Законы Украины

Новости Партнеров
 

Галузева угода між Міністерством палива та енергетики України за участю Українського союзу промисловців і підприємців України і ЦК Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України та незалежною галузевою профспілкою енергет...

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
    УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ
   ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ
           ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
       ГАЛУЗЕВА ПРОФСПІЛКА ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ
 
              31.12.2001
 
 
             ГАЛУЗЕВА УГОДА
     між Міністерством палива та енергетики України
      за участю Українського союзу промисловців
       і підприємців України і ЦК Профспілки
      працівників енергетики та електротехнічної
        промисловості України та незалежною
        галузевою профспілкою енергетиків
          України на 2002-2003 роки
     (зі змінами та доповненнями від 30.12.2003 р.,
             30.12.2004 р.,)
 
 
            Загальні положення
 
   Міністерство палива  та  енергетики  України  (далі  -
Міністерство)  за  участю  Українського союзу промисловців і
підприємців України і ЦК Профспілки працівників енергетики та
електротехнічної промисловості України та незалежною галузевою
профспілкою енергетиків України (далі -  Профспілки)  уклали
Галузеву угоду (далі - Угода) на підставі Закону України від
1 липня 1993 року N 3356-XII ( 3356-12 ) "Про колективні договори
і угоди".
   Ця Угода  встановлює  мінімальні  соціальні  гарантії,
компенсації та пільги, є основою для укладення  колективних
договорів, трудових договорів, і не обмежує прав компаній та їх
структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій галузі
(далі Підприємство) щодо розширення соціальних гарантій і трудових
та соціально-побутових пільг за рахунок власних коштів.
   Угода укладається з метою посилення соціального  захисту
працівників, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали
Угоду, і включає зобов'язання Сторін, які спрямовані на створення
умов для підвищення ефективності роботи Підприємств, реалізації на
цій основі трудових і соціально-економічних гарантій працівників і
трудових колективів.
   У місячний термін після реєстрації Угоди Підприємства та
профспілкові комітети укладають колективні договори або вносять
зміни  і доповнення до укладених колективних договорів. При
укладенні колективних договорів дотримання положень цієї Угоди є
обов'язковим.
   У разі  неукладення  колективних  договорів  на  окремих
Підприємствах у зазначений термін Сторони вживають необхідних
заходів до їх укладення.
   Укладені на  Підприємствах  колективні  договори  після
реєстрації у місцевих органах  виконавчої  влади  підлягають
повідомній  реєстрації  профкомами в територіальних галузевих
профспілкових органах.
   Умови колективних або трудових договорів,  укладених  на
Підприємствах, що погіршують порівняно з чинним законодавством та
цією Угодою становище працівників є недійсними і не повинні
включатися до колективних та трудових договорів.
 
          Розділ 1. Сфера дії Угоди
 
   1.1. Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на
всіх суб'єктів електроенергетики незалежно від форм власності і
господарювання, які перебувають у сфері дії Сторін.
   Угода поширюється на працівників галузі, які працюють за
наймом на Підприємствах, а також інвалідів праці, осіб, які мають
статус безробітного і  останнім  місцем  роботи  яких  було
Підприємство, осіб, що працюють на виборних та штатних посадах у
профспілкових організаціях галузі, непрацюючих пенсіонерів, які
перед  виходом  на пенсію працювали на Підприємствах або в
профспілкових органах галузі.
   Відповідно до наказу Фонду державного майна від 06.04.2000
N 695 ( z0279-00 ) із змінами і доповненнями внесеними наказом
Фонду держмайна від 15.06.2001 N 1066 ( z0588-01 ) положення і
норми Галузевої угоди є обов'язковими для акціонерних товариств
при укладенні колективних договорів.
 
   1.2. Умови, положення та норми Угоди враховуються зборами
акціонерів та органами управління господарських товариств при
вирішенні  питань,  що стосуються соціально-трудових гарантій
найманих працівників.
 
   1.3. Сторонами, що уклали Угоду, виступають Міністерство в
особі  Міністра  і  ЦК профспілки працівників енергетики та
електротехнічної промисловості України та ЦР Незалежної галузевої
професійної спілки енергетиків України в особі їх голів.
 
   1.4. Жодна  із Сторін, у період дії Угоди, не може в
односторонньому порядку припинити виконання взятих  на  себе
зобов'язань,  за  винятком  випадків,  коли  положення Угоди
суперечитимуть прийнятим новим законодавчим та нормативним актам.
 
   1.5. Під час розгляду питань, пов'язаних  з  діяльністю
Підприємства, ця Угода використовується органами виконавчої влади
України як правовий акт.
 
   1.6. Сторони зобов'язуються не приймати в односторонньому
порядку рішень з основних питань, що стосуються соціальних,
економічних, культурних прав і інтересів працівників та інших
верств населення, і є предметом цієї Угоди.
   Сторони зобов'язуються здійснювати попереднє узгодження таких
рішень шляхом переговорів та консультацій.
 
   1.7. Для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць
та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не
властиві основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати
праці встановлюються в колективному договорі  з  дотриманням
гарантій, визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці
підрозділи належать за характером виробництва, та в актах чинного
законодавства.
   (розділ  1 доповнено пунктом 1.7.згідно із "Змінами та
доповненнями..." від 30.12.2003 р.)
 
       Розділ II. У сфері гарантій оплати праці
 
   2.1. Сторони проводять політику, спрямовану на збільшення
доходів працівників галузі  в  міру  зростання  ефективності
виробництва. Сторони вживають заходів для забезпечення своєчасної
виплати заробітної плати відповідно до ст. 115 КЗпП України
( 322-08 ) і ст. 24 Закону  України "Про оплату  праці"
( 108/95-ВР ) і притягують до відповідальності осіб, винних в її
затримці.
 
   2.2. Визначення форм і систем оплати праці і матеріального
заохочення, розмірів тарифних ставок і посадових окладів, а також
затвердження положень про преміювання і виплату винагороди за
підсумками роботи за рік здійснюється Підприємствами самостійно за
погодженням з профспілковими комітетами і  відображається  в
колективних  договорах.  При  цьому,  адміністрація  кожного
Підприємства забезпечує зв'язок оплати праці з її результатами
через удосконалення нормативної бази з праці.
   За мінімальні гарантії беруться тарифні ставки і посадові
оклади, визначені шляхом множення розрахункових коефіцієнтів,
передбачених наказом Міненерго України від 04.03.96 N 18-Т "Про
затвердження Порядку організації оплати праці і матеріального
заохочення працівників галузі" із змінами та доповненнями до
нього, на розрахункову величину заробітної плати, яка становить: -
для Підприємств, які не мають заборгованості із заробітної плати
та Підприємств, які мають прострочену дебіторську заборгованість
за виконані роботи, а отже і заборгованість із заробітної плати -
60% законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму на
одну працездатну особу в розрахунку за місяць на відповідний рік;
-  для всіх інших Підприємств, які мають заборгованість із
заробітної плати - законодавчо встановлений розмір мінімальної
заробітної плати на відповідний рік.
 
   2.4. Міністерство та Підприємство за участю профспілкової
сторони вживе заходів щодо зростання протягом дії цієї Угоди
реальної заробітної плати працівників.
 
   2.5. Сторони домовилися забезпечити зростання частки основної
заробітної плати у середній заробітній платі до 75 відсотків.
 
   2.6. Працівникам галузі встановлюються доплати і надбавки до
тарифних ставок і посадових окладів згідно з додатком 1 до цієї
Угоди.
 
   2.7. Умовами зростання фонду оплати праці на Підприємстві
встановлюється  зростання  обсягів  виробництва з урахуванням
результатів виробничої діяльності, продуктивності праці та індексу
цін в межах затвердженого тарифу на електро- і теплоенергію.
 
   2.8. Зміни  форм  і  систем  оплати праці, преміювання,
встановлення надбавок і доплат працівникам, а також зменшення їх
розмірів або припинення виплат на Підприємстві здійснюються за
погодженням  з  профспілковим  комітетом  після  попередження
працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
 
   2.9. Працівникам  галузі  встановлюється  надбавка  за
безперервний стаж роботи в електроенергетиці (надбавка за стаж
роботи в галузі) згідно з чинним законодавством.
 
   2.10. Окремим  висококваліфікованим  працівникам, зайнятим
експлуатацією і  ремонтом  найбільш  складного  енергетичного
устаткування, за погодженням з профспілковими комітетами тарифні
ставки підвищуються до 20% з віднесенням на витрати виробництва.
 
   2.11. Тарифні  ставки  і  посадові  оклади  працівникам
Підприємств, розташованих та території населених пунктів, яким
надано статус гірських, підвищуються на 25%.
 
   2.12. Заступникам  керівників,  крім  першого  керівника,
головним бухгалтерам і заступникам головних інженерів посадові
оклади встановлюються на 5-15%, а помічникам керівників - на
30-40% нижче посадового окладу відповідного керівника.
 
   2.13. Посадові  оклади майстрів (старших майстрів), яким
присвоєно почесне звання "Майстер II класу" і "Майстер I класу",
підвищуються відповідно на 10% і 20%.
 
   2.14. При перевищенні показників по встановленій групі з
оплати праці керівних працівників більш ніж у два рази їх посадові
оклади (залежно від групи з оплати праці) підвищуються на 15%.
 
   2.15. Працівникам  електричних  мереж, у разі виробничої
необхідності, може встановлюватися надбавка за роз'їздний характер
роботи у розмірах, передбачених колективними договорами згідно з
чинним законодавством.
 
   2.16. За прийняття зміни оперативному персоналу проводиться
доплата виходячи з тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за
фактично відпрацьований  час  згідно  з  чинними  посадовими
інструкціями та з урахуванням стану обладнання.
 
   2.17. Працівникам, попередженим про звільнення за п. 1 ст. 40
КЗпП України ( 322-08 ) у разі перегляду на Підприємстві розмірів
оплати  праці,  тарифні  ставки  (оклади,  посадові  оклади)
підвищуються в порядку, встановленому на Підприємстві, але не
нижче за рівень, передбачений цією Угодою.
 
   2.18. Заробітна   плата   керівнику  Підприємства  за
відпрацьований час виплачується разом з виплатою заробітної плати
усім іншим категоріям працівників Підприємства за відповідний
період.
 
   2.19. Підприємства не допускають заборгованості із заробітної
плати.
 
   2.20. Міністерство   аналізує  виникнення  боргів  на
електростанціях за виконані роботи підрядними організаціями та
сприяє проведенню своєчасних розрахунків з ними.
 
   2.21. Міністерство контролює виконання заходів, спрямованих
на повне погашення наявної заборгованості із заробітної плати на
Підприємствах, що входять до його складу, до кінця I кварталу
2002 року. У разі затримки виплати заробітної плати надавати
профспілковим комітетам оперативну інформацію про наявність коштів
на рахунках Підприємств.
 
   2.22. Підприємства складають  графіки  повного  погашення
заборгованості із заробітної плати згідно з Указом Президента
України від 7 травня 2001 року N 292/2001 ( 292/2001 ) "Про
невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із
заробітної плати" та включають їх у колективні договори, як
обов'язкові додатки.
 
   2.23. Міністерство   розглядає   подання  профспілкових
організацій щодо розірвання контрактів з керівниками державних
підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної
плати.
 
   2.24. Сторони домовилися забезпечувати ефективний контроль за
дотриманням законодавства та норм цієї Угоди з питань оплати праці
і щокварталу обмінюватись інформацією про здійснювані з цією метою
заходи.
   Керівники Підприємств надаватимуть інформацію про фінансове
становище суб'єктів господарювання профспілковим комітетам на їх
вимогу.
 
   2.25. Сторони домовились розглядати питання про стан та
основні завдання з нормування праці на нарадах (семінарах),
засіданнях колегій з прийняттям відповідних рішень та щороку до
15 липня інформувати Мінпраці України з цього питання.
 
     Розділ III. Забезпечення соціальних гарантій,
     компенсацій, та пільг у сфері праці і зайнятості
 
   3.1. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати
та сум відшкодування шкоди, заподіяної працівникам на виробництві
у зв'язку із порушенням строків їх виплати та індексація грошових
доходів  працівників  провадиться  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   3.2. За погодженням з трудовим колективом і профспілковим
комітетом пенсіонерам і інвалідам, які працювали на Підприємстві
до виходу на пенсію, надається право користування нарівні з його
працівниками соціальними пільгами, що надаються за рахунок коштів
Підприємства, а саме: медичне обслуговування, забезпечення житлом,
путівками  до  оздоровчих  і профілактичних установ, виплата
щомісячної матеріальної допомоги.
 
   3.3. При виході на пенсію за віком або у  зв'язку  з
інвалідністю працівникам Підприємства надається одноразова грошова
допомога в розмірі, передбаченому колективним договором за рахунок
коштів Підприємства з урахуванням його фінансових можливостей.
   Якщо на одному Підприємстві працює два або більше членів
сім'ї, зазначена компенсація надається лише одному з них.
 
   3.4. У зв'язку з наданням щорічних відпусток працівникам
рекомендувати виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення у
розмірі,  що  не перевищує середньомісячної заробітної плати
працівника, за рахунок коштів Підприємства згідно з колективним
договором.
 
   3.5. Працівникам  підприємства, а також працівникам, які
обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу, за
погодженням  з  трудовим колективом надаються компенсації за
користування електричною і тепловою енергією в побуті відповідно
до  Інструкції  про порядок ведення грошової компенсації за
споживану електричну  та  теплову  енергію  для  працівників
підприємств, об'єднань і організацій Мінпаливенерго України за
рахунок коштів Підприємства.
   Якщо на одному підприємстві працює два або більше членів
сім'ї, зазначена компенсація надається лише одному з них.
 
   3.6. Згідно з колективними договорами Підприємства і їх
профспілкові комітети можуть надавати енергетичним технікумам,
профучилищам, розташованим у їх регіоні, матеріально-технічну та
фінансову допомогу за рахунок коштів Підприємства.
 
   3.7. Надання працівникам (на їх прохання), які попереджені в
установленому порядку про звільнення на підставах, передбачених
п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ), можливості здійснювати в
робочий час протягом не менше 2-х годин на тиждень пошук роботи із
збереженням заробітної плати.
   Встановлення, при наявності  власних  коштів,  додаткових
компенсацій працівникам галузі, які стали безробітними внаслідок
скорочення штатів.
 
   3.8. Організувати професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників, а також перепідготовку тих,
хто підлягає вивільненню з виробництва.
 
   3.9. За сімейними обставинами (в тому числі і у випадках,
передбачених Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ), коли
надання такої відпустки є обов'язковим), працівникам Підприємства
може  надаватися  оплачувана  відпустка  за  рахунок  коштів
Підприємства. Умови і порядок надання такої відпустки визначається
в колективному договорі.
 
   3.10. Під час відпустки без збереження заробітної плати,
працівники можуть отримувати матеріальну допомогу у зв'язку із
захворюванням на умовах, передбачених колективним договором за
рахунок коштів Підприємства.
 
   3.11. У разі смерті працівника або пенсіонера, останнім
місцем роботи якого було Підприємство, всі витрати, пов'язані з
похованням, здійснюються за рахунок коштів Підприємства на умовах
і в порядку, визначених колективним договором.
   Сім'ї померлого виплачується допомога у  розмірі  одного
середньомісячного  заробітку  померлого  за  рахунок  коштів
Підприємства. Умови і порядок надання такої допомоги визначаються
колективними договорами.
 
   3.11. Вжити заходів для погашення заборгованості з виплати
сум відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, а також сім'ям
і утриманцям загиблих на виробництві.
 
   3.12. Вжити заходів для погашення заборгованості з виплат сум
відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, а також сім'ям і
утриманцям загиблих на виробництві.
 
       Розділ IV. Міністерство та Підприємство
 
   4.1. Забезпечують    збереження    та   фінансування
санаторіїв-профілакторіїв, відомчих закладів (установ), охорони
здоров'я, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, спортивних
закладів, закладів культури, відомчих дитячих садків за рахунок
коштів Підприємства.
 
   4.2. Розглядають питання про зміну форм власності, передачу
соціально-культурних закладів (санаторіїв-профілакторіїв, відомчих
закладів (установ) охорони здоров'я, дитячих оздоровчих таборів,
баз відпочинку, спортивних закладів, закладів культури, відомчих
дитячих садків), які перебувають на балансі Підприємства, за
участю профспілкових комітетів та трудових колективів згідно з
чинними нормативними актами.
 
   4.3. За участю профспілкових комітетів Підприємства вживають
додаткових заходів щодо організації та фінансового забезпечення
системи профілактичних оглядів та обстежень дітей, особливо тих,
які постраждали від радіації або проживають у зоні радіоактивного
забруднення, та поліпшення роботи з оздоровлення дітей, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та урахування у
відповідних кошторисах коштів на часткову компенсацію вартості
путівок для оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей за
рахунок коштів Підприємства.
 
   4.4. Інформують профспілкові органи відповідного рівня про
призначення або звільнення керівника Підприємства.
 
   4.5. За наявності необхідних власних коштів Підприємства
установлюють  доплати працівникам Підприємства у розмірі 20%
середньомісячного  заробітку  понад  установлені  суми  для
відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю з вини Підприємства.
Умови таких доплат визначаються в колективному договорі.
 
   4.6. За наявності фінансових можливостей разом з відповідними
профспілковими комітетами надають безкоштовно путівки до літніх
дитячих оздоровчих закладів сім'ям, які мають більше двох дітей, а
також дітей-інвалідів за рахунок коштів Підприємства.
 
   4.7. Вносять пропозиції до відповідних органів виконавчої
влади України стосовно зміни та доповнення списків виробництв,
цехів, професій і посад, робота на яких дає право на призначення
пільгової пенсії.
 
   4.8. Міністерство координує, а Підприємство проводить роботу
з підготовки спеціалістів і підвищення кваліфікації працівників, в
т.ч. представників профспілкових органів за  рахунок  коштів
Підприємства.
 
   4.9. Разом з відповідними профспілковими органами розглядають
колективні трудові спори соціально-економічного характеру між
керівництвом та профспілковим комітетом.
 
   4.10. Керівники Підприємств залучають до розробки Статутів
Підприємств представників профспілкових комітетів  або  інших
органів, уповноважених трудовими колективами.
   Не допускають масових звільнень працівників Підприємств з
ініціативи адміністрації  більше  10  відсотків  чисельності
працівників протягом календарного року та запроваджують запобіжні
заходи.
   В разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі
масові звільнення працівників з ініціативи власника, проводять
лише за умови попереднього (не пізніше ніж за 3 місяці) письмового
повідомлення  відповідного  профоргану  про причини і обсяги
скорочень, терміни вивільнення спеціальності та  кваліфікації
працівників, що підлягають скороченню, та проведення спільних
консультацій  щодо  заходів,  спрямованих  на   сприяння
працевлаштуванню працівників, що вивільняються.
 
   4.12. Разом  Профспілками  аналізують  причини затримання
виплати заробітної плати. Підприємства надають Сторонам оперативну
інформацію з цього питання.
 
   4.13. Міністерство  проводить  ліквідацію і реорганізацію
(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємств
за участю трудового колективу з дотриманням вимог антимонопольного
законодавства.
 
   4.14. Завершують   створення   галузевого   об'єднання
роботодавців.
 
   4.15. Разом з відповідними профорганами забезпечують контроль
в межах своїх повноважень  за  додержанням  умов  договорів
купівлі-продажу об'єктів приватизації щодо збереження та створення
робочих місць.
 
   4.16. Не допускають звільнень працівників за скороченням
чисельності або штату на Підприємствах, що приватизуються, та
протягом 6 місяців після завершення приватизації.
 
   4.17. У разі затримки виплати заробітної плати, надають
профспілковим комітетам оперативну інформацію про наявність та
використання коштів на рахунках Підприємств.
 
   4.18. Не надають, до повного погашення заборгованості із
заробітної плати, позик працівникам без погодження з профспілковим
комітетом крім випадків, передбачених колективним договором.
 
   4.19. Надають безоплатно інформацію з питань, що стосуються
трудових, соціально-економічних прав та законних інтересів членів
профспілки, а також інформацію про соціально-економічний розвиток
та результати господарської діяльності Підприємств.
 
   4.20. Проекти законів та інших нормативно-правових актів, які
стосуються  соціально-економічних  відносин,  розробляють  з
урахуванням пропозицій Профспілки.
 
   4.21. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний брати
участь  в  заходах  профспілки  щодо  захисту  трудових  та
соціально-економічних прав на її запрошення.
 
   4.22. Вживають заходів до запровадження персоніфікованого
обліку платежів на обов'язкове державне пенсійне страхування.
 
   4.23. Вживають заходів щодо своєчасного проведення атестації
робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і
важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги і
компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов
праці та оздоровлення працівників.
 
   4.24. Міністерство за поданням ЦК профспілки  забезпечує
перегляд  або відміну своїх галузевих нормативних актів, що
суперечать Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
 
   4.25. Підприємства під час укладення колективних договорів
визначають конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування
праці працівників.
 
      V. Центральні органи Профспілок та членські
           профспілкові організації
       (назву розділу V викладено в редакції
       "Змін та доповнень..." від 30.12.04 р.)
 
   5.1. ЦК профспілки є повноважним представником  трудових
колективів Підприємств, представляє інтереси всіх працівників, які
працюють на Підприємствах на умовах найму, і захищає їх трудові
права.
 
   5.2. На підставі чинного законодавства і цієї Угоди захищають
правові, економічні, соціальні і професійні інтереси  членів
профспілки та їх сімей при розгляді індивідуальних і колективних
трудових спорів.
 
   5.3. Відстоюють інтереси трудових колективів при акціонуванні
та приватизації майна Підприємств, об'єктів соцкультпобуту, житла.
 
   5.4. Домагаються  укладення  на  підприємствах, де діють
профспілкові організації, колективних договорів та внесення до них
конкретних  зобов'язань  власників щодо соціально-економічного
розвитку   Підприємств,   поліпшення    умов    праці,
матеріально-побутового  і медичного обслуговування, обсягів і
строків погашення заборгованості із заробітної плати та здійснюють
контроль за їх виконанням, зокрема, в частині своєчасності виплати
заробітної плати.
 
   5.5. Проводять силами правових інспекторів праці профспілки
разом  з  державною  інспекцією праці Міністерства праці та
соціальної політики України перевірки підприємств  дотримання
законодавства про працю, на яких допущено порушення строків
виплати заробітної плати та при необхідності вживають відповідних
заходів щодо усунення виявлених причин.
   (пункт 5.5. в  редакції  "Змін  та  доповнень..."  від
30.12.04 р.)
 
   5.6. Здійснюють контроль за дотриманням Підприємством вимог
законодавчих і нормативних актів з оплати та охорони праці,
трудового і житлового законодавства, створенням на Підприємствах
сприятливих умов праці, належних виробничих умов для працівників,
забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту,
спецодягом та спецвзуттям.
 
   5.7. Приймають участь у здійсненні контролю за своєчасним
наданням на підприємствах і в організаціях галузі матеріального
забезпечення та  соціальних  послуг  за  загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку із тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням.
 
   5.8. Здійснюють  контроль  за відповідністю технологічних
процесів, машин, механізмів інших засобів виробництва вимогам
безпеки праці і порушують питання про припинення робіт у разі
створення загрози життю або здоров'ю працюючих.
 
   5.9. Сприяють організації і проведенню обстежень умов праці,
стану здоров'я працюючих у шкідливих умовах з метою внесення
пропозицій та доповнень до списків виробництв, цехів, професій та
посад, робота на яких дає право на пільгове пенсійне забезпечення.
 
   5.10. Разом з Міністерством сприяють розвитку і утриманню
мережі санаторно-курортних та оздоровчих закладів для лікування і
відпочинку працівників галузі та членів їх сімей, здійснюють
контроль за діяльністю відомчих оздоровчих закладів.
 
   5.11. Утримуються від  організації  страйків  з  питань,
передбачених цією Угодою, за умови їх вирішення у встановленому
законодавством порядку, а також у випадках, коли вони можуть
призвести до порушення сталості об'єднаної енергосистеми України
або теплопостачання в осінньо-зимовий період.
 
   5.12. Здійснюють контроль за введенням в експлуатацію житла
та об'єктів соцкультпобуту, господарським утриманням і розвитком
їх матеріально-технічної бази.
 
   5.13. Організують  навчання  представників  профспілкових
органів і профактиву.
 
     VI. Трудові відносини, режим праці та відпочинку
 
   6.1. Підприємство  забезпечує  дотримання  встановлених
законодавством норм тривалості робочого часу для всіх категорій
працівників.  При  укладенні  колективного  договору  може
встановлюватися менша норма тривалості робочого часу з доплатою за
рахунок коштів Підприємства.
   Підприємство постійно здійснює моніторинг у сфері нормування
праці, забезпечує розробку, перегляд доповнення та затвердження
норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології
виробництва і праці, а також узагальнює і поширює передовий досвід
з нормування праці в галузі.
 
   6.2. Щорічно  оплачувані  відпустки  працівникам  галузі
надаються відповідно  до  Закону  України  "Про  відпустки"
( 504/96-ВР ).
 
   6.3. Контрактна форма трудового договору застосовується лише
у випадках, передбачених законами України.
 
   6.4. Надавати  щорічні додаткові відпустки за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
(статті 7 і 8 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) за
відповідними Списками виробництв, цехів, професій  і  посад,
затвердженими постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
17 листопада 1997 р. N 1290 ( 1290-97-п ) (додатки N 1 і N 2).
   Конкретна тривалість цих відпусток встановлюється колективним
чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих
місць за умовами праці (під час надання щорічних додаткових
відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці) та часу
зайнятості працівника в цих умовах.
 
   6.5. Працівникам  з  ненормованим робочим днем надається
щорічно додаткова відпустка за особливий характер роботи згідно із
статтею 8 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ). Список
професій і посад працівників, яким надається ця відпустка, та її
тривалість  встановлюються  колективним договором. Орієнтовний
перелік цих професій і посад наведений у додатку 2 ( 1290-97-п ).
 
   6.6. При акціонуванні або зміні форми власності Підприємством
проводиться  робота  щодо  збереження  робочих місць або їх
перепрофілювання з метою забезпечення зайнятості працівників і
збереження заробітної плати на рівні не нижчому, ніж передбачений
цією Угодою.
 
   6.7. За працівником, який направляється на перенавчання з
відривом  від  виробництва у зв'язку зі скороченням штатів,
зберігається на період навчання середня заробітна плата.
 
   6.8. Міністерство, Підприємство та профспілковий  комітет
здійснюють жорсткий контроль за дотриманням вимог статті 113
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) стосовно визнання
простоїв не з вини працівників і відповідної оплати за ці простої.
   У випадках простою за працівниками Підприємств зберігаються
права,  пільги  та  гарантії,  передбачені законодавством та
колективними договорами, а оплата  проводиться  з  розрахунку
2/3 тарифної ставки (окладу, посадового окладу).
 
   6.9. Чергування працівників у вихідні та святкові дні власник
або уповноважений ним орган погоджує з відповідним профспілковим
комітетом.
 
   6.10. Підприємство  здійснює  обов'язкове працевлаштування
випускників професійних училищ, технікумів та вузів, що навчалися
за його заявками і направленнями.
 
   6.11. Сторони  вважають  доцільним  за  рахунок прибутку
Підприємств, що залишається після сплати обов'язкових платежів до
бюджету:
   6.11.1. Зберігати умови і тривалість надання  відпусток,
раніше прийнятих на Підприємстві, якщо вони встановлені понад
тривалість передбачену чинним законодавством.
   6.11.2. Надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до
3-х днів у випадках:
   а) народження дітей (батькові);
   б) проводів на військову службу (дітей);
   в) шлюбу працівника або його дітей;
   г) смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків,
сестер, братів, дітей).
   6.11.3. Встановлювати понад  передбаченими  законодавством
додаткові соціальні відпустки на Підприємстві по догляду за
дітьми. Кількість календарних днів та порядок надання таких
відпусток  Підприємства  визначають  самостійно у колективних
договорах.
 
   6.12. Сторони рекомендують  Підприємствам  при  укладенні
колективних договорів за рахунок прибутку, що залишається після
сплати обов'язкових платежів до бюджету:
   6.12.1. Встановлювати для працюючих жінок, які мають дітей
шкільного та дошкільного віку, 38-годинний робочий тиждень.
   6.12.2. Надавати  оплачуваний  вільний  день  працівникам
Підприємств в дні їх ювілейних дат з дня народження.
   6.12.3. Встановлювати 1 вересня неробочим оплачуваним днем
для батьків, діти яких навчаються в 1-4 класах.
 
   6.13. Не допускається примушення працівників:
   - до роботи на умовах неповного робочого часу;
   - до надання відпустки без збереження заробітної плати;
   - до подання заяви про звільнення за скороченням чисельності
(штату) без відпрацювання двомісячного терміну з дня попередження
про наступне вивільнення.
 
   6.14. Підприємство забезпечує своєчасність виплати заробітної
плати, аналізує кожний випадок її затримки та вживає заходів щодо
її ліквідації.
 
   6.15. У разі зміни власника Підприємства, а також у разі його
реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,   виділення,
перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
 
   6.16. Скорочена  тривалість робочого тижня встановлюється
колективним договором залежно від результатів атестації робочих
місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із
шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв,
цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163
( 163-2001-п ).
 
          VII. Охорона праці, здоров'я
           і соціальне забезпечення
 
   7.1. Сторони домовилися вважати Галузеву угоду про поліпшення
умов і безпеку праці, яка регулює взаємовідносини Підприємства і
трудових колективів у вирішенні питань поліпшення умов і безпеки
праці на Підприємствах, невід'ємною складовою частиною цієї Угоди.
 
   7.2. Рішення про утримання, передачу або ліквідацію відомчих
закладів охорони здоров'я та відпочинку приймаються за участю
профспілкових комітетів та трудових колективів.
 
   7.3. Підприємства забезпечують фінансування відомчих закладів
охорони здоров'я та утримання штатів медичних працівників, які
входять до штату Підприємства за рахунок коштів Підприємства.
 
   7.4. Підприємства відповідно до Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) забезпечують проведення попереднього (при
прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у
професійному доборі, а також щорічного огляду осіб віком до
21 року згідно з "Положенням про порядок проведення медичних
оглядів працівників  певних  категорій",  затвердженим наказом
Мінохорони здоров'я від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) із змінами і
доповненнями від 7.06.99 N 139 ( z0428-99 ).
 
   7.5. Сприяти запровадженню страхування працівників відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та
професіонального  захворювання,  які   спричинили   втрату
працездатності" ( 1105-14 ).
 
   7.6. Вжити заходів щодо ліквідації заборгованості по виплатам
одноразової допомоги  та  відшкодуванню  шкоди  особам,  які
постраждали на виробництві та сім'ям загиблих.
 
        VIII. Гарантії діяльності профспілки
 
   8.1 Права  профспілок  визначаються Законом України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та
іншими законами України, Генеральною угодою, Статутом Профспілок,
колективними договорами Підприємств і цією Угодою.
   Крім законодавчо  закріплених  положень  про  права  і
повноваження профспілкових органів і гарантії їх діяльності,
Міністерство та Підприємства:
 
   8.2. Всіляко сприяють профспілкам в їх діяльності.
 
   8.3. Надають  профспілковим  комітетам  у  безкоштовне
користування необхідні приміщення для роботи та проведення зборів,
засоби зв'язку, транспорт, будинки і споруди для проведення
культурно-освітньої  роботи,  спортивно-оздоровчих  заходів,
санаторного лікування.
 
   8.4. Забезпечують безкоштовно технічними засобами зв'язку для
проведення один раз в місяць, протягом 45 хвилин, селекторних
нарад  Центральних органів Профспілок з обласними галузевими
профорганами та профспілковими комітетами енергопідприємств.
 
   8.5. Надсилають документи з питань регулювання діяльності
трудових колективів, а також документи, розроблені за участю і
погоджені  з  відповідними  профспілковими  органами,  щодо
застосування законодавства про працю, з економічних та соціальних
питань.
 
   8.6. Забезпечують  профспілкові   органи   статистичною
інформацією про факти порушення законодавства про оплату праці та
притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
 
   8.7. Надають попередню роботу (посаду), а за її відсутності -
іншу рівноцінну роботу (посаду) з оплатою за перенавчання за
рахунок коштів Підприємства виборним профспілковим працівникам
після закінчення їх повноважень за виборною посадою.
 
   8.8. Виборні та штатні працівники профспілкових органів мають
однакові права з членами трудових колективів на отримання пільг
при акціонуванні та приватизації, а працівники  профспілкових
комітетів  Підприємств  користуються  соціальними  пільгами,
гарантіями і компенсаціями, що встановлені на Підприємстві; на них
поширюється  діюча  система преміювання за підсумками роботи
Підприємств на рівні з усіма членами трудового колективу.
 
   8.9. Надавати  працівникам  Підприємств,  що  обрані  до
профспілкових органів усіх рівнів, а також утворених при них
комісій та інспекцій, не звільненим від виробничої діяльності,
вільний від роботи час - не менше 4-х годин на тиждень із
збереженням середньої заробітної плати на умовах і в порядку,
визначених колективними договорами, для виконання профспілкових
обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час їх
профспілкового навчання.
 
   8.10. За згодою  працівника  Підприємства  централізовано
зобов'язані  відраховувати  членські  профспілкові  внески та
перераховувати їх на рахунки відповідних профспілкових комітетів в
день отримання коштів в установах банків на заробітну плату.
 
   8.11. Підприємства  включають  працівників  профспілкових
органів відповідних рівнів галузі до комісії з питань зміни форм
власності.
 
   8.12. Підприємства зобов'язані відраховувати профспілковим
комітетам   кошти   на   проведення   культурно-масової,
спортивно-оздоровчої роботи, роботи з дітьми. Розмір відрахувань
визначається колективними договорами, але не може бути меншим ніж
0,3% фонду оплати праці, крім бюджетних організацій (ст. 55 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ).
 
   8.13. Підприємства відповідно до чинного законодавства не
втручаються у статутну діяльність Профспілок і не приймають
рішень, що обмежують її права та повноваження,  передбачені
Статутом Профспілок, цією Угодою та колективним договором.
 
   8.14. Зараховують стаж роботи на виборних посадах профорганів
галузі до стажу роботи на підприємствах енергетики.
 
   8.15. Забезпечують вільний доступ на місця роботи членів
профспілки Підприємств працівникам галузевої профспілки за їх
посвідченням.
 
   8.16. При  формуванні  органів  управління  та  контролю
господарських товариств, профком пропонує включати до їх складу
своїх представників.
 
   8.17. Проекти нормативно-правових актів,  які  стосуються
трудових  відносин  або  соціального  захисту  працівників
розробляються Міністерством з урахуванням думки профспілки.
 
   8.18. З метою забезпечення соціального захисту працюючих
керівники Підприємств погоджують з профспілковими комітетами всі
накази, що стосуються питань умов, оплати та охорони праці,
трудових,  соціальних,  культурно-побутових  та  інших питань
соціально-трудових відносин.
 
   8.19. На  принципах  соціального  партнерства  проводять
зустрічі,  консультації і інформують Профспілки про плани і
напрямки розвитку галузі, забезпечують  участь  представників
Профспілок у нарадах (засіданнях колегії, комісіях тощо) з питань,
що  стосуються  соціально-трудових  і  економічних  інтересів
працівників галузі.
 
   8.20. Надають  технічним  інспекторам  праці  профспілки
можливість безперешкодного входу на Підприємства за посвідченнями
профспілки або іншими документами, оформленими у встановленому
порядку, та забезпечують їх, при необхідності,  відповідними
засобами індивідуального захисту для проведення профілактичної
роботи з охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ).
 
         Розділ IX. Дія Угоди та порядок
        внесення доповнень та змін до неї.
          Контроль за виконанням Угоди
          і відповідальність Сторін
 
   9.1. Ця Угода набирає чинності з дня підписання її Сторонами
і діє до укладання нової.
 
   9.2. Кожна із Сторін має право вносити пропозиції щодо змін
та доповнень до тексту Угоди. Ці пропозиції можуть бути враховані
лише за згодою обох Сторін.
 
   9.3. Сторони забезпечують здійснення регулярних перевірок і
постійного контролю за виконанням Угоди та колективних договорів
насамперед стосовно своєчасності виплати працівникам Підприємств
заробітної плати та погашення заборгованості з неї.
 
   9.4. Сторони  несуть  безпосередню  відповідальність  за
виконання взятих зобов'язань у порядку, визначеному законодавством
України.
 
   9.5. Хід виконання Угоди розглядається не менше двох разів на
рік на відповідному рівні. Робоча комісія здійснює контроль та
доводить інформацію  про  хід  виконання  Угоди  до  відома
профспілкових та господарських органів на місцях.
 
   9.6. За три місяці до закінчення строку дії цієї Угоди за
ініціативою однієї з Сторін  розпочинаються  переговори  про
укладення Угоди на 2004 рік.
 
   9.7. Міністерство,  Центральні  органи  Профспілок та їх
територіальні профоргани є уповноваженими представниками трудових
колективів для здійснення контролю за виконанням цієї Угоди і
надання кваліфікованої допомоги адміністраціям та профспілковим
комітетам  Підприємств  в  укладенні і виконанні колективних
договорів.
   Міністерство, Центральні   органи  Профспілок  та  їх
територіальні профоргани є уповноваженими представниками трудових
колективів для здійснення контролю за виконанням цієї Угоди і
надання кваліфікованої допомоги адміністраціям та профспілковим
комітетам  Підприємств  в  укладенні і виконанні колективних
договорів.
   (пункт 9.7.  в  редакції  "Змін  та  доповнень..."  від
30.12.04 р.)
 
   9.8. За порушення або невиконання положень Угоди, ухилення
від  участі  у переговорах, ненадання своєчасної інформації,
необхідної для укладення колективних договорів і  здійснення
контролю, представники Сторін несуть відповідальність, згідно з
Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ) і Законом України "Про колективні договори і угоди"
( 3356-12 ).
 
   9.9. Тлумачення окремих положень цієї Угоди здійснюється
спільно Сторонами, що підписали Угоду.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка