових електричних станцій
           1. Загальні положення
   1.1. Методика базується на загальних принципах ціноутворення
на продукцію енергогенеруючих виробництв:
   1.1.1. Встановлює процедури, необхідні для розрахунку тарифів
на електроенергію вітрових електричних станцій (ВЕС).
   1.1.2. Враховує  рівень необхідних витрат на виробництво
електричної енергії на ВЕС.
   1.1.3. Стимулює  екологічно  чисте  виробництво  енергії,
впровадження ресурсозберігаючих технологій, конверсійні процеси в
промисловості.
   1.2. Методика визначає єдиний порядок і алгоритм визначення
тарифів на електричну енергію ВЕС.
   1.3. Використання  запропонованої  методики  передбачає
вирішення таких завдань:
   1.3.1. Узгодження інтересів виробників, постачальників  і
споживачів енергії ВЕС.
   1.3.2. Створення оптимальних економічних умов для розвитку й
ефективного функціонування вітроенергетичної підгалузі енергетики.
   1.4. Ця методика застосовується при виконанні будь-яких видів
розрахунків, пов'язаних з продажем виробленої на ВЕС електричної
енергії.  Вона призначається для визначення витрат, а також
величини і структури тарифів на електроенергію ВЕС їх затвердження
і подальше введення у дію.
   1.5. Положення методики є обов'язковими для всіх суб'єктів
діяльності в галузі вітроенергетики, якщо інше не оговорено
окремо.
   1.6. Методика може змінюватися як при зміні законодавства
України і при прийнятті нормативних актів з питань ціноутворення,
так і з врахуванням досвіду, набутого при встановленні тарифів для
вітрових електростанцій.
     2. Визначення собівартості електричної енергії
   2.1. Собівартість енергії, виробленої ВЕС, визначається на
основі економічно обгрунтованих витрат. Структура показників для
розрахунку планової собівартості наведена в додатку 1.
   2.2. Розмір витрат повинен бути документально підтвердженим
та обгрунтованим. Структура і статті витрат наведені в додатку 2.
   2.3. Розрізняють  такі  види  розрахунків  собівартості
електричної енергії: прогнозні, проектні, планові і фактичні. У
цих  розрахунках  власне  алгоритм  визначення  собівартості
електричної енергії залишається незмінним. Головна відмінність
видів розрахунків полягає у величині наближення значень, прийнятих
у розрахунку вихідних показників,  до  фактичних  показників
конкретної ВЕС, а також у ступені деталізації цих показників.
   Розрахунок прогнозної собівартості грунтується на  досить
загальних  і  наближених  значеннях показників ВЕС. Значення
капітальних витрат на будівництво приймаються як середні за
найближчими  аналогами,  експлуатаційні витрати розраховуються
умовно,  виробіток  ВЕС  розраховується  за  середньорічними
швидкостями вітрів у регіоні будівництва, втрати у внутрішніх
мережах ВЕС приймаються такими, що дорівнюють розрахунковому
коефіцієнту, і т.д. Як правило, такі розрахунки виконуються на
стадії техніко-економічного обгрунтування, коли відомі тільки
основні проектні рішення щодо ВЕС.
   Розрахунок проектної собівартості виконується в ході розробки
робочого проекту ВЕС і грунтується на значеннях показників,
отриманих після докладного вивчення властивостей площадки ВЕС і
детальної розробки робочого проекту станції. Вартісні показники
капітальних витрат на будівництво в цьому  виді  розрахунку
приймаються  згідно  з  кошторисами  на  будівництво  ВЕС,
експлуатаційні затрати також більш точно, ніж у попередньому
випадку, визначаються в проекті. Величина виробітку розраховується
на підставі даних метеорологічних спостережень, за період 10 років
(або за менший період, за який є надійні дані). Ці дані надаються
згрупованими за градаціями швидкостей вітру, або у вигляді значень
коефіцієнтів розподілу Вейбулла. При нестачі даних, отриманих на
метеорологічних станціях,  проводяться  заміри  за  допомогою
спеціальних   метеорологічних  постів,  що  встановлюються
безпосередньо на площадці ВЕС.
   Розрахунок планової  собівартості  виконується  на  етапі
експлуатації ВЕС, коли будівництво станції закінчено і  всі
фактичні  показники капітальних витрат відомі. Розрахунковими
величинами тут залишаються експлуатаційні витрати, у частині
вартості запасних частин і паливно-мастильних матеріалів, а також
величина виробітку ВЕС, що приймається за проектними показниками.
Розрахунок є завданням експлуатаційної організації, що має бути
виконане в плановому періоді.
   Розрахунок фактичної  собівартості  виконується на основі
фактичних показників діяльності ВЕС за звітний період, включаючи
величину фактичного виробітку.
   Основними є два останні види розрахунків. Це так звані "план"
і "факт", що порівнюються в процесі розгляду результатів роботи
ВЕС у звітному періоді. У зв'язку з цим надзвичайно важливим є
всебічний  і  якісний аналіз складової планової і фактичної
собівартості з точки зору  величин  експлуатаційних  витрат,
показників надійності роботи устаткування, вітропотенціалу на
площадці ВЕС у звітному періоді у відношенні до середнього
показника за минулий період. Інтегральним технічним показником є
коефіцієнт використання установленої потужності ВЕС (кВ), котрий
одночасно враховує фактичні показники вітропотенціалу, якість
технічного обслуговування устаткування, витрати на проведення
ремонтів, експлуатаційні показники конкретної моделі вітроагрегату
і ступінь підготовленості станції до експлуатації. За результатами
цього аналізу приймається рішення про коригування тарифу для
конкретної ВЕС.
   2.4. У Методиці враховується, що у вітроенергетиці джерелом
енергії є вітер. Вітер з точки зору виникнення, потенціалу та
інших його характеристик є некерованим. Тому протягом звітного
періоду його характеристики впливають на величину  виробітку
енергії. Іншими словами, енергія у вітроенергетиці має нестабільні
і часто непередбачувані характеристики. З цієї причини планова і
фактична собівартість енергії за звітний період можуть значно
відрізнятися. Ця відмінність є нормальною і пояснюється зазначеним
вище, виходячи з умов "поганого" або "гарного" року відносно
середніх багаторічних показників вітропотенціалу. Через  таку
некерованість енергії вітру тариф на ВЕС встановлюється, виходячи
із середніх показників вітропотенціалу на основі багаторічних
спостережень. Тариф коригується за результатами аналізу статей
витрат у фактичній собівартості електричної енергії.
   2.5. Вплив  встановленої  потужності ВЕС на собівартість
електричної енергії позначається на всьому  інтервалі  зміни
потужності, але після величини, що перевищує 30 МВт, цей вплив
стає малоістотним. Графік на рис.  1  показує,  що  питома
собівартість електричної енергії, яку виробляє ВЕС, залежить від
вітроенергетичних ресурсів площадки, величини  експлуатаційних
витрат  і  знижується  із  збільшенням  потужності  станції.
Оптимальною, з точки зору собівартості енергії, є станція з
установленою потужністю понад 20-30 МВт.
    Рис. 1. Залежність питомої собівартості електричної
       енергії від установленої потужності ВЕС
             (в БД відсутній)
   2.6. Сума відрахувань у позабюджетні фонди, що включається в
собівартість продукції, розраховується в порядку, визначеному
законодавчими та нормативними актами.
   2.7. Розмір прибутку вибирається оптимальним, з точки зору
покриття планових витрат вітрової станції.
   2.8. Прибуток витрачається на сплату податків, повернення
отриманих раніше коштів на експлуатацію станції, на розробку
технологічної документації конкретної  станції,  на  розвиток
виробничої бази станції.
    Складові витрат у собівартості електричної енергії
   2.9. При  визначенні  складових  витрат  при  розрахунку
собівартості електричної енергії необхідно керуватися Законом
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) із
змінами та доповненнями до нього та відповідними нормативними
документами.
   2.9.1. Амортизаційні відрахування на основні фонди.
   Вартість основних фондів розподіляється по 3 групах витрат
відповідно  до  Закону  України  "Про оподаткування прибутку
підприємств":
   - 1 група - дороги, будиночки, кабельні і повітряні лінії
електропередачі та ін. основні фонди, що належать до першої групи
(норма амортизації 5% на рік);
   - 2 група - автотранспорт, система  керування, пристрої
автономного керування, кабельні лінії зв'язку та ін. основні
фонди, що належать до другої групи (норма амортизації 25% на рік);
   - 3 група - вітроагрегати, фундаменти до них, електрощити,
комплектні трансформаторні підстанції, підставки під турбіни, інші
основні фонди, що належать до третьої групи (норма амортизації 15%
на рік).
   Норми амортизації,  визначені  в  Законі  України  "Про
оподаткування  прибутку  підприємства",  застосовуються  у
відповідному періоді з урахуванням понижуючого коефіцієнта (Кп),
величина якого визначається в Законах України "Про внесення змін
до Закону України про  оподаткування  прибутку  підприємства"
( 283/97-ВР, 639/97-ВР, 793/97-ВР ).
   2.9.2. Вартість послуг промислового характеру (послуги з
технічного обслуговування вітротурбін та ін.).
   2.9.3. Вартість видаткових матеріалів, запасних частин і
приладдя.
   2.9.4. Витрати на оплату праці з нарахуваннями.
   2.9.5. Вартість паливно-мастильних матеріалів для утримання
транспортних засобів.
   2.9.6. Інші витрати (накладні витрати): оплата послуг банку,
витрати на відрядження, медичні послуги, медикаменти, матеріали та
ін.
   2.9.7. Відрахування до позабюджетних фондів.
   2.10. Класифікація витрат на виробництво ВЕС електричної
енергії.
   Витрати виробництва за формою віднесення їх на собівартість
електричної енергії зручніше усього розбити на дві групи. До
першої категорії необхідно віднести витрати, що переносять свою
вартість на собівартість поступово, у вигляді амортизаційних
відрахувань. До другої категорії необхідно віднести витрати, що
цілком переносять свою вартість на собівартість.
   До першої категорії належать витрати на амортизацію основних
фондів, спеціальний інструмент, оснащення, приладдя тощо. До
другої категорії належать витрати на утримання персоналу (вартість
робочої сили), витрати на паливно-мастильні матеріали, допоміжні
матеріали і запасні  частини  для  забезпечення  виробництва
електричної  енергії,  накладні витрати, обов'язкові витрати,
передбачені  чинним  законодавством  з  охорони   праці,
оподатковування, оренди майна, на надання послуг промислового
характеру і т.д.
   У свою чергу витрати, що належать до першої категорії,
розділені на три групи, у залежності від розміру вартості, що
переноситься  на  собівартість  електричної  енергії  (норм
амортизації).
          -------------------------
          |Витрати на виробництво |
          |електричної енергії  |
          -------------------------
       --------------------------------------
-----------------------------   -------------------------------
|Витрати, що переносять свою|   |Витрати, що переносять свою |
|вартість на собівартість  |   |вартість на собівартість   |
|поступово         |   |електричної енергії цілком  |
-----------------------------   -------------------------------
   -----------------------------------------------------
-----------------    -----------------    -----------------
|Амортизаційні |    |Амортизаційні |    |Амортизаційні |
|відрахування  |    |відрахування  |    |відрахування  |
|у розмірі   |    |у розмірі   |    |у розмірі   |
|5% на рік   |    |5% на рік   |    |5% на рік   |
|від вартості  |    |від вартості  |    |від вартості  |
|основних фондів|    |основних фондів|    |основних фондів|
-----------------    -----------------    -----------------
 
  Рис. 2. Структура витрат на виробництво електричної енергії.
   2.11. Ступінь  впливу  амортизаційних  відрахувань  на
собівартість електричної енергії.
   Амортизаційні відрахування є істотною складовою собівартості
електричної енергії ВЕС. Питома вага амортизаційних відрахувань у
собівартості електричної енергії ВЕС є дуже великою - фактично
вона коливається в межах 70-85%. Ця обставина робить собівартість
електричної енергії ВЕС дуже чутливою до зміни норм амортизаційних
відрахувань. Якщо порівнювати цей показник на ВЕС і теплових
електростанціях (ТЕС) (Рис. 3), то бачимо, що для ТЕС він значно
менше і становить 3-5% (головне місце в структурі собівартості
електроенергії ТЕС посідає паливна складова - 70-80%).
     Рис. 3. Амортизаційні відрахування в структурі
        собівартості електричної енергії.
             (в БД відсутній)
   Це призвело до того, що з внесенням змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) зміна норм
амортизації спричинила збільшення собівартості електричної енергії
на ВЕС у 1,6-2,0 рази.
 
 3. Порядок розрахунку планового виробітку електричної енергії
   Для визначення собівартості електричної енергії, виробленої
вітровою електричною установкою (ВЕУ), а отже і для визначення
тарифу на електричну енергію, що відпускається ВЕС, необхідно
знати обсяг виробітку енергії. При її розрахунку використовуються
вітрові характеристики місця розташування станції та енергетична
характеристика (крива потужності) ВЕУ.
   Основою розрахунку планового виробітку енергії є вітрові
характеристики в обсязі багаторічних спостережень.  Отримання
надійних оцінок можливе при використанні довгострокової статистики
на базі даних метеорологічної станції за період часу в 10 років.
Використовувані дані безперервного моніторингу вітру повинні бути
усереднені  на  10-хвилинних  інтервалах.  Дані  мають  бути
представлені  у  вигляді частотної гістограми для інтервалів
швидкостей з центрами, що відповідають градаціям, прийнятим у
практиці Держкомгідромету, а також у світовій практиці (табл. 1).
При цьому в таблиці вказується період спостережень.
                             Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|Швидкість  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |
|вітру, м/с | 0 | 1 | . | . | . | . | . |  ...  | 29| 30|
|------------+----+----+----+----+----+---+---+----------+---+---|
|Кількість  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |
|спостережень|  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |
------------------------------------------------------------------
   На підставі даних табл. 1 розраховують стандартні статистичні
показники:
                   _
   - середньорічну швидкість вітру v:
            _  E N/i=1 vi ni
            v = ---------------,
               E N/i=1 ni
   де:
   E - сума;
   N - кількість інтервалів у табл. 4;
   vi - середня швидкість i-го інтервалу (i=1,..., N);
   ni - кількість спостережень у i-му інтервалі;
   - середньоквадратичне  відхилення від середньої швидкості
вітру s:
               _
      E N/i=1 ni (vi - v) (в ступені 2)
   s = [ ----------------------------------] в ступені -2;
           E N/i=1 ni
   - коефіцієнт варіації:
                _
                v
              k = --- х 100%.
                s
   Як показує практика, заявлена в  технічній  документації
енергетична характеристика ВЕУ і її реалізація в конкретній ВЕУ
можуть відрізнятися. З цього випливає, що оцінка продуктивності
ВЕУ за паспортними даними може здійснюватися лише на стадії
проектування ВЕС, а для агрегатів, що перебувають в експлуатації,
вона повинна періодично перевірятися. Відсутність такої процедури
може значно  спотворювати  дані,  необхідні  для  розрахунку
собівартості електричної енергії і створювати невідповідність між
установленими тарифами та фактичними витратами виробництва. Для
побудови кривої потужності ВЕУ використовуються фактичні дані про
швидкість вітру за обраний період і про виробіток електричної
енергії конкретними ВЕУ за той же період.
   Енергетична характеристика ВЕУ наводиться в табличному (табл.
2)  і графічному (рис. 4) вигляді, з урахуванням щільності
повітряного потоку і його варіацій. Вказуються швидкості вмикання
і вимикання ВЕУ, а в межах між ними - потужності ВЕУ в кВт, для
швидкостей вітру з кроком 1 м/с.
                             Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|Швидкість | | |  |  |  | | | | | | |   |  |  | |
|вітру (м/с)| 3| 4| 5 | 6 | 7 | .| .| .| .| .| .| ... | 28| 29|30|
|-----------+--+--+---+---+---+--+--+--+--+--+--+-----+---+---+--|
|Потужність | | |  |  |  | | | | | | |   |  |  | |
|(кВт)   | | |  |  |  | | | | | | |   |  |  | |
------------------------------------------------------------------
       Рис. 4. Енергетична характеристика ВЕУ.
             (в БД відсутній)
   Розрахунок енергетичних показників здійснюється за формулами:
   - річний виробіток електричної енергії E (кВт/год):
                     8760
       Е = E N/i=1 ni f (vi) x ------------,
                    E N/i=1 ni
   де f (vi) - енергетична характеристика ВЕУ. При відсутності в
табл. 2 значень потужності для швидкостей вітру -  центрів
інтервалів, у розрахунках задовільні результати дають лінійна
інтерполяція і проксимація кривої потужності методом найменших
квадратів (поліном третього ступеня).
   Перерахунок швидкостей з урахуванням вертикального профілю
вітру здійснюється за формулою:
        h  a
   v' = v [ ---- ] ,
        ho
   де:
   v' - швидкість вітру на висоті h;
   v - швидкість вітру на висоті ho;
   a - коефіцієнт урахування вертикального профілю вітру. На
практиці значення  цього  коефіцієнта  приймають  з  проміжку
  1  1
[ ---, --- ].
  5  7
   При розрахунку виробітку енергії враховуються деякі показники
характеристики ВЕС, наведеної в таблиці 3.  Для  урахування
характеристик ландшафту варто скористатися таблицею 4.
                             Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування характеристики  | Значення характеристики |
|п/п|                 |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 1 |Найменування ВЕС         |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 2 |Найменування географічного пункту|             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 3 |Географічна довгота       |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 4 |Географічна широта        |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 5 |Висота над рівнем моря      |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 6 |Висота флюгера вимірювального  |             |
|  |приладу             |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 7 |Тип вимірювального приладу    |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 8 |Тип ландшафту (див. табл. 2)   |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 9 |Тип ВЕУ             |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|10 |Потужність одиничної ВЕУ     |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|11 |Кількість ВЕУ          |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|12 |Швидкість вмикання ВЕУ      |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|13 |Швидкість виходу ВЕУ на     |             |
|  |номінальну потужність      |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|14 |Швидкість відключення ВЕУ    |             |
------------------------------------------------------------------
                             Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
| N |      Тип ландшафту       |Коефіцієнт урахування|
|п/п|                   |вертикального профілю|
|  |                   |вітру        |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 1 |Гладка земля або відкрита вода    |     0.10    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 2 |Коротка трава або земляне покриття  |     0.14    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 3 |Висока рослинність, рілля       |     0.16    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 4 |Посіви, окремі дерева         |     0.20    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 5 |Лісосмуга               |     0.22    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 6 |Фруктові сади, фермерські будівлі   |     0.24    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 7 |Сільські поселення, приміська зона  |     0.28    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 8 |Лісові райони             |     0.30    |
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 9 |Міські райони             |     0.40    |
------------------------------------------------------------------
   На практиці при розрахунку виробітку енергії вручну, алгоритм
розрахунку такий:
   Дані вимірів швидкостей вітру (з табл. 1) приводяться до
висоти осі ротора ВЕУ, при цьому додатково враховуються зазначені
вище поправки.
   Таким чином таблиця 1 модифікується.
   1. Кількість спостережень (табл. 1), по кожній градації
швидкостей окремо, перемножується на відповідне цій  градації
значення потужності з енергетичної характеристики ВЕУ (табл. 2).
   2. Арифметичні  добутки  по  всіх  градаціях  швидкостей
сумуються. Одержуємо виробіток енергії за той період спостережень,
за який складена табл. 1.
   3. Отримана сума приводиться до періоду в один рік.
   4. Виробіток  енергії  перемножується на коефіцієнти, що
враховують технічну готовність ВЕУ, втрати виробітку у внутрішніх
мережах ВЕС тощо.
   В результаті ми одержуємо значення виробітку однієї ВЕУ в
рік. Річний виробіток ВЕС утворюється шляхом множення виробітку
одиничної ВЕУ на їхню загальну кількість.
   З метою   автоматизації   розрахунку  виробітку  слід
використовувати спеціальну комп'ютерну програму, що має дати більш
точну оцінку виробітку енергії, ніж при розрахунку вручну. У
розрахунку повинні використовуватися дані замірів швидкості вітру
на найближчих метеостанціях системи Держкомгідромету, а при їхній
нестачі також дані із  спеціальних  метеорологічних  постів,
встановлених безпосередньо на площадці ВЕС.
   У Таблиці 5 наведена форма комп'ютерного протоколу роботи
програми розрахунку виробітку ВЕУ.
   Розрахунок виробітку електричної енергії ВЕУ  за  даними
багаторічних метеорологічних спостережень
   Вихідні дані:
   Програма WINDPOT  виконала  підрахунок енергоресурсів для
вітроустановки:
   (вказується модель ВЕУ)
   Висота встановлення вітроколеса
   (вказується значення) м
   Місце розташування на площадці метеостанції
   (указуються назва площадки, висота приладу - значення)
   Метеодані, взяті за роки
   (наводиться перелік років)
   Через недостатність метеоданих з розрахунку вилучені
   (приводиться перелік вилучених періодів)
           Результати розрахунку
                             Таблиця 5
------------------------------------------------------------------
|   Місяць   |Середня  |Виробіток електричної|Коефіцієнт  |
|         |швидкість |енергії, кВт/год   |використання |
|         |----------+---------------------+-------------|
|         |вітру, м/с|середня| гарантована |установленої |
|         |     |    |       |потужності  |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|     1    |   2  |  3  |   4   |   5   |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Січень      |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Лютий      |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Березень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Квітень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Травень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Червень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Липень      |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Серпень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Вересень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Жовтень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Листопад     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|Грудень     |     |    |       |       |
|-----------------+----------+-------+-------------+-------------|
|За рік      |     |    |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
Середній (зведений) за рік час роботи в режимі максимальної
потужності:
                       (кількість) годин
Середній за рік час роботи:         (кількість) годин (%)
Середній за рік час простою:
   через недостатню швидкість вітру    (кількість) годин (%)
   через надлишкову швидкість вітру    (кількість) годин (%)
 
Примітка: Гарантований  виробіток  підраховано  з  довірчою
     ймовірністю 0,9
   Опис таблиці розрахунку:
   У колонці "місяць" указується календарний місяць, за яким
дається оцінка на підставі багаторічних статистичних даних. У
колонці "середня швидкість вітру" вказується середньомісячна і
середньорічна швидкість вітру за багаторічний період. У колонці
"виробіток електричної енергії" вказується середній виробіток на
основі багаторічних спостережень, а також гарантований виробіток,
виходячи з умов самого  "поганого"  року  за  весь  період
спостережень. Величина гарантованого виробітку в розрахунках не
використовується і служить для індикації того рівня, нижче якого
виробіток  енергії не може знизитися. У колонці "коефіцієнт
використання установленої потужності" вказується приведений час
роботи в режимі номінальної потужності, іншими словами, цей
коефіцієнт показує, яку частину часу працювала би ВЕУ, якби
протягом  усього  періоду швидкість вітру мала б номінальну
величину, і ВЕУ відповідно працювала б при номінальній потужності.
У  підсумках  року  вказуються  середньоарифметичні  значення
показників, за  винятком  гарантованого  виробітку.  Останній
вказується не як середня, а з розрахунку самого "поганого" року за
період спостережень.
   Разом з таблицею повинні бути наведені показники роботи ВЕУ
за рік, що надаються в кількісному (годинах) і процентному
вираженні. Середній (зведений) час роботи в режимі максимальної
потужності є кількісним вираженням (у годинах за рік) питомого
показника - коефіцієнта використання установленої потужності.
Через те, що швидкість вітру є випадковою величиною, то випадковою
величиною буде й оцінка гарантованого виробітку. Характеристикою
її є математичне очікування, а не вибіркове середнє. Тому для
гарантованого виробітку додатково вказується довірча імовірність,
у якої дійсне значення математичного очікування виробітку не впаде
нижче зазначеної величини.
   У результаті показники виробітку електричної енергії на ВЕС
повинні оформлятися згідно з таблицею 6.
                             Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
| N |          Показник          |База|Прогноз|
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 1 |            2           | 3 |  4  |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 1 |Виробництво електричної енергії - усього    |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 2 |Передача електричної енергії - усього     |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 3 |Електроспоживання (брутто)           |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 4 |Витрати електричної енергії на власні потреби |  |    |
|  |ВЕС                      |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 5 |Відпуск електричної енергії з шин       |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 6 |Відпуск електричної енергії в мережі      |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 7 |Втрати електричної енергії в мережах      |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 8 |Втрати електричної енергії до відпуску в мережі|  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
| 9 |Виробничі потреби               |  |    |
|---+-----------------------------------------------+----+-------|
|10 |Корисний відпуск електричної енергії - всього |  |    |
------------------------------------------------------------------
      4. Порядок затвердження і перегляду тарифів
          на електричну енергію ВЕС
   4.1. Тариф на електроенергію ВЕС затверджується Національною
комісією з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
відповідно до повноважень, визначених Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
8 грудня 1994 року N 738/94. Тариф розраховується на півріччя
роботи ВЕС.
   4.2. Для затвердження тарифів на перше півріччя для черг
(пускові комплекси) ВЕС до НКРЕ подаються такі матеріали, з
відповідним обгрунтуванням:
   - розрахунок планового виробітку електричної енергії;
   - структура витрат діючої ВЕС;
   - розрахунок планової собівартості енергії, що виробляється
на ВЕС;
   - обгрунтування величини прибутку;
   - проект тарифу.
   4.3. При затвердженні тарифів на друге півріччя першого
робочого року та наступні півріччя роботи перших черг (пускові
комплекси) ВЕС використовуються звітні дані за квартали, що
передують планованим (додаток 3).
   4.4. Після закінчення року роботи першої черги (пускового
комплексу)  ВЕС, враховуючи накопичені статистичні дані щодо
вітропотенціалу площадки, набутий персоналом  станції  досвід
експлуатації,  зниження  витрат  у  зв'язку  із  збільшенням
установленої потужності станції, виконуються такі процедури:
   4.4.1. Уточнюється   величина   планового   коефіцієнта
використання  установленої  потужності.  Вона визначається на
підставі даних фактичних замірів вітропотенціалу на конкретній
площадці станції, отриманих з використанням цифрових автоматичних
реєстраторів, з урахуванням фактичного коефіцієнта готовності ВЕС.
   4.4.2. Уточнюється величина витрат на виробництво електричної
енергії.
   4.4.3. Переглядається тариф на електричну енергію станції, на
кожне півріччя другого року експлуатації ВЕС.
   4.5. У аналогічному порядку виконується перегляд тарифу на
третій і наступні роки експлуатації ВЕС.
   4.6. Врахування фактичного  вітропотенціалу  площадки  за
попередній період роботи ВЕС при затвердженні або перегляді
тарифу.
   4.6.1. Для  введених  раніше  в  експлуатацію  вітрових
електростанцій на яких функціонувала система автоматизованого
управління і відповідно є заміри реальних параметрів вітрового
потоку, передбачається врахування фактичного вітропотенціалу за
попередній період роботи ВЕС.
   4.6.2. При встановленні та перегляді тарифів, їх ставки
встановлюються в залежності від  тенденції  зміни  вітрового
навантаження   за  декілька  попередніх  років  відносно
середньостатистичного вітрового навантаження.
   4.6.2.1. При тенденції зміни вітропотенціалу  в  сторону
зниження встановлюється прогресивний тариф, який враховує це
тимчасове зниження вітропотенціалу.
   4.6.2.2. При  тенденції  зміни вітропотенціалу в сторону
підвищення встановлюється раціональний тариф,  який  враховує
підвищення вітропотенціалу. Якщо в попередньому році створиться
тенденція зміни вітропотенціалу, тариф переглядається знову.
   4.6.3. При розрахунку тарифу за вихідні дані приймаються:
розрахунковий коефіцієнт використання встановленої потужності за
попередній рік, який був отриманий на основі зібраної системою
управління  метеорологічної інформації, і нормативні значення
величин статей витрат та рівня  рентабельності.  При  цьому
розрахунковий коефіцієнт використання встановленої потужності за
попередній рік повинен враховувати тільки нормативні  втрати
виробленої електричної енергії.
   4.6.4. Розрахунки тарифу повинні відрізнятися від розрахунків
тарифу  за  попередній  період тільки на величину виробітку
електроенергії, яка визначається не  за  середньостатистичним
коефіцієнтом використання встановленої потужності, а за фактичним
розрахунковим його показником за попередній рік.
    5. Врахування особливих умов при формуванні тарифу
       для перших черг (пускові комплекси) ВЕС
   5.1. Як  показує  світова  практика, врахування побічних
(зовнішніх)  факторів,  особливо  при  роботі  енергетичних
підприємств, може призводити до значних змін ціни на продукцію.
Ринкові ціни на енергію можуть не відповідати дійсній ціні товару
через недосконалість конкретного ринку. Вартість зовнішніх ефектів
у грошовому вираженні (соціальні витрати) може бути обтяжливою для
суспільства. Усвідомлення ж цього факту значною мірою лягає на
майбутні покоління. Точна оцінка соціальних витрат практично
неможлива, але навіть груба оцінка свідчить про те, що нехтувати
ними не можна. Соціальні вигоди  від виробництва енергії за
допомогою ВЕС можуть скласти від 30 до 100% вартості 1 кВт/год.
Підтримка соціальних вигод ВЕС відображається в тарифній політиці,
що реалізується шляхом встановлення прогресивних ставок тарифів
для ВЕС.
   5.2. Перші  черги  (пускові комплекси) ВЕС мають високу
собівартість енергії. Тому на першому етапі експлуатації ВЕС для
них встановлюється тариф, через який держава здійснює підтримку
цієї нової підгалузі в енергетиці, сприяючи цим  збереженню
технічних, технологічних і соціальних переваг ВЕС.
   5.3. При встановленні тарифів враховуються такі переваги
вітроенергетики:
   - впровадження і розвиток нових ресурсозберігаючих технологій
в енергетиці;
   - екологічно чисте виробництво електричної енергії;
   - простота регулювання потужності в періоди навантаження за
рахунок модульної структури вітрових електростанцій;
   - прискорення процесів конверсії оборонної промисловості і
створення нових робочих місць у машинобудуванні;
   - збільшення   експортного   потенціалу  машинобудівних
підприємств;
   - інші зовнішні фактори, що не можуть на сьогодні віднайти
своє кількісне або вартісне вираження.
   5.4. Після досягнення оптимальної (з погляду мінімізації
виробничої собівартості електричної енергії) потужності станцій
встановлюється  робочий  тариф,  ставка  якого  повинна бути
порівнювана з тарифом для теплових електричних станцій.
                             Додаток 1
 
  Структура і складові витрат собівартості електричної енергії
           (додаток в БД відсутній)
                             Додаток 2
            Структура показників
     для розрахунку планової собівартості 1 кВт/год
            електричної енергії
 
------------------------------------------------------------------
| N |Вихідні дані і статті витрат      |Одиниці   |Показ-|
|п/п|                    |вимірювання |ники |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 1 |         2           |   3   | 4  |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 1 |Тип ВЕУ                 |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 2 |Номінальна потужність ВЕУ        |  кВт   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 3 |Кількість вітроагрегатів        |   шт   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 4 |Чисельність працюючих          |  чол.  |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 5 |Місячна зарплата одного працівника   |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 6 |Вартість основних фондів по 1-ій гр,  |  грн   |   |
|  |(норма амортизаційних відрахувань - 5%) |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 7 |Вартість основних фондів по 2-ій гр.  |  грн   |   |
|  |(норма амортизаційних відрахувань - 25%)|      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 8 |Вартість основних фондів по 3-ій гр.  |  грн   |   |
|  |(норма амортизаційних відрахувань - 15%)|      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 9 |Сума амортизаційних відрахувань з враху-|  грн   |   |
|  |ванням понижуючого коефіцієнта, всього |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|10 |Послуги промислового характеру     |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|11 |Вартість витратних матеріалів та ЗІП  |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|12 |Вартість паливно-мастильних матеріалів |  грн   |   |
|  |для утримання транспортних засобів   |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|13 |Витрати на оплату праці         |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|14 |Нарахування на заробітну плату     |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|15 |Інші витрати              |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|16 |Відрахування до позабюджетних фондів  |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|17 |Річний виробіток однієї ВЕУ з      |  кВт/год |   |
|  |урахуванням коефіцієнту технічної    |      |   |
|  |готовності, що дорівнює 0,96      |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|18 |Квартальний виробіток однієї ВЕУ з   |  кВт/год |   |
|  |урахуванням коефіцієнту технічної    |      |   |
|  |готовності, що дорівнює 0,96      |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|19 |Коефіцієнт використання встановленої  |      |   |
|  |потужності               |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|20 |Кількість відпущеної з ВЕС електричної |  кВт/год |   |
|  |енергії за ______ квартал 199_ р.    |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|21 |Собівартість відпущеної електричної   |  грн   |   |
|  |енергії                 |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|22 |Собівартість 1 кВт/год відпущеної    |коп/кВт/год |   |
|  |енергії                 |цент/кВт/год|   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|23 |Витрати з прибутку           |  грн   |   |
------------------------------------------------------------------
                             Додаток 3
            Структура показників
    фактичної собівартості 1 кВт/год електричної енергії
        (заповнює експлуатуюча організація)
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Дані і статті витрат       | Од.вим.  |Показ-|
|п/п|                    |      |ники |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 1 |           2         |   3   |  4 |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 1 |Тип ВЕУ                 |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 2 |Кількість відпущеної з шин ВЕС     |  грн   |   |
|  |електричної енергії           |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 3 |Фактичний коефіцієнт технічної     |      |   |
|  |готовності ВЕС             |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 4 |Фактичний коефіцієнт використання    |      |   |
|  |встановленої потужності ВЕС       |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 5 |Номінальна потужність ВЕУ        |  кВт   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 6 |Кількість вітроагрегатів        |  шт   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 7 |Чисельність працюючих          |  чол.  |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 8 |Місячна зарплата одного працівника   |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
| 9 |Вартість основних фондів по 1-ій гр.  |  грн   |   |
|  |(норма амортизаційних відрахувань - 5%) |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|10 |Вартість основних фондів по 2-ій гр.  |  грн   |   |
|  |(норма амортизаційних відрахувань - 25%)|      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|11 |Вартість основних фондів по 3-ій гр.  |  грн   |   |
|  |(норма амортизаційних відрахувань - 15%)|      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|12 |Сума амортизаційних відрахувань з    |  грн   |   |
|  |врахуванням понижуючого коефіцієнта,  |      |   |
|  |всього (факт за _____ квартал 199_ р.) |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|13 |Послуги промислового характеру (факт  |  грн   |   |
|  |за _____ квартал 199_ р.)        |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|14 |Вартість витратних матеріалів і ЗІП   |  грн   |   |
|  |(факт за _____ квартал 199_ р.)     |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|15 |Вартість паливно-мастильних матеріалів |  грн   |   |
|  |для утримання транспортних засобів   |      |   |
|  |(факт за _____ квартал 199_ р.)     |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|16 |Витрати на оплату праці (факт за    |  грн   |   |
|  |_____ квартал 199_ р.)         |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|17 |Нарахування на заробітну плату (факт  |  грн   |   |
|  |за _____ квартал 199_ р.)        |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|18 |Інші витрати (факт за _____ квартал   |  грн   |   |
|  |199_ р.)                |      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|19 |Відрахування у позабюджетні фонди    |  грн   |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|20 |Фактична собівартість відпущеної елект- |  грн   |   |
|  |ричної енергії за _____ квартал 199_ р.)|      |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|21 |Фактична питома собівартість 1 кВт/год |коп/кВт/год |   |
|  |відпущеної електричної енергії     |цент/кВт  |   |
|---+----------------------------------------+------------+------|
|22 |Витрати з прибутку           |  грн   |   |
------------------------------------------------------------------
 
Надруковано: Збірник  нормативно-правових  актів  з  питань
       регулювання  електроенергетики  та  нафтогазового
       комплексу України, випуск 2, 1999 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка