Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік законопроектів, які опрацьовуються у Верховній Раді України

Страница 7          договору куплі- продажу житлових  В.Альошин,                               комітету про  читанні
          будинків, квартир та інших об'єктів Б.Губський,                               розгляд    22.12.99
          нерухомого майна)          С.Терьохін                               14.12.99
                            N06-10/851
                            09.12.99
 
 375 4214    Д Проект Закону про звільнення від   Народний    N90988 21.12.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          сплати ввізного мита та акцизного  депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          збору на транспортний засіб, який  І.Квятковський                             16.12.99
          надійшов на адресу громадянина    Nв/о11 15.12.99
          Король В.А.
 
 376 4214-1   Д Проект Закону про звільнення від   Народний    N90983 21.12.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          сплати ввізного мита та акцизного  депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          збору на  транспортний засіб, який І.Квятковський                             16.12.99
          надійшов на адресу громадянина    Nв/о11 15.12.99
          Ткачук В.І.
 
 377 4214-2   Д Проект Закону про звільнення від   Народний            В.Альошин                Передано на                 Опрацьовується в
          сплати ввізного мита та акцизного  депутат України                             розгляд                   комітеті
          збору на  транспортний засіб, який В.Кириленко                               комітету
          надійшов на адресу громадянина    N64-Д/321                                24.12.99
          Гуменюка О.В.            23.12.99
 
 378 4215    Д Проект Закону про строкові фінансові Народний            В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          інструменти             депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            С.Москвін                                21.12.99
                            NПЗУ 16.12.99
 
 379 4240    Д Проект Закону про скасування Закону Народний            В.Альошин,               Передано на                 Опрацьовується в
          України "Про додаткові заходи щодо  депутат України         В.Семиноженко              розгляд                   комітеті
          фінансування загальної середньої   В.Альошин                                комітету
          освіти"               N06-10/901                               25.12.99
                            23.12.99
 
 380 4241    Д Проект Закону про внесення      Народний            В.Альошин,               Передано на                 Опрацьовується в
          доповнення до Закону України "Про  депутат України         Ю.Крук                 розгляд                   комітеті
          внесення змін до деяких законів   В.Развадовський                             комітету
          України щодо фінансування дорожнього Nв/o69 23.12.99                             25.12.99
          господарства"
 
 381 4251    У Проект Закону про внесення змін до  Кабінет     N93095 29.12.99 В.Альошин                Передано на                 Опрацьовується в
          Закону України "Про державне     Міністрів                                розгляд                   комітеті
          регулювання виробництва і торгівлі України                                 комітету
          спиртом етиловим, коньячним і    В.Ющенко                                30.12.99
          плодовим, алкогольними напоями та  N22-4605/4
          тютюновими виробами"         29.12.99
    КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ - 7
 
 382 1020    П Проект Закону про виконання базової Президент    04.03.98    А.Кінах,                Вручено                   Очікує розгляду
          угоди від 2 квітня 1996 року N 329  України Л.Кучма         В.Альошин                подання
          між виробничим об'єднанням     N1-14/153                                комітету про
          "Південний машинобудівний завод" і  04.03.98                                розгляд
          компанією "Sea Launch"                                            12.01.99
 
 383 2205    П Проект Закону про державну підтримку Президент    N47773 27.10.98 А.Кінах,      09.07.99      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          космічної діяльності         України Л.Кучма         Г.Крючков,               порівняльна  першому            читання
                            N1-14/825            Крючков Г.К.,              таблиця(2)   читанні
                            27.10.98            В.Альошин,               16.12.99    09.07.99
                                            Ю.Тимошенко
 
 384 3162    У Проект Закону про вилучення,     Кабінет     N28-1059/4   А.Кінах,      23.09.99      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          перероблення, утилізацію, знищення  Міністрів    31.03.99    С.Шевчук,                порівняльна  першому            читання
          або подальше використання неякісної України             Є.Марчук,                таблиця(2)   читанні
          та небезпечної продукції       В.Пустовойтенко         Ю.Самойленко              24.12.99    23.09.99
                            N28-1059/4
                            31.03.99
 
 385 3339    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N43587 08.06.99 А.Кінах,                Вручено                   Очікує розгляду
          Закону України "Про торгово -    депутат України         С.Гуренко                подання
          промислові  палати в Україні"    В.Горбачов                               комітету про
                            N93 08.06.99                              відхилення
                                                                03.11.99
 
 386 3459    Д Проект Закону про державну підтримку Народний    N52146     А.Кінах                 Вручено                   Очікує розгляду
          розвитку електроніки в Україні    депутат України 07.07.99,                        подання
                            М.Павловський,                             комітету про
                            В.Чекалін,                               відхилення
                            О.Мазур, та                               30.11.99
                            інші
                            Nв/о188 ,
                            Nв/о188
                            14.12.99
 
 387 4213    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N90901 21.12.99 А.Кінах                 Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про металобрухт"   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          (стосовно захисту державних     О.Бабурін                                17.12.99
          інтересів щодо переробки і      Nв/о75 15.12.99
          використання металобрухту)
 
 388 4216    Д Проект Закону про Концепцію     Народний            А.Кінах                 Вручено для                 Опрацьовується в
          відродження та розвитку електронної депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          промисловості промисловості в    М.Павловський,                             21.12.99
          Україні               О.Мазур
                            Nв/о188
                            14.12.99
     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ,
      ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ - 13
 
 389 0152    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N67778 16.09.99 М.Ковалко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Об'єднаної конвенції про безпеку   України Л.Кучма         Ю.Самойленко,              ознайомлення                 комітеті
          поводження з  відпрацьованим    N1-14/1130           Б.Олійник                18.09.99
          паливом та про безпеку поводження з 15.09.99
          радіоактивними відходами
 
 390 1100    У Проект Закону про альтернативні види Кабінет     N21806 27.05.98 М.Ковалко      07.07.99      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          рідкого та газового палива      Міністрів                                порівняльна  першому            читання
                            України                                 таблиця(2)   читанні
                            В.Пустовойтенко                             21.12.99    07.07.99
                            N37-1441/4
                            27.05.98
 
 391 1161    У Проект Закону про дозвільну     Кабінет     N24713 17.06.98 М.Ковалко      05.11.98      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          діяльність у сфері використання   Міністрів                                порівняльна  першому            читання
          ядерної енергії           України                                 таблиця(2)   читанні
                            В.Пустовойтенко                             15.12.99    05.11.98
                            N33-1867/4
                            17.06.98
 
 392 1264    Д Проект Закону про особливості    Народний    N29768 22.07.98 М.Ковалко,               Вручено                   Очікує розгляду
          приватизації майна підприємств    депутат України         С.Гуренко                подання
          паливно- енергетичного комплексу  О.Іщенко,                                комітету про
                            Р.Безсмертний,                             розгляд
                            Л.Пашковський                              03.12.98
                            та інш.
                            Nв/о165
                            22.07.98
 
 393 1264-1   Д Проект Закону про особливості    Народний    N50515 01.07.99 М.Ковалко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          приватизації майна підприємств    депутат України         С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
          паливно - енергетичного комплексу  О.Костусєв                               06.07.99
                            N14 01.07.99
 
 394 1268    Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний    N30502     М.Ковалко      23.07.98 24.07.98 Вручені    Закон прийнято Повернуто з  Готується на
          запобігання порушенням законодавства депутат України 27.07.98,                        пропозиції   24.07.98    пропозиціями  розгляд з
          України при приватизації      О.Іщенко    N34196 19.08.98                     Президента          Президента   пропозиціями
          підприємств нафтогазового комплексу" Nв/о96                                 01.09.98           18.08.98    Президента
          (від 18.08.98)           20.07.98,
                            N1-14/621
                            18.08.98
 
 395 2019-2   У Проект Закону про внесення змін до  Народний    N63077 23.12.98 М.Ковалко,     09.07.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          Закону України "Про приватизацію   депутат України         С.Гуренко,               подання    першому            читання
          державного майна"          М.Ковалко            О.Рябченко               комітету про  читанні
                            N06-17/277                               відхилення   09.07.99
                            23.12.98                                16.03.99
 
 396 2131    У Проект Закону про фізичний захист  Кабінет     N41519 03.10.98 М.Ковалко,     20.05.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          ядерних установок, ядерних      Міністрів            Ю.Самойленко              подання    першому            читання
          матеріалів, радіоактивних відходів, України                                 комітету про  читанні
          інших джерел іонізуючого       В.Пустовойтенко                             розгляд    20.05.99
          випромінювання            N33-2952/4                               05.02.99
                            02.10.98
 
 397 3058-2   Д Проект Закону про засади       Народний    N45896 15.06.99 М.Ковалко,     20.10.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          функціонування оптового ринку    депутат України         С.Гуренко                подання    першому            читання
          електричної енергії в Україні    М.Павловський                              комітету про  читанні
                            Nв/о 188                                розгляд    20.10.99
                            14.06.99                                21.09.99
 
 398 3319    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N42107     М.Ковалко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законодавчих актів України  депутат України 02.06.99,    В.Альошин                ознайомлення                 комітеті
          щодо стимулювання розвитку     К.Довгань,                               19.10.99
          вітроенергетики України       К.Самойлик,
                            В.Кононов
                            N06-34/06
                            12.05.99, NВБ
                            СПУ та СелП
                            13.10.99
 
 399 4052    П Проект Закону про внесення змін до  Президент    N67778 16.09.99 М.Ковалко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          законодавчих актів України з питань України Л.Кучма         Ю.Самойленко,              ознайомлення                 комітеті
          використання ядерної енергії та   N1-14/1130           Б.Олійник                18.09.99
          радіаційної безпеки         15.09.99
 
 400 4211    Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N90896 21.12.99 М.Ковалко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до статті 21 Гірничого   депутат України         А.Кінах                 ознайомлення                 комітеті
          закону України (стосовно робіт на  В.Гуров,                                16.12.99
          гірничих підприємствах з       С.Матвієнков,
          застосуванням вибухових речовин)   А.Литюк,
                            В.Давидов та
                            інші
                            Nв/о32 14.12.99
 
 401 4238    Д Проект Закону про нафту і газ    Народний            М.Ковалко                Передано на                 Опрацьовується в
                            депутат України                             розгляд                   комітеті
                            С.Гавриш,                                комітету
                            І.Діяк,                                 24.12.99
                            М.Ковалко
                            N150 23.12.99
    КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ - 20
 
 402 0149    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N67145 14.09.99 Ю.Крук,       21.12.99      Вручено    Розгляд            Очікує розгляду
          Основної багатосторонньої угоди про України Л.Кучма         Б.Олійник                подання    перенесено (1)
          міжнародний транспорт щодо розвитку N1-14/1120                               комітету про  21.12.99
          коридору Європа- Кавказ- Азія та  13.09.99                                розгляд
          технічних додатків до неї                                          14.12.99
 
 403 0154    У Проект Закону про ратифікацію Угоди Кабінет     N70025 27.09.99 Ю.Крук,       17.12.99      Вручено    Розгляд            Очікує розгляду
          між Урядом Республіки Болгарія,   Міністрів            В.Альошин,               подання    перенесено (1)
          Виконавчою владою Грузії і Кабінетом України             Г.Крючков,               комітету про  17.12.99
          Міністрів України про спільну    В.Пустовойтенко         Б.Олійник                розгляд
          експлуатацію поромної залізничної  N34-3397/4                               14.12.99
          переправи між портами Варна     27.09.99
          (Республіка Болгарія), Поті/Батумі
          (Грузія) і Іллічівськ (Україна)
 
 404 0159    П Проект Закону про приєднання України Президент    N79681 03.11.99 Ю.Крук,                 Вручено для                 Опрацьовується в
          до Угоди про прийняття єдиних    України Л.Кучма         А.Кінах,                ознайомлення                 комітеті
          технічних приписів для колісних   N1-14/1529           Б.Олійник                05.11.99
          транспортних засобів, предметів   03.11.99
          обладнання та частин, які можуть
          бути встановлені та/або використані
          на колісних транспортних засобах, і
          про умови взаємного визнання
          офіційних затверджень, виданих на
          основі цих приписів, 1958 року з
          поправками 1995 року
 
 405 0161    У Проект Закону про ратифікацію Угоди Кабінет     N85393 30.11.99 Ю.Крук,                 Вручено для                 Опрацьовується в
          між Кабінетом Міністрів України та  Міністрів            Б.Олійник                ознайомлення                 комітеті
          Урядом Королівства Данії про     України А.Кінах                             21.12.99
          міжнародні автомобільні перевезення N34-4228/4
                            29.11.99
 
 406 0162    У Проект Закону про ратифікацію Угоди Кабінет     N85399 30.11.99 Ю.Крук,                 Вручено для                 Опрацьовується в
          між Урядом України і Урядом     Міністрів            Б.Олійник                ознайомлення                 комітеті
          Республіки Молдова про міжнародне  України А.Кінах                             21.12.99
          автомобільне сполучення       N34-4229/4
                            29.11.99
 
 407 0163    У Проект Закону про ратифікацію Угоди Кабінет     N85396 30.11.99 Ю.Крук,                 Вручено для                 Опрацьовується в
          про міжнародні автомобільні     Міністрів            Б.Олійник                ознайомлення                 комітеті
          перевезення між Урядом України і   України А.Кінах                             21.12.99
          Урядом Королівства Іспанія      N34-4230/4
                            29.11.99
 
 408 0164    У Проект Закону про ратифікацію Угоди Кабінет     N85390 30.11.99 Ю.Крук,                 Вручено для                 Опрацьовується в
          між Урядом України і Урядом Грецької Міністрів            Б.Олійник                ознайомлення                 комітеті
          Республіки про міжнародні      України А.Кінах                             21.12.99
          автомобільні перевезення пасажирів і N34-4231/4
          вантажів              29.11.99
 
 409 0170    У Проект Закону про ратифікацію Угоди Кабінет     N88169 10.12.99 Ю.Крук,                 Передано на                 Опрацьовується в
          між Урядом України і Урядом Румунії Міністрів            Б.Олійник                розгляд                   комітеті
          про міжнародне автомобільне     України                                 комітету
          сполучення              В.Пустовойтенко                             13.12.99
                            N34-4338/4
                            10.12.99
 
 410 0171    П Проект Закону про приєднання України Президент    N90466 20.12.99 Ю.Крук,                 Вручено для                 Опрацьовується в
          до Європейської Угоди про міжнародне України Л.Кучма         Ю.Самойленко,              ознайомлення                 комітеті
          дорожнє перевезення небезпечних   N1-14/1804           Ю.Кармазін,               22.12.99
          вантажів (ДОПНВ)           20.12.99            Б.Олійник
 
 411 0939    У Проект Закону про використання    Кабінет     N110/12-4    Ю.Крук       16.07.97      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          радіочастотного ресурсу України   Міністрів    03.01.97                        порівняльна  першому            читання
                            України                                 таблиця(2)   читанні
                            N34-5/4                                 29.06.99    16.07.97
                            03.01.97
 
 412 2270    У Проект Закону про планування і    Кабінет     N56167 27.11.98 Ю.Крук,       15.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          забудову територій          Міністрів            О.Кушнір                подання    першому            читання
                            України                                 комітету про  читанні
                            В.Пустовойтенко                             розгляд    15.12.99
                            N43-3520/4                               13.12.99
                            27.11.98
 
 413 2354    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N64763 29.12.98 Ю.Крук,                 Вручено                   Очікує розгляду
          статті 15 Закону України "Про    депутат України         Ю.Кармазін               подання
          дорожній рух"            О.Данильчук                               комітету про
                            Nв/о156                                 розгляд
                            25.12.98                                05.05.99
 
 414 3167-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N43456 07.06.99 Ю.Крук                 Вручено                   Очікує розгляду
          деяких Законів України щодо пільг  депутат України                             подання
          окремих категорій громадян на    Ю.Крук,                                 комітету про
          проїзд громадським транспортом    М.Кухарчук                               розгляд
                            N06-12/3-279                              15.06.99
                            07.06.99
 
 415 3211    Д Проект Закону про об'єднання     Народний    N29381 21.04.99 Ю.Крук,       01.12.99      Вручено    Передано на          Готується на
          співвласників багатоквартирних    депутат України         С.Гуренко                подання    доопрацювання         повторне перше
          будинків, товариства власників   Р.Шмідт                                 комітету про  в комітет           читання
          житла та асоціації кондомініумів   Nв/о115                                 доопрацювання 01.12.99
                            20.04.99                                04.11.99
 
 416 3211-1   Д Проект Закону про об'єднання     Народний    N53912 13.07.99 Ю.Крук,       01.12.99      Вручено    Передано на          Готується на
          співвласників багатоквартирних    депутат України         С.Гуренко                подання    доопрацювання         повторне перше
          будинків, товариства власників   В.Асадчев                                комітету про  в комітет           читання
          житла та асоціації кондомініумів   NНРУ 13.07.99                              доопрацювання 01.12.99
                                                                04.11.99
 
 417 3335    У Проект Закону про майнову      Кабінет     N43521 08.06.99 Ю.Крук,       01.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          відповідальність за порушення умов  Міністрів            Ю.Тимошенко               подання    першому            читання
          договору підряду (контракту) про  України                                 комітету про  читанні
          виконання робіт на будівництво    В.Пустовойтенко                             розгляд    01.12.99
          об'єктів               N43-2002/4                               03.11.99
                            07.06.99
 
 418 3481-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N81782 15.11.99 Ю.Крук,                 Вручено                   Очікує розгляду
          деяких Законів України (щодо     депутат України         В.Альошин                подання
          продовження терміну дії існуючого  Ю.Крук                                 комітету про
          порядку фінансування дорожнього   N06-12/3-522                              відхилення
          господарства)            04.11.99                                30.11.99
 
 419 4014    У Проект Закону про перевезення    Кабінет     N60634 09.08.99 Ю.Крук,       14.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          небезпечних вантажів         Міністрів            Ю.Самойленко              подання    першому            читання
                            України                                 комітету про  читанні
                            В.Пустовойтенко                             розгляд    14.12.99
                            N34-2870/4                               05.11.99
                            09.08.99
 
 420 4084    Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N71946 05.10.99 Ю.Крук                 Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Повітряного кодексу   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          України (щодо норм і правил     Ю.Кармазін                               19.10.99
          здійснення польотів з некомерційними Nв/о134
          цілями)               04.10.99
 
 421 4176    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N86363 03.12.99 Ю.Крук,                 Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про підприємництво" депутат України         С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
          (стосовно ліцензування діяльності в О.Мазур,                                01.12.99
          галузі зв'язку)           А.Хмельовий,
                            С.Чукмасов,
                            Г.Довганчин
                            N343/99
                            22.11.99
  КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН - 25
 
 422 0956    У Проект Закону про внесення змін до  Кабінет     N1993/12-4   О.Мороз       23.12.97      Вручено для  Прийнято в          Опрацьовується в
          деяких законодавчих актів  України Міністрів    03.02.97                        ознайомлення  першому            комітеті
          (у зв'язку з внесенням змін до    України                                 20.05.98    читанні
          Закону України "Про плату за землю") N22-331/4                                       23.12.97
                            01.02.97
 
 423 1121-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N28469     О.Мороз       14.07.99      Вручено для  Рекомендовано         Опрацьовується в
          Земельного кодексу України (стосовно депутат України 14.07.98,                        ознайомлення  врахувати в          комітеті
          прискорення формування приватних  Р.Шмідт     N68701 21.09.99                     05.10.99    іншому проекті
          власників)              Nв/о115                                        14.07.99
                            14.07.98,
                            Nв/о115
                            21.09.99
 
 424 1121-6   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N69195 22.09.99 О.Мороз                 Вручено для                 Опрацьовується в
          Земельного кодексу України (стосовно депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          оренди землі)            М.Пасєка                                05.10.99
                            Nв/о15 21.09.99
 
 425 2065    Д Проект Закону про особливості    Народний    N36862 09.09.98 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
          встановлення цін і ціноутворення на депутат України         С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
          основні  види сільськогосподарської С.Довгань                                20.10.98
          продукції і засоби          NВБ СПУ та СелП
          сільськогосподарського виробництва 06.09.98
 
 426 2065-1   Д Проект Закону про ціни і       Народний    N19009 18.03.99 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
          ціноутворення на сільгоспродукцію  депутат України         С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
                            В.Круценко,                               23.03.99
                            М.Клочко
                            NКПУ
 
 427 2260    У Проект Закону про меліорацію земель Кабінет     N53959 23.11.98 О.Мороз,      06.10.99      Вручена    Прийнято за          Очікує на друге
                            Міністрів            Ю.Самойленко,              порівняльна  основу            читання
                            України             Ю.Тимошенко               таблиця(2)   06.10.99
                            А.Голубченко                              21.12.99
                            N22-3451/4
                            23.11.98
 
 428 2311-1   Д Проект Закону про внесення зміен до Народний    N52962 09.07.99 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 19 Закону України "Про оренду депутат України         П.Цибенко                ознайомлення                 комітеті
          землі" (стосовно селян-       М.Пасєка,                                07.09.99
          пенсіонерів, які мають право на   В.Круценко,
          земельну частку (пай)        М.Клочко
                            Nв/о15 08.07.99
 
 429 3057    Д Проект Закону про основи фінансової Народний    N10838 16.02.99 О.Мороз,      22.04.99,      Вручено для  Прийнято в          Готується на друге
          та бюджетної підтримки        депутат України         В.Альошин,     23.04.99,      ознайомлення  першому            читання
          агропромислової галузі України   С.Терьохін,           Ю.Тимошенко     02.06.99      19.02.99    читанні
                            В.Цушко                                        02.06.99
                            Nв/о214
                            16.02.99
 
 430 3103    У Проект Закону про бджільництво    Кабінет     N16626 10.03.99 О.Мороз       08.10.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
                            Міністрів                                подання    першому            читання
                            України                                 комітету про  читанні
                            В.Пустовойтенко                             розгляд    08.10.99
                            N22-752/4                                20.05.99
                            10.03.99
 
 431 3106    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N17104 11.03.99 О.Мороз,      09.07.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         С.Гуренко,               подання    першому            читання
          особливості приватизації майна в   В.Коваль            О.Рябченко               комітету про  читанні
          агропромисловому комплексі"     NНРУ 10.03.99                              розгляд    09.07.99
          (стосовно частини четвертої статті                                      03.06.99
          21)
 
 432 3197    Д Проект Закону про Поземельну книгу  Народний    N27060 14.04.99 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
                            І.Шаров                                 20.04.99
                            NНДП 14.04.99
 
 433 3471    Д Проект Закону про збір на розвиток  Народний    N53047 09.07.99 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
          тютюнництва в Україні        депутат України         В.Альошин                ознайомлення                 комітеті
                            І.Баранчик,                               07.09.99
                            Г.Довганчин
                            NВБСПУ та СелПУ
                            09.07.99
 
 434 3492    Д Проект Закону про паритет цін на   Народний    N54218 14.07.99 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
          сільськогосподарську продукцію і   депутат України         А.Кінах,                ознайомлення                 комітеті
          продукцію (послуги) промисловості, В.Круценко,           С.Гуренко,               16.07.99
          яка використовується в        В.Сокерчак,           В.Альошин
          сільськогосподарському виробництві  М.Пасєка
                            NКПУ 14.07.99
 
 435 4011    Д Проект Закону про заходи державного Народний    N57393 26.07.99 О.Мороз,                Вручено для                 Опрацьовується в
          забезпечення відродження і      депутат України         С.Гуренко,               ознайомлення                 комітеті
          розширеного виробництва сільського С.Довгань            Ю.Тимошенко               07.09.99
          господарства та забезпечення     N03-34/6
          населення харчовими продуктами по  26.07.99
          доступних цінах
 
 436 4085    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N72197 05.10.99 О.Мороз                 Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про якість та    депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          безпеку харчових продуктів і    А.Деркач,                                12.10.99
          продовольчої сировини" (щодо     О.Волков
          розширення дії закону на      N119 05.10.99
          парфюмерні, косметичні, тютюнові та
          алкогольні вироби)
 
 437 4097-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N83925     О.Мороз                 Вручено                   Очікує розгляду
          статті 7 Закону України "Про     депутат України 23.11.99,                        подання
          державне  регулювання імпорту    В.Мартиновський                             комітету про
          сільськогосподарської продукції"   , В.Круценко,                              розгляд
                            П.Порошенко,                              24.12.99
                            О.ЮхновськийПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка