Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту дитячого спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей" Міністерства охорони здоров'я України

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.11.2005 N 615
 
 
        Про затвердження Статуту дитячого
     спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей"
       Міністерства охорони здоров'я України
 
 
   З метою приведення у  відповідність  до  вимог  чинного
законодавства   України   установчих  документів  дитячого
спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей"  Міністерства
охорони здоров'я України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Статут дитячого спеціалізованого клінічного
санаторію "Хаджибей" Міністерства охорони здоров'я України (нова
редакція) (додається).
 
   2. Головному  лікарю дитячого спеціалізованого клінічного
санаторію "Хаджибей" Пруссу С.В. провести в установленому чинним
законодавством України порядку державну реєстрацію Статуту.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Відділу організації санаторно-курортного лікування Дишлового І.М.
 
 Міністр                        Ю.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   17.11.2005 N 615
 
 
               СТАТУТ
        Дитячого спеціалізованого клінічного
            санаторію "Хаджибей"
 
             (нова редакція)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Дитячий спеціалізований клінічний санаторій "Хаджибей"
(в подальшому Санаторій) є державним санаторно-курортним закладом.
 
   1.2. Санаторій  підпорядковується  Міністерству  охорони
здоров'я України, діє на підставі цього Статуту і у своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами
України, Указами  Президента  України,  постановами  Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України
та іншими чинними нормативно-правовими актами.
 
   1.3. Санаторій є юридичною особою, має печатку, штампи із
зазначенням своєї назви, бланки, знак(и) для товарів та послуг,
поточний та інші рахунки в органах державного казначейства та в
банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи
відповідно до чинного законодавства України.
 
   1.4. Відносини з фізичними та юридичними особами здійснюються
на  договірних  засадах  у  відповідності  до вимог чинного
законодавства України.
 
   1.5. Назва Санаторію українською та російською мовами:
   1.5.1. Дитячий   спеціалізований   клінічний  санаторій
"Хаджибей";
   1.5.2. Детский  специализированный  клинический  санаторий
"Хаджибей".
 
   1.6. Місцезнаходження  Санаторію:  67663,  Одеська  обл.,
Біляївський р-н АР Крим, м. Євпаторія, вул. П. Морозова, 1/3.
 
   1.7. Місцезнаходження Санаторію є його юридичною адресою. У
разі зміни юридичної адреси, Санаторій зобов'язаний повідомити про
це у п'ятиденний строк орган, що здійснив реєстрацію Санаторію, та
Міністерство охорони здоров'я України.
 
       2. Мета створення та напрямки діяльності
 
   2.1. Метою створення та функціонування Санаторію є надання
кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги з реабілітації
хворих, відповідно до медичного профілю Санаторію.
   Медичний профіль  Санаторію  встановлюється та змінюється
Міністерством охорони здоров'я України за поданням відповідних
документів.
 
   2.2. Основними напрямками діяльності Санаторію є:
   2.2.1. здійснення медичної практики відповідно до ліцензії;
   2.2.2. надання  комплексного  лікування  з  максимальним
використанням кліматичних факторів,  лікувально-оздоровчих  та
нетрадиційних методів;
   2.2.3. додержання санітарно-епідеміологічного режиму;
   2.2.4. розробка та впровадження нових ефективних методів
діагностики, лікування та реабілітації, а також організації форм
роботи передових санаторно-курортних установ;
   2.2.5. проведення аналізу ефективності лікування хворих на
санаторному етапі;
   2.2.6. здійснення заходів  щодо  підвищення  кваліфікації
медичного, педагогічного та обслуговуючого персоналу Санаторію;
   2.2.7. співпраця з профільними науково-дослідними інститутами
і кафедрами медичних університетів, проведення науково-практичних
робіт з питань розроблення, впровадження та використання нових
методів лікування та реабілітації;
   2.2.8. участь в  організації  та  проведенні  семінарів,
науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів,
медичних рад тощо та контроль за якістю лікувально-діагностичного
процесу;
   2.2.9. зміцнення матеріально-технічної бази Санаторію  та
організація її експлуатації;
   2.2.10. здійснення діяльності  щодо  зберігання,  обліку,
придбання,  відпустку,  знищення,  транспортування наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
   2.2.11. проведення  психолого-педагогічної  реабілітації,
логопедичної корекції та тифлопедагогіки;
   2.2.12. організація    навчально-виховного    процесу,
загальноосвітньої школи I-III ступенів для дітей, які потребують
корекції фізичного та розумового розвитку, професійно-технічного
навчання з виробничих професій;
 
   2.3. Інша діяльність, що не суперечить законодавству України
та Статуту Санаторію:
   2.3.1. виконання   функцій    Українського    центру
санаторно-курортної  реабілітації  та  проведення  соціальної
адаптації дітей-інвалідів в формі науково-методичної допомоги
центрам  реабілітації,  дитячим  неврологам,  реабілітаційним
профільним  санаторіям  з  питань  лікування,  освіти  та
медико-соціальної  реабілітації  дітей з органічним ураженням
нервової системи на санаторному етапі; створення банку даних дітей
в Україні з цієї патології;
   2.3.2. надання методичної консультативної допомоги санаторіям
Одеського регіону, підпорядкованим Міністерству охорони здоров'я
України, з питань лікувально-педагогічного та реабілітаційного
процесу.
   Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством
України  потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть
здійснюватися тільки після їх отримання.
 
         3. Майно та фінансова діяльність
 
   3.1. Майно та кошти Санаторію складають необоротні активи
(нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи),
оборотні активи,  а  також  інші  цінності,  вартість  яких
відображається у самостійному балансі.
 
   3.2. Майно та кошти Санаторію є державною власністю та
належать йому на праві оперативного управління.
 
   3.3. Джерелами формування необоротних та оборотних активів
Санаторію є:
   3.3.1. майно, передане йому МОЗ України;
   3.3.2. асигнування з державного бюджету України;
   3.3.3. кошти, а також інше майно, набуте Санаторієм внаслідок
господарської діяльності;
   3.3.4. благодійна допомога;
   3.3.5. власні надходження Санаторію, які надійшли як плата за
послуги, що ним надаються в порядку,  встановленому  чинним
законодавством;
   3.3.6. плата за оренду майна Санаторію;
   3.3.7. надходження від реалізації майна Санаторію, що не
суперечить чинному законодавству України;
   3.3.8. інших джерел, не заборонених чинним законодавством
України.
 
   3.4. Кошти та майно Санаторію використовуються на виконання
діяльності згідно Статуту.
 
   3.5. Передача  майна  Санаторію в оренду здійснюється в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
   3.6. Перевірка  наявності,  порядку  використання  майна,
фінансової  діяльності  Санаторію  здійснюється  відповідними
державними органами та Міністерством охорони здоров'я України в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
   3.7. Санаторій веде бухгалтерську, медичну та статистичну
звітність згідно з чинним законодавством.
 
   3.8. Відносини  Санаторію  з  іншими  підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів.
   3.8.1. Путівки  на  лікування  розсилаються Санаторієм в
Управління охорони здоров'я обласних та міських держадміністрації.
   3.8.2. Санаторій, з дозволу Міністерства охорони здоров'я
України, має право реалізувати путівки з використанням отриманих
коштів на заходи, передбачені кошторисом доходів та видатків
санаторію
 
   3.9. Санаторій зобов'язаний приймати та виконувати доведені
до  нього  в  установленому  законодавством порядку державні
замовлення і державні завдання, а також враховувати їх при
формуванні  виробничої  програми, визначенні перспектив свого
економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів.
 
   3.10. Санаторій забезпечує своєчасну сплату податків та інших
відрахувань згідно з законодавством.
 
   3.11. Санаторій провадить зовнішньоекономічну діяльність у
відповідності до чинного законодавства України.
 
          4. Управління та структура
 
   4.1. Керівником Санаторію є головний лікар, який здійснює
керівництво Санаторієм на засадах єдиноначальності.
 
   4.2. Призначення на посаду головного лікаря здійснюється на
підставі контракту, який укладається між ним та Міністерством
охорони здоров'я України. Звільнення з посади головного лікаря
здійснюється Міністерством охорони здоров'я України на підставі
контракту у відповідності до чинного законодавства України.
 
   4.3. Головний  лікар вирішує самостійно всі питання, що
пов'язані з діяльністю Санаторію, за винятком  питань,  які
відносяться до компетенції Міністерства охорони здоров'я України
та трудового колективу; несе відповідальність за  діяльність
Санаторію та звітує про це перед МОЗ України.
 
   4.4. У межах своєї компетенції головний лікар видає накази,
розпорядження, обов'язкові  для  виконання  усіх  працівників
Санаторію та контролює їх виконання.
 
   4.5. Головний лікар діє від імені Санаторію, без доручення
представляє його інтереси в усіх органах  державної  влади,
місцевого  самоврядування, судах, підприємствах, установах та
організаціях.
 
   4.6. Головний лікар:
   4.6.1. укладає договори та угоди, які пов'язані з діяльністю
Санаторію;
   4.6.2. видає  довіреності  на  представництво  та захист
інтересів в суді та інші довіреності, які пов'язані з діяльністю
Санаторію;
   4.6.3. відкриває рахунки в  банківських  установах,  які
необхідні для діяльності Санаторію;
   4.6.4. має право першого підпису на фінансових документах;
   4.6.5. розпоряджається коштами та майном Санаторію відповідно
до чинного законодавства України;
   4.6.6. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
Санаторію згідно з чинним законодавством України;
   4.6.7. призначає:  заступників,  розподіляє  функції  та
повноваження між ними; керівників підрозділів щодо управління
роботою Санаторію;
   4.6.8. затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
Санаторію, посадові інструкції працівників та інші необхідні
документи;
   4.6.9. заохочує  та  накладає  стягнення  на працівників
Санаторію;
   4.6.10. веде переговори щодо укладення колективного договору,
укладає колективний договір і несе відповідальність за його
виконання;
   4.6.11. забезпечує розробку структури та штатного розпису
Санаторію, подає їх на затвердження до МОЗ України;
   4.6.12. вносить пропозиції МОЗ України щодо внесення змін до
Статуту Санаторію;
   4.6.13. створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
   4.6.14. здійснює  заходи  по  вдосконаленню  організації
заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних
підсумках роботи Санаторію;
   4.6.15. своєчасні розрахунки з працівниками Санаторію;
   4.6.16. виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
   4.6.17. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених
чинним законодавством України.
 
   4.7. Основними  структурними  підрозділами  Санаторію  є
лікувально-діагностичне та медичні відділення.
   4.7.1. три відокремлені реабілітаційно-відновлюючи комплекси
(РВК):
   4.7.1.1. РВК  N  1  (250  ліжок)  -  є  комплексом
медико-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з
органічним ураженням центральної нервової системи та порушеннями
психіки віком 2-10 років та дітей з батьками, до складу якого
входять лікувальні підрозділи та господарча служба.
   4.7.1.2. РВК  N  2  (250  ліжок)  -  є  комплексом
медико-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей
віком 7-18 років з органічним ураженням центральної нервової
системи та порушенням  психіки,  до  складу  якого  входять
лікувально-діагностичні підрозділи, загальноосвітня школа I-III
ступенів, професійно-технічні майстерні та господарча служба.
   4.7.1.3. РВК  N  3  (105  ліжок)  -  є  комплексом
медико-педагогічної та психологічної реабілітації дітей  віком
6-14 років з туберкульозним ураженням очей, до складу якого
входять лікувально-діагностичні підрозділи, загальноосвітня школа
I-II ступенів та господарча служба.
   4.7.2. Організаційно-методичний кабінет для організації та
підтримки зв'язків з науково-дослідними інститутами з питань
розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації
хворих та надання методичної консультативної допомоги санаторіям
МОЗ Одеського регіону.
 
   4.8. Профіль діяльності відділень  визначається  головним
лікарем за погодженням з МОЗ України.
 
      5. Трудовий колектив. Колективний договір
 
   5.1. Трудовий колектив Санаторію складають фізичні особи, які
своєю працею приймають участь в його діяльності на підставі
трудових договорів.
 
   5.2. Трудовий колектив:
   5.2.1. розглядає проект колективного договору та приймає
рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту;
   5.2.2. погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
   5.2.3. розглядає і вирішує питання самоврядування трудового
колективу;
   5.2.4. бере  участь у стимулюванні продуктивності праці,
порушує клопотання про заохочення працівників.
 
   5.3. Колективний договір укладається між Санаторієм (в особі
головного лікаря) і трудовим колективом або уповноваженим ним
органом.
 
   5.4. Колективним   договором   встановлюються   взаємні
зобов'язання   сторін,   регулюються  виробничі,  трудові,
соціально-економічні відносини, а також питання охорони праці,
соціального розвитку та інші питання.
 
   5.5. Спори,  що  виникають  при укладанні або виконанні
колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
 
   5.6. Сторони,  які уклали колективний договір, в строки
передбачені колективним договором, звітують про його виконання на
зборах трудового колективу.
 
           6. Припинення діяльності
 
   6.1. Санаторій припиняє свою діяльність в результаті злиття,
приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
Рішення  про припинення діяльності Санаторію приймається МОЗ
України, а у випадках, передбачених законодавством України, -
судом, в порядку, встановленому законодавством України.
   При реорганізації або ліквідації Санаторію працівникам, які
звільняються,  гарантується  додержання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України.
 
   6.2. Санаторій є таким, що припинив свою діяльність, з дня
внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його
діяльності.
 
            7. Чинність Статуту
 
   7.1. Цей Статут набуває чинності після його реєстрації в
установленому порядку.
 
   7.2. У  випадках зміни чинного законодавства України чи
Статуту Санаторію, відповідні Статті Статуту Санаторію підлягають
змінам.
 
   7.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в тому порядку,
в якому приймався та затверджувався цей Статут.
 
 Головний лікар                     С.К.Хілько
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка