Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок фінансування програм центрів соціальних служб для молоді

     МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
 
              Н А К А З
 
 N 215/7 від 07.07.97
   м.Київ
 
 vd970707 vn215/7
 
    { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
        України у справах сім'ї, молоді та спорту
     N 797 ( v0797643-06 ) від 15.03.2006 }
 
    Про затвердження Положення про порядок фінансування
      програм центрів соціальних служб для молоді
 
 
 
   З метою  посилення  контролю  за  ефективним,  цільовим
використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які виділяються
для реалізації проектів і програм у сфері соціальної роботи з
дітьми, молоддю,  жінками  та  окремими  категоріями  сімей,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок фінансування програм
центрів соціальних служб для молоді (додається).
   2. Фінансово-економічному управлінню (О. М. Скуратовська)
передбачити в проекті бюджету міністерства на 1998 р. виділення
коштів за розділом 206 з 2 на реалізацію центрами соціальних служб
для молоді програм та молодіжних заходів.
   3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого
заступника Міністра О. М. Ситника.
 
 Міністр                        С.Р.Станік
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства України
                   у справах сім'ї та молоді
                   від 7 липня 1997 р. N 215/7
 
              Положення
    про порядок фінансування програм Центрів соціальних
             служб для молоді
 
   Положення визначає порядок та умови фінансування програм
центрів соціальних служб для молоді відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 серпня  1993  р.  N  648
( 648-93-п ) "Про соціальні служби для молоді".
   Фінансування програм Республіканського (Автономна Республіка
Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів
соціальних служб для молоді здійснюється на договірній основі за
рахунок бюджетних коштів, які отримує УДЦССМ від Мінсім'ямолоді
України на підставі поданого кошторису та з інших джерел (проект
угоди додається).
   Кожного року УДЦССМ оголошує і проводить конкурс програм
центрів соціальних служб для молоді. Програми центрів і проекти
кошторисів витрат, необхідних для їх реалізації на наступний рік,
подаються на розгляд в УДЦССМ не пізніше 15 травня поточного року.
УДЦССМ спільно з Науково-консультативною радою та Радою директорів
обласних центрів ССМ здійснює експертизу вищезазначених програм та
кошторисів витрат.
   До 15 червня поточного року УДЦССМ підбиває підсумки конкурсу
програм, за результатами яких визначаються кращі. Програми, які
визнані переможцями, разом з кошторисами витрат на їх реалізацію,
подаються у Мінсім'ямолодь України.
   У разі отримання коштів від Мінсім'ямолоді України УДЦССМ
аналізує відповідність потреб центрів одержаним сумам. Після цього
готується наказ по УДЦССМ, в якому зазначаються центри, програми
та сума коштів для реалізації певного етапу затверджених програм.
Визначена сума в термін трьох банківських днів перераховується
відповідним центрам.
   У разі отримання коштів директор обласного центру має видати
наказ по центру про цільове використання цих коштів. Кошторис
витрат на реалізацію певного етапу схвалених програм факсом або
листом надсилається до УДЦССМ.
   Кошти, які УДЦССМ отримує від Мінсім'ямолоді України згідно з
розділом 206 "Видатки на здійснення центрами соціальних служб для
молоді   програм,   заходів",   категорично  забороняється
використовувати для оплати праці штатних співробітників центрів,
крім випадків безпосередньої їх участі у діяльності ТТК.
   Обласний центр соціальних служб для молоді в межах 30 - 50
відсотків коштів, отриманих згідно з угодою з УДЦССМ на часткове
фінансування схвалених програм використовує цільовим призначенням
самостійно в строки, вказані у цій угоді. Решту коштів на підставі
наказу по обласному центру та згідно з  угодами  направляє
відповідним міським та районним центрам ССМ, які організовують
виконання програм у містах і районах.
   Центри соціальних служб для молоді можуть використовувати
отримані кошти згідно з додатком до цього Положення. На оплату
праці залучених спеціалістів (які реалізують мету програм на
обласному рівні) може використовуватися до 20 відсотків  із
вищезазначених отриманих коштів.
   У виняткових випадках у межах затвердженого кошторису на
виконання конкретної програми дозволяється (за погодженням з
УДЦССМ) коригування його статей, тобто збільшення одних за рахунок
зменшення інших відповідно до конкретних обставин і місцевих умов.
   Виділені згідно з угодою кошти (у тому числі й раніше, ніж
встановлено термінами такої угоди) використовують на підставі
відповідного бухгалтерського та матеріально-технічного обліку. В
цьому разі документи первинного обліку зберігаються в бухгалтерії
відповідного центру ССМ.
   Фінансовий звіт  за  підписами  керівника  та  головного
бухгалтера відповідного центру надсилається до УДЦССМ у строки,
визначені  в  угоді.  Обов'язковою умовою виконання угоди є
підписання акта здачі-прийому про повне використання коштів,
виділених цільовим призначенням для реалізації програм.
   Зміни та доповнення до підписаної угоди про використання за
цільовим призначенням виділених для фінансування програм коштів
можливі лише у письмовій формі, за умови  їх  попереднього
узгодження з УДЦССМ.
   За умови виділення Мінсім'ямолоддю України УДЦССМ додаткових
коштів згідно з розділом 206 з 2 можливий розгляд пропозицій від
обласних центрів ССМ на виділення з цих коштів  сум,  які
доповнюватимуть фінансування затверджених та успішно реалізованих
програм. В цьому разі до існуючих угод робиться доповнення та
затверджується додатковий кошторис за процедурою, яка наведена
раніше.
 
                         Додаток N 1
                     до положення про порядок
                     фінансування   програм
                     центрів соціальних служб
                     для молоді
 
            Приблизний перелік
       витрат на реалізацію програм і заходів
 
   1. Оренда приміщення.
   2. Оренда транспорту та технічних засобів.
   3. Проведення консультацій, тренінгів та семінарів, читання
лекцій.
   4. Друкарські витрати.
   5. Оплата харчування та проживання учасників  семінарів,
тренінгів.
   6. Підготовка  та  друкування   інформаційно-методичних
матеріалів.
   7. Придбання літератури.
   8. Придбання витратних матеріалів і необхідного обладнання.
   9. Оплата праці залучених спеціалістів.
   10. Відрядження в межах області.
   11. Виготовлення та розповсюдження рекламної продукції ССМ.
   12. Витрати на виготовлення аудіо- та відеоматеріалів.
   13. Придбання призів та сувенірів для нагороди переможців
змагань, конкурсів, вікторин тощо.
   14. Інші витрати, які передбачені нормативними документами.
 
                       Додаток N 3
                   до Положення  про  порядок
                   фінансування програм центрів
                   соціальних служб для молоді
 
     ЗАТВЕРДЖУЮ
    директор УДЦССМ
  _____________ Р. Г. Драпушко
 
             Фінансовий звіт
 
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
          (повна назва Організації)
 
     про виконання виділених Центром коштів згідно з
               наказом
 
  N ___ від "__" ________ 199__ р. на проведення ___________
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
        (перелік програм, заходів, робіт)
 
------------------------------------------------------------------
| N |Стаття витрат |Сума витрат | Фактичні | Підтверджуючий |
|п/п |  згідно з  |   за   | витрати |   документ   |
|   | затвердженим |кошторисом |      |         |
|   | кошторисом  |      |      |         |
|-----+--------------+------------+-----------+------------------|
| 1  |   2    |   3   |   4   |    5     |
------------------------------------------------------------------
 
__________________________________________________________________
 
               ВСЬОГО:
 
Первинні фінансові документи знаходяться _________________________
__________________________________________________________________
         (адреса організації, телефон)
 
         Керівник     ________________________
   М. П.    організації     (підпис, прізвище)
 
         Головний     ________________________
         бухгалтер      (підпис, прізвище)
 
                 "___" ___________ 199__ р.
 
   Примітка: До фінансового звіту додаються копії фінансових
документів фактичних витрат.
 
   Звіт перевірив
 
   Гол. бухгалтер УДЦССМ         Р.І.Манафова
 
                         Додаток N 2
                     до Положення про порядок
                     фінансування   програм
                     центрів соціальних служб
                     для молоді
 
            Угода N _________
     про реалізацію програм, заходів, виконання робіт
         соціальними службами для молоді
 
   м. Київ             "___" ___________ 199 __ р.
 
   Український державний центр соціальних служб для молоді (далі
- Центр), в особі ________________________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
і (далі - Організація) ___________________________________________
_________________________________________________________________,
          (повна назва організації)
в особі __________________________________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
уклали цю угоду про нижченаведене:
 
             1. Предмет угоди
 
   Центр замовляє, а Організація виконує _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (перелік програм, заходів, робіт, тощо)
 
           2. Зобов'язання сторін
 
   2.1. Центр зобов'язується протягом ________ днів з моменту
підписання цього договору відповідно до поданого кошторису витрат
перераховувати на розрахунковий (бюджетний) рахунок
__________________________________________________________________
          (повна назва Організації)
N _______________________ в банку
МФО ___________ код _____________ кошти в сумі ___________________
__________________________________________________________________
пропорційно щомісячно, враховуючи надходження коштів з Мінфіну
України.
   2.2. Організація зобов'язуються, гарантуючи при цьому якість
виконання робіт, в зазначені строки ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (зміст програм, заходів, робіт, що може бути подано за
   окремою формою, яка є невід'ємною частиною цієї угоди)
   2.3. Організацією подається:
   - детальний звіт про виконання програм, заходів, робіт,
зазначений в пп. 2.1, 2.2 цієї угоди, до "____" _______ 199_ р.;
   - фінансовий звіт до "____" ____________ 199 __ р.
   (Форма фінансового  звіту  Організації  додається  і  є
невід'ємною частиною цієї угоди)
 
            3. Інші умови угоди
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          4. Відповідальність сторін
 
   4.1. У разі прийняття Організацією рішення про відміну або
неможливість реалізації програм, проведення заходів, виконання
робіт, вона не пізніше ніж через три дні повинна письмово
попередити про це Центр, а протягом п'яти днів повернути отримані
від Центру кошти.
   4.2. Кошти,  які  використовуюся  не  за  призначенням,
вилучаються в повному обсязі Центром з Організації.
   4.3. Частково невикористані Організацією кошти,  виділені
Центром на реалізацію програм, проведення заходів, виконання
робіт, повертаються в  повному  обсязі  Центру  до  подання
Організацією фінансового звіту про використання виділених коштів.
   4.4. У випадку несвоєчасного перерахування Центром коштів
Організація може призупинити виконання робіт, передбачених цією
угодою, на строк затримки перерахування коштів.
 
      5. Термін дії угоди і юридичні адреси сторін
 
   5.1. Термін дії угоди:
початок "____"____________ 199__ р., закінчення "____"____________
   5.2. Адреси і розрахункові рахунки сторін:
   Центр:
   252030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44, розрахунковий
рахунок 361420727 в Київській міській дирекції Укрсоцбанку, МФО
322012, код 21544916
 
       Телефон 246-49-85     Факс 244-40-00
 
   Організація: ________________________________________________
__________________________________________________________________
розрахунковий рахунок N ________________ в ________________ банку,
МФО ___________ Код ________ Телефон ____________ Факс ___________
 
           6. До угоди додаються:
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. Угода укладена в двох примірниках, по одному з кожної
Сторони.
   8. Всі суперечні питання щодо цієї Угоди вирішуються згідно з
чинним законодавством.
 
      "ЦЕНТР"           "ОРГАНІЗАЦІЯ"
 
  __________________________   __________________________
      (підпис)            (підпис)
 
       М. П.              М. П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка