Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            18.10.2004 N 909
 
     Про Порядок контролю за правильним та цільовим
     використанням коштів Державного бюджету України,
      що виділяються на підготовку та проведення
     виборів Президента України, народних депутатів
        України та всеукраїнського референдуму
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
             Центральної виборчої комісії
       N 54 ( v0054359-05 ) від 10.03.2005 
             Наказом Міністерства фінансів
       N 244 ( v0244201-05 ) від 23.03.2005 )
 
 
 
   Відповідно до частини десятої статті 38 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 12, 13,
пунктом 7 статті 18, пунктом 4 статті 19, пунктом 7 статті 20,
частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію"   ( 1932-15 ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за правильним та цільовим
використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку та проведення виборів Президента України, народних
депутатів України та всеукраїнського референдуму (додається).
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 18 червня 1999 року N 98 ( v0098359-99 ) "Про
Порядок здійснення  контролю  за  використанням  коштів,  що
виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення
підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму".
 
   3. Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 18 жовтня 2004 року N 909
 
               ПОРЯДОК
        контролю за правильним та цільовим
       використанням коштів Державного бюджету
       України, що виділяються на підготовку
      та проведення виборів Президента України,
         народних депутатів України та
          всеукраїнського референдуму
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за
правильним та цільовим використанням виборчими  комісіями  і
комісіями з всеукраїнського референдуму коштів Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку та проведення виборів
Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського
референдуму (далі - кошти Державного бюджету України).
 
   2. Контроль  за  використанням коштів Державного бюджету
України Центральною виборчою комісією здійснюється Рахунковою
палатою, органами Державного казначейства України відповідно до їх
повноважень, встановлених законами України.
 
   Контроль за використанням коштів Державного бюджету України
територіальними,  окружними  виборчими комісіями, комісіями з
всеукраїнського референдуму, які є юридичними особами (далі -
виборчі комісії, комісії з референдуму), здійснюється Центральною
виборчою  комісією, органами Державного казначейства України,
органами  державної  контрольно-ревізійної  служби.  У  разі
необхідності до проведення перевірок залучаються інші відповідні
державні органи.
 
   3. Для  здійснення своєчасного контролю за використанням
коштів Державного бюджету України Центральна виборча комісія в
тижневий строк після затвердження кошторису Центральної виборчої
комісії  на підготовку і проведення виборів, всеукраїнського
референдуму надає Державному казначейству України копію постанови
Центральної виборчої комісії про затвердження цього кошторису, а
після утворення виборчих комісій, комісій з референдуму надає
Головному  контрольно-ревізійному  управлінню  України адреси,
телефони виборчих комісій, комісій з референдуму та прізвища,
імена, по батькові голів цих комісій.
 
   4. Органи Державного казначейства України здійснюють контроль
за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії проведення
платежу на підставі підтверджуючих документів відповідно  до
кошторисів  Центральної  виборчої  комісії  на підготовку та
проведення виборів,  всеукраїнського  референдуму,  кошторисів
виборчих комісій, комісій з референдуму.
 
   5. Центральна  виборча  комісія  здійснює  контроль  за
використанням коштів Державного бюджету України шляхом:
 
   1) перевірки  правильності  складання кошторисів виборчих
комісій, комісій з референдуму щодо законності та правильності
розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх
розподілу за економічною класифікацією, використання середніх норм
видатків окружних виборчих комісій та середніх норм видатків для
потреб дільничних виборчих комісій, а також інших показників
відповідно до законодавства;
 
   2) моніторингу виконання кошторисів виборчих комісій, комісій
з референдуму на підставі перевірки відповідності показників
повідомлень виборчих комісій, комісій з референдуму про витрачання
коштів, що  надсилаються  до  Центральної  виборчої  комісії
10, 20, 30 числа кожного поточного місяця, показникам кошторису
виборчих комісій, комісій з референдуму;
 
   3) перевірки фінансової звітності виборчих комісій, комісій з
референдуму.
 
   6. Органи державної контрольно-ревізійної служби здійснюють
контроль за цільовим та ефективним використанням коштів Державного
бюджету України у формі ревізій і перевірок в усіх виборчих
комісіях,  комісіях  з  референдуму до закінчення строку їх
повноважень.
 
   7. Органами державної контрольно-ревізійної служби під час
проведення ревізій і перевірок обов'язково  перевіряються  і
відображаються у відповідних актах (довідках) такі питання:
 
   1) дотримання порядку складання, затвердження та виконання
кошторисів, внесення до них змін;
 
   2) стан збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;
 
   3) дотримання порядку ведення та обліку касових і банківських
операцій;
 
   4) додержання вимог законодавства України щодо оплати праці
членів виборчих комісій, комісій з референдуму, спеціалістів і
технічних  працівників, залучених до роботи в цих комісіях,
зокрема: достовірності довідок з основного місця роботи про
середню  заробітну плату членів виборчих комісій, комісій з
референдуму, звільнених від виконання виробничих або службових
обов'язків за основним місцем роботи; наявності фактів виплати
заробітної плати зазначеним членам виборчих комісій, комісій з
референдуму одночасно у виборчій комісії, комісії з референдуму та
за основним місцем роботи;
 
   5) розрахунки із підзвітними особами, у тому числі в частині
дотримання порядку відшкодування витрат на службові відрядження;
 
   6) правильність і цільове використання коштів на придбання
матеріальних цінностей (інвентарю та обладнання),  повне  та
своєчасне  їх  оприбуткування, правомірність та достовірність
передачі матеріальних цінностей на зберігання до відповідних
місцевих рад, у тому числі використання матеріальних цінностей,
придбаних під час проведення попередніх виборів, всеукраїнського
референдуму і переданих на зберігання;
 
   7) наявність матеріальних цінностей, у тому числі участь у
проведенні вибіркової інвентаризації;
 
   8) додержання вимог законодавства України про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 
   9) наявність  договорів  з  підприємствами,  установами,
організаціями та фізичними особами на виконання робіт, надання
послуг, розрахунки за ними;
 
   10) дотримання виборчими комісіями, комісіями з референдуму
встановленого порядку використання автотранспорту;
 
   11) наявність фактів витрачання коштів Державного бюджету
України на оплату приватних міжміських переговорів за телефонними
номерами виборчих комісій, комісій з референдуму;
 
   12) результати проведених зустрічних перевірок;
 
   13) правильність,  повнота  та  достовірність  ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 
   14) достовірність відомостей про дебіторську та кредиторську
заборгованості;
 
   15) інші питання в межах своїх повноважень, що передбачені
законами України.
 
   Органи державної контрольно-ревізійної служби негайно, але не
пізніш  як  через  три дні після підписання, надсилають до
Центральної виборчої комісії копію акта (довідки)  перевірки
використання виборчими комісіями, комісіями з референдуму коштів
Державного бюджету України.
 
   Органи державної  контрольно-ревізійної  служби  у  разі
виявлення  під  час проведення ревізій і перевірок порушень
законодавства передають матеріали  ревізій  і  перевірок  до
правоохоронних органів, а також вживають відповідних заходів
згідно з вимогами Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), іншими
нормативно-правовими актами України з цього питання (зокрема,
порушують  справи  про  адміністративні  правопорушення  щодо
відповідальних осіб відповідно до чинного законодавства України),
про що повідомляють Центральну виборчу комісію.
 
   8. Голови виборчих комісій, комісій з референдуму зобов'язані
поінформувати органи державної контрольно-ревізійної служби, що
здійснювали ревізії і перевірки, а також Центральну виборчу
комісію про усунення порушень та недоліків, виявлених під час
проведення ревізій і перевірок.
 
   9. Головне контрольно-ревізійне управління України здійснює
узагальнення  інформації,  одержаної  від відповідних органів
державної контрольно-ревізійної служби за результатами проведення
ревізій і перевірок щодо цільового та ефективного використання
коштів Державного бюджету України, і у двомісячний строк з дня
офіційного  оприлюднення результатів виборів чи опублікування
повідомлення  про  результати  референдуму надсилає зазначене
узагальнення до Центральної виборчої комісії разом з довідкою про
передані до правоохоронних органів матеріали ревізій і перевірок.
 
   Головне контрольно-ревізійне управління України надсилає до
Центральної виборчої комісії довідку про результати розгляду
правоохоронними  органами  матеріалів  ревізій  і  перевірок
щоквартально до  закінчення  розгляду  зазначених  матеріалів
правоохоронними органами.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 54 ( v0054359-05 ) від 10.03.2005, Наказом
Міністерства фінансів N 244 ( v0244201-05 ) від 23.03.2005 )
 
   10. Пропозиції, заяви, скарги з питань використання коштів
Державного бюджету України, у тому числі такі, що надійшли після
закінчення  строку  повноважень  виборчих комісій, комісій з
референдуму, розглядаються Центральною виборчою комісією, а також
органами державної контрольно-ревізійної служби за зверненнями
Голови та членів Центральної виборчої комісії.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка