Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про Наукову раду Головдержслужби України та її персонального складу

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.12.2005 N 311
 
 
         Про внесення змін до Положення
       про Наукову раду Головдержслужби України
          та її персонального складу
 
 
   У зв'язку із запровадженням у Головному управлінні державної
служби України системи управління якістю відповідно до вимог
ДСТУ 1509001:2001, необхідністю уточнення завдань  і  функцій
Наукової ради Головного управління державної служби України та її
персонального складу Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Положення про Наукову раду Головного
управління державної служби України, затвердивши його у новій
редакції (додається).
 
   2. Затвердити персональний склад Наукової ради Головного
управління державної служби України (додається).
 
   З. Наказ Головного управління державної служби України від
08.06.2005  р.  N  139  "Про  затвердження  Положення  про
науково-методичну раду та її персональний склад", вважати таким,
що втратив чинність.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби України Сороко В.М.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мокренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головдержслужби
                   України
                   06.12.2005 N 311
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Наукову раду при Головному
        управлінні державної служби України
 
 
   1. Наукова рада (далі - Рада) є консультативно-дорадчим
органом, що утворюється при Головному управлінні державної служби
України для обговорення наукових, методичних та інших проблем
розвитку державної служби та  служби  в  органах  місцевого
самоврядування з числа провідних учених і фахівців.
 
   2. Рада  складається  з  голови,  заступників  голови,
відповідального секретаря, членів ради. Персональний склад Ради
затверджується наказом Головдержслужби України.
 
   3. Рада сприяє координації дій центральних і місцевих органів
виконавчої влади, наукових установ та навчальних закладів з питань
проведення  наукових  досліджень,  розроблення  концептуальних
положень розвитку системи державної служби, служби в органах
місцевого самоврядування та їх кадрового забезпечення.
 
   4. Рада  розглядає  перспективні  напрями  розроблення
концептуальних положень розвитку системи державної служби та її
кадрового забезпечення, схвалює плани науково-дослідних робіт із
проблем державної служби.
 
   5. Рада має право запрошувати до участі у своїх засіданнях
провідних фахівців наукової галузі "Державне управління" та сфери
державної служби України,  Національної  академії  державного
управління при Президентові України, Національної академії наук
України,  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування.
 
   6. Рада створена відповідно до абзаців 5, б пункту 9 Указу
Президента України від 2 жовтня 1999 року N 1272/99 ( 1272/99 )
"Про Положення про Головне управління державної служби України".
 
   7. У своїй діяльності Рада керується:
   - Конституцією України ( 254к/96-ВР );
   - Законом України "Про державну службу" від 16.12.1993 р.
N 3723-XII ( 3723-12 );
   - Законом  України  "Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування" від 07.06.2001 р. N 2493-III ( 2493-14 );
   - Положенням про Головне управління державної служби України,
затвердженим і Указом Президента України від  02.10.1999  р.
N 1272/99 ( 1272/99 );
   - іншими нормативно-правовими актами з питань  державної
служби, служби в органах місцевого самоврядування, державного
управління, а також Стратегічним планом діяльності Головдержслужби
України.
 
   8. Основними завданнями діяльності Ради є:
   - вироблення науково-практичних рекомендацій та висновків
щодо формування та проведення державної політики у сфері державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування;
   - формування пропозицій щодо перспективних напрямів наукової
діяльності у сфері державного управління, державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування;
   - координація проведення  наукових  досліджень  у  сфері
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
   - розгляд результатів науково-дослідних робіт і дисертацій на
здобуття вчених звань кандидата і доктора наук за спеціальностями
та темами, спрямованими на розвиток  державного  управління,
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
   - вироблення  рекомендацій  до  практичного  застосування
результатів наукових досліджень у сфері державного управління,
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
   - розгляд  рекомендацій  щодо  підвищення  ефективності
державного управління, державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування;
   - вироблення   науково-практичних   рекомендацій   щодо
комплексного обстеження центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та розгляд пропозицій щодо
підвищення ефективності їх діяльності;
   - розгляд науково-практичних рекомендацій щодо розвитку і
підвищення ефективності управління персоналом державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування;
   - прийняття  рекомендацій  щодо  організації  професійної
діяльності державних службовців і посадових  осіб  місцевого
самоврядування, зокрема: вдосконалення професійно-кваліфікаційних
характеристик  посад  державних  службовців,  впровадження
стратегічного управління;
   - вироблення рекомендацій щодо визначення та розроблення
переліків, технологій, критеріїв якості та аналізу ефективності
надання управлінських послуг державними службовцями і посадовими
особами місцевого самоврядування;
   - розгляд пропозицій щодо мотивації до праці  державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, організації
та вдосконалення системи їх матеріального та соціально-побутового
забезпечення;
   - прийняття  рекомендацій  щодо  визначення  пріоритетних
напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;
   - прийняття рекомендацій щодо прогнозування і планування
потреби  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування в кадрах;
   - прийняття рекомендацій щодо розвитку та  вдосконалення
нормативно-правового, організаційного і кадрового забезпечення
функціонування системи професійного навчання персоналу працівників
органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій;
   - координація розроблення науково-методичного забезпечення
навчального процесу системи професійного навчання працівників
органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій;
   - розгляд навчальної та навчально-методичної літератури для
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та
надання грифів "Рекомендовано Головним управлінням  державної
служби України";
   - розроблення пропозицій щодо державного  замовлення  на
підготовку магістрів у галузі освіти "Державне управління";
   - розгляд,  вироблення  рекомендацій  і  висновків  щодо
запровадження  та  погодження  освітньо-професійних  програм
підготовки і професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
   - прийняття рекомендацій до умов ліцензування та акредитації
освітньо-професійних  програм  навчання  працівників  органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а
також їх апаратів, державних підприємств, установ і організацій;
   - аналіз і розроблення рекомендацій щодо проведення контролю
за  якістю  підготовки  та підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і керівників
державних  підприємств;
   - вироблення пропозиції щодо вдосконалення форм державної
статистичної звітності з питань державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування;
   - розгляд науково-практичних рекомендацій щодо запобігання
проявам корупції серед державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування;
   - надання висновків щодо випуску в світ номерів журналу
"Вісник  державної служби України", збірників з довідковими,
науковими та науково-методичними матеріалами і працями з питань
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
 
   9. Засідання Ради проводяться за окремим планом не рідше
чотирьох разів на рік.
   У разі  необхідності  за  рішенням голови Ради та його
заступників можуть бути скликані позачергові засідання.
 
   10. Засідання Ради вважаються правомочними, якщо на них
присутні не менше 2/3 складу Ради. Рішення Ради вважається
ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх
на засіданні членів Ради.
 
   11. Організаційно-методичне  забезпечення  діяльності Ради
здійснюється управлінням стратегічного розвитку та ефективності
державної служби Головдержслужби України.
 
   12. Матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  Ради
здійснюється управлінням справами Головдержслужби України.
 
   13. Рішення Ради доводяться до відома та рекомендуються для
розгляду і врахування в роботі:
   - центральним і місцевим органам виконавчої влади;
   - органам місцевого самоврядування, державним підприємствам,
установам, організаціям, навчальним закладам, науковим установам;
   - управлінням державної служби Головного управління державної
служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головдержслужби
                   України
                   06.12.2005 N 311
 
 
               СКЛАД
        Наукової ради Головного управління
           державної служби України
 
 
   1. МОТРЕНКО         Доктор філософських наук,
    Тимофій Валентинович   професор, Начальник
                 Головдержслужби України,
                 голова Наукової ради
 
   2. ОБОЛЕНСЬКИЙ        Доктор економічних наук,
    Олексій Юрійович     професор Національної академії
                 державного управління при
                 Президентові України, заступник
                 голови Наукової ради
 
   3. БАЛЮК           Кандидат технічних наук,
    Віталій Віталійович    начальник
                 інформаційно-аналітичного
                 управління Головдержслужби
                 України, секретар Ради
 
   4. АВЕР'ЯНОВ         Доктор юридичних наук, професор,
    Вадим Борисович      завідувач відділу проблем
                 державного управління та
                 адміністративного права
                 Інституту держави і права
                 ім. В.М.Корецького НАН України
 
   5. АНДРЮЩУК         Кандидат технічних наук, доцент,
    Анатолій Олексійович   завідувач магістратури
                 державного управління
                 Східноукраїнського національного
                 університету імені Володимира
                 Даля
 
   6. АФАНАСЬЄВ         Кандидат економічних наук,
    Микола Васильович     професор, проректор Харківського
                 національного економічного
                 університету, координатор
                 підготовки магістрів
 
   7. БАКУМЕНКО         Доктор наук з державного
    Валерій Данилович     управління, професор
                 Національної академії
                 державного управління при
                 Президентові України,
 
   8. БІЛА           Кандидат політичних наук,
    Любов Романівна      доцент, в.о., завідуючого
                 кафедрою адміністративного
                 та фінансового права Одеської
                 національної юридичної академії
 
   9. ВИШНЕВСЬКИЙ        Директор Центру сприяння
    Андрій Володимирович   інституційному розвитку
                 державної служби
 
   10. ГОВОРУХА         Кандидат політичних наук,
     Віктор Володимирович   доцент, проректор-директор
                 Харківського регіонального
                 інституту державного управління
                 Національної академії державного
                 управління при Президентові
                 України
 
   11. ДЕМ'ЯНЧУК        Доктор фізико-математичних наук,
     Олександр Петрович    доцент, завідувач кафедрою
                 політології Національного
                 університету "Києво-Могилянська
                 академія"
 
   12. ДЗВІНЧУК         Кандидат наук з державного
     Дмитро Іванович     управління, завідувач кафедри
                 державного управління, декан
                 факультету управління та
                 інформаційної діяльності
                 Івано-Франківського
                 національного технічного
                 університету нафти і газу
 
   13. ЖУКОВСЬКИЙ        Доктор педагогічних наук,
     Василь Миколайович    професор, перший проректор
                 Національного університету
                 "Острозька академія"
 
   14. КВІТ           Доктор філологічних наук,
     Сергій Миронович     професор, декан факультету
                 соціальних наук і соціальних
                 технологій Національного
                 університету
                 "Києво-Могилянська академія"
 
   15. КНЯЗЕВ          Доктор філософських наук,
     Володимир Миколайович  професор, проректор з наукової
                 роботи Національної академії
                 державного управління при
                 Президентові України
 
   16. КУЦЕНКО         Кандидат економічних наук,
     Віктор Антонович     професор, проректор з навчальної
                 роботи Національної академії
                 державного управління при
                 Президентові України
 
   17. МАЛИЙ          Доктор економічних наук,
     Іван Йосипович      професор кафедри політекономії
                 обліково-економічних
                 факультетів, Київського
                 національного економічного
                 університету
 
   18. НИЖНИК          Доктор юридичних наук, професор,
     Ніна Романівна      перший проректор
                 Національної академії
                 державного управління при
                 Президентові України
 
   19. ПАВЛЕНКО         Кандидат політичних наук,
     Ростислав Миколайович  доцент, керівник Головної
                 аналітичної служби секретаріату
                 Президента України
 
   20. ПОЙЧЕНКО         Доктор політичних наук,
     Анатолій Михайлович   професор, проректор-директор
                 Одеського регіонального
                 інституту державного управління
                 Національної академії
                 державного управління при
                 Президентові України
 
   21. ПРИСЯЖНЮК        Доктор технічних наук,
     Володимир Костянтинович професор, ректор Академії
                 муніципального управління
                 (за згодою)
 
   22. РАЧ           Доктор технічних наук, професор,
     Валентин Анатолійович  завідувач кафедри управління
                 проектами та економічної
                 статистики Східноукраїнського
                 національного університету
                 імені Володимира Даля
 
   23. СЕРЬОГІН         Доктор наук з державного
     Сергій Михайлович    управління, доцент,
                 проректор-директор
                 Дніпропетровського
                 регіонального інституту
                 державного управління
                 Національної академії державного
                 управління при Президентові
                 України
 
   24. СОЛОВЙОВА        Доктор технічних наук,
     Катерина Олександрівна  професор, завідувачка кафедрою
                 Харківського національного
                 технічного університету
                 радіоелектроніки
 
   25. СОРОКО          Кандидат технічних наук,
     Володимир Миколайович  доцент, заступник Начальника
                 Головдержслужби України
 
   26. ЧЕМЕРИС         Кандидат економічних наук,
     Анатолій Олексійович   доцент, проректор-директор
                 Львівського регіонального
                 інституту державного
                 управління Національної
                 академії державного управління
                 при Президентові України
 
   27. ШАРОВ          Доктор наук з державного
     Юрій Павлович      управління, професор, перший
                 заступник директора
                 Дніпропетровського
                 регіонального інституту
                 державного управління
                 Національної академії
                 державного управління
                 при Президентові України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка