Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку атестації засобів випробувань, що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
             ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
 N 791 від 02.10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 листопада 1998 р.
                   за N 764/3204
 
 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
      з питань технічного регулювання та споживчої політики
  N 289 ( z1233-05 ) від 06.10.2005 )
 
   Про затвердження Порядку атестації засобів випробувань,
   що використовуються під час обов'язкової сертифікації
              продукції
 
 
 
   На виконання статті 12 Закону України "Про якість та безпеку
харчових  продуктів  і  продовольчої  сировини" ( 771/97-ВР )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок атестації засобів випробувань, що
використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, що
додається.
   2. Начальнику управління  метрології,  єдиного  часу  та
еталонних частот Салганику Б.Ш. забезпечити подання на державну
реєстрацію  до  Міністерства  юстиції  України  наказу  "Про
затвердження  Порядку  атестації  засобів  випробувань,  що
використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції".
   3. Директорам державних наукових метрологічних центрів та
територіальних органів Держстандарту України забезпечити безумовне
виконання наказу "Про затвердження Порядку про атестацію засобів
випробувань, що використовуються під час обов'язкової сертифікації
продукції".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держстандарту України Величка О.М.
 
 Голова Держстандарту
 України                       Т.М.Кисільова
 
                        Затверджено
                    Наказ Держстандарту України
                    2 жовтня 1998 року N 791
 
               Порядок
   атестації засобів випробувань, що використовуються під
       час обов'язкової сертифікації продукції
 
           1. Галузь використання
 
   1.1. Цей  порядок  атестації  засобів  випробувань,  що
використовуються під  час обов'язкової сертифікації продукції
(далі - Порядок), поширюється  на  засоби  випробувань,  які
застосовуються  під  час  обов'язкової  сертифікації харчових
продуктів і продовольчої сировини (далі - обладнання), в Системі
сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система), і встановлює загальні
положення, організацію й порядок проведення атестації  цього
обладнання (далі - атестація).
   1.2. Порядок є обов'язковим для:
   органів із сертифікації харчових продуктів і продовольчої
сировини, акредитованих у Системі, які використовують результати
випробувань харчових продуктів і продовольчої сировини з метою її
сертифікації у Системі (далі - органи із сертифікації);
   випробувальних лабораторій  (центрів),  акредитованих  у
Системі, які проводять  випробування  харчових  продуктів  і
продовольчої сировини з метою її сертифікації в Системі (далі -
лабораторії);
   підприємств (їх об'єднань), установ і організацій незалежно
від форм власності та виду діяльності, що діють на території
України, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які є
власниками обладнання й мають довгострокові договори про оренду
зазначеного обладнання лабораторіями (далі - власники обладнання).
   1.3. Порядок діє до розробки і затвердження  державного
стандарту  України  або  іншого нормативного документа, який
регламентує загальні положення, організацію й порядок проведення
атестації обладнання.
   1.4. Порядок не поширюється на засоби вимірювальної техніки
та вбудовані вимірювальні канали, що входять до складу обладнання.
   1.5.  Порядок розроблений з урахуванням положень та на
розвиток ГОСТ 24555 і може застосовуватись під час атестації
обладнання, яке використовується у процесі проведення сертифікації
будь-яких видів продукції.
 
           2. Загальні положення
 
   2.1. Обладнання застосовується під час випробувань харчових
продуктів і продовольчої сировини (далі - продукція) з метою її
обов'язкової сертифікації в Системі лише після його атестації
згідно із цим Порядком.
   2.2. Атестація обладнання проводиться з метою забезпечення
достовірності і відтворюваності результатів випробувань продукції.
   2.3. Основними завданнями атестації обладнання є:
   визначення точнісних характеристик обладнання;
   встановлення відповідності визначених точнісних характеристик
обладнання вимогам нормативних документів на продукцію,  яка
випробовується, та методикам випробувань відповідно до галузі
акредитації лабораторії;
   перевірка відповідності обладнання вимогам безпеки й охорони
навколишнього середовища.
   2.4. Атестації підлягає обладнання - технічні засоби, які
використовуються під час випробувань продукції з  метою  її
обов'язкової сертифікації і призначені для:
   відтворення умов  випробувань  (температури,  відносної
вологості, атмосферного тиску, параметрів мереж живлення тощо);
   відтворення факторів, які повинні діяти на продукцію під час
випробувань згідно із нормативними документами на цю продукцію і
методиками її випробувань;
   контролю нормованих параметрів і характеристик продукції за
альтернативною ознакою.
 
   2.5. Цим  Порядком  запроваджується  три  види атестації
обладнання: первинна, періодична, позачергова.
   2.5.1. Первинна  атестація  проводиться  перед  введенням
обладнання  в  експлуатацію  з  метою  використання під час
обов'язкової сертифікації продукції.
   2.5.2. Періодична атестація проводиться під час експлуатації
обладнання з періодичністю, яка встановлена під час проведення
первинної атестації цього обладнання.
 
   2.6. Позитивні результати атестації обладнання є підставою
для застосування цього обладнання під час випробувань продукції з
метою її обов'язкової сертифікації в Системі.
   За негативних  результатів  атестації  обладнання  не
допускається до застосування під час випробувань продукції з метою
її обов'язкової сертифікації в Системі.
   2.7. Роботи, пов'язані з проведенням атестації, оплачують
лабораторії або власники обладнання, які подали це обладнання на
атестацію, на підставі договорів.
 
           3. Організація атестації
 
   3.1. Проведення атестації організує орган із сертифікації, що
використовує  результати  випробувань  продукції  з метою її
сертифікації  в  Системі,  які  проводяться із застосуванням
обладнання.
   3.2. Атестація обладнання передбачає такі етапи:
   подання заявки на проведення атестації, її  розгляд  та
прийняття рішення за заявкою;
   розгляд проекту програми й методики атестації  (далі  -
програма) та її затвердження;
   проведення експертизи документів, що подані на атестацію;
   проведення експериментальних досліджень зразків обладнання;
   оформлення матеріалів за результатами атестації.
   3.3. Заявки на проведення первинної або періодичної атестації
обладнання подаються лабораторіями або власниками  обладнання
органам із сертифікації не пізніше ніж за 30 календарних днів до
планованого терміну проведення атестації за формою, що наведена в
додатку 1.
 
   3.4. Атестацію обладнання проводять комісії з атестації,
створені відповідним наказом органу із сертифікації.
   3.4.1. До складу комісій з атестації включають представника
(представників):
   органу із сертифікації;
   лабораторії;
   власника обладнання;
   територіального органу за місцезнаходженням лабораторії та
(або) власника обладнання.
   За потреби до роботи комісій можуть залучатись представники
основного споживача продукції або інших зацікавлених організацій
(потребу  залучення  цих  представників  визначає  орган  із
сертифікації на етапі розгляду заявки).
   Головою комісії з атестації призначається представник органу
із сертифікації.
 
         4. Порядок проведення атестації
 
   4.1. Первинна і періодична атестація обладнання проводиться
згідно із програмою,  погодженою  територіальним  органом  і
затвердженою органом із сертифікації.
   За погодженням з органом  із  сертифікації  допускається
проведення  атестації обладнання згідно з раніше розробленою
програмою, яка поширюється на аналогічне обладнання.
   Обсяг і методику проведення позачергової атестації встановлює
орган із сертифікації.
   4.2. Проект програми розробляється лабораторією або власником
обладнання й після погодження її територіальним органом подається
на  затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до
планованого терміну початку проведення атестації.
   4.3. Проект програми повинен містити:
   перелік обладнання, яке підлягає атестації і його основні
точнісні характеристики;
   узагальнений перелік продукції, яка буде  випробовуватись
(випробовується) із застосуванням обладнання відповідно до галузі
акредитації лабораторії;
   зміст робіт щодо проведення експертизи матеріалів, які подані
на атестацію, та експериментальних досліджень зразків обладнання,
а також вказівки щодо методики проведення цих робіт;
   порядок оформлення матеріалів за результатами атестації.
   4.4. Орган із сертифікації протягом 10 календарних днів
приймає рішення щодо можливості проведення атестації за наданим
проектом програми й затверджує або повертає проект програми із
зауваженнями й рекомендаціями щодо усунення недоліків.
   В останньому випадку проект програми повинен бути поданий на
затвердження повторно. Термін розгляду програми у  разі  її
повторного  подання на  затвердження не повинен перевищувати
10 календарних днів.
   4.5. На етапах проведення експертизи матеріалів, що подані на
атестацію, та експериментальних досліджень зразків обладнання
комісії з атестації повинні надаватись матеріали за результатами:
   державної метрологічної  атестації  чи  повірки  засобів
вимірювальної техніки або вбудованих вимірювальних каналів, що
входять до складу обладнання;
   попередньої атестації обладнання, проведеної лабораторією або
власником обладнання (у випадках проведення первинної атестації);
   контролю точнісних характеристик обладнання, який лабораторія
або власник обладнання проводить у процесі експлуатації обладнання
(у випадках проведення періодичної або позачергової атестації).
   Крім того, до комісії мають бути подані:
   експлуатаційна документація на обладнання;
   проект програми й методики періодичної атестації (у випадках
проведення первинної атестації).
 
   4.6. Порядок проведення первинної атестації
   4.6.1. Під час проведення експертизи матеріалів, які подані
на атестацію, повинно бути встановлено:
   повнота та  правильність  нормування  в  експлуатаційній
документації точнісних характеристик обладнання;
   відповідність нормованих значень  точнісних  характеристик
обладнання, що наведені в експлуатаційній документації на це
обладнання, вимогам нормативних документів на продукцію, яка
випробовується, та методикам випробувань продукції відповідно до
галузі акредитації лабораторії;
   достатність обсягу   контролю  точнісних  характеристик
обладнання в процесі його експлуатації та правильність методів
цього контролю, що наведені в експлуатаційній документації;
   достовірність матеріалів  за  результатами  попередньої
атестації  обладнання,  проведеної лабораторією або власником
обладнання;
   достатність обсягу й правильність викладення проекту програми
й  методики  періодичної  атестації,  а  також  правильність
встановлення періодичності цієї атестації. Рішення з цього питання
приймається з урахуванням результатів експериментальних досліджень
зразків обладнання за п.4.6.2.
   4.6.2. Під час  проведення  експериментальних  досліджень
зразків обладнання перевіряється:
   відповідність точнісних характеристик  зразків  обладнання
нормованим значенням, що наведені в експлуатаційній документації
на обладнання;
   придатність зразків обладнання для проведення випробувань
продукції згідно із методиками випробувань на продукцію відповідно
до галузі акредитації лабораторії;
   відповідність зразків  обладнання  вимогам  щодо  безпеки
експлуатації та охорони навколишнього середовища.
 
   4.7. Порядок проведення періодичної атестації
   4.7.1. Під час проведення експертизи матеріалів, які подані
на атестацію, встановлюється:
   відповідність нормованих значень  точнісних  характеристик
обладнання, що наведені в експлуатаційній документації на це
обладнання, вимогам нормативних документів на продукцію, яка
випробовується, методикам випробувань продукції відповідно до
галузі акредитації лабораторії - у випадках наявності змін у
галузі акредитації;
   достовірність матеріалів за результатами контролю точнісних
характеристик обладнання, який лабораторія або власник обладнання
проводить у процесі експлуатації обладнання.
   4.7.2. Обсяг експериментальних досліджень під час проведення
періодичної атестації обладнання повинен відповідати п.4.6.2.
 
        5. Оформлення результатів атестації
 
   5.1. Результати  експертизи  матеріалів,  що  подані  на
атестацію,  оформлюються переліком недоліків, які виявлені в
наданих матеріалах.
   У цьому переліку наводяться зауваження за кожним поданим
документом і конкретні рекомендації щодо їх усунення.
   Зазначений перелік підписується головою комісії і членами
комісії, які проводили експертизу матеріалів.
   5.2. Результати  експериментальних  досліджень  зразків
обладнання оформлюються протоколами довільної форми, які повинні
складатись за кожним пунктом програми й містити:
   зміст досліджень;
   посилання на методику досліджень (пункт програми);
   умови досліджень;
   перелік засобів вимірювальної техніки та іншого устаткування,
які застосовувались під час проведення досліджень, з наведенням
назви, умовного позначення й заводських номерів;
   узагальнені результати досліджень;
   висновки щодо результатів досліджень.
   В обгрунтованих випадках допускається складати протоколи за
двома або декількома пунктами програми.
   Зазначені протоколи підписуються головою комісії і членами
комісії, які проводили експериментальні дослідження.
   5.3. Результати атестації обладнання оформлюються актом за
результатами атестації, форма якого наведена в додатку 2.
   Зазначений акт підписується головою і членами комісії з
атестації і затверджується керівником органу із сертифікації, який
видав наказ про створення комісії з атестації.
   5.4. На підставі позитивних результатів атестації лабораторії
або власнику обладнання видаються  свідоцтва  про  атестацію
обладнання за формою, наведеною в додатку 3.
   Зазначені свідоцтва  оформлюються  територіальним  органом
протягом 5 календарних днів із дня підписання акта за результатами
атестації і підписуються керівником територіального органу.
   5.5. Кожен атестований зразок обладнання підлягає реєстрації
відповідно до ДСТУ 3412.
   5.6. За негативних результатів періодичної або позачергової
атестації обладнання наявні свідоцтва про атестацію анулюються.
   У цих випадках комісія з атестації повинна зробити висновки
щодо можливості проведення лабораторією випробувань продукції
згідно з методиками випробувань виходячи з галузі акредитації
лабораторії і надати відповідні рекомендації Держстандарту.
   5.7. Рішення  комісії з атестації можуть бути оскаржені
лабораторіями або власниками обладнання перед  Держстандартом
протягом  20  календарних  днів  із дня підписання акта за
результатами атестації.
 
                          Додаток 1
                       до пункту 3.3 Порядку
                       (рекомендований)
 
     Форма заявки на проведення атестації обладнання
 
                       Керівнику органу
                       із сертифікації
                       ____________________
                       (прізвище, ініціали)
 
               Заявка
 
   Просимо організувати проведення ___________________ атестації
                    (вид атестації)
випробувального обладнання, що зазначене нижче і належить ________
                        (назва лабораторії
_________________________________________________________________
          та/або власника обладнання)
_________________________________________________________________
     (перелік обладнання, що подається на атестацію)
   Зазначене випробувальне обладнання буде використовуватись
(використовується) під час випробувань____________________________
               (узагальнений перелік продукції, для
_________________________________________________________________
       випробувань якої призначене обладнання)
   Атестацію пропонуємо провести в період ______________________
_________________________________________________________________
       (планований термін проведення атестації)
   Оплату робіт,  пов'язаних  із  проведенням  атестації,
гарантуємо.
 
 Директор        ___________     ____________________
             (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер   ___________     ____________________
             (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
                          Додаток 2
                       до пункту 5.3 Порядку
                       (обов'язковий)
 
        Форма акта за результатами атестації
 
                       Затверджую
                    ____________________
                       (посада)
                  ______________________________
                  (назва органу із сертифікації)
                  ______________________________
                  (підпис) (ініціали, прізвище)
                  "___" _______ _______ р.
 
                        М.П.
 
                Акт
 
   за результатами атестації*__________________________________,
        (назва та умовне позначення обладнання, заводський
                 порядковий номер)
поданого ___________________________________________
        (назва лабораторії або власника)
 
_______________
   * У разі одночасного проведення атестації групи обладнання
результати цієї атестації слід оформлювати одним актом, а зміст
пункту 2 цього акта - викладати в додатку до нього.
 
   1. Комісія у складі ________________________________________,
          (склад комісії з наведенням посад, прізвищ та
             ініціалів голови й членів комісії)
що призначена наказом ____________________________________________
              (назва органу із сертифікації)
від _______ р. N ____, у період із ______ р. по _______ р. провела
атестацію _______________________________________________________.
      (назва та умовне позначення обладнання, заводський
               порядковий номер)
   Атестація обладнання проводилась ___________________________.
                   (місце проведення атестації)
   2. _______________________________________________ призначене
      (назва та умовне позначення обладнання)
__________________________________________________________________
     (призначення та галузь застосування обладнання)
і має такі точнісні характеристики_______________________________.
                   (точнісні характеристики
                       обладнання)
   3. Комісія  провела  атестацію  обладнання  згідно  із
затвердженою програмою і методикою атестації, яка додається до
акта.
   4. За результатами проведеної атестації комісія встановила,
що зразки _________________________________ можуть застосовуватись
   (назва та умовне позначення обладнання)
(не можуть застосовуватись) під час випробувань продукції згідно
із _______________________________________________________________
  (позначення документів, які регламентують методики випробувань
____________.
продукції)
   5. У процесі проведення атестації відмічено такі недоліки:
_________________________________________________________________
    (перелік недоліків, що виявлені в процесі проведення
              атестації)
   6. На  підставі результатів проведеної атестації комісія
вважає за доцільне:
__________________________________________________________________
(рекомендації щодо:  оформлення  свідоцтв  про  атестацію;
встановлення  періодичності  атестації;  узгодження  програм
періодичної атестації; усунення недоліків, що виявлені в процесі
проведення атестації з наведенням термінів усунення - у випадках
позитивних результатів атестації)
__________________________________________________________________
 
   Додатки: 1. Призначення, галузь застосування і точнісні
        характеристики обладнання (у випадках проведення
        атестації групи обладнання).  
 
        2.  Протоколи за результатами експериментальних
        досліджень зразків обладнання.
 
   _________________________________
   (посади, прізвища та ініціали,
   _________________________________
   підписи голови та членів комісії)
 
                         Додаток 3
                       до пункту 5.4 Порядку
                       (обов'язковий)
 
       Форма свідоцтва про атестацію обладнання
 
__________________________________________________________________
   (назва територіального органу, який оформлює свідоцтво
__________________________________________________________________
             про атестацію)
 
       Свідоцтво N ____ від _____________ р.
 
   про атестацію _______________________________________________
          (назва та умовне позначення обладнання, назва
__________________________________________________________________
  виробника, рік виготовлення, заводський порядковий номер,
_________________________________________________________________
             назва власника)
   __________________________________________________ призначене
    (назва та умовне позначення обладнання)
_________________________________________________________________
     (призначення та галузь застосування обладнання)
 
   Точнісні характеристики _____________________________________
              (назва та умовне позначення обладнання)
наведені в _______________________________________________________
      (назва та позначення експлуатаційної документації на
__________________________________________________________________
              обладнання)
   На підставі позитивних результатів ________________ атестації
                     (вид атестації)
(акт від _________ р.) ___________________________________________
             (назва та умовне позначення обладнання,
              заводський порядковий номер)
визнане таким, що може застосовуватись під  час  випробувань
продукції згідно із _____________________________________________
           (позначення документів, які регламентують
              методики випробувань продукції)
   Результати експериментальних досліджень _____________________
                       (назва та умовне
____________________________
позначення обладнання)
 
наведені в протоколі атестації від _____________ р. N _______, що
додається до цього свідоцтва.
   Чергову атестацію ___________________________________________
             (назва та умовне позначення обладнання)
 
провести відповідно до ________________________________________ не
              (позначення програми й методики
                 періодичної атестації)
пізніше ______________ р.
 
 Керівник територіального
 органу           ___________    ____________________
               (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
   М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка