Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу з гандболу

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 392/2853 від 17.11.2005
 
 
     Про затвердження положення про дитячо-юнацьку
          спортивну школу з гандболу
 
 
   Відповідно до частини 2 статті 135, статті 137 Господарського
кодексу України ( 436-15 ), пункту 30 частини 1 статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
на виконання  рішення  Київради  від  19.07.05  N  807/3382
( ra0807023-05 ) "Про створення дитячо-юнацької спортивної школи з
гандболу" Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити положення про дитячо-юнацьку спортивну школу з
гандболу (додається).
 
   2. Підпорядкувати дитячо-юнацьку спортивну школу з гандболу
Головному управлінню по фізичній культурі та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань гуманітарної політики та на постійну
комісію Київради з питань власності.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішенням Київської міської
                   Ради
                   Від 17.11.2005 N 392/2853
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про дитячо-юнацьку спортивну школу з гандболу
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Дитячо-юнацька спортивна школа з гандболу (далі  -
Спортшкола) є позашкільним навчально-виховним закладом, заснованим
на комунальній власності територіальної громади м. Києва та
підпорядкованим Головному управлінню по фізичній культурі та
спорту виконавчого органу Київської міської ради  (Київської
міської державної адміністрації), (далі - Головне управління).
 
   1.2. Спортшкола організовує роботу з дітьми, юнацтвом на
принципі  добровільності  вибору  фізкультурно-спортивної  або
спортивної діяльності, яка забезпечує розвиток здібностей учнів,
необхідні умови для повноцінного оздоровлення,  загартування,
повноцінного відпочинку та дозвілля, занять фізичною культурою і
спортом, підготовку спортивного резерву  для  збірних  команд
м. Києва і України.
 
   1.3. Спортшкола у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної
Ради  України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами,  розпорядженнями,  декретами  Кабінету  Міністрів
України, рішеннями Київради, розпорядженнями Київського міського
голови, виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації),  іншими нормативними правовими актами та цим
положенням.
 
   1.4. Спортшкола є юридичною особою з дня її  державної
реєстрації, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланк
встановленого зразка, власну атрибутику та  інші  реквізити.
Фінансово-господарські розрахунки Спортшколи здійснюються через
Централізовану бухгалтерію дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
   Повне найменування  Спортшколи - дитячо-юнацька спортивна
школа з гандболу, скорочене найменування Спортшколи - ДЮСШ з
гандболу.
   Спортшкола не відповідає за зобов'язаннями територіальної
громади міста Києва, як і громада не відповідає за зобов'язаннями
Спортшколи.
   Спортшкола відповідає  за  своїми зобов'язаннями в межах
належного їй майна, на яке відповідно до законодавства України
може бути звернено стягнення.
 
   1.5. Спортшкола  співпрацює  з іншими навчально-виховними
закладами, товариствами, клубами, фондами, трудовими колективами і
окремими громадянами України.
 
   1.6. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12.
 
         2. Завдання та права Спортшколи
 
   2.1. Головними завданнями Спортшколи є:
   - сприяння в реалізації державної політики у галузі освіти,
фізичної культури і спорту;
   - формування у дітей, юнацтва  національної  свідомості,
активної громадянської позиції;
   - створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і
фізичного розвитку учнів;
   - формування у учнів свідомого й відповідального ставлення до
власного  здоров'я  та здоров'я оточуючих, навичок безпечної
поведінки;
   - вдосконалення  фізичного  розвитку  учнів,  підготовка
спортивного резерву для збірних команд м. Києва та України з виду
спорту;
   - організація, пошук нових форм дозвілля учнів, профілактика
бездоглядності, правопорушень;
   - формування здорового способу життя учнів;
   - пошук,  виявлення та підтримка здібних, обдарованих і
талановитих дітей та юнацтва, розвиток їх здібностей в обраному
виді спорту з метою досягнення високих спортивних результатів.
 
   2.2. Спортшкола має право:
   - самостійно приймати рішення і  здійснювати  діяльність
відповідно до вимог законодавства України;
   - використовувати добровільні грошові внески юридичних та
фізичних осіб для забезпечення навчально-тренувального процесу,
організацію навчально-тренувальних зборів та спортивно-оздоровчих
таборів за рішенням адміністрації Спортшколи;
   - брати участь у  змаганнях  з  пайовим  фінансуванням,
залученням  коштів  різних  організацій,  бюджетних  коштів,
добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;
   - надавати  спортивні  послуги  за напрямками діяльності
Спортшколи;
   - виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати
майнових та немайнових прав;
   - залучати до трудової діяльності юридичних та фізичних осіб
на договірних засадах;
   - здійснювати  капітальне  будівництво,  реконструкцію та
капітальний ремонт основних фондів;
   - розвивати   власну   соціальну   базу,   мережу
спортивно-оздоровчих,  лікувально-профілактичних  і  культурних
закладів;
   - залучати на договірних засадах і використовувати кошти,
об'єкти інтелектуальної власності, майно чи окремі майнові та
немайнові права юридичних і фізичних осіб  у  встановленому
законодавством України порядку;
   - проводити навчання, семінари, виставки, спортивні та інші
заходи;
   - користуватися пільгами, що передбачені для  Спортшколи
законодавством України;
   - створювати без права юридичної особи структурні підрозділи,
клуби,  встановлювати форми заробітної плати і матеріального
заохочення в межах власного кошторису;
   - встановлювати прямі зв'язки з міжнародними організаціями,
укладати угоди про співробітництво, угоди  для  забезпечення
навчально-тренувального  процесу  та  для  виконання  завдань
положення.
 
     3. Організаційні основи діяльності Спортшколи
 
   3.1. Спортшкола працює за річним планом роботи, погодженим з
Головним управлінням, має свою програму діяльності відповідно до
обраних  напрямків  роботи  з  урахуванням  особливостей
соціально-економічного розвитку району та міста, інтересів дітей
та юнацтва, потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів,
молодіжних і громадських організацій.
 
   3.2. Порядок комплектування та наповнення навчальних груп,
режим навчально-тренувальної роботи встановлюються  згідно  з
законодавством України.
 
   3.3. Для забезпечення навчального процесу протягом року в
період  канікул  Спортшкола  організовує  та   проводить
спортивно-масову та культурно-виховну роботу з учнями згідно з
календарним планом,  бере  участь  у  спортивних  змаганнях,
навчально-тренувальних  зборах,  організовує  і  проводить
спортивно-оздоровчі збори, табори (власні або орендовані).
 
   3.4. На період проведення навчально-тренувальних зборів та
роботи спортивно-оздоровчих таборів наповненість груп та режим їх
навчально-тренувальної роботи може встановлюватись керівництвом
Спортшколи  в  залежності  від  рівня  спортивної підготовки
спортсменів, запланованих завдань та інших факторів. При цьому
адміністрація Спортшколи може окремим наказом (тільки на період
проведення навчально-тренувального збору та роботи спортивного
табору):
   - трансформувати різні учбові групи в загони, враховуючи
статеві та інші особливості учнів, виходячи з окремих умов;
   - встановлювати тренерам-викладачам пристосований окремо для
цих умов режим робочого дня;
   - зобов'язувати  тренерів-викладачів  виконувати  функції
вихователя,  плаврука  та  інших  з  оплатою  у  межах  їх
середньомісячного заробітку незалежно від кількості учнів.
   У канікулярні, святкові та неробочі дні Спортшкола працює за
окремим планом, затвердженим директором.
 
   3.5. Спортшкола разом з іншими навчальними закладами може
створювати  з  перспективних  у спортивному відношенні учнів
спеціалізовані класи та групи з подовженим днем навчання та
поглибленим навчально-тренувальним процесом. Рішення про створення
спецкласів приймається адміністрацією Спортшколи на  підставі
спільної угоди з навчальним закладом.
 
   3.6. Навчальний рік в Спортшколі розпочинається 1 вересня
поточного року і закінчується 25 травня наступного року. Заняття в
групах початкової підготовки першого року навчання розпочинаються
не пізніше 1 жовтня поточного року. Можливе доукомплектування груп
протягом навчального року.
 
   3.7. Навчально-виховний  процес у Спортшколі здійснюється
диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей учнів з
урахуванням їх вікових особливостей, стану здоров'я та спортивної
підготовки.
 
   3.8. Учні  Спортшколи,  які  направлені  для  підвищення
спортивної майстерності до училищ фізичного виховання, шкіл вищої
спортивної майстерності, не входять до кількісного складу груп,
але вважаються вихованцями Спортшколи і можуть виступати за неї.
   Для доукомплектування групи до неї можуть бути зараховані
учні з попереднього року навчання. Режим навчально-тренувальної
роботи та наповненість такої групи зберігаються до закінчення
кожного етапу навчання. Перехід спортсменів може здійснюватись до
закінчення етапу навчання.
 
   3.9. Рішення про відкриття нового чи закриття існуючого
відділення з виду спорту приймається Головним управлінням.
 
   3.10. Спортшкола  організовує  роботу навчальних груп на
спортивних базах, у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, орендованих
спортивних  базах  підприємств та організацій, відповідно до
укладених угод.
 
   3.11. З метою розвитку і підтримки інтересів учнів, їх
обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії Спортшкола
може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими
організаціями,  навчальними  закладами  з  різними  рівнями
акредитації, спортивними товариствами, іншими спортивними школами,
створювати  лабораторії  для  творчої,  експериментальної,
науково-дослідної роботи.
 
     4. Управління Спортшколою, права та обов'язки
        адміністрації, тренерів-викладачів,
            інших працівників
 
   4.1. Управління Спортшколою здійснюється Головним управлінням
по фізичній культурі та спорту.
 
   4.2. Безпосереднє керівництво Спортшколою здійснює директор.
Директор  призначається  на посаду на контрактній основі та
звільняється з посади наказом начальника Головного управління.
   На посаду директора Спортшколи призначається особа, яка є
громадянином України, із вищою спеціальною освітою, досвідом
організаційної роботи, зі стажем роботи у фізкультурно-спортивних
організаціях, закладах не менше трьох років.
   Директор Спортшколи:
   - керує діяльністю Спортшколи, представляє її без довіреності
в усіх органах і установах, громадських організаціях і несе
відповідальність перед  Головним  управлінням  за  результати
діяльності Спортшколи;
   - вирішує всі питання, пов'язані з господарською діяльністю
Спортшколи;
   - розпоряджається майном в межах наданих йому повноважень,
складає та подає на затвердження Головному управлінню кошторис
видатків Спортшколи, організовує його виконання, укладає угоди від
імені Спортшколи із юридичними та фізичними особами, відкриває
рахунки в установах банків;
   - має право першого підпису на всіх банківських документах
Спортшколи;
   - встановлює надбавки, доплати, премії працівникам Спортшколи
відповідно до Положення про преміювання працівників Спортшколи,
затвердженого Головним управлінням;
   - видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження,
обов'язкові  для  виконання всіма працівниками і вихованцями
Спортшколи;
   - приймає і звільняє з роботи працівників Спортшколи;
   - як голова педагогічної ради, керує її роботою;
   - затверджує функціональні обов'язки працівників Спортшколи;
   - готує  та  подає на затвердження Головному управлінню
тарифікаційний  список,  визначає  форми  оплати   праці
тренерів-викладачів згідно з законодавством України;
   - подає  структуру  та  штатний  розпис  Спортшколи  на
затвердження Головному управлінню;
   - забезпечує   облік,   збереження   та   примноження
навчально-матеріальної бази, дотримання правил санітарного режиму,
охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;
   - організовує виконання рішень загальних зборів трудового
колективу;
   - створює умови для підвищення професійної  майстерності
тренерсько-викладацького складу Спортшколи.
 
   4.3. Всі  громадяни,  які своєю працею беруть участь в
діяльності Спортшколи на  підставі  трудового  договору,  за
сумісництвом, а також на інші ч засадах, становлять трудовий
колектив Спортшколи.
 
   4.4. Вищим органом громадського самоврядування є загальні
збори колективу Спортшколи, що скликаються не рідше одного разу на
рік.
   Загальні збори є правомочні, якщо в них бере участь не менше
двох третин всіх працівників Спортшколи.
   Рішення загальних  зборів  приймається  простою більшістю
голосів присутніх на засіданні.
   Загальні збори затверджують:
   - правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням з
Головним управлінням;
   - визначають стратегію розвитку Спортшколи;
   - визначають основний зміст і напрямки діяльності структурних
підрозділів Спортшколи.
 
   4.5. Рішенням загальних зборів створюється рада трудового
колективу Спортшколи, що діє в період між загальними зборами.
   Рада трудового колективу:
   - організовує виконання рішень загальних зборів;
   - вносить пропозиції щодо перспектив розвитку Спортшколи,
режиму її роботи, заходів щодо зміцнення її матеріально-технічної
бази та поліпшення умов діяльності;
   - підтримує творчі ініціативи, новації позашкільної освіти;
   - визначає форми співробітництва Спортшколи  з  творчими
спілками,  науково-дослідними,  виробничими,  кооперативними,
державними та громадськими організаціями;
   - вносить пропозиції директору про стимулювання працівників
Спортшколи.
 
   4.6. Інтереси  трудового  колективу  Спортшколи  може
представляти  профспілковий  комітет  або інший уповноважений
трудовим колективом орган.
 
   4.7. Заступники директора Спортшколи призначаються на посади
та звільняються з посад директором Спортшколи за погодженням з
Головним управлінням. Заступники директора повинні мати вищу
фізкультурну освіту та досвід тренерсько-викладацької роботи.
 
   4.8. З  метою  прийняття  колективних  рішень  з  числа
тренерів-викладачів утворюється тренерська рада. Очолює тренерську
раду старший тренер-викладач.
   Тренерська рада:
   - розглядає   питання   організації   та   здійснення
навчально-тренувального процесу, масової та методичної роботи,
зарахування та відрахування учнів Спортшколи;
   - обговорює та рекомендує до затвердження  річний  план
спортивно-тренувальної роботи Спортшколи;
   - сприяє розвиткові творчої ініціативи тренерів, впровадженню
досягнень  науки  і  передового  тренерського  досвіду  в
спортивно-тренувальний процес;
   - приймає рішення з інших питань професійної діяльності
тренерів.
   Рішення тренерської ради набирає чинності після затвердження
його директором Спортшколи.
 
   4.9. З    метою    розвитку    та   вдосконалення
навчально-тренувального та виховного процесу на правах дорадчого
органу в Спортшколі створюється батьківський комітет.
   До складу батьківського комітету входять батьки учнів -
представники всіх відділень Спортшколи (5-15 чоловік).
 
   4.10. Колегіальним  органом  управління  Спортшколою  є
педагогічна рада. Головою ради є директор Спортшколи.
   Педагогічна рада:
   - розглядає   питання   організації   та   здійснення
навчально-виховного процесу, спортивної та методичної роботи;
   - обговорює та рекомендує до затвердження річний план роботи
Спортшколи;
   - сприяє  розвиткові  творчої  ініціативи  педагогів,
впровадженню досягнень науки і передового педагогічного досвіду в
навчальний процес;
   - приймає рішення з інших питань професійної діяльності
педагогічних працівників.
   Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд
будь-які питання, пов'язані  з  навчально-виховним  процесом.
Кількість  засідань  педагогічної  ради  визначається  їхньою
доцільністю і становить не менше 4-х на рік.
   Рішення педагогічної ради набирає чинності після затвердження
його директором Спортшколи.
 
   4.11. Учні Спортшколи повинні знаходитись під  постійним
наглядом лікаря Спортшколи під час занять та проходити медичне
обстеження  в  Київському  міському  лікарсько-фізкультурному
диспансері.
 
   4.12. Питання  організації  праці  колективу  Спортшколи
регулюються законодавством України та визначаються функціональними
обов'язками працівників, які затверджуються директором Спортшколи
за погодженням з Головним управлінням.
 
      5. Учні Спортшколи, їх права та обов'язки
 
   5.1. Учнями Спортшколи можуть бути діти, підлітки, молодь,
які не мають медичних протипоказань для занять спортом, віковий
ценз яких визначений програмою з виду спорту,  затвердженою
Міністерством України у справах молоді і спорту.
   Учні зараховуються до Спортшколи  наказом  директора  на
підставі  особистої  заяви чи заяви батьків та за рішенням
педагогічної ради відділення з виду спорту.
 
   5.2. Учні Спортшколи мають право:
   - отримувати належні умови для якісної спортивної підготовки;
   - безкоштовно користуватися спортивними спорудами, інвентарем
та обладнанням школи;
   - отримувати у встановленому законодавством України порядку
спортивну форму та майно індивідуального призначення;
   - брати участь у конкурсному відборі на черговий  етап
спортивної підготовки;
   - одержувати після закінчення школи свідоцтво про закінчення
школи та копію особистої картки спортсмена.
 
   5.3. Учні школи зобов'язані:
   - виконувати обов'язки та правила внутрішнього розпорядку
Спортшколи, затверджені в установленому порядку;
   - брати участь у змаганнях у  складі  збірної  команди
Спортшколи;
   - вдосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;
   - дотримуватись спортивного режиму та особистої гігієни;
   - систематично проходити медичні огляди;
   - не приймати участь в змаганнях у складі команд інших
спортивних шкіл, клубів та організацій без дозволу адміністрації
Спортшколи.
 
   5.4. За невиконання учнями школи своїх обов'язків до них
застосовуються міри дисциплінарного впливу, включаючи відрахування
з числа учнів Спортшколи.
 
      6. Умови оплати праці працівників Спортшколи
 
   6.1. Умови оплати праці працівників Спортшколи визначаються
згідно з  законодавством  України  з  урахуванням  категорій
працівників: педагогічні та медичні працівники, спеціалісти, інші
працівники.
 
   6.2. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно
до їх тарифікації.
 
   6.3. Соціальні  та  трудові права працівників Спортшколи
гарантуються законодавством України.  Адміністрація  та  рада
трудового колективу можуть передбачати в колективному договорі
додаткові трудові та  соціально-побутові  пільги  для  своїх
працівників або їх окремих категорій.
 
     7. Матеріально-технічна база і кошти Спортшколи
 
   7.1. Майно  Спортшколи належить до комунальної власності
територіальної громади м. Києва і закріплене за нею на праві
оперативного управління.
 
   7.2. Фінансова  звітність  надається Головному управлінню
комунальної власності м. Києва виконавчого органу  Київської
міської  ради  (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку.
 
   7.3. Адміністрація Спортшколи визначає структуру, штатний
розпис в межах фонду заробітної плати, виходячи із обсягу роботи
та виробничої необхідності і подає їх на затвердження Головному
управлінню.
 
   7.4. Майно  Спортшколи складають основні фонди, оборотні
кошти, а також інші  матеріальні  цінності,  вартість  яких
відображається в самостійному балансі Спортшколи.
 
   7.5. Спортшкола є закладом, діяльність якого спрямована на
виконання соціально-важливих функцій і не має на меті отримання
прибутків.
   Розмір і структура бюджетних коштів, які виділяються на
утримання  Спортшколи,  повинні  забезпечувати  відшкодування
матеріальних і прирівняних до них витрат на здійснення діяльності,
формування коштів на виплати заробітної плати в розмірах не нижче
встановлених законодавством України, відрахування на соціальне
страхування, до пенсійного фонду, розрахунки з організаціями,
включаючи  орендну   плату,   створення   та   зміцнення
матеріально-технічної бази, передбаченої цим положенням.
   Кошти, які надходять з благодійних (добровільних) внесків і
пожертв  від  юридичних  та  фізичних осіб, використовуються
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.08.2000
N 1222 ( 1222-2000-п ), від 17.05.2002 р. N 659 ( 659-2002-п ) та
законодавства України.
 
   7.6. Джерелами формування майна Спортшколи є:
   - кошти з міського бюджету;
   - кошти, отримані від надання спортивних послуг населенню в
установленому законодавством України порядку, робіт, виконаних
Спортшколою на замовлення підприємств, установ, організацій та
громадян, в тому числі кошти від реалізації абонементів для занять
у спортивно-оздоровчих групах та групах початкової підготовки;
   - добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані
від підприємств, організацій, а також окремих громадян, іноземних
юридичних і фізичних осіб;
   - гуманітарна допомога;
   - інші надходження, передбачені законодавством України.
 
   7.7. Спортшкола  отримує  відшкодування  за  підготовку
спортсменів, які були переведені в  інші  спортивні  клуби,
організації, згідно з поданими розрахунками коштів, витрачених на
їх підготовку.
 
   7.8. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності
Спортшколи визначається законодавством України.
 
   7.9. Спортшкола за рішенням власника або уповноваженого ним
органу у встановленому законодавством України порядку має право
відчужувати  своє  майно  іншим  підприємствам,  установам,
організаціям, здавати в оренду, надавати в безоплатне користування
частини будників, споруд, обладнання, а також списувати їх з
балансу, якщо вони зношені або морально застарілі.
 
   7.10. Відповідно  до  законодавства  України  Спортшкола
користується майном, земельними ділянками та іншими природними
ресурсами.
 
   7.11. Збитки, заподіяні Спортшколі в результаті порушення її
майнових  прав  іншими  юридичними  чи  фізичними  особами,
відшкодовуються відповідно до вимог законодавства України за
рішенням суду, Господарського суду.
 
           8. Міжнародні зв'язки
 
   8.1. Спортшкола може у встановленому законодавством України
порядку здійснювати діяльність та укладати угоди, встановлювати
прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про
обмін спортивними делегаціями, тренерами, працівниками та їх
сім'ями за погодженням з Головним управлінням.
 
   8.2. Спортшкола має право укладати угоди про співробітництво
з навчальними закладами, організаціями, фондами, товариствами,
окремими  громадянами  зарубіжних  країн  для  забезпечення
навчально-тренувального процесу та виконання завдань положення.
 
   8.3. Спортшкола   має   право   здійснювати   іншу
зовнішньоекономічну діяльність, яка не суперечить її положенню та
законодавству України.
 
         9. Облік, звітність і контроль
           за діяльністю Спортшколи
 
   9.1. Спортшкола безпосередньо підпорядкована і  підзвітна
Головному управлінню.
 
   9.2. Спортшкола веде статистичну звітність відповідно до
законодавства  України.  Директор  Спортшколи  несе  особисту
відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в
річних звітах.
 
   9.3. Спортшкола щорічно надає Головному управлінню  звіт
державної статистичної звітності за формою 5-ФК та іншу необхідну
інформацію, передбачену законодавством України.
 
   9.4. Перевірка діяльності Спортшколи здійснюється Головним
управлінням не рідше одного разу на рік або іншими уповноваженими
органами в установленому законодавством України порядку.
 
   9.5. Спортшкола вносить до державного бюджету відрахування на
соціальне страхування та пенсійне забезпечення, а також інші
податки і збори згідно з законодавством України.
 
      10. Внесення змін та доповнень до положення
 
   10.1. Всі зміни та доповнення до цього положення вносяться у
тому ж порядку, яким затверджено положення, та є його невід'ємною
частиною.
 
   10.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього
положення розглядаються загальними зборами трудового колективу,
якщо за них проголосувало не менше двох третин присутніх на
зборах.
 
        11. Припинення діяльності Спортшколи
 
   11.1. Ліквідація, реорганізація Спортшколи здійснюється за
рішенням власника, рішенням суду або господарського суду.
 
   11.2. У  разі  реорганізації  чи  ліквідації  Спортшколи
працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав і
інтересів відповідно до вимог трудового законодавства України.
 
   11.3. У випадку припинення діяльності Спортшколи майно, яке
залишилось після задоволення претензій кредиторів і розрахунків з
членами трудового колективу, використовується за рішенням власника
у встановленому законодавством України порядку.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка