Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок складання річних бухгалтерських звітів установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 109 від 31.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 лютого 1999 р.
 vd981231 vn109            за N 69/3362
 
   Про затвердження Інструкції про порядок складання річних
   бухгалтерських звітів установами та організаціями, що
  утримуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
            управління Державного казначейства
     N 120 ( z0019-00 ) від 22.12.99 )
 
   З метою встановлення єдиних вимог до порядку складання річних
бухгалтерських звітів установами та організаціями, що утримуються
за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, відповідно до
завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства
України Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про
Державне  казначейство  України"  та Положенням про Державне
казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок складання річних
бухгалтерських звітів установами та організаціями, що утримуються
за рахунок державного та/або місцевих бюджетів (додається).
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
складати річний бухгалтерський звіт за 1998 рік відповідно до цієї
Інструкції.
   3. Відповідальність  за  подання  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади річних  бухгалтерських
звітів, у відповідності з вимогами даної Інструкції, покладається
на начальника управління бухгалтерського обліку та звітності
Головного управління Державного казначейства України Сичук Н.В.
 
 Заступник Міністра фінансів -
 начальник Головного управління
 Державного казначейства України           П.Г.Петрашко
                       Затверджено
                    Наказ Головного управління
                    Державного казначейства
                    України 31.12.98 N 109
 
  ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Головного
              управління Державного казначейства
   N 120 ( z0019-00 ) від 22.12.99 )
       Інструкція про порядок складання річних
    бухгалтерських звітів установами та організаціями,
 що утримуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів
   Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до
порядку складання річних бухгалтерських звітів установами та
організаціями,  які утримуються за рахунок державного та/або
місцевих бюджетів.
   Річні бухгалтерські  звіти  установ  та організацій, які
утримуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів (надалі
установи), повинні гарантувати достовірну і повну інформацію про
фінансовий та  майновий  стан  установ.  Така  достовірність
досягається  за умови складання звітів з дотриманням діючих
нормативно-методологічних документів  України з бухгалтерського
обліку.
   При складанні річних бухгалтерських звітів слід керуватися:
   Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності
в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
03.04.93 N 250 ( 250-93-п ), зі змінами і доповненнями;
   Инструкцией по  бухгалтерскому  учету  в  учреждениях  и
организациях,  состоящих  на  Государственном  бюджете  СССР,
затвердженою  наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87
N 61 ( v0061400-87 ), з доповненнями;
   Положением о бухгалтерских отчетах и балансах учреждений и
организаций,  состоящих  на  Государственном  бюджете  СССР,
затвердженим Міністерством фінансів СРСР від 28.12.87 N 244;
   Інструкцією про порядок використання і обліку позабюджетних
коштів бюджетних установ та звітності про них, затвердженою
наказом Головного управління Державного казначейства України від
11.08.98 N 63 ( z0561-98 ) і зареєстрованою у Міністерстві юстиції
України 11.09.98 за N 561/3001;
   Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів  і
документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою
наказом Головного управління Державного казначейства України від
30.10.98 N 90 ( z0728-98 )  та зареєстрованою у Міністерстві
юстиції України 16.11.98 за N 728/3168.
   Установи складають річні бухгалтерські звіти  за  такими
формами:
   форма N 1 "Баланс виконання кошторису видатків";
   форма N 2 "Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних
асигнуваннях";
   "Довідка про виконання кошторису  установи  на  бюджетні
асигнування за 1998 рік" (додаток 1);
   форма N 3 "Звіт  про  виконання  плану  по  штатах  і
контингентах";
   форма N 4 "Звіт  про  використання  спеціальних  коштів
установи";
   "Довідка про позабюджетні кошти" (додаток 2);
   форма N 5 "Звіт про рух основних засобів";
   "Дані про наявність та рух основних засобів установ, що
перебувають на державному бюджеті, за 1998 рік" (додаток 3) -
подається тільки головними розпорядниками коштів;
   форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей";
   форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
   форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах";
   довідка установи банку або органу Державного казначейства, що
підтверджує залишки коштів на бюджетних або реєстраційних рахунках
станом на 1 січня наступного за звітним року;
   пояснювальна записка до річного звіту.
   У такому ж обсязі складаються і зведені річні бухгалтерські
звіти про виконання кошторисів доходів і видатків головними
розпорядниками бюджетних коштів.
   Форма N 1 "Баланс виконання кошторису видатків" складається
на підставі звірених даних аналітичного і синтетичного обліку на
кінець року. Залишки на рахунках обліку на початок року повинні
бути тотожні відповідним даним на кінець року в балансі звіту за
попередній рік.
   Установи складають єдиний баланс виконання кошторису видатків
(ф.N 1) по всіх бюджетних і позабюджетних коштах.
   Форма N 1 "Балансу виконання кошторису видатків" повинна
враховувати всі доповнення до "Плану рахунків бухгалтерського
обліку  виконання  кошторисів  видатків  установ і виконання
сільських, селищних, міських (міст районого  підпорядкування)
бюджетів". Так, слід врахувати субрахунки, запроваджені в 1998
році, що не відображені в бланку звіту форми N 1 "Баланс виконання
кошторису видатків", а саме:
              в Активі:
   субрахунок 134 "Векселі отримані", в складі рядка 230;
              у Пасиві:
   субрахунок 233 "Джерела покриття дефіциту бюджету", рядок
461;
   субрахунок 175   "Розрахунки   з   реструктуризованої
заборгованості", рядок 611;
   субрахунок 401 "Доходи за наступними витратами", рядок 720а.
   Крім того, необхідно врахувати, що субрахунки 090-093, 096
отримали нову назву:
   субрахунок 090 "Реєстраційний/поточний рахунок на видатки
установи";
   субрахунок 091 "Реєстраційний/поточний рахунок для переводу
підвідомчим установам та на інші заходи";
   субрахунок 092   "Реєстраційний/поточний   рахунок   по
капітальному ремонту";
   субрахунок 093 "Реєстраційний/поточний рахунок по капітальних
вкладеннях";
   субрахунок 096 "Реєстраційний/поточний рахунок за рахунок
інших бюджетів".
   З моменту  впровадження  казначейської  системи виконання
державного бюджету в річних  бухгалтерських  звітах  установ
змінюється порядок відображення даних про одержані та використані
кошти державного бюджету.
   При проведенні фінансування видатків установ, а також при
оплаті їх рахунків  через  територіальні  органи  Державного
казначейства,  кошти,  що  надходять  на  ім'я  нижчестоящих
розпорядників, повинні обліковуватися на балансовому субрахунку
230 "Фінансування з бюджету на видатки установи та інші заходи",
операції на балансовому субрахунку 140 "Розрахунки по фінансуванню
з  бюджету на видатки установи та інші заходи" автоматично
призупиняються.
   Наприкінці року видатки установи, проведені до переходу на
казначейське виконання державного бюджету,  зараховуються  на
зменшення фінансування на субрахунок 140.
   Залишки коштів на реєстраційних та  бюджетних  рахунках,
невикористані у звітному році і перераховані до Державного бюджету
України, відображаються в обліку бухгалтерським проведенням дебет
140,230 і кредит 090-093.
   На зворотному боці ф.N 1  "Баланс  виконання  кошторису
видатків" у "Довідці про рух коштів фінансування із бюджету"
відображаються операції з фінансування з бюджету, наведені в
балансі установи. У Довідці в рядку 900 "Профінансовано протягом
року" виділені кошти відображаються з урахуванням перерахованих
залишків.
   У Довідці слід перевірити правильність сум за показниками,
дописаними у вільних рядках "дебету" і " кредиту" цієї Довідки, а
також:
   повноту внесення в доходи бюджету сум, зарахованих на -
рахунок N 173 "Розрахунки по платежах у бюджет" у рядку 800;
   обгрунтованість списання безнадійних боргів, сума яких
відображена в рядку 810;
   обгрунтованість списання  за  рахунок  установи  недостач
матеріалів, вартість яких відображена в рядку 820.
   Установи, які у звітному році провели одноразову дооцінку
матеріальних цінностей у зв'язку із значним відхиленням  їх
балансової вартості від нині діючої ринкової, суму дооцінки
відображають у вільному рядку на зворотному боці ф.N 1, у "Довідці
про рух коштів фінансування із бюджету".
   Дані статей балансу на кінець звітного року повинні бути
обгрунтовані результатами проведеної перед складанням річного
бухгалтерського  звіту  інвентаризації  основних  засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
   Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних
асигнуваннях" складається установами про виконання  бюджетних
асигнувань єдиного кошторису доходів і видатків. Звіт складається
в розрізі економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом
функціональної  класифікації видатків. Крім того, складається
зведений звіт форми N  2  за  всіма  кодами  функціональної
класифікації видатків.
   Установи, що отримували кошти різних бюджетів, "Звіт про
виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях" форми N 2
складають по кожному бюджету окремо.
   Звіт ф.N 2 установами, що перейшли на казначейське виконання
кошторисів видатків, складається на підставі наданих органами
Державного казначейства даних про виділені з початку року кошти та
проведені касові видатки. Звіт ф.N 2 візується органом Державного
казначейства, в якому відкритий реєстраційний рахунок установи (з
проставленням підпису, печатки або штампа).
   Для складання  зведених  звітів  ф.N 2 вищестоящі органи
приймають від підвідомчих установ, що перейшли на оплату рахунків
через  органи  Державного  казначейства,  звіти,  підписані
керівництвом установи та  завізовані  представниками  органів
Державного казначейства.
   У графі 4 звіту ф.N 2 "Затверджено асигнувань на звітний
період" проставляються затверджені в кошторисі річні асигнування
установи, з урахуванням внесених протягом року змін.
   При запровадженні лімітів на витрачання бюджетних коштів у
графі 5 "Лімітовані асигнування на звітний період" проставляються
лімітовані асигнування.
   У графі 6 "Надійшло за звітний період" вказуються кошти, які
фактично  надійшли,  за  мінусом  сум  залишків  коштів  на
реєстраційних/бюджетних рахунках,  що  були  невикористані  і
перераховані до Державного бюджету України.
   У графі 7 "Касові видатки"  вказуються  касові  видатки
установи, тобто використані суми, за мінусом сум, внесених на
реєстраційний/бюджетний рахунок на відновлення касових видатків.
   У графі 8 "Фактичні видатки" вказуються фактичні видатки
установ, тобто дійсні  витрати,  що  оформлені  відповідними
документами, в тому числі видатки за несплаченими рахунками
кредиторів, за нарахованою заробітною платою і стипендіями тощо.
   Головні розпорядники коштів при поданні ф.N 2 "Звіту про
виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях" складають
та подають окремо звіти:
   до переходу на казначейське виконання кошторисів доходів та
видатків;
   після переходу на казначейське виконання кошторисів доходів
та видатків.
   "Довідка про  виконання  кошторису  установи на бюджетні
асигнування за 1998 рік" (додаток 1) додатково складається і
подається до звіту ф.N 2. Довідка складається про касові видатки
за 1998 рік, проведені за рахунок бюджетних асигнувань.
   При цьому рядок "Всього видатків поточного року" графи 4
повинен відповідати рядку "Всього видатків поточного року" графи 7
зведеного звіту ф.N 2 "Звіту про виконання кошторису установи по
бюджетних асигнуваннях".
   В графі 5 "Грошові операції" Довідки відображаються видатки,
проведені через реєстраційні або бюджетні рахунки.
   В графі 6 "Взаємозаліки" відображаються касові видатки в
рахунок проведених взаємозаліків.
   В графі 7 "Векселі" відображаються касові видатки в рахунок
виданих векселів.
   Дані графи 8 "Централізовані проплати" заповнюють установи,
які, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.98 N 955  ( 955-98-п )    "Про заходи щодо зменшення
заборгованості підприємств нафтогазового комплексу перед бюджетами
всіх рівнів та державним резервом" (зі змінами і доповненнями) та
розпорядження   Кабінету Міністрів України від 24.12.97 N 715-р
( 715-97-р ),   відносять витрати з оплати природного газу,
теплопостачання та електроенергії на видатки установи.
   Форма N 3 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах"
відображає показники щодо мережі, штатів і контингентів установи.
Окремі установи подають звіт за спеціально для них затвердженими
формами:
   форма N 3-1 - "Звіт про виконання плану по штатах та
контингентах органів державного управління, судів, прокуратури та
науково-дослідних установ";
   форма N 3-2 -  "Звіт про виконання плану по штатах та
контингентах закладів підготовки та  підвищення  кваліфікації
кадрів";
   форма N 3-4 - "Звіт про виконання плану по  штатах  та
контингентах закладів здоров'я та соціального забезпечення";
   форма N 3-5 "Звіт про  виконання  плану  по  штатах  та
контингентах по  загальноосвітніх  школах,  школах-інтернатах,
спеціальних інтернатах при школах";
   форма N 3-8 "Звіт про виконання плану підготовки наукових
кадрів у  вищих  навчальних  закладах  та  науково-дослідних
установах";
   форма N  3-19  "Звіт про виконання плану по штатах та
контингентах інших закладів та заходів";
   форма N  3-дс  "Звіт  про  утримання дитячих дошкільних
закладів".
   Дані звітів про показники на початок року повинні бути
погоджені з даними звітів за попередній рік у графі "На кінець
року".  При  наявності  розходжень  наводиться  пояснення  в
пояснювальній записці до звіту.
   Форма N 4 "Звіт про використання спеціальних коштів усанови"
складається установами, що мають спеціальні кошти.
   У звіті відображаються доходи і видатки за видами спеціальних
коштів в розрізі кодів економічної класифікації.
   У рядках 020 "Залишок коштів на початок року" та 380 "Залишки
спеціальних коштів на кінець звітного періоду - разом", у колонці
9 "Виконано" (колонки 4-8 рядків 020, 380 не заповнюються)
показуються загальні суми залишків спеціальних коштів на початок
року  і  кінець звітного періоду (грошові кошти, матеріали,
дебіторська заборгованість мінус кредиторська заборгованість).
   У рядках 030 та 390 "У тому числі грошових коштів", у колонці
9 "Виконано" вказуються суми грошових коштів на поточному рахунку
з спеціальних коштів.
   У рядку 040  "Надходження  коштів  у  поточному  році"
відображаються суми надходжень спеціальних коштів у звітному
періоді мінус суми повернутих надходжень.
   У рядках 350 "Податок на додану вартість" та 360 "Інші
платежі і відрахування" відображаються суми податків за звітний
період.
   У рядку  400  "Перевищення  доходів  над  видатками"
проставляються встановлені результати.
   У разі спрямування  позабюджетних  коштів  на  погашення
заборгованості  за  захищеними  статтями  видатків, ці кошти
відображаються у вільній колонці "Виконано" за  відповідними
рядками кодів економічної класифікації.
   "Довідка про позабюджетні кошти" (додаток 2) складається
установами про всі кошти, які  надходять,  крім  бюджетного
асигнування, а саме:
   спеціальні кошти;
   суми за дорученнями;
   депозитні кошти;
   інші позабюджетні кошти.
   Форма N 5 "Звіт про рух основних засобів" відображає вартість
основних засобів установ на початок і кінець року, їх рух протягом
звітного року.
   Звіт ф. N 5 подається:
   у складі річного бухгалтерського звіту - органу, у сфері
управління  якого  перебуває  установа,  органу  Державного
казначейства, фінансовому органу;
   окремою формою - до органу державної статистики.
   При складанні ф.N 5 слід враховувати, що білизна, постільні
речі, одяг і взуття, придбані з 1993 року, враховуються у складі
малоцінного та швидкозношуваного інвентарю (лист Міністерства
фінансів України від 28.04.93 N 09-404).
   "Дані про наявність та рух основних засобів установ, що
перебувають на державному бюджеті, за 1998 рік" (додаток 3)
складають головні розпорядники коштів і додають до ф.N 5 зведених
річних бухгалтерських звітів.
   Форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей" відображає
вартість витрачених протягом року матеріальних цінностей та їх
залишки на початок і кінець року.
   У випадку  проведення  в  1998  році  разової  дооцінки
матеріальних  цінностей, балансова вартість яких мала значні
відхилення від нині діючих ринкових цін, суми цієї дооцінки
показуються на зворотній стороні звіту над рядком 160.
   Форма N 7 "Звіт  про  заборгованість  бюджетних  установ"
складається установами про фактичну дебіторську та кредиторську
заборгованості на підставі даних бухгалтерського обліку.
   У графі 4 "Видатки на 199_ рік, затверджені кошторисом з
урахуванням змін", проставляються дані єдиного кошторису установи
про  бюджетні асигнування, передбачені за зазначеними кодами
економічної класифікації, з урахуванням змін.
   У графах  7,  10  "У  т.ч.  прострочена заборгованість"
проставляються суми простроченої  заборгованості.  Прострочена
заборгованість - це заборгованість, яка залишилась на обліку після
строку встановленого для оплати. У випадках, якщо строк оплати не
встановлено, то заборгованість вважається простроченою після 30
днів з дня виписки рахунку.
   Окремо, на підставі даних бухгалтерського обліку, установами
складається "Звіт про заборгованість бюджетних установ" ф.N 7 про
фактичну  дебіторську  та  кредиторську  заборгованості  з
позабюджетних коштах.
   Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах" відображає недостачі
та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів,
вжитих для їх усунення.
   Відшкодування сум  збитків  здійснюється  відповідно  до
постанови  Кабінету Міністрів  України  від  22.01.96 N 116
( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків
від розкрадання, нестачі,  знищення  (псування)  матеріальних
цінностей" (зі змінами і доповненнями) та Закону України "Про
визначення розміру збитків, завданих підприємству,  установі,
організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або
втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних
цінностей" ( 217/95-ВР ).
   Довідка про залишки бюджетних коштів, підтверджена органом
Державного казначейства або установою банку, подається станом на 1
січня наступного року.
   До зведених річних звітів додаються реєстри довідок про
залишок бюджетних коштів підвідомчих установ.
   Пояснювальна записка наводить основні фактори, що вплинули на
виконання єдиного кошторису доходів і видатків установи, виконання
плану мережі, штатів і контингентів та дані про результати
проведеної річної інвентаризації грошових коштів і матеріальних
цінностей, про зміни у фінансовому стані установи за звітний
період, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, про
реструктуризовану заборгованість, про анульовані протоколи минулих
періодів.
   У всіх вищезазначених звітах у графі "Код" проставляється
ідентифікаційний код установи.
   Річні бухгалтерські звіти установ складаються в гривнях, а
зведені звіти головних розпорядників коштів - у тисячах гривень з
одним десятковим знаком.
   Правильність складання   річних  бухгалтерських  звітів
встановлюється шляхом перевірки деяких показників за окремими
формами бухгалтерських звітів (додаток 4).
   Річні бухгалтерські звіти подаються:
   вищестоящій установі;
   органу Державного казначейства - при отриманні асигнувань з
Державного  бюджету;
   фінансовому органу - при отриманні асигнувань з місцевого
бюджету;
   органу Державної статистики - при окремих вказівках.
   Зведені річні звіти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади подаються до управління бухгалтерського обліку та
звітності Головного управління Державного казначейства України
керівниками бухгалтерської служби цих установ після перевірки
даних про асигнування управлінням оперативно-касового планування
видатків державного бюджету Головного  управління  Державного
казначейства України та перевірки ф.N 3 "Звіту про виконання плану
по штатах і контингентах" галузевими управліннями Міністерства
фінансів України.
   Річні звіти складаються за звітний рік.  Звітним  роком
вважається  період  з  1  січня до 31 грудня включно. Для
новоутворених установ звітним періодом вважається строк з дня
утворення установи до 31 грудня включно, а для установ, що
утворені після 1 жовтня - з дня утворення установи до 31 грудня
наступного року включно (крім створених шляхом реорганізації та на
базі ліквідованих установ).
   Строки подання  річних  звітів  установами встановлюються
органами, до яких подаються ці звіти.
   Строки подання  зведених  звітів  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади до Головного управління
Державного  казначейства  України  встановлюються  наказом
Міністерства фінансів України.
   Річні бухгалтерські звіти та пояснювальні записки до них
підписуються їх керівниками і головними бухгалтерами. Без таких
підписів звіти вважаються недійсними.
   В бухгалтерських звітах і балансах не повинно бути ніяких
підчисток і помарок. Виправлення помилок у звітах здійснюється з
дотриманням Положення про документальне забезпечення записів в
бухгалтерському  обліку,  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 ( z0168-95 ).
   Вищенаведений порядок складання річних бухгалтерських звітів
установами, що утримуються за рахунок державного та/або місцевих
бюджетів, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
доводять до відома підвідомчих установ.
 
 Начальник управління методологічної
 роботи по виконанню бюджету, обліку
 та звітності                     О.О.Чечуліна
                       Додаток 1
                   до Інструкції  про порядок
                   складання       річних
                   бухгалтерських    звітів
                   установами та організаціями,
                   що утримуються за рахунок
                   державного та/або місцевих
                   бюджетів
                Довідка
       про виконання кошторису установи на бюджетні
            асигнування за 1998 рік
 
------------------------------------------------------------------
           |Код   |Код |     Касові видатки
           |еконо- |рядка|----------------------------
           |мічної |   |Всього| у тому числі:
           |класифі-|   |   |---------------------
 Показники      |кації  |   |   |гро- |вза-|век-|цен-
           |видатків|   |   |шові |ємо-|селі|тра-
           |    |   |   |опе- |за- |  |лізо-
           |    |   |   |рації|ліки|  |вані
           |    |   |   |   |  |  |проп-
           |    |   |   |   |  |  |лати
----------------------+--------+-----+------+-----+----+----+-----
     1      |  2  | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки     1000  010
 
Видатки на товари і
послуги         1100  020
Оплата праці
працівників бюджетних
установ - всього     1110  030
з них: Основні  види
    грошового
    утримання
    військовослуж-
    бовців      1118  040
    Додаткові
    види грошового
    утримання
    військовослуж-
    бовців      1119  050
Нарахування на
заробітну плату     1120  060
Придбання предметів
постачання і
матеріалів - всього   1130  070
з них: Медикаменти та
    перев'язувальні
    матеріали     1132  080
    Продукти харчу-
    вання       1133  090
Видатки на відрядження  1140  100
Оплата послуг з
утримання бюджетних   1150  110
установ
з них: Оплата транс-
    портних послуг
    та  утримання  1151  120
    власних транс-
    портних засобів
    Послуги зв'язку  1156  130
Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв
- всього         1160  140
з них: Оплата теплопос-
    тачання      1161  150
    Оплата водопос-
    тачання і
    водовідведення  1162  160
    Оплата      1163  170
    електроенергії
    Оплата      1164  180
    природного газу
Дослідження і розробки,
державні програми    1170  190
Субсидії і поточні
трансфертні виплати   1300  200
- всього
з них: Трансферти
    населенню     1340  210
 
Капітальні видатки    2000  220
 
Придбання основного
капіталу         2100  230
Придбання обладнання
і предметів       2110  240
довгострокового
користування
Капітальне будівництво  2120  250
Капітальний ремонт    2130  260
Придбання землі і
нематеріальних активів  2300  270
Капітальні трансферти  2400  280
Всього видатків
поточного року          290
 
 Керівник
 Головний бухгалтер
 "_____" ______________199__р.
                       Додаток 2
                   до Інструкції  про порядок
                   складання       річних
                   бухгалтерських    звітів
                   установами та організаціями,
                   що утримуються за рахунок
                   державного та/або місцевих
                   бюджетів
         Довідка про позабюджетні кошти
         на _____________________199___р.
 
------------------------------------------------------------------
N |Види позабюджетних|Затвер-|Зали- |Надій-|Касові видатки|Зали-
з/п|коштів      |джено |шок  |шло  |--------------|шок
  |         |кошто- |кош- |коштів|Всьо-|у т. ч. |коштів
  |         |рисом |тів на|за  |го  |спрямо- |на кі-
  |         |    |поча- |звіт- |   |вано на |нець
  |         |    |ток  |ний  |   |бюджет- |звіт-
  |         |    |року |період|   |ні ви- |ного
  |         |    |   |   |   |датки  |періо-
  |         |    |   |   |   |    |ду
---+------------------+-------+------+------+-----+--------+------
 1 |    2     | 3  | 4  | 5  | 6 | 7   | 8
------------------------------------------------------------------
 1 Спеціальні кошти
 2 Суми за доручен-
  нями
 3 Депозитні суми
 4 Інші позабюджетні
  кошти
 
 Керівник
 Головний бухгалтер
 "____"_______________199___р.
                        Додаток 3
                   до Інструкції  про порядок
                   складання       річних
                   бухгалтерських    звітів
                   установами та організаціями,
                   що утримуються за рахунок
                   державного та/або місцевих
                   бюджетів
                Дані
     про наявність та рух основних засобів установ,
  що перебувають на Державному бюджеті України, за 1998 рік
----------------------------------------------------------------------
Найменування показників |  |  |    У тому числі
             |  |  |------------------------------------
             |Код|Су-|ос-|куль-|охоро-|нау-|уп- |об'є-|ін-
             |ря-|ма |ві-|тура |на  |ка і|рав-|днан-|ше
             |дка|  |та |і ми-|здоро-|нау-|лін-|ня  |
             |  |  |  |стец-|в'я, |кове|ня |гро- |
             |  |  |  |тво |фізку-|обс-|  |мадян|
             |  |  |  |   |льтура|лу- |  |   |
             |  |  |  |   |і со- |го- |  |   |
             |  |  |  |   |ціаль-|ву- |  |   |
             |  |  |  |   |не за-|ва- |  |   |
             |  |  |  |   |безпе-|ння |  |   |
             |  |  |  |   |чення |  |  |   |
-------------------------+---+---+---+-----+------+----+----+-----+---
      1      | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
Наявність на початок року 01
 
Надійшло основних засобів 02
- всього
у тому числі: за рахунок 03
фінансування з бюджету
за рахунок спеціальних   04
засобів
від безоплатних      05
надходжень
за рахунок індексації   06
вартості основних
засобів
інші надходження      07
 
Вибуло - всього      08
у тому числі: списано за  09
рахунок установи
списано за рахунок винних 10
осіб
від безоплатних передач  11
від ветхості, зносу, а   12
також від реалізації
зайвого і непотрібного
майна
інше            13
 
Наявність на кінець року  14
у тому числі: будинки   15
з них: житлові будинки   16
споруди          17
передавальні пристрої   18
машини і обладнання    19
білизна, постільні речі,  20
одяг і взуття
транспортні засоби     21
інструменти, виробничий  22
(включаючи приладдя )
інвентар
робоча і продуктивна    23
худоба
бібліотечний фонд     24
інші основні засоби    25
 
 Керівник
 Головний бухгалтер
 "____"_______________199___р.
                        Додаток 4
                   до Інструкції  про порядок
                   складання       річних
                   бухгалтерських    звітів
                   установами та організаціями,
                   що утримуються за рахунок
                   державного та/або місцевих
                   бюджетів
              Рекомендації
         щодо звірки показників типових
   форм річного бухгалтерського звіту бюджетної установи
              за 1998 рік
------------------------------------------------------------------
N | Показники, що       |N  | Порівняльні показники
з/п| зіставляються       |з/п |
---+---------------------------+----+-----------------------------
 1 |     2         | 3 |    4
------------------------------------------------------------------
     Форма N 1 "Баланс виконання кошторису видатків"
 
 1 Рядок 010 (рахунки N 010-  1  Форма N 1, сума рядків 530 і
  013, 015-019), графи 3 і 4    540, графи 3 і 4
                   Форма N 5, рядок 120, графи
                   3 і 4
 2 Рядок 070 (рахунок N 060-  2  Форма N 6, рядок 150, графи
  069), графи 3 і 4        3 і 4
 3 Рядок 080 (рахунки      3  Форма N 1, рядок 550, графи
  N 070, 071), графи 3 і 4     3 і 4
 4 В рядках 140-150 (рахунки  4
  N 090, 091, 093) залишків
  у графах 3 і 4 не повинно
  бути
 5 Суми в рядку 140, 170,  5  Форма N 1, сума по тих же
  (рахунки N 090, 091, 100,    рахунках балансу на початок
  101), графа 4          року плюс графа 7 рядка 900,
                   довідки до ф..N 1, мінус
                   графа  7 ф..N 2 у рядку
                   "Всього видатків поточного
                   року"
 6 Рядок 190 (рахунок N 110),  6  Форма N  1,  рядок  620
  графи 3 і 4           (рахунок N 176), графи 3 і 4
 7 Рядок 200 (рахунок N 111),  7  Форма N 4, рядок 030, графа
  графа 3             9(11) "Всього виконано"
                   Форма N 4, рядок 390, графа
  По тому ж рахунку, графа 4    9(11)  "Всього  виконано"
 8 Рядок 330 (рахунок N 200),  8  Форма N 1, рядок 330, графа
  графа 4             3  плюс  графа  8, рядок
                   "Всього видатків поточного
                   року" форми N 2 і мінус
                   рядок 850 довідки до форми
                   N 1
 9 В рядках 340 (рахунок   9
  N 202) і 350 (рахунок
  N 210), в графах 3 і  4
  залишків не повинно бути
 10 Рядок 450 (рахунок N 230),  10 Довідка N 1 до ф.N 1, рядок
  графа 3             890, графа 7
 11 Рядок 450 (рахунок N 230),  11 Довідка N 1 до ф.N 1, рядок
  графа 4             980, графа 7
 12 Рядок 720 (рахунок N 400),  12 Форма N 4, рядок 020, графа
  графа 3             9(11) "Всього виконано"
 13 Рядок 720 (рахунок N 400),  13
  графа 4 - залишків  не
  повинно  бути
 14 Рядок 750 (рахунок N 231),  14 Довідка N 1 до ф.N 1, рядок
  графа 3             890, графа 8
 15 Рядок 750 (рахунок N 231),  15 Довідка N 1 до ф.N 1, рядок
  графа 4             980, графа 8
    Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису установи по
           бюджетних асигнуваннях"
 
 16 Рядок "Всього   видатків  16 Довідка N 1 до ф.N 1 рядок
  поточного року", графа 6    900, графа 7
 17 Рядок  "Всього  видатків  17 Форма N 1, рядок 140, графа
  поточного року", графа 7    3 плюс рядок 900 Довідки N 1
                   до ф..N 1 і мінус, рядок
                   140, графа 4 форми N 1
 18 Рядок "Всього   видатків  18 Довідка N 1 до ф.N 1, сума
  поточного року", графа 8     рядків 840 і 850, граф 3 і 4
                   мінус суми в графі 3 ф..N 1,
                   рядки 330 (рахунок 200) і
                   420 (рахунок 203) плюс сума
                   по цих показниках ф.N 1 в
                   графі 4
         Форма N 4 "Звіт про використання
          спеціальних коштів установи"
 
 19 Рядок 020, графа 9(11)    19 Форма N  1,  рядок  720
                   (рахунок N 400), графа 3
 20 Рядок 030, графа 9(11)    20 Форма N  1,  рядок  200
                   (рахунок N 111), графа 3
 21 Рядок 370, графа 9(11)    21 Форма N 4, сума рядків 060,
                   280, 350 та 360
 22 Рядок 380, графа 9(11)    22 Форма N 1, сума рядка 720а
                   (рахунок N 401), графа 4 та
                   рядка 722 (рахунок N 409),
                   графа 4
 23 Рядок 380, графа 9(11)    23 Форма N 4, сума рядків 020,
                   040 мінус рядок 370
 24 Рядок 390, графа 9(11)    24 Форма N  1,  рядок  200
                   (рахунок N 111), графа 4
 25 Рядок 400, графа 9(11)    25 Форма N  1,  рядок  722
                   (рахунок N 409), графа 4
 26 Рядок 401, графа 9(11)    26 Форма N  1,  рядок  720а
                   (рахунок N 401), графа 4
      Форма N 5 "Звіт про рух основних засобів"
 
 27 Рядок 120, графа 4      27 Форма N 5, рядок 120, графа
                   3 плюс рядок 130, графа 3,
                   мінус рядок 180, графа 3
     Форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей"
 
 28 Рядок 150, графа 4      28 Форма N 6, рядок 150, графа
                   3, плюс рядок 160, графа 3,
                   мінус рядок 180, графа 3
      Форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних
               установ"
 
 29 Рядок 1           29 Форма N 7, сума рядків 2, 3,
                   4, 7, 8, 12 та 17
 30 Рядок 20           30 Форма N 7, сума рядків 21,
                   22, 23 та 24
 31 Рядок 25           31 Форма N 7, сума рядків 26,
                   27 та 28
 32 Рядок 31           32 Форма N 7, сума рядків 1, 18,
                   25, 29 та 30
    Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових
   коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах"
 
 33 Рядок 010, графа 3      33 Форма N 1, рядок 280, графа 3
 34 Рядок 060, графа 3      34 Форма N 1, рядок 280, графа 4
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка