Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку та розміру оплати робіт з акредитації органів з оцінки відповідності

      НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             03.02.2005 N 81
 
 
        Про затвердження Порядку та розміру
        оплати робіт з акредитації органів
           з оцінки відповідності
 
 
   На виконання ст. 15 Закону України "Про акредитацію органів з
оцінки відповідності" ( 2407-14 ) та згідно з Правилами визначення
вартості робіт з акредитації, що затверджені наказом Міністерства
економіки та  з  питань  європейської інтеграції України від
10 січня 2004 р. N 3 ( z0327-04 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок та розміри оплати робіт з акредитації
органів  з оцінки відповідності (додається). Порядок набуває
чинності після його погодження з Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, накази НААУ від
09.09.2002 N 40 та від 05.10.2004 N 614.
 
   3. Структурним підрозділам при  укладенні  договорів  на
проведення робіт з акредитації органів з оцінки відповідності
керуватися цим наказом.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Чекаліна В.М.
 
 Голова                        С.А.Казанцев
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                 В.В.Чабаненко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Національного
                   агентства з акредитації
                   України
                   03.02.2005 N 81
 
 
            ПОРЯДОК ТА РОЗМІРИ
        оплати робіт з акредитації органів
           з оцінки відповідності
 
 
   1. Цей Порядок розповсюджується на Національне агентство з
акредитації України (далі - НААУ) та органи з оцінки відповідності
(далі - ООВ), що подали заявку на акредитацію.
 
   2. Роботи з акредитації повинні сплачуватися ООВ за рахунок
власних коштів.
 
   3. При виконанні робіт з акредитації ООВ, що проводяться
НААУ, оплаті підлягають:
   - реєстрація  заявки на акредитацію чи розширення сфери
діяльності, поданої ООВ;
   - розгляду заявки та поданих документів;
   - призначення групи аудиторів;
   - складання програми робіт з акредитації та інформування про
це заявника;
   - проведення аналізу наданої інформації та документації;
   - проведення перевірки заявника на місці;
   - аналіз зібраних матеріалів і складання акта перевірки;
   - прийняття рішення про акредитацію;
   - проведення подальшого контролю за відповідністю вимогам
акредитації.
 
   4. Перелік робіт з акредитації, що виконується НААУ, та
нормативи їх трудомісткості наведено у додатку 1.
 
   5. Нормативи сумарної трудомісткості робіт з акредитації ООВ
складаються із трудомісткості робіт за окремими етапами, що
містяться у додатку 1, та з урахуванням відповідних коефіцієнтів,
що наведені у додатку 2.
 
   6. Вартість робіт з акредитації ООВ розраховується згідно з
нормативами  сумарної  трудомісткості  на  їх  виконання  та
собівартістю одного людино-дня.
 
   7. Собівартість одного людино-дня  робіт  з  акредитації
визначається на підставі суми витрат НААУ на рік, передбачених у
кошторисі, та фонду робочого часу всіх працівників, що виконують
роботи з акредитації.
 
 Головний економіст                  Н.Скворцова
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку та розмірів
                   оплати робіт
                   з акредитації ООВ,
                   затвердженого
                   наказом НААУ
                   03.02.2005 N 81
 
 
              НОРМАТИВИ
     трудомісткості робіт з проведення акредитації
      органів з оцінки відповідності та подальшого
     контролю за відповідністю вимогам акредитації
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|Найменування робіт             |Норматив   |
|   |                      |трудомісткос-|
|   |                      |ті,     |
|   |                      |людино-день |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1  |2                      |3      |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.  |Подання заявки               |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.1 |Приймання, вхідний контроль, реєстрація   |0,1     |
|   |заявки                   |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.2 |Розгляд заявки керівництвом НААУ та передача|0,1     |
|   |її до відповідного підрозділу        |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.3 |Розгляд заявки начальником підрозділу та  |0,6     |
|   |передача її до безпосереднього виконавця.  |       |
|   |Підготовка та укладання договору на розгляд |       |
|   |заявки                   |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.4 |Розгляд документів та інформації, що    |3,0(3)    |
|   |додається до заявки             |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.5 |Підготовка протоколу розгляду        |0,5     |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.6 |Призначення групи аудиторів з акредитації та|4,0     |
|   |узгодження її складу із заявником.     |       |
|   |Підготовка та укладання договорів з     |       |
|   |аудиторами та із заявником на проведення  |       |
|   |робіт                    |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.7 |Підготовка рішення щодо повернення заявки в |1,0     |
|   |разі виявлення невідповідностей (неправильне|       |
|   |оформлення документів, недостатність наданої|       |
|   |інформації)                 |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1.8 |Повторний розгляд документів та інформації, |1,0     |
|   |що додаються до заявки. Підготовка та    |       |
|   |укладання додаткової угоди із заявником   |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2  |Підготовка до оцінювання          |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2.1 |Проведення аналізу наданої заявником    |       |
|   |інформації та документації призначеною   |       |
|   |групою аудиторів, підготовка звіту:     |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|   |- для органів з сертифікації        |15,0(1)(3)  |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|   |- для випробувальних та калібрувальних   |15,0(1)   |
|   |лабораторій                 |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2.2 |Складання програми робіт з акредитації,   |3,0     |
|   |визначення терміну перевірки. Погодження  |       |
|   |програми та терміну із заявником.      |       |
|   |Затвердження програми Головою НААУ     |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2.3 |Підготовка рішення щодо повернення заявнику |1,0     |
|   |документів на доопрацювання (в разі     |       |
|   |негативних результатів аналізу)       |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2.4 |Повторне проведення аналізу наданої     |5,0     |
|   |заявником інформації та документації    |       |
|   |призначеною групою аудиторів, підготовка  |       |
|   |звіту. Підготовка та укладання додаткової  |       |
|   |угоди із заявником             |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3  |Проведення перевірки на місці        |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3.1 |Проведення перевірки заявника на місці   |4,0(2)(4)  |
|   |призначеною групою аудиторів        |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3.2 |Аналіз зібраних матеріалів, складання звіту |2,0(1)    |
|   |про результати оцінювання та надання його  |       |
|   |разом з комплектом документів до НААУ    |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4  |Прийняття рішення про акредитацію      |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4.1 |Розгляд звіту та комплекту документів    |0,5(1)    |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4.2 |Підготовка пропозицій щодо прийняття рішення|0,5     |
|   |НААУ про акредитацію або необхідності    |       |
|   |усунення заявником невідповідностей,    |       |
|   |виявлених під час перевірки, або відмови в |       |
|   |акредитації                 |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4.3 |При позитивному рішенні НААУ оформлення та |1,0(1)    |
|   |видання атестату акредитації разом з галуззю|       |
|   |акредитації, який реєструється в Реєстрі. В |       |
|   |разі відмови в акредитації підготовка та  |       |
|   |видача заявнику рішення щодо відмови в   |       |
|   |акредитації                 |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4.4 |При необхідності усунення заявником     |       |
|   |невідповідностей:              |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|   |- інформування заявника           |0,5     |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|   |- прийняття НААУ рішення щодо повного або  |0,5     |
|   |часткового повторного оцінювання, або про  |       |
|   |те, що достатньо письмової заяви, яку буде |       |
|   |підтверджено під час інспекційної перевірки.|       |
|   |Підготовка та укладання додаткової угоди із |       |
|   |заявником (в разі необхідності)       |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5  |Проведення подальшого контролю за      |       |
|   |відповідністю вимогам акредитації      |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.1 |Інформування ООВ про проведення подальшого |0,5     |
|   |контролю та узгодження дати         |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.2 |Аналіз документації ООВ та результатів   |4,0(1)    |
|   |попереднього контролю. Розроблення програми |       |
|   |перевірки                  |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.3 |Формування групи аудиторів з перевірки та  |2,0     |
|   |інформування про її склад ООВ        |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.4 |Підготовка та укладання договорів з     |2,0     |
|   |аудиторами та ООВ              |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.5 |Складання плану перевірки та інформування  |1,0     |
|   |ООВ                     |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.6 |Проведення перевірки ООВ на місці, складання|4,0(2)    |
|   |звітів та акта про проведення перевірки   |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.7 |Оцінювання результатів перевірки, підготовка|1,0     |
|   |рішення                   |       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5.8 |Інформування ООВ про результати контролю за |0,5     |
|   |відповідністю вимогам акредитації      |       |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка:
   (1) з урахуванням додатка 2;
   (2) помножується на кількість аудиторів;
   (3) зменшується удвічі в разі подачі заявки акредитованого ОС
на проведення робіт з акредитації на інший вид діяльності;
   (4) зменшується у півтора рази в  разі  подачі  заявки
акредитованого ОС на проведення робіт з акредитації на інший вид
діяльності.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку та розмірів
                   оплати робіт
                   з акредитації ООВ,
                   затвердженого
                   наказом НААУ
                   03.02.2005 N 81
 
 
          КОЕФІЦІЄНТИ ТРУДОМІСТКОСТІ
      робіт з проведення акредитацій та перевірок
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |Найменування|Найменуван-|Кількісні характеристики показників|
|п/п|органу з  |ня     |                  |
|  |оцінки   |показників |                  |
|  |відповіднос-|      |                  |
|  |ті     |      |                  |
|---+------------+-----------+-----------------------------------|
|1 |Випробуваль-|Чисельність|до 5|від |від |від |від |від |по- |
|  |ні та    |персоналу |  |6 до|11 |16 |21 до|31 |над |
|  |калібруваль-|      |  |10 |до |до |30  |до |50 |
|  |ні     |      |  |  |15 |20 |   |50 |  |
|  |лабораторії |-----------+----+----+----+----+-----+----+----|
|  |      |Коефіцієнт |1,0 |1,5 |2,0 |2,5 |3,0 |4,0 |5,0 |
|---+------------+-----------+----+----+----+----+-----+----+----|
|2 |Органи із  |Чисельність|до 3|від |від |від |понад|Х  |Х  |
|  |сертифікації|персоналу |  |4 до|8 до|13 |16  |  |  |
|  |продукції, |      |  |7  |12 |до |   |  |  |
|  |процесів та |      |  |  |  |16 |   |  |  |
|  |послуг,   |      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |органи із  |      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |сертифікації|      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |персоналу, |      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |органи   |-----------+----+----+----+----+-----+----+----|
|  |контролю  |Коефіцієнт |1,0 |1,6 |2,0 |3,0 |4,0 |Х  |Х  |
|---+------------+-----------+----+----+----+----+-----+----+----|
|3 |Органи із  |Кількість |до 2|від |від |від |понад|Х  |Х  |
|  |сертифікації|галузей  |  |3 до|6 до|16 |25  |  |  |
|  |систем   |економіки |  |5  |15 |до |   |  |  |
|  |якості,   |      |  |  |  |25 |   |  |  |
|  |систем   |      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |управління |      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |якістю,   |      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |систем   |      |  |  |  |  |   |  |  |
|  |управління |-----------+----+----+----+----+-----+----+----|
|  |довкіллям  |Коефіцієнт |1,0 |1,6 |2,0 |3,0 |4,0 |Х  |Х  |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка