Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій з векселями Державного казначейства

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
             Н А К А З
 
 N 140 від 10.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 липня 1996 р.
 vd960710 vn140            за N 361/1386
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                           фінансів 
    N 581 ( z1010-05 ) від 23.08.2005 )
 
   Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському
    обліку операцій з векселями Державного казначейства
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
     N 268 ( z0601-97 ) від 05.12.97 )
 
 
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів України від
27 червня 1996 року N 689 ( 689-96-п ) "Про затвердження Порядку
застосування векселів Державного казначейства", Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському  обліку
операцій з векселями Державного казначейства (додається).
 
 Заступник Міністра                  А.В.Литвин
 
                      Затверджено
                  наказом Міністерства фінансів
                  України від 10 липня 1996 року
                  N 140
 
               Порядок
     відображення у бухгалтерському обліку операцій
        з векселями Державного казначейства
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 року
N 689 ( 689-96-п ) "Про затвердження Порядку застосування векселів
Державного казначейства" запроваджено випуск векселів Державного
казначейства (далі - казначейські векселі) сумами 500 мільйонів і
1 мільярд карбованців (далі - вексельні суми) для використання
векселедержателями з метою:
   погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних
кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за
вексельними сумами;
   продажу юридичним особам, які є резидентами відповідно до
законодавства України;
   застави по  забезпеченню  зобов'язань  перед  резидентами
відповідно до законодавства про заставу;
   зарахування у  сплату податків до державного бюджету за
бажанням векселедержателя.
   Операції з  продажу і застави казначейських векселів не
поширюються на підприємства, що отримують дотації з бюджету.
   Казначейські векселі,  не  пред'явлені  до  погашення  у
встановлений термін, втрачають силу і оплаті не підлягають.
   Векселедавцем і  платником  за  казначейськими  векселями
виступає Головне управління Державного  казначейства  України.
Відсотки на вексельну суму не нараховуються.
   Міністерству фінансів України доручено затвердити порядок
відображення у  бухгалтерському обліку підприємств операцій з
казначейськими векселями.
 
   1. Одержані від міністерств, відомств та інших головних
розпорядників державних  коштів  казначейські  векселі  перший
векселедержатель  відображає  за  вексельною  сумою по дебету
рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок "Казначейські векселі" у
кореспонденції з рахунком 96 "Цільове фінансування і цільові
надходження" субрахунок "Зобов'язання казначейства".
   2. Передача казначейських векселів у погашення кредиторської
заборгованості відображається  за  вексельною сумою по дебету
рахунків 60 "Розрахунки  з  постачальниками і підрядчиками",
76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" і кредиту
рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок "Казначейські векселі".
   На підставі заяви підприємства-векселедержателя та письмового
повідомлення про зарахування казначейських векселів у  сплату
податків до Державного бюджету України або виписки банку про
надходження коштів на розрахунковий рахунок  підприємства  на
вексельну суму дебетуються рахунки 68 "Розрахунки з бюджетом" по
відповідному податку  або  51  "Розрахунковий  рахунок"  у
кореспонденції з кредитом рахунку 59 "Векселі одержані" субрахунок
"Казначейські векселі".
   Одночасно перший векселедержатель у тому звітному періоді, в
якому казначейський вексель прийнято у погашення заборгованості з
платежів до   Державного  бюджету  України,  кредиторської
заборгованості або надійшли кошти, на вексельну суму дебетує
рахунок 96 "Цільове фінансування і цільові надходження" субрахунок
"Зобов'язання казначейства" у кореспонденції з рахунками обліку
таких асигнувань з бюджету: 80 "Прибутки і збитки" - на суми у
зв'язку з державним регулюванням цін і тарифів, 93 "Фінансування
капітальних вкладень" - на суми для фінансування капітальних
вкладень тощо.
   3. Одержання  за  згодою  казначейського  векселя  від
векселедержателя в погашення дебіторської  заборгованості  за
відвантажену продукцію, товари, інше майно, виконані роботи і
надані послуги відображається підприємствами по дебету рахунка 59
"Векселі одержані" субрахунок "Казначейські векселі" і кредиту
рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки
з іншими дебіторами і кредиторами". ( Пункт 3 в редакції Наказу
Мінфіну N 268 ( z0601-97 ) від 05.12.97 )
   4. Продаж казначейських векселів відображається по дебету і
кредиту рахунка 46 "Реалізація" у кореспонденції з рахунками та в
порядку, викладеному  в пункті 6 листа Міністерства фінансів
України від 12 серпня 1992 року N 18-4116 ( v4116201-92 ) "Про
бухгалтерський облік вексельного обігу" із змінами, затвердженими
наказом Міністерства фінансів України від 26 липня 1994 року N 65
( z0183-94 ).
   Придбання за договором купівлі-продажу казначейських векселів
відображається по дебету рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок
"Казначейські векселі" - на вексельну суму і кредиту рахунка
обліку грошових коштів - на фактичну суму витрат. Перевищення
вексельної суми казначейського векселя над витратами на придбання
відображається по кредиту рахунка 80 "Прибутки і збитки" (від
позареалізаційних операцій), зворотний результат відображається по
дебету рахунка 81 "Використання прибутку".
   5. Використання казначейських векселів для застави з метою
забезпечення зобов'язань перед резидентами реєструється в Книзі
записів застав за формою та в порядку, затвердженому постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  12 січня 1993 року  N 14
( 14-93-п ), а також відображається в бухгалтерському обліку за
вексельною сумою на позабалансовому рахунку 006 "Забезпечення
зобов'язань і платежів" субрахунок 2 "Забезпечення видані", з
якого вексельна сума списується у разі припинення права застави.
Заставодержателі такі зобов'язання відображають на субрахунку 1
"Забезпечення одержані" позабалансового рахунка 006.
   Якщо казначейський  вексель,  що  є  предметом  застави,
переходить відповідно до законодавства від заставодавця, то сума,
одержана за вексель, відображається у заставодавця по кредиту
рахунка 46 "Реалізація" і дебету рахунків обліку вимог, що
випливають  з  договору банківської позички, купівлі-продажу,
оренди, перевезення  вантажу,  виконання робіт тощо. В дебет
рахунка 46 з кредиту рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок
"Казначейські  векселі"  відноситься  вексельна  сума  цього
казначейського векселя. Перевищення вексельної суми над одержаною
по векселю, що є предметом застави, зараховується до прибутку від
реалізації інших цінностей, зворотний результат списується з
кредиту рахунка 46 в дебет рахунка 81 "Використання прибутку".
   6. Казначейські  векселі, не пред'явлені до погашення у
встановлений термін, списуються з кредиту рахунка 59 "Векселі
одержані" субрахунок "Казначейські векселі" у кореспонденції з
дебетом рахунків:
   а) 96 "Цільове фінансування і цільові надходження" субрахунок
"Зобов'язання казначейства" - за вексельною сумою у  першого
векселедержателя;
   б) 81 "Використання  прибутку"  -  за  вексельною  сумою
казначейського векселя, що одержано в погашення дебіторської
заборгованості, у останнього векселедержателя;
   в) 80 "Прибутки і збитки" - на суму прибутку, що утворився
при придбанні за договором купівлі-продажу казначейського векселя,
який втратив силу, і 81 "Використання прибутку" - на різницю між
вексельною сумою казначейського векселя, що втратив силу, і сумою
прибутку, одержаного при його придбанні.
   7. Передача і продаж казначейських векселів оформлюється
векселедержателем реєстром у двох примірниках, один з яких з
підписами керівника,  головного  бухгалтера   і   печаткою
векселедержателя видається  приймаючій  стороні, а інший - з
підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства,
що одержало вексель, залишається у попереднього векселедержателя.
В реєстрі наводяться дані  про  номери  і  вексельну  суму
казначейських векселів.
   8. Аналітичний облік казначейських векселів ведеться  за
строками погашення векселів та способами їх одержання.
 
                      Управління методології
                      бухгалтерського обліку
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка