Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про особливості перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд та закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 230 від 05.11.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 грудня 1999 р.
 vd991105 vn230            за N 882/4175
 
  ( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
         комісії з цінних паперів та фондового ринку
   N 413 ( z1016-05 ) від 19.07.2005 )
 
   Про затвердження Положення про особливості перетворення
   закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний
   фонд та закритого взаємного фонду інвестиційної компанії
     у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Указу Президента України
"Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94
N 55/94 та Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення
захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній" від 07.08.99 N 968/99, з метою врегулювання процедури
перетворення  закритого  інвестиційного  фонду  у  відкритий
інвестиційний фонд та закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  Положення  про  особливості  перетворення
закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд та
закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий
взаємний фонд інвестиційної компанії (додається).
   2. Управлінню  регулювання інвестиційної діяльності (Юхно
М.Т.) разом з юридичним управлінням (Почепський Ф.М.) забезпечити
державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України Положення,
затвердженого цим рішенням.
   3. Прес-центру (Шевкіна Л.В.) забезпечити опублікування цього
рішення в установленому чинним законодавством порядку.
   4. Це  Положення  уводиться  в  дію  згідно  з  чинним
законодавством України.
   5. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) забезпечити доведення
до відома територіальних органів Комісії цього рішення.
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 4 листопада 1999 р. N 61
 
                     Затверджено
                  рішенням Державної комісії з
                  цінних паперів та фондового
                  ринку 05.11.99 N 230
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 1999 р.
                   за N 882/4175
 
              Положення
   про особливості перетворення закритого інвестиційного
   фонду у відкритий інвестиційний фонд та закритого
   взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий
        взаємний фонд інвестиційної компанії
 
   Це Положення (далі - Положення) розроблено відповідно до
Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), Законів України "Про
господарські товариства"  (  1576-12  ), "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ), "Про цінні папери  і  фондову  біржу"
( 1201-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного  обігу  цінних  паперів  в  Україні"
( 710/97-ВР ), Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року N 55/94, із змінами
від 28 березня 1995 року N 265/95 та від 18 листопада 1995 року
N 1080/95, Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення
захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній" від 7 серпня 1999 року N 968/99, нормативних актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Відповідно до цього Положення визначається послідовність
дій та організаційних заходів, які потрібно здійснити в процесі
перетворення закритого інвестиційного фонду (як суб'єкта, що
здійснює виключну діяльність із  спільного  інвестування)  у
відкритий  інвестиційний  фонд  (закритого  взаємного  фонду
інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної
компанії) з метою забезпечення захисту прав учасників зазначених
фондів як інвесторів на ринку цінних паперів в Україні.
   У частині перетворення (пов'язаного із зміною виду фонду)
закритого  інвестиційного  фонду  як  закритого  акціонерного
товариства в інше закрите акціонерне товариство правонаступник,
процедура такого перетворення здійснюється відповідно до статей 34
та 36 Закону України "Про підприємства в Україні", статті 19
Закону України "Про господарські товариства" та до Положення про
порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під
час реорганізації товариств, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998
року N 221 ( z0137-99 ).
   1.2. Це Положення застосовується виключно у разі перетворення
закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд або
закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий
взаємний фонд інвестиційної компанії.
   1.3. Перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий
інвестиційний фонд або закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії  у  відкритий  взаємний фонд інвестиційної компанії
здійснюється за рішенням вищого органу відповідно інвестиційного
фонду  або інвестиційної компанії, яке приймається згідно з
вимогами Закону України "Про господарські товариства".
   1.4. Визначення термінів та понять
   У цьому Положенні наведені  нижче  терміни  та  поняття
вживаються в такому значенні:
   перетворення інвестиційного фонду - припинення діяльності
закритого інвестиційного фонду та передача всіх майнових прав та
зобов'язань до відкритого  інвестиційного  фонду,  утвореного
внаслідок такого перетворення тим самим складом засновників, що
передбачає зміну умов розміщення та строків викупу інвестиційних
сертифікатів фонду;
   інвестиційний фонд попередник - закритий інвестиційний фонд,
який  внаслідок перетворення втрачає статус юридичної особи,
виключається з державного реєстру, а дозволи, що були надані йому
відповідними державними органами, анулюються або переоформлюються;
   інвестиційний фонд правонаступник - відкритий інвестиційний
фонд, утворений внаслідок перетворення закритого інвестиційного
фонду у відкритий, до якого перейшли всі майнові права та
зобов'язання інвестиційного фонду попередника, у тому числі й щодо
здійснення розрахунків з учасниками за нарахованими дивідендами за
належними їм інвестиційними сертифікатами інвестиційного фонду
попередника;
   перетворення взаємного  фонду  інвестиційної  компанії  -
припинення діяльності закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії (шляхом прийняття вищим органом інвестиційної компанії
відповідних змін до Положення про даний взаємний фонд та внесення
відповідних змін до реєстраційної картки інвестиційної компанії за
місцем реєстрації компанії як юридичної особи) та передача всіх
майнових прав та зобов'язань до відкритого взаємного фонду цієї ж
інвестиційної компанії, утвореного внаслідок такого перетворення,
що  передбачає  зміну  умов  розміщення  та термінів викупу
інвестиційних сертифікатів компанії, які розміщуються через даний
взаємний фонд;
   взаємний фонд  попередник  -  закритий  взаємний  фонд
інвестиційної компанії, який внаслідок перетворення втрачає статус
філії юридичної особи шляхом унесення відповідних  змін  до
реєстраційної картки інвестиційної компанії за місцем державної
реєстрації компанії як юридичної особи;
   взаємний фонд  правонаступник  - відкритий взаємний фонд
інвестиційної компанії, утворений внаслідок перетворення закритого
взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий, до якого
перейшли всі майнові права та зобов'язання взаємного  фонду
попередника,  у тому числі й щодо здійснення розрахунків з
учасниками  за  нарахованими  дивідендами  за  належними  їм
інвестиційними  сертифікатами інвестиційної компанії, що були
розміщені через взаємний фонд попередник.
   1.5. Інвестиційний фонд правонаступник повинен дотримуватися
вимог чинного законодавства щодо формування статутного фонду,
складу  активів,  укладання  угод  з інвестиційним керуючим,
зберігачем, депозитарієм, аудитором (або аудиторською фірмою) та
вимог щодо зберігання відповідних документів.
   Інвестиційна компанія  після  створення  взаємного  фонду
правонаступника повинна дотримуватися щодо нього вимог чинного
законодавства до складу активів, укладання угод із зберігачем,
депозитарієм, аудитором (або аудиторською фірмою) та вимог щодо
зберігання відповідних документів.
   До інвестиційного фонду (взаємного фонду) правонаступника,
створеного внаслідок перетворення закритого фонду у відкритий
фонд,  застосовуються усі норми чинного законодавства як до
відкритого фонду.
   1.6. Перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий
інвестиційний фонд (закритого взаємного  фонду  інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії) може
здійснюватися лише після повного (100 %) використання (списання
згідно  з відповідними нормативними актами) залучених фондом
приватизаційних паперів. Крім того, дію дозволу на здійснення
комерційної  діяльності з приватизаційними паперами, наданого
закритому інвестиційному фонду (інвестиційній компанії за умови,
якщо в компанії є лише один закритий взаємний фонд), повинно бути
анульовано.
   1.7. Перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий
інвестиційний фонд (закритого взаємного  фонду  інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії) може
здійснюватися в таких випадках:
   після закінчення  заявленого терміну діяльності закритого
фонду, визначеного в його інвестиційній декларації;
   після скорочення терміну діяльності фонду та внесення у
зв'язку з цим відповідних змін до інвестиційної декларації й
інформації про випуск інвестиційних сертифікатів та їх публікації
(у порядку, установленому Положенням про порядок  реєстрації
випуску  інвестиційних  сертифікатів  інвестиційного фонду та
інформації про їх випуск), затвердженим рішенням Державної комісії
з цінних паперів та  фондового  ринку  від  15.01.98  N  8
( vr008312-98 ) (із змінами та доповненнями).
   1.8. Інвестиційний фонд правонаступник, створений внаслідок
перетворення, має право здійснити загальну емісію інвестиційних
сертифікатів  на  суму, розмір якої не повинен перевищувати
15-разового розміру його статутного фонду.
   Якщо закритим  інвестиційним фондом (інвестиційним фондом
попередником) було здійснено додаткову  емісію  інвестиційних
сертифікатів  у 50-разовому розмірі до обсягу прийнятих для
розміщення  приватизаційних  паперів,  зазначене  15-разове
співвідношення  для  інвестиційного  фонду  правонаступника
досягається шляхом збільшення його статутного фонду або шляхом
викупу інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду попередника
в кількості, яка перевищує 15-разове співвідношення, у терміни,
установлені для викупу інвестиційних сертифікатів.
   Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду правонаступника, створеного внаслідок перетворення, повинна
бути кратною номінальній вартості інвестиційного  сертифіката
інвестиційного  фонду  попередника.  При  цьому повинно бути
забезпечено  виконання  умов  неподільності  інвестиційного
сертифіката та обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника на цілу кількість інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду правонаступника.
   1.9. Якщо інвестиційна компанія, що здійснює перетворення
власного закритого взаємного фонду у відкритий взаємний фонд,
розміщувала через цей взаємний фонд окремий випуск  (окремі
випуски) інвестиційних сертифікатів, то вона повинна здійснити
випуск інвестиційних сертифікатів, що будуть розміщуватися через
взаємний  фонд правонаступник, на суму, розмір якої повинен
визначатись, виходячи з умови неперевищення 15-разового розміру
загальної емісії інвестиційних сертифікатів компанії щодо її
статутного фонду.
   Якщо інвестиційна компанія, що здійснює перетворення власного
закритого взаємного фонду у відкритий взаємний фонд, розміщувала
через цей взаємний фонд частину загального випуску (частини
випусків) інвестиційних сертифікатів компанії, то вона не повинна
здійснювати   випуск   інвестиційних   сертифікатів,   що
розміщуватимуться  через  взаємний  фонд  правонаступник,  а
зобов'язана внести відповідні зміни (пов'язані зі зміною виду
взаємного фонду) до положення про цей взаємний фонд (при потребі -
до статуту компанії), до інвестиційної декларації взаємного фонду
та до інформації про випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії, частина якого (частини яких) розміщувалася
через зазначений взаємний фонд. При цьому, враховуючи перетворення
закритого взаємного фонду у відкритий взаємний фонд, інвестиційна
компанія повинна виконувати умову  неперевищення  15-разового
розміру загальної емісії інвестиційних сертифікатів компанії щодо
її статутного фонду.
   Якщо інвестиційною компанією було здійснено додаткову емісію
інвестиційних сертифікатів у 50-разовому розмірі  до  обсягу
прийнятих її взаємним фондом, щодо якого здійснюється перетворення
для розміщення приватизаційних паперів, то зазначене 15-разове
співвідношення досягається шляхом збільшення статутного фонду цієї
інвестиційної  компанії  або  шляхом  викупу  інвестиційних
сертифікатів, розміщених через такий взаємний фонд у кількості,
яка перевищує 15-разове співвідношення, у терміни, установлені для
викупу інвестиційних сертифікатів.
   Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів інвестиційної
компанії  не  змінюється внаслідок перетворення її закритого
взаємного фонду у відкритий взаємний фонд.
   1.10. З  моменту  прийняття  вищим  органом  закритого
інвестиційного фонду  (інвестиційної  компанії)  рішення  про
перетворення  закритого  інвестиційного  фонду  у  відкритий
інвестиційний фонд (закритого взаємного  фонду  інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії) до
закінчення викупу інвестиційних сертифікатів, відповідно до пп.
2.5  та  3.6  цього  Положення, грошові кошти такого фонду
прирівнюються до активів, розміщених у  цінні  папери,  при
розрахунку обмеження щодо утримання в цінних паперах не менше ніж
70 % активів фонду (п. 17 Положення про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від
19 лютого 1994 року N 55/94).
 
     2. Перетворення закритого інвестиційного фонду у
          відкритий інвестиційний фонд
 
   2.1. При  перетворенні  закритого інвестиційного фонду у
відкритий інвестиційний фонд усі майнові права та зобов'язання
інвестиційного фонду попередника переходять до інвестиційного
фонду правонаступника (активи й пасиви інвестиційного  фонду
попередника в повному обсязі передаються на баланс інвестиційного
фонду правонаступника).
   2.2. Права власників інвестиційних сертифікатів закритого
інвестиційного фонду попередника, що виникають у зв'язку  з
перетворенням цього фонду у відкритий інвестиційний фонд:
   у разі небажання  бути  учасником  інвестиційного  фонду
правонаступника  пред'явити  для  викупу  належні  власнику
інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду  попередника  в
терміни, установлені для викупу за ціною, визначеною відповідно до
п. 2.3 а) цього Положення;
   обміняти належні йому інвестиційні сертифікати інвестиційного
фонду попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника після настання дати початку обміну.
   2.3. Перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий
інвестиційний фонд (після закінчення заявленого терміну діяльності
закритого інвестиційного фонду, визначеного в його інвестиційній
декларації, та отримання згоди органів Антимонопольного комітету
на здійснення економічної концентрації у випадках, передбачених
чинним антимонопольним законодавством), крім послідовності дій,
встановленої чинним законодавством України та Положенням про
порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під
час реорганізації товариств ( z0137-99 ), передбачає проведення
таких заходів:
   а) прийняття вищим органом інвестиційного фонду рішення про
зміну виду фонду (перетворення закритого фонду у відкритий), про
узгодження ціни інвестиційних сертифікатів фонду, яка повинна
дорівнювати вартості чистих активів у  розрахунку  на  один
інвестиційний сертифікат фонду (згідно з результатами оцінки
вартості чистих активів, здійсненої відповідно до Положення про
порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня
1997 року N 30/1 ( v0030312-97 ) (із змінами та доповненнями), за
станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про
перетворення, засвідченої підписами та печатками уповноважених
посадових  осіб  інвестиційного  керуючого  та  депозитарію
інвестиційного фонду), про затвердження передавального балансу
(акта) фонду, а також повідомлення про перетворення фонду;
   б) здійснення (протягом 5 робочих днів з моменту прийняття
вищим органом фонду рішення про перетворення) публікації в одному
з центральних  органів  преси  (центральних  органах  преси)
повідомлення про перетворення інвестиційного фонду. Зазначену
публікацію слід повторити не менше ніж двічі протягом терміну,
установленого для викупу інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника. Здійснення публікації такого  повідомлення
забезпечується інвестиційним керуючим інвестиційного фонду.
   Зазначене повідомлення повинно містити такі відомості:
   про перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий
інвестиційний фонд (із зазначенням причин, що зумовили прийняття
рішення про перетворення);
   про право учасників закритого інвестиційного фонду обміняти
належні  їм  інвестиційні  сертифікати фонду на інвестиційні
сертифікати інвестиційного фонду правонаступника,  який  буде
створено внаслідок перетворення, або пред'явити до викупу належні
їм інвестиційні сертифікати фонду, якщо вони не бажають стати
учасниками інвестиційного фонду правонаступника;
   про термін,  установлений  для  викупу  інвестиційних
сертифікатів  інвестиційного  фонду  попередника  у власників
інвестиційних сертифікатів, які не бажають стати  учасниками
інвестиційного фонду правонаступника;
   про місце  та  ціну  викупу  інвестиційних  сертифікатів
інвестиційного фонду попередника;
   про умови обміну (конвертації) інвестиційних сертифікатів
інвестиційного  фонду попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника;
   про місце обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника  із  зазначенням,  що  дату  початку  обміну
сертифікатів  буде  повідомлено  в  публікації  інформації
(зареєстрованої Комісією) про випуск інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду правонаступника;
   в) прийняття  установчими  зборами  інвестиційного  фонду
правонаступника, що створюється шляхом перетворення, рішення про
затвердження  інвестиційної  декларації  інвестиційного  фонду
правонаступника, про випуск інвестиційних сертифікатів фонду та
про затвердження інформації про випуск інвестиційних сертифікатів
цього фонду;
   г) скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника у зв'язку з його
перетворенням та скасування реєстрації інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів у порядку, передбаченому Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;
   ґ) реєстрацію  випуску  акцій  інвестиційного   фонду
правонаступника в порядку, передбаченому Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
   д) укладання (переукладання) договорів інвестиційного фонду
правонаступника з інвестиційним керуючим, зберігачем, депозитарієм
та аудитором (аудиторською фірмою);
   е) реєстрацію  випуску  інвестиційних  сертифікатів  та
інформації про їх випуск інвестиційного фонду правонаступника
згідно з вимогами Положення про порядок реєстрації  випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про
їх випуск;
   є) публікацію інвестиційної декларації та інформації про
випуск  інвестиційних  сертифікатів  інвестиційного  фонду
правонаступника та повідомлення про встановлення дати початку
обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду попередника
на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду правонаступника в
порядку, установленому Положенням про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про
їх випуск;
   ж) обмін  інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного  фонду
правонаступника.
   2.4. Перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий
інвестиційний фонд (до закінчення заявленого терміну діяльності
закритого інвестиційного фонду, визначеного в його інвестиційній
декларації),  крім  послідовності  дій,  установлених  чинним
законодавством України, Положенням про порядок реєстрації випуску
акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств,
а також здійснення дій, визначених у п.2.3 цього Положення,
передбачає проведення таких заходів:
   а) прийняття вищим органом закритого інвестиційного фонду
рішення  про  внесення  змін до інвестиційної декларації та
інформації про випуск інвестиційних сертифікатів фонду, пов'язаних
із скороченням терміну діяльності фонду (до прийняття рішення про
перетворення);
   б) реєстрацію  в Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку змін до інвестиційної декларації та інформації про
випуск інвестиційних сертифікатів закритого інвестиційного фонду
попередника, пов'язаних із скороченням терміну діяльності фонду,
згідно  з вимогами Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про
їх випуск;
   в) публікацію зареєстрованих Державною комісією з цінних
паперв та фондового ринку змін, зазначених у п.2.4 б) цього
Положення (згідно з вимогами Положення про порядок реєстрації
випуску  інвестиційних  сертифікатів  інвестиційного фонду та
інформації про їх випуск).
   2.5.  Термін,  установлений  для  викупу  інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника, повинен бути не
менше трьох місяців, починаючи з дати прийняття вищим органом
цього фонду рішення про перетворення у відкритий інвестиційний
фонд, але повинен закінчитися до моменту подання до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для
реєстрації випуску акцій інвестиційного фонду правонаступника і не
повинен бути більше шести місяців, починаючи з дати прийняття
вищим органом фонду рішення про перетворення. Після завершення
зазначеного терміну інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
попередника не підлягають викупу, а обмінюються на інвестиційні
сертифікати інвестиційного фонду правонаступника.
   Викуп інвестиційних  сертифікатів  інвестиційного  фонду
попередника здійснюється за ціною, визначеною відповідно до п.2.3
а) цього Положення.
   Викуплені інвестиційні   сертифікати   передаються   до
інвестиційного фонду правонаступника, де зберігаються до моменту
їх передачі до архіву.
   2.6. Дата  початку  обміну  інвестиційних  сертифікатів
інвестиційного фонду попередника на інвестиційні  сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника встановлюється в межах трьох
місяців, починаючи з дати публікації, передбаченої п. 2.3 є) цього
Положення.
   Обмеження терміну  обміну  інвестиційних   сертифікатів
інвестиційного  фонду попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника не допускається.
   2.7. Обмін інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного  фонду
правонаступника здійснюється у співвідношенні один до одного (за
умови їх однакової номінальної вартості) або у відповідному
співвідношенні  (за  умови випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду правонаступника номінальною вартістю кратною
номінальній вартості інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника).
   Інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду попередника, що
були обмінені на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника,   зберігаються   в  інвестиційному  фонді
правонаступника до моменту їх передачі до архіву.
   2.8. Інвестиційний  фонд  правонаступник  не  має  права
здійснювати розміщення третім особам інвестиційних сертифікатів
власного  випуску,  передбачених  для  здійснення  обміну на
інвестиційні сертифікати фонду попередника на загальну суму,
розраховану відповідно до пп. 2.5 та 2.7 цього Положення.
   2.9. Реєстрація  випуску   інвестиційних   сертифікатів
інвестиційного  фонду  правонаступника,  створеного  внаслідок
перетворення, здійснюється в порядку, установленому Положенням про
порядок   реєстрації  випуску  інвестиційних  сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації про їх випуск.
   Для реєстрації   випуску   інвестиційних   сертифікатів
інвестиційного фонду правонаступника до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, крім документів, зазначених у п. 4
Положення  про  порядок  реєстрації  випуску  інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск,
подається проект повідомлення про початок обміну інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника на інвестиційні
сертифікати інвестиційного фонду правонаступника, яке підлягає
публікації одночасно з публікацією, передбаченою п.2.3.є) цього
Положення.
 
   3. Перетворення закритого взаємного фонду інвестиційної
    компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії
 
   3.1. При перетворенні закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії всі
майнові  права  та  зобов'язання взаємного фонду попередника
переходять до взаємного фонду правонаступника (активи й пасиви
взаємного фонду попередника в повному обсязі передаються на баланс
взаємного фонду правонаступника).
   3.2. Права власника інвестиційних сертифікатів інвестиційної
компанії - учасника закритого взаємного фонду попередника, що
виникають у зв'язку з перетворенням цього фонду у відкритий
взаємний фонд:
   а) у  разі  небажання  бути  учасником  взаємного фонду
правонаступника  пред'явити  для  викупу  належні  власнику
інвестиційні сертифікати інвестиційної компанії, що розміщувалися
через взаємний фонд попередник, у терміни, установлені для викупу
за ціною,  визначеною  відповідно  до  пп.3.3а), 3.4а) цього
Положення;
   б) обміняти  належні  йому  інвестиційні  сертифікати
інвестиційної компанії, що розміщувалися через взаємний фонд
попередник, на інвестиційні сертифікати інвестиційної компанії, що
розміщуватимуться через взаємний фонд  правонаступник,  після
настання дати початку обміну (у випадку, передбаченому п. 3.3
цього Положення, якщо  інвестиційна  компанія,  що  здійснює
перетворення  власного закритого взаємного фонду у відкритий
взаємний фонд, розміщувала через цей взаємний фонд окремий випуск
(окремі  випуски)  інвестиційних  сертифікатів  інвестиційної
компанії);
   в) залишити в себе належні йому інвестиційні сертифікати, що
розміщувалися через взаємний фонд  попередник,  вважатимуться
інвестиційними сертифікатами, що розміщувалися через взаємний фонд
правонаступник, і стати, таким чином, учасником взаємного фонду
правонаступника (у випадку передбаченому п. 3.4 цього Положення,
якщо інвестиційна компанія, що здійснює перетворення власного
закритого взаємного фонду у відкритий взаємний фонд, розміщувала
через цей взаємний фонд частину загального випуску (частини
випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії).
   3.3. Якщо інвестиційна компанія, що здійснює перетворення
власного закритого взаємного фонду у відкритий взаємний фонд,
розміщувала через цей взаємний фонд окремий випуск  (окремі
випуски) інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії, то
перетворення закритого взаємного фонду у відкритий взаємний фонд
(після  закінчення  заявленого  терміну  діяльності закритого
взаємного фонду, визначеного в його інвестиційній декларації),
крім  послідовності  дій,  встановленої чинним законодавством
України, передбачає проведення таких заходів:
   а) прийняття вищим органом інвестиційної компанії рішення про
зміну виду взаємного фонду (перетворення закритого фонду  у
відкритий), унесення відповідних змін до Положення про взаємний
фонд (та до статуту компанії - при потребі), про узгодження ціни
інвестиційних сертифікатів фонду, яка повинна дорівнювати вартості
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат
(згідно з результатами оцінки вартості чистих активів, здійсненої
відповідно до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній
( v0030312-97 ) за станом на останню звітну дату перед прийняттям
рішення про перетворення, засвідченої підписами та печатками
уповноважених посадових осіб інвестиційної компанії та депозитарію
взаємного фонду), про затвердження передавального балансу (акта)
фонду, про затвердження інвестиційної декларації взаємного фонду
правонаступника, інформації про випуск інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії, що будуть розміщуватися через взаємний
фонд правонаступник; а також повідомлення про перетворення фонду;
   б) здійснення (протягом 5 робочих днів з моменту прийняття
вищим органом інвестиційної компанії рішення про перетворення її
взаємного фонду) публікації в одному з центральних органів преси
(центральних  органах  преси)  повідомлення  про перетворення
взаємного фонду. Зазначену публікацію слід повторити не менше ніж
двічі протягом терміну, установленого для викупу інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії, що розміщувалися через даний
взаємний  фонд  попередник.  Здійснення  публікації  такого
повідомлення забезпечується інвестиційною компанією.
   Зазначене повідомлення повинно містити такі відомості:
   про перетворення закритого взаємного фонду  інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд цієї ж компанії (із зазначенням
причин, що зумовили прийняття рішення про перетворення);
   про право  учасників  закритого взаємного фонду обміняти
належні їм інвестиційні сертифікати, що розміщувалися  через
взаємний  фонд  попередник,  на інвестиційні сертифікати, що
розміщуватимуться через взаємний фонд правонаступник, який буде
створено внаслідок перетворення, або пред'явити до викупу належні
їм інвестиційні сертифікати фонду, якщо вони не бажають стати
учасниками взаємного фонду правонаступника;
   про термін,  установлений  для  викупу  інвестиційних
сертифікатів  інвестиційної  компанії, що розміщувались через
взаємний фонд попередник, у власників інвестиційних сертифікатів,
які не бажають стати учасниками взаємного фонду правонаступника;
   про місце та ціну викупу інвестиційних сертифікатів взаємного
фонду попередника;
   про умови обміну (конвертації) інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії, що розміщувались через взаємний фонд
попередник на інвестиційні сертифікати інвестиційної компанії, що
розміщуватимуться через взаємний фонд правонаступник;
   про місце обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційної
компанії, що розміщувались через взаємний фонд попередник, на
інвестиційні  сертифікати   інвестиційної   компанії,   що
розміщуватимуться  через  взаємний  фонд  правонаступник,  із
зазначенням, що дату початку обміну сертифікатів буде повідомлено
в публікації інформації (зареєстрованої Комісією) про випуск
інвестиційних  сертифікатів  інвестиційної  компанії,   що
розміщуватимуться через взаємний фонд правонаступник;
   в) скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів  інвестиційної  компанії, що розміщувались через
взаємний фонд попередник, та інформації про їх випуск у зв'язку з
перетворенням  взаємного  фонду  цієї  компанії  в  порядку,
передбаченому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку;
   г) унесення відповідних змін щодо перетворення взаємного
фонду до реєстраційної картки інвестиційної компанії за місцем її
державної реєстрації;
   ґ) укладання (переукладання) договорів інвестиційної компанії
щодо перетвореного взаємного фонду правонаступника із зберігачем,
депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою);
   д) реєстрацію  випуску  інвестиційних  сертифікатів  та
інформації  про їх випуск інвестиційної компанії, що будуть
розміщуватись через взаємний фонд правонаступник,  згідно  з
вимогами Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск
( vr008312-98 );
   е) публікацію,  згідно з вимогами Положення про порядок
реєстрації випуску  інвестиційних  сертифікатів  інвестиційної
компанії та інформації про їх випуск, інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії (зареєстрованої
Комісією),  що  будуть  розміщуватись  через  взаємний  фонд
правонаступник, та повідомлення про встановлення дати початку
обміну  інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії, що
розміщувались через взаємний фонд попередник, на інвестиційні
сертифікати інвестиційної компанії, що будуть розміщуватись через
взаємний фонд правонаступник;
   є) обмін інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії,
що розміщувались через взаємний фонд попередник, на інвестиційні
сертифікати інвестиційної компанії, що розміщуються через взаємний
фонд правонаступник.
   3.4. Якщо інвестиційна компанія, що здійснює перетворення
власного закритого взаємного фонду у відкритий взаємний фонд,
розміщувала через цей взаємний фонд частину загального випуску
(частини випусків)  інвестиційних  сертифікатів  інвестиційної
компанії, то перетворення закритого взаємного фонду у відкритий
взаємний фонд (після закінчення заявленого терміну діяльності
закритого  взаємного фонду, визначеного в його інвестиційній
декларації),  крім  послідовності  дій,  установленої  чинним
законодавством України, передбачає проведення таких заходів:
   а) прийняття вищим органом інвестиційної компанії рішення про
зміну  виду взаємного фонду (перетворення закритого фонду у
відкритий), унесення відповідних змін до Положення про взаємний
фонд (та до статуту компанії - при потребі), про узгодження ціни
інвестиційних сертифікатів фонду, яка повинна дорівнювати вартості
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат
(згідно з результатами оцінки вартості чистих активів, здійсненої
відповідно до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній за
станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про
перетворення, засвідченої підписами та печатками уповноважених
посадових осіб інвестиційної компанії та депозитарію взаємного
фонду), про затвердження передавального балансу (акта) фонду, про
затвердження змін до інвестиційної декларації взаємного фонду
правонаступника та змін до інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії, що будуть розміщуватися через
взаємний  фонд  правонаступник,  а  також  повідомлення  про
перетворення фонду;
   б) здійснення (протягом п'яти робочих  днів  з  моменту
прийняття  вищим  органом інвестиційної компанії рішення про
перетворення її взаємного фонду) публікації в одному з центральних
органів преси повідомлення про перетворення взаємного фонду.
Зазначену публікацію слід повторити не менше ніж двічі протягом
терміну,  установленого для викупу інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії, що розміщувалися через даний взаємний фонд
попередник.   Здійснення  публікації  такого  повідомлення
забезпечується інвестиційною компанією.
   Зазначене повідомлення повинно містити такі відомості:
   про перетворення закритого взаємного фонду  інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд цієї ж компанії (із зазначенням
причин, що зумовили прийняття рішення про перетворення);
   про право  учасників  закритого  взаємного  фонду  стати
учасниками взаємного фонду правонаступника, залишивши в себе
належні  їм інвестиційні сертифікати, що розміщувалися через
взаємний фонд попередник  (які  вважатимуться  інвестиційними
сертифікатами,  що  розміщувалися  через  взаємний  фонд
правонаступник), або пред'явити до викупу належні їм інвестиційні
сертифікати фонду, якщо вони не бажають стати учасниками взаємного
фонду правонаступника;
   про термін,  установлений  для  викупу  інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії, що  розміщувались  через
взаємний фонд попередник, у власників інвестиційних сертифікатів,
які не бажають стати учасниками взаємного фонду правонаступника;
   про місце та ціну викупу інвестиційних сертифікатів взаємного
фонду попередника;
   про те, що в разі непред'явлення до викупу інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії, що  розміщувалися  через
взаємний фонд попередник, учасник вважається таким, що дав згоду
на те, щоб стати учасником взаємного фонду правонаступника;
   в) унесення відповідних змін щодо перетворення взаємного
фонду до реєстраційної картки інвестиційної компанії за місцем її
державної реєстрації;
   г) укладання (переукладання) договорів інвестиційної компанії
щодо перетвореного взаємного фонду правонаступника зберігачем,
депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою);
   ґ) реєстрацію змін до інвестиційної декларації та інформації
про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії, що
розміщувалися через взаємний фонд, який перетворюється, згідно з
вимогами Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск;
   д) публікацію (згідно з вимогами Положення про  порядок
реєстрації  випуску  інвестиційних  сертифікатів інвестиційної
компанії та інформації про їх випуск) змін до інформації про
випуск  інвестиційних  сертифікатів  інвестиційної  компанії
(зареєстрованої Комісією), що розміщувалися через взаємний фонд,
який перетворюється.
   3.5. Перетворення закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд цієї ж компанії (до закінчення
заявленого  терміну  діяльності  закритого  взаємного  фонду,
визначеного в його інвестиційній декларації), крім послідовності
дій, установленої чинним  законодавством  України,  а  також
здійснення дій, визначених у п. 3.3. та п. 3.4. цього Положення,
передбачає проведення таких заходів:
   а) прийняття вищим органом інвестиційної компанії рішення про
внесення змін до інвестиційної декларації та інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів компанії, що розміщувалися через даний
взаємний фонд і пов'язані із скороченням терміну діяльності
взаємного фонду (до прийняття рішення про перетворення);
   б) реєстрацію в Державній комісії з цінних паперів  та
фондового ринку змін до інвестиційної декларації та інформації про
випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії,  що
розміщувалися через даний закритий взаємний фонд попередник і
пов'язані із скороченням терміну діяльності фонду згідно  з
вимогами Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск;
   в) публікацію, згідно з вимогами Положення про реєстрацію
випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії  та
інформації про їх випуск, зареєстрованого Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, змін, зазначених у п. 3.5 б)
цього Положення.
   3.6. Термін,  установлений  для  викупу  інвестиційних
сертифікатів  інвестиційної  компанії, що розміщувалися через
взаємний фонд попередник, повинен бути не менше трьох місяців,
починаючи з дати прийняття вищим органом цієї компанії рішення про
перетворення даного взаємного фонду у відкритий взаємний фонд, але
повинен  закінчитися до моменту внесення змін (пов'язаних з
перетворенням  взаємного  фонду)  до  реєстраційної  картки
інвестиційної  компанії  за  місцем  державної  реєстрації
інвестиційної компанії і не повинен бути більше шести місяців,
починаючи з дати прийняття вищим органом компанії рішення про
перетворення її закритого взаємного фонду. Після  завершення
зазначеного  терміну  інвестиційні  сертифікати  інвестиційної
компанії, що розміщувалися через даний взаємний фонд попередник,
не підлягають викупу, і щодо них (їх власниками) здійснюються дії,
передбачені пунктами 3.2 б) або 3.2 в) цього Положення.
   Викуп інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії, що
розміщувались через її відкритий взаємний  фонд  попередник,
здійснюється за ціною, визначеною відповідно до п. 3.3 а) або 3.4
а) цього Положення.
   Викуплені інвестиційні   сертифікати   зберігаються   в
інвестиційній компанії до моменту їх передачі до архіву.
   3.7. Обмін інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії,
що розміщувалися через взаємний фонд попередник, на інвестиційні
сертифікати інвестиційної компанії, що розміщуватимуться через
взаємний фонд правонаступник (якщо інвестиційна компанія, що
здійснює  перетворення  власного закритого взаємного фонду у
відкритий взаємний фонд, розміщувала через цей взаємний фонд
окремий  випуск  (окремі  випуски) інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії), здійснюється у співвідношенні один до
одного.  Дата  початку  обміну  інвестиційних  сертифікатів
інвестиційної компанії, що розміщувалися через взаємний фонд
попередник, на інвестиційні сертифікати інвестиційної компанії, що
розміщуватимуться  через  взаємний  фонд   правонаступник,
установлюється в межах 3 місяців, починаючи з дати публікації,
передбаченої п. 3.3 е) цього Положення.
   Обмеження терміну  обміну  інвестиційних  сертифікатів не
допускається.
   Інвестиційні сертифікати   інвестиційної  компанії,  що
розміщувалися через закритий взаємний фонд попередника і були
обмінені на інвестиційні сертифікати інвестиційної компанії, що
розміщувалися через відкритий взаємний фонд  правонаступника,
зберігаються в інвестиційній компанії, що розміщувала інвестиційні
сертифікати через відкритий взаємний фонд правонаступник  до
моменту їх передачі до архіву.
   3.8. Інвестиційна  компанія  не  має  права  здійснювати
розміщення третім особам інвестиційних сертифікатів через фонд
правонаступник у кількості, яка дорівнює кількості необміняних
інвестиційних сертифікатів компанії, що розміщувалися через даний
взаємний фонд (що перетворювався), до моменту їх надання для
обміну.
   3.9. Реєстрація  випуску   інвестиційних   сертифікатів
інвестиційної компанії, що розміщуватимуться через взаємний фонд
правонаступник,  створений  внаслідок  перетворення  (якщо
інвестиційна компанія, що здійснює перетворення власного закритого
взаємного фонду у відкритий взаємний фонд, розміщувала через цей
взаємний  фонд окремий випуск (окремі випуски) інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії), здійснюється в порядку,
установленому  Положенням  про  порядок  реєстрації  випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск.
   3.10. Для реєстрації випуску  інвестиційних  сертифікатів
інвестиційного фонду правонаступника до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, крім документів, зазначених у п.4
Положення  про  порядок  реєстрації  випуску  інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск,
подається проект повідомлення про початок обміну інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії, що  розміщувалися  через
взаємний  фонд  попередник,  на  інвестиційні  сертифікати
інвестиційної компанії, що розміщуються через взаємний  фонд
правонаступник,  який  підлягає  опублікуванню  одночасно  з
публікацією, передбаченою п. 2.3 е) цього Положення.
   3.11. Реєстрація  змін  до  інвестиційної  декларації
інвестиційної компанії, якщо інвестиційна компанія, що здійснює
перетворення  власного закритого взаємного фонду у відкритий
взаємний фонд, розміщувала через цей взаємний фонд  частину
загального випуску (частини випусків) інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії, здійснюється відповідно до Положення про
порядок   реєстрації  випуску  інвестиційних  сертифікатів
інвестиційної компанії та інформації про їх випуск.
   Для реєстрації зазначених вище змін до інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії емітент подає
єдиним пакетом до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, крім документів, зазначених у п. 4 Положення про порядок
реєстрації  випуску  інвестиційних  сертифікатів інвестиційної
компанії та інформації про їх випуск, такі документи:
   а) пронумеровані, прошиті і засвідчені підписом уповноваженої
посадової особи інвестиційної компанії та печаткою інвестиційної
компанії копії протоколу рішення вищого органу інвестиційної
компанії про перетворення її закритого взаємного фонду у відкритий
взаємний фонд, про затвердження передавального балансу (акта)
фонду, про узгодження ціни інвестиційних сертифікатів фонду,
відповідних змін до Положення про взаємний фонд (у разі потреби до
статуту інвестиційної компанії) та повідомлення про перетворення;
   б) засвідчену (засвідчені) підписом уповноваженої посадової
особи інвестиційної компанії та печаткою інвестиційної компанії
копію  (копії)  свідоцтва  про реєстрацію випуску (випусків)
інвестиційних  сертифікатів  інвестиційної  компанії,   що
розміщувалися через даний взаємний фонд;
   в) передавальний баланс (акт) взаємного фонду інвестиційної
компанії,  засвідчений підписом уповноваженої посадової особи
інвестиційної компанії та печаткою інвестиційної компанії;
   г) розрахунок вартості чистих активів закритого взаємного
фонду інвестиційної компанії (згідно з  результатами  оцінки
вартості чистих активів за станом на останню звітну дату перед
прийняттям рішення про перетворення відповідно до Положення про
порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній), засвідчений підписами та
печатками уповноважених посадових осіб інвестиційної компанії та
депозитарію взаємного фонду;
   ґ) засвідчені  підписом  уповноваженої  посадової  особи
інвестиційної компанії та печаткою інвестиційної компанії копії
публікацій (в одному з центральних органів (центральних органах)
преси), повідомлення про перетворення;
   д) довідку   депозитарію  закритого  взаємного  фонду
інвестиційної компанії про повне (100%) використання (списання
згідно  з відповідними нормативними актами) фондом залучених
приватизаційних  паперів,  засвідчену  підписом  уповноваженої
посадової особи та печаткою зазначеного депозитарію, та копії
наказу Фонду державного майна України про анулювання дозволу на
здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами,
наданого інвестиційній компанії (якщо в компанії на той час був
лише один закритий взаємний фонд щодо якого прийнято рішення про
перетворення);
   е) звіт про викуп інвестиційних сертифікатів у тих учасників
відкритого фонду попередника, які не виявили бажання  стати
учасниками закритого фонду правонаступника, складений на дату,
наступну за датою закінчення  терміну  викупу  інвестиційних
сертифікатів, та засвідчений підписами уповноважених посадових
осіб і печатками інвестиційної компанії та депозитарію взаємного
фонду цієї інвестиційної компанії.
 
           4. Прикінцеві положення
 
   4.1. Контроль за дотриманням процедури перетворення закритого
інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд (закритого
взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд
інвестиційної компанії) здійснюється Державною комісією з цінних
паперів  та  фондового  ринку лише в межах її компетенції,
установленої чинним законодавством України. Контроль щодо питань,
які не належать до компетенції Комісії, здійснюється відповідними
органами центральної виконавчої влади.
   4.2. Порушення  вимог  та  обмежень,  установлених  цим
Положенням, передбачає відповідальність,  установлену  Законом
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка