Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік законопроектів, які опрацьовуються у Верховній Раді України

Страница 8                            Nв/о29
                            17.11.99,
                            Nв/о29 10.12.99
 
 438 4097-2   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N86581 03.12.99 О.Мороз                 Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про державне     депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          регулювання імпорту         О.Юхновський,                              14.12.99
          сільськогосподарської продукції"   М.Пасєка,
          (стосовно внутрішнього ринку мила) О.Марченко
                            N92/013
                            23.11.99
 
 439 4097-3   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний            О.Мороз,                Передано на                 Опрацьовується в
          Закону України "Про державне     депутат України         В.Альошин                розгляд                   комітеті
          регулювання імпорту         В.Цушко,                                комітету
          сільськогосподарської продукції"   В.Альошин                                24.12.99
          (щодо тимчасового встановлення   Nв/о140
          нульової ставки ввізного мита на   23.12.99
          картоплю)
 
 440 4101    Д Проект Закону про колективне     Народний            О.Мороз                 Вручено для                 Опрацьовується в
          садівництво             депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            В.Тропін                                19.10.99
                            Nв/о157
                            12.10.99
 
 441 4110    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний            О.Мороз                 Вручено                   Очікує розгляду
          Закону України "Про ветеринарну   депутат України                             подання
          медицину"              В.Фіалковський,                             комітету про
                            С.Терьохін,                               відхилення
                            І.Богословська                             14.12.99
                            Nв/о187
                            12.10.99
 
 442 4137    Д Проект Закону про державну підтримку Народний            О.Мороз                 Вручено для                 Опрацьовується в
          садівництва і виноградництва     депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            Д.Гнатюк                                03.11.99
                            NГромада
                            01.11.99
 
 443 4206    Д Проект Закону про Аграрну палату   Народний    N91011 21.12.99 О.Мороз                 Вручено для                 Опрацьовується в
          України               депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            Р.Шмідт                                 17.12.99
                            Nв/о115
                            13.12.99
 
 444 4212    Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N90886 21.12.99 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 5 Закону України "Про     депутат України         Ю.Тимошенко,              ознайомлення                 комітеті
          списання та реструктуризацію    В.Круценко,           В.Альошин                16.12.99
          податкової заборгованості платників А.Дроботов
          податків- цукрових заводів     NКПУ 15.12.99
          (комбінатів) за станом на 1 січня
          1998 року та сільськогосподарських
          підприємств за станом на 1 січня
          1999 року
 
 445 4231    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний            О.Мороз,                Передано на                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         В.Альошин                розгляд                   комітеті
          статус гірських населених пунктів в О.Фурдичко                               комітету
          Україні" (стосовно визначення    Nв/о125                                 23.12.99
          критеріїв віднесення населених    21.12.99
          пунктів до категорії гірських)
 
 446 4249    Д Проект Закону про внесення зміни до Народний            О.Мороз                 Передано на                 Опрацьовується в
          статті 1 Закону України "Про порядок депутат України                             розгляд                   комітеті
          ввезення в Україну солоду      О.Мороз                                 комітету
          пивоварного та окремих видів     Nв/о92 29.12.99                             30.12.99
          хмелесировини у 1999 році"
     КОМІТЕТ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ І ЗВ'ЯЗКАХ З СНД - 6
 
 447 0158    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N79676 03.11.99 Б.Олійник                Вручено для                 Опрацьовується в
          Договору про дружбу і        України Л.Кучма                             ознайомлення                 комітеті
          співробітництво між Україною і   N1-14/1530                               05.11.99
          Республікою Македонією        03.11.99
 
 448 0160    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N80620 10.11.99 Б.Олійник                Передано на                 Опрацьовується в
          Додаткового протоколу про привілеї  України Л.Кучма                             розгляд                   комітеті
          та імунітети Організації      N1-14/1586                               комітету
          Чорноморського Економічного     09.11.99                                11.11.99
          Співробітництва
 
 449 1109    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N22054     Б.Олійник,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України про міжнародні    депутат України 28.05.98,    С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
          договори  України (на заміну)   І.Мусієнко,   N46231 15.06.99                     17.06.99
                            В.Семенюк,
                            М.Павловський,
                            В.Терещук
                            NВБ СПУ
                            21.05.98, Nв/о
                            359 11.06.99
 
 450 1109-1   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний     19.11.98,   Б.Олійник                Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до Закону України "Про   депутат України N33932                         подання
          міжнародні договори України"     О.Зарубінський 06.05.99, ,                      комітету про
                            NНДП 19.11.98,                             розгляд
                            NНДП 05.05.99,                             14.12.99
                            NНДП 22.10.99,
                            NНДП 27.10.99
 
 451 3148    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N21623 26.03.99 Б.Олійник                Вручено для                 Опрацьовується в
          до Закону України N13/98 від 14   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          січня  1998 року "Про ратифікацію С.Терьохін,                               24.03.99
          Договору про дружбу,         О.Жир, І.Осташ
          співробітництво і партнерство між  NРеформи-центр
          Україною та Російською Федерацією" 24.03.99
 
 452 4129    Д Проект Закону про дипломатичну    Народний            Б.Олійник                Вручено для                 Опрацьовується в
          службу                депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            О.Пухкал                                03.11.99
                            N01-01/24
                            20.10.99
   КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГ. ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
     ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБ. КАТАСТРОФИ - 10
 
 453 0157    У Проект Закону про ратифікацію    Кабінет     N78942 01.11.99 Ю.Самойленко,              Вручено для                 Опрацьовується в
          Рішення Ради глав урядів       Міністрів            В.Семиноженко,             ознайомлення                 комітеті
          Співдружності Незалежних Держав про України             Б.Олійник                21.12.99
          міждержавну науково- технологічну  В.Пустовойтенко
          програму створення системи      N33-3838/4
          сейсмологічного моніторингу     01.11.99
          територій держав- учасниць СНД
 
 454 2073    Д Проект Закону про встановлення    Народний    N37494 14.09.98 Ю.Самойленко,              Вручено для                 Опрацьовується в
          ставки збору до Фонду для здійснення депутат України         В.Альошин                ознайомлення                 комітеті
          заходів щодо ліквідації наслідків  В.Журавський                              15.09.98
          Чорнобильської катастрофи та     Nв/о 68
          соціального захисту населення    14.09.98
 
 455 2073-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N42037 06.10.98 Ю.Самойленко,              Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про формування Фонду депутат України         В.Альошин                ознайомлення                 комітеті
          для здійснення заходів щодо     В.Яценко                                13.10.98
          ліквідації наслідків Чорнобильської Nв/о66 02.10.98
          катастрофи та соціального захисту
          населення"
 
 456 2086-D   Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний    N53576     Ю.Самойленко,    16.07.99,      Вручено    Передано на  Повернуто з  Готується на
          мисливське господарство та      депутат України 12.07.99,    О.Мороз       20.10.99      висновок    доопрацювання пропозиціями  повторне перше
          полювання" (від 13.08.99)      В.Шпігало,   N62258 16.08.99                     комітету до  в комітет   Президента   читання
                            О.Фурдичко                               пропозицій   20.10.99    16.08.99
                            N06-15/7-802                              Президента
                            01.07.99,                                17.09.99
                            N1-14/956
                            13.08.99
 
 457 3170    У Проект Закону про Концепцію розвитку Кабінет     N23688 01.04.99 Ю.Самойленко    03.11.99      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          водного господарства України     Міністрів                                порівняльна  першому            читання
                            України                                 таблиця(2)   читанні
                            В.Пустовойтенко                             21.12.99    03.11.99
                            N34-1095/4
                            01.04.99
 
 458 3199    У Проект Закону про зону надзвичайної Кабінет     N27565 15.04.99 Ю.Самойленко    14.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          екологічної ситуації         Міністрів                                подання    першому            читання
                            України                                 комітету про  читанні
                            В.Пустовойтенко                             розгляд    14.12.99
                            N33-1278/4                               22.10.99
                            15.04.99
 
 459 3276    У Проект Закону про внесення змін до  Кабінет     N36458 14.05.99 Ю.Самойленко    03.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          Водного кодексу України       Міністрів                                подання    першому            читання
                            України                                 комітету про  читанні
                            В.Пустовойтенко                             розгляд    03.11.99
                            N33-1654/4                               09.09.99
                            14.05.99
 
 460 3302    У Проект Закону про захист населення і Кабінет     N40027 26.05.99 Ю.Самойленко,    03.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          територій від надзвичайних ситуацій Міністрів            С.Шевчук,                подання    першому            читання
          техногенного та природного     України             Г.Крючков                комітету про  читанні
          характеру              В.Пустовойтенко                             розгляд    03.11.99
                            N33-1851/4                               09.09.99
                            26.05.99
 
 461 3334    У Проект Закону про об'єкти підвищеної Кабінет     N43255 07.06.99 Ю.Самойленко,    03.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          небезпеки              Міністрів            Є.Марчук,                подання    першому            читання
                            України             А.Кінах,                комітету про  читанні
                            В.Пустовойтенко         С.Шевчук,                розгляд    03.11.99
                            N33-1992/4           М.Ковалко,               05.10.99
                            07.06.99            Ю.Кармазін
 
 462 4072    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N69443 23.09.99 Ю.Самойленко,              Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Водного Кодексу України депутат України         Ю.Тимошенко               ознайомлення                 комітеті
                            Н.Штепа,                                05.10.99
                            А.Раханський,
                            Є.Лешан
                            Nв/оКПУ
                            23.09.99
    КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАКОНОД. ЗАБЕЗПЕЧ. ПРАВООХОР. ДІЯЛЬНОСТІ
      ТА БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВ. ЗЛОЧИН. І КОРУП. - 52
 
 463 0083    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N49472 03.11.98 Ю.Кармазін,     14.09.99      Вручено    Розгляд            Очікує розгляду
          Договору між Україною та Сполученими України Л.Кучма         Б.Олійник                подання    перенесено (1)
          Штатами Америки про взаємну правову N1-14/854                                комітету про  14.09.99
          допомогу у кримінальних справах   03.11.98                                розгляд
                                                                09.09.99
 
 464 0096    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N61730 18.12.98 Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          Протоколу N6 до Конвенції про захист України Л.Кучма         Г.Удовенко,               подання
          прав і  основних свобод людини,   N1-14/1025           Б.Олійник                комітету про
          який стосується скасування смертної 18.12.98                                відхилення
          кари, 1983 року                                               16.03.99
 
 465 0124    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N29303 21.04.99 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Конвенції про передачу осіб, які   України Л.Кучма         В.Сіренко,               ознайомлення                 комітеті
          страждають психічними розладами,  N1-14/352            С.Шевчук,                23.04.99
          для проведення примусового лікування 20.04.99            Б.Олійник
 
 466 0924    У Проект Закону про профілактику    Кабінет     N9589/01    Ю.Кармазін     31.01.96      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          злочинності             Міністрів    21.04.95,                        порівняльна  першому            читання
                            України     N5865/12-4                       таблиця(2)   читанні
                            N39-1143/4   18.03.96                        30.11.99    31.01.96
                            21.04.95,
                            N39701/4
                            18.03.96
 
 467 0959    У Пропозиції Президента до Закону "Про Кабінет     N16775/12-4   Ю.Кармазін     03.12.97 18.12.98, Вручені    Прийнято з   Повернуто з  Готується на
          внесення змін до Закону України "Про Міністрів    02.09.96,                   02.07.99 пропозиції   урахуванням  пропозиціями  розгляд з
          оперативно-  розшукову діяльність" України     N58982                         Президента   пропозицій   Президента   пропозиціями
          (від 30.07.99, 20.11.99)       N39-2363/4   02.08.99,                        30.11.99    Президента   22.11.99    Президента
                            31.08.96,    N83669 22.11.99                            21.10.99
                            N1-14/881
                            30.07.99,
                            N1-14/1669
                            20.11.99
 
 468 1029    У Проект кримінального кодексу України Кабінет     N19751 12.05.98 Ю.Кармазін,     10.09.98 23.12.99 Вручена    Розгляд            Очікує на друге
                            Міністрів            В.Сіренко                порівняльна  перенесено          читання
                            України                                 таблиця(2)   (2,3) 23.12.99
                            В.Пустовойтенко                             18.06.99
                            N39-1304/4
                            12.05.98
 
 469 1032-1   Д Проект Закону про зброю       Народний    N21620 26.05.98 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України         Г.Крючков                ознайомлення                 комітеті
                            О.Данильчук                               05.06.98
                            Nв/о156
                            15.05.98
 
 470 1032-2   Д Проект Закону про зброю       Народний    N51255 10.11.98 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України         Г.Крючков                ознайомлення                 комітеті
                            Ю.Кармазін,                               16.11.98
                            В.Мухін
                            Nв/о 134
                            09.11.98
 
 471 1123    Д Проект Закону про внесення      Народний    N23158 05.06.98 Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          доповнення до Кримінального кодексу депутат України         І.Чиж                  подання
          України (стосовно недостовірної   О.Іщенко,                                комітету про
          інформації)             Г.Манчуленко                              відхилення
                            Nв/о165                                 17.11.99
                            04.06.98
 
 472 1123-1   Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N24832     Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          до Кримінального кодексу України   депутат України 17.06.98,    В.Сіренко                подання
          (стосовно статті 166-1)       В.Фіалковський N24832 19.06.98                     комітету про
                            Nв/о 187                                відхилення
                            17.06.98, Nв/о                             20.05.99
                            187 19.06.98
 
 473 1164    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N24831     Ю.Кармазін,     19.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          Закону України "Про внесення змін до депутат України 17.06.98,    В.Сіренко                подання    першому            читання
           статті 176-4 Кримінального    В.Фіалковський N24831 19.06.98                     комітету про  читанні
          кодексу України" (щодо умисного   Nв/о 187                                розгляд    19.11.99
          невиконання посадовою особою     17.06.98, Nв/о                             25.11.98
          рішення, ухвали, постанови суду, що 187 19.06.98
          набрали законної сили)
 
 474 2076    Д Проект Закону про скасування статті Народний    N37564 15.09.98 Ю.Кармазін               Вручено                   Очікує розгляду
          80 Кримінального кодексу України   депутат України                             подання
          (стосовно звільнення від відбування О.Шеховцов                               комітету про
          покарання осіб,  засуджених за   Nв/о 52                                 розгляд
          статтею 80 Кримінального кодексу   15.09.98                                25.11.98
          України)
 
 475 2103    Д Проект Закону про внесення змін та  Народний     23.09.98,   Ю.Кармазін     01.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          доповнень до Кримінального та    депутат України N35699                         подання    першому            читання
          Кримінально - процесуального    М.Бродський   12.05.99,                        комітету про  читанні
          кодексів України (щодо визначення  Nв/о 215    N47498 18.06.99                     розгляд    01.12.99
          катування як окремого виду злочину 23.09.98, N72                              08.07.99
          та призначення найсуворішого     12.05.99, N80
          покарання за нього)         18.06.99
 
 476 2112    Д Проект Закону про зміну редакції   Народний    N40346 29.09.98 Ю.Кармазін               Вручено                   Очікує розгляду
          статті 162 Кодексу України про    депутат України                             подання
          адміністративні правопорушення    О.Шеховцов                               комітету про
          (стосовно покарання за незаконні  Nв/о52 29.09.98                             розгляд
          операції з валютою)                                             27.11.98
 
 477 2345    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N63549 24.12.98 Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до деяких законодавчих   депутат України         В.Альошин                подання
          актів України (стосовно       А.Богатиренко                              комітету про
          відповідальності за ухилення від   N10/12к                                 відхилення
          сплати  податків, вчинене посадовою 24.12.98                                24.03.99
          особою підприємства, якщо воно
          призвело до ненадходження до
          бюджетів коштів в особливо великих
          розмірах)
 
 478 2353    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N64766 29.12.98 Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          Кодексу України про адміністративні депутат України         Ю.Крук                 подання
          правопорушення щодо притягнення до  О.Данильчук                               комітету про
          відповідальності за порушення    Nв/о156                                 розгляд
          правил дорожнього руху        25.12.98                                06.04.99
 
 479 2378-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N90848 13.12.99 Ю.Кармазін               Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законодавчих актів України у депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          зв'язку з прийняттям Закону України О.Бандурка                               14.12.99
          "Про охоронну діяльність"      Nв/о175
                            13.12.99
 
 480 2378-D   Д Проект Закону про охоронну      Народний    N89976 16.12.99 Ю.Кармазін               Вручено для                 Опрацьовується в
          діяльність              депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            О.Бандурка                               14.12.99
                            Nв/о175
                            10.12.99
 
 481 3001    Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N1457 10.01.99 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
          прокуратуру" (нова редакція)     В.Медведчук                               02.02.99
                            Nв/о 73
                            10.01.99
 
 482 3001-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N5500 26.01.99 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про прокуратуру"   депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
                            Ю.Кармазін                               02.02.99
                            N"Громада"
                            26.01.99
 
 483 3001-2   Д Проект Закону про прокуратуру (нова Народний    N15938 09.03.99 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
          редакція)              депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
                            Г.Васильєв,                               16.03.99
                            В.Развадовський
                            Nв/о 61
                            09.03.99
 
 484 3001-3   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N82644 17.11.99 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про прокуратуру"   депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
                            М.Мичко                                 19.11.99
                            Nв/о60 17.11.99
 
 485 3014    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N6106 28.01.99, Ю.Кармазін               Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до Кримінального кодексу  депутат України N21347 25.03.99                     подання
          України (до статті 148-5)      М.Бродський                               комітету про
                            Nв/о20                                 розгляд
                            22.01.99, N46                              17.11.99
                            24.03.99
 
 486 3044    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N9086 10.02.99 Ю.Кармазін     22.09.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          деяких законодавчих актів України  депутат України                             подання    першому            читання
          (до  Кримінального і        Ю.Кармазін                               комітету про  читанні
          адміністративного кодексів щодо   NГромада                                розгляд    22.09.99
          покарань за  втручання в діяльність 05.02.99                                21.04.99
          або погрозу за діяльність народних
          депутатів, Уповноваженого з прав
          людини та посадових осіб
          Рахункової палати)
 
 487 3053    У Проект Закону про внесення доповнень Кабінет     N10425 16.02.99 Ю.Кармазін,     05.11.99,      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          до Кодексу України про        Міністрів            О.Мороз       17.11.99      порівняльна  першому            читання
          адміністративні правопорушення   України                                 таблиця(2)   читанні
          (щодо порушення вимог нормативно-  В.Пустовойтенко                             14.12.99    17.11.99
          правових актів з питань захисту   N22-484/4
          рослин)               15.02.99
 
 488 3053-1   Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N11269 17.02.99 Ю.Кармазін,     08.10.99      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          в Кодекс України про адміністративні депутат України         А.Кінах                 порівняльна  першому            читання
          правопорушення (стосовно порушення Г.Васильєв                               таблиця(2)   читанні
          законодавчих актів з питань     Nв/о61 17.02.99                             21.12.99    08.10.99
          геологорозвідувальних робіт)
 
 489 3084    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N13248 25.02.99 Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          Кримінального кодексу України (щодо депутат України         В.Сіренко,               подання
          вилучення статті 125 "Наклеп")    С.Головатий           Г.Удовенко               комітету про
                            N198 25.02.99                              відхилення
                                                                17.11.99
 
 490 3146    П Проект Закону про загальну структуру Президент    N20559 23.03.99 Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          і чисельність кримінально-      України Л.Кучма         В.Сіренко,               подання
          виконавчої  системи України     N1-14/265            Ю.Тимошенко               комітету про
                            23.03.99                                розгляд
                                                                14.12.99
 
 491 3161    Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N21883 26.03.99 Ю.Кармазін,               Вручено                   Очікує розгляду
          Кримінального кодексу України    депутат України         В.Альошин                подання
                            А.Кінах,                                комітету про
                            Л.Гусак,                                відхилення
                            П.Тищенко                                17.11.99
                            Nв/о128
                            26.03.99
 
 492 3231    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N31547 27.04.99 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Кодексу України про адміністративні депутат України         О.Кушнір                ознайомлення                 комітеті
          правопорушення (стосовно незаконних В.Моісеєнко,                              05.05.99
          дій щодо державних нагород)     О.Масенко
                            Nв/о53 26.04.99
 
 493 3300    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N39787 26.05.99 Ю.Кармазін               Вручено                   Очікує розгляду
          Закону України "Про міліцію"     депутат України                             подання
                            А.Деркач,                                комітету про
                            О.Волков                                відхилення
                            N85 24.05.99                              04.11.99
 
 494 3372    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N47645 21.06.99 Ю.Кармазін               Вручено для                 Опрацьовується в
          до Кодексу України про        депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          адміністративні правопорушення   В.Арабаджи                               29.06.99
          (стосовно статті 188-12)       N06-17 18.06.99
 
 495 3433-D   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N90093 17.12.99 Ю.Кармазін               Вручено                   Очікує розгляду
          Кодексу України про адміністративні депутат України                             подання
          правопорушення            В.Кочерга                                комітету про
                            N06-18/3-378                              розгляд
                            08.12.99                                14.12.99
 
 496 3444    Б Проект Закону про внесення змін і  Національний  N50521 01.07.99 Ю.Кармазін,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до статті 79 Кримінального банк України          В.Альошин                ознайомлення                 комітеті
           кодексу України (щодо виготовлення В.Ющенко                                07.09.99
          та зберігання цінних паперів)    N18-109/1946-56
                            01.07.99
 
 497 3445    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N50728 02.07.99 Ю.Кармазін               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до статті 183       депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          Кримінального кодексу України    С.Ківалов                                08.07.99
          (стосовно втечі з під варти)    Nк-135/42
                            08.06.99
 
 498 3449    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N50925 05.07.99 Ю.Кармазін               Вручено                   Очікує розгляду
          Кодексу України про адміністративні депутат України                             подання
          правопорушення щодо встановлення   І.Пилипчук                               комітету про
          відповідальності за обман покупців Nв/о124                                 розгляд
          чи замовника             02.07.99                                14.12.99
 
 499 3454    Д Проект Закону про спеціального    Народний    N51678 06.07.99 Ю.Кармазін,     15.07.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          прокурора та спеціальних слідчих   депутат України         В.Сіренко                подання    першому            читання
                            С.Головатий                               комітету про  читанні
                            N427 06.07.99                              розгляд    15.07.99
                                                                14.07.99Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка